A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

O
o prep +L 1. about. mówiç o czymÊ speak about s.t. 2. having dom o biaΠych Êcianach house having white walls.
+A 1. against. uderzyç si´ o Êcian´ knock against the wall 2. about. martwiç si´ o coÊ worry about s.t. 3.
for. prosiç o coÊ ask for s.t. 4. by (of amount). starszy o cztery lata older by four years
o! inter oh, right, yes, that's it
o ile conj phr as far as, inasmuch. o ~ rozumiem as far as I understand
oaza f oasis
oba (obaj, obie) GDL obu fI obiema, m/nI oboma num both
obaliç -l´ -lisz pf, impf obalaç overturn, overthrow (government, etc.)
obanda˝owaç see banda˝owaç
obarczyç -cz´ -czysz pf, impf obarczaç weigh down, burden
obawa f fear
obawiaç si´ -am -asz +G fear
obcas mi -a heel (of shoe)
obcà˝ki pl form G-ków pliers
obc´gi pl form G -ów pincers
obchodziç -dz´ -dzisz impf concern, celebrate, treat. co to mnie obchodzi? how does that concern me? ~ si´
z+I handle, deal with. see also obejÊç
obchód -chodu mi inspection, doctor's round
obciàç obetn´ obetniesz pf, impf obcinaç trim, cut off
obcià˝enie n load
obcià˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf obià˝aç burden
obcinaç see obciàç
obcieraç see obetrzeç
obcisΠy aj tight-fitting
obco- prefix other, foreign, as in obcoj´zyczny aj foreign-language
obcokrajowiec -wca mp foreigner
obcoÊç f strangeness
obcowaç -cuj´ -cujesz z+I have commerce, consort, have contact with
obcy aj foreign, alien, strange. av obco. czuç si´ obco feel out of place
obczyzna f foreign land(s)
obdarowaç -ruj´ -rujesz pf, impf obdarowywaç -wuj´ -wujesz +I present with
obdartus mp pej ragamuffin
obdarty aj stripped z+G of, ragged, tattered
obdarzony +I gifted, endowed with
obdarzyç -rz´ -rzysz pf, impf obdarzaç +I endow with
obdzieraç see obedrzeç
obecnoÊç. w ~Êci +G in the presence of
obecny aj present, current. av obecnie presently, currently
oderzeç ^drzeç dr´ pf, impf obdzieraç z+G peel off, tear off
obejmowaç see objàç
obejrzeç -rz´ -rzysz pf, oglàdaç impf examine, glance at, view, watch. intr ~ si´ look around za+I at
obejÊcie n 1 manners, conduct. 2 farmyard
obejÊç -jd´ -jdziesz pf, impf obchodziç -dz´ -dzisz dokoΠa+G walk all around. ~ si´ get by, manage bez+G
without). see also under obchodziç
obelisk mi obelisk
obelga f insult, verbal abuse
obel˝ywy aj insulting
oberek -rka m fac an oberek (dance)
oberwaç ^rwaç pf, impf obrywaç tear off, peel off, pick (fruit)
ober˝nàç -n´ -niesz pf, impf ob˝ynaç trim, clip
ober˝yna f egg-plant
obeszli, obeszΠa see obejÊç
obetn´ see obciàç
obetrzeç ^trzec pf, impf obcieraç wipe, scrape, graze
obezwΠadniç -ni´ -nisz pf, impf obezwΠadniaç overpower, incapacitate
obezwΠadniajàcy aj incapacitating
obfitoÊç f abundance
obfitowaç -tuj´ -tujesz impf w+A abound in
obfity abundant. av obficie abundantly, generously
obgadaç -am -asz, impf obgadywaç -duj´ -dujesz talk over. gossip about
obgryêç ^gryêç pf, impf obgryzaç gnaw
obiad mi LV obiedzie dinner. na obiedzie at dinner
obiadowy aj of obiad. przerwa ~wa lunch break
obicie n upholstery
obiç ^biç pf, impf obijaç 1 chip, crack. 2 pad, uphoster
obiec ^biec pf, impf obiegaç run around, circulate
obiecaç -am -asz pf, impf obiecywaç -cuj´ -cujesz promise
obieg mi circulation (of coins, etc.)
obiegowy aj current
obiekcja f oft pl objection
obiekt mi object, target, objective
obiekt mi object, target, objective
obiektyw mi lens. objective
obiektywnoÊç f objectivity
obiektywny aj objective
obieraç see obraç
obni˝ka -˝ek f lowering (e.g. of price)
obiektyw mi lens
obiektywizm mi objectivity
obiektywny aj objective
oberalny aj elective
obierki pl form G -rek peelings
obietnica f promise
obijaç see obiç
objaÊniç -ni´ -nisz pf, impf objaÊniaç explain
objaÊnienie n explanation
objaw mi symptom, sign, manifestation
objawienie n revelation, manifestation
objazd mi detour
objazdowy aj of objazd. teatr ~ traveling theater
objàç obejm´ -jmiesz pf, impf obejmowaç -muj´ -mujesz embrace, encompass, take over
objechaç ^jechaç pf, impf obje˝d˝aç bypass, evade
objeÊç ^jeÊç pf, impf objadaç gnaw, eat out of house and home
obj´cie n embrace, hug, seizure
obj´toÊç f volume, bulk, size
obkΠadaç see obΠo˝yç
oblaç ^laç pf, impf oblewaç pour on, drench, celebrate with drink. ~ si´ potem be covered with sweat
oblatywacz mp test pilot
oblec 1 -lek´ -leczesz pf, impf oblekaç clothe
oblec 2 or oblegnàç -legn´ -gniesz pf, impf oblegaç besiege
oblepiç -pi´ -pisz pf, impf oblepiaç paste
obleÊny aj lecherous
oblewaç pf see oblaç
obl´˝enie n siege
obliczaç see obliczyç
oblicze n Gpl -y face. w ~czu +G in the face of
obliczenie n ~ szacunkowe estimate
obliczeniowy aj computational
obliczony aj na+A designed for
obliczyç -cz´ -czysz pf, obliczaç impf reckon, calculate, evaluate
obligacja f bond, paper obligation
obligatoryjny aj obligatory
oblizaç -˝´ -˝esz pf, impf oblizywaç -zuj´ -zujesz lick
oblodzony aj ice-covered
obΠadowaç -wuj´ -wujesz pf, impf obΠadowywaç -wuj´ -wujesz load
obΠawa f hunt (usually by beating the bush), chase, roundup
obΠàkany aj mad, insane
obΠ´d mi madness, insanity, total confusion
obΠ´dny aj of obΠ´d
obΠok mi cloud
obΠo˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf obkΠadaç cover, wrap
obΠuda f hypocrisy
obΠudny aj false, hypocritical
obΠupaç --pi´ -piesz pf, impf obΠupywaç -puj´ -pujesz peel
obmacaç -am -asz pf, impf obmacywaç -cuj´ -cujesz feel
obmyç ^myç pf, impf obmywaç wash, rinse
obna˝ony aj bare, laid bare
obna˝yç -˝´ -zisz pf, impf obna˝aç bare, strip
obni˝ka -˝ek f lowering (of price)
obni˝yç -˝´-zisz pf, impf obni˝aç lower
obni˝ony aj reduced
obnoÊny aj. door-to-door. handel ~ peddlar's trade
obojczyk mi -a clavicle, collar-bone
oboje coll-num obojga two
oboj´tnieç -ej´ -ejesz impf, pf zoboj´tnieç grow indifferent
oboj´tnoÊç f indifference
oboj´tny aj indifferent. av oboj´tnie indifferently
obojga see oboje
obojnak mp pej hermaphrodite
obok prep+G alongside, besides, next to. av past
obolaΠy aj sore, hurting
obopólny aj mutual
obora f barn
obornik mi manure
obosieczny aj two-edged, double-bladed
obostrzenie n (increased) restriction
obowiàzek -zku mi duty, obligation
obowiàzkowy aj obligatory. av obowiàzkowo obligatorily
obowiàzujàzy aj obligatory, binding, in effect
obowiàzywaç -zuj´ -zujesz impf, impf zobowiàzywaç obligate, be in force, in effect
obozowisko n aug of obóz
obój -oju mi oboe
obóz obozu mi camp
obrabiaç see obrobiç
obrabiarka -rek f machine tool
obracaç see obróciç
obrachunek -nku mi reckoning, account
obraç ^braç pf, obieraç impf peel (potatoes, etc.), choose
obrady pl form G obrad deliberations
obradowaç -duj´ -dujesz impf deliberate
obraniaç see obroniç
obrastaç see obrosnàç
obra˝ony aj angry, offended
obraz mi picture
obraza f insult, offense
obrazek -zku dim of obraz
obraziç -˝´ -zisz pf, impf obra˝aç insult, offend. intrans ~ si´ be offended na+A at
obrazowy aj vivid, graphic, picturesque
obra˝liwy aj offensive
obra˝enie n injury
obra˝ony aj insulted, offended
obràczka -czka f (wedding) ring
obr´b mi limits, confines. w ~bie +G within the compass of
obr´biç -bi´ -bisz pf, impf obr´biaç hem
obr´cz f rim (of wheel), hoop
obrobiç ^robiç pf, impf obrabiaç work (metal, etc.), fashion, shape. colloq rob
obrodziç -dz´ -dzisz pf, impf obradzaç yield a good crop
obrona f defense (przed+I against). stanàç w ~nie +G stand up for
obroniç -ni´ -nisz pf, impf obraniaç defend. ~ si´ defend o.s.
obroniec -ƒca mp defender
obronnoÊç f defenseive capability
obronny aj defensive, fortified
obroƒca mp defender, advocate
obroƒczyni fem of obroƒca
obrosnàç -sn´ -Êniesz pf, impf obrastaç overgrow, cover
obrotny aj enterprising, resourceful
obrotomierz mi -a tachometer
obrotowy aj revolving, rotary, circulating (money)
obro˝a f (dog) collar
obróbka -bek f processing, industrial treatment
obróciç -c´ -cisz pf, impf obracaç turn, convert w+A into. ~ w ˝art turn into a joke. intrans ~ si´ turn, revolve
obrót -rotu mi turnover, turn of events. ~ mi´dzynarodowy international trade
obrus mi tablecloth
obruszyç -sz´ -szysz pf, impf obruszaç offend. ~ si´ take offence
obrywaç see oberwaç
obryzgaç -am -asz pf, impf obryzgiwaç -guj´ -gujesz splash
obrzàdek -dku mi ceremony, ritual
obrzezaç -˝´ -˝esz pf, impf obrzezywaç -zuj´ -zujesz circumcize
obrzezanie n circumcision
obrz´d mi ritual, rite, ceremony
obrz´dowy aj ceremonial
obrz´k mi swelling
obrz´kΠy aj swollen, tumescent
obrzmiaΠy aj swollen
obrzmienie n swelling
obrzuciç -c´ -cisz pf, impf obrzucaç +I throw at
obrzydliwoÊç f abomination
obrzydliwy aj repulsive, nasty, detestable, disgusting
obrzydΠy aj foul, loathesome
obrzydzenie n revulsion, disgust
obrzynaç see ober˝nàç
obsada f (job) position. crew, cast, staff
obsadziç -dz´ -dzisz pf, impf obsadzaç plant (shrubs, etc.), fill (a job position)
obserwacja f observation
obserwacyjny aj of obserwacja. punkt ~ vantage point
obserwator mp observer
obserwatorium n observatorium
obserwowaç -wuj´ -wujesz impf, pf zaobserwowaç observe
obsesja f obsession
obsesyjny aj obsessive
obsiaç ^siaç pf, impf obsiewaç sow
obskoczyç -cz´ -czysz pf, impf obskakiwaç -kuj´ -kujesz jump around, surround, wait on hand and foot
obsΠuga f service (hotel, restaurant, etc.)
obsΠugiwaç see obsΠu˝yç
obsΠugowy aj of obsΠuga
obsΠu˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf obsΠugiwaç -guj´ -gujesz service
obsma˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf obsma˝aç sear, quick-fry
obstawa f guard
obstawaç -staj´ -stajesz impf przy+L persist in, stick to (one's opinion)
obstawiç -wi´ -wisz pf, obstawiaç impf 1 surround, guard. 2 bet on, back
obstrukcja f obstruction
obstrzaΠ mi. pod ~Πem under fire
obsunàç si´ -n´ -niesz pf, impf obsuwaç si´ -am -asz sink, subside, drop, cave in
obsypaç -pi´ -piesz pf, impf obsypywaç -puj´ -pujesz strew over, sprinkle +I with
obszar mi territory
obszarnik mp landowner
obszarpany aj ragged, tattered
obszedΠ see obejÊç
obszerny aj extensive, broad
obszukaç -am -asz pf, impf obszukiwaç -kuj´ -kujesz search
obtarΠ see obetrzeç
obtoczyç -cz´ -czysz pf, obtaczaç impf coat, bread
obuç obuj´obujesz pf, impf obuwaç -am -asz shoe
obudowaç -duj´ -dujesz pf, impf obudywaç -wuj´ -wujesz surround with buildings
obudziç see budziç
obumarΠy aj dead, died out
obumrzeç ^umrzeç pf, obumieraç impf die out
oburàcz av with both hands
oburzajàcy aj outrageous
oburzenie n outrage, indignation
oburzony aj outraged
oburzyç -rz´ -rzysz pf, impf oburzaç outrage, make angry. ~ si´ na+A get angry at
obustronny aj bilaterial, mutual
obuwie n footwear
obuwnictwo n shoe industry
obuwniczy aj of obuwnictwo
obwarzanek -nka mi (round soft) pretzel
obwàchaç -am -asz pf, impf obwàchiwaç -chuj´ -chujesz sniff at
obwiàzaç -˝´ -˝esz pf, impf obwiàzywaç +I tie up, wrap with
obwiesiç -sz´ -sisz pf, obwieszaç impf +I festoon with
obwieszczenie n announcement
obwieÊçiç -szcz´ -Êcisz pf, impf obwieszczaç announce
obwieêç ^wieêç pf, impf obwoziç -˝´ -zisz drive s.o. around
obwinàç -n´-niesz pf, impf obwijaç wrap around
obwiniç -ni´ -nisz pf, impf obwiniaç accuse, blame
obwisΠy aj droopy
obwodnica f beltway, bypass road
obwolutka -tek f dust-jacket
obwodowy aj of obwód. district, peripheral
obwolutka -tek f dust cover (of book)
obwoΠaç -am -asz pf, impf obwoΠywaç -Πuj´ -Πujesz +I proclaim (as). ~ królem proclaim king
obwoziç see obwieêç
obwód -wodu mi district, (electrical) circuit, circumference
oby hortatory part (with endings of byç: obym obyÊ obyÊmy obyÊcie) oh that. obyÊ byΠ szcz´Êliwy may you be
happy
obycie n z+I familiarity with
obyczaj mi Gpl -ów custom
obyczajowoÊç f (code of) customs
obyczajowy aj relating to customs
obyczajowo-spoΠeczny aj socio-cultural
obyczajówka -wek f vice squad
obyç si´ ^byç b´d´ pf, impf obywaç si´ -am -asz get by bez+G without, +I with
obydwa (-dwie -dwaj) num both
obydwoje coll num -dwojga both
obyty aj z+I familiar with, accustomed to
obywaç see obyç
obywatel mp citizen
obywatelka -lek fem of obywatel
obywatelski aj of obywatel, obywatelstwo
obywatelstwo n citizenship
ob˝arstwo n gluttony
ob˝artuch mp pej glutton
obe˝reç si´ pf, impf ob˝eraç si´ +I gorge o.s. on
ocaleç -eje us-3p survive, remain safe
ocalenie n rescue
ocaliç -l´ -lisz pf, impf ocalaç save, rescue
occie see ocet
ocean mi ocean
oceaniczny aj oceanic
ocena f appraisal
oceniç -ni´ -nisz pf, impf oceniaç evaluate, rate
ocet octu mi vinegar
och! exclam oh!
ochΠap mi scrap of meat
ochlapaç -pi´ -piesz pf, impf ochlapywaç -puj´ -pujesz splash, splatter
ochΠoda f. dla ~dy for cooling down
ochΠodziç -dz´ -dzisz pf, impf ochΠadzaç cool, chill. ~ si´ cool down
ochΠonàç -n´ -niesz pf compose oneself
ochmistrz mp chief steward
ochoczy aj cheerful
ochota f desire. mieç ~t´ coÊ robiç feel like doing s.t. mieç~t´ na coÊ feel like (having) something
ochotniczka -czek fem of ochotnik
ochotniczy aj volunteer
ochotnik mp volunteer
ochra f ochre
ochraniacz mp guard
ochraniaç see ochroniç
ochrona f protection przed+I from, preservation, ~ Êrodowiska conservation
ochroniarz mp bodyguard
ochroniç -ni´ -nisz pf, impf ochraniaç przed+I protect, guard from. ~ si´ take shelter, guard o.s. przed+I from,
against
ochronny aj protective
ochrypΠy aj hoarse
ochrypnàç see chrypnàç
ochrzciç see chrzciç
ociàgaç si´ -am -awsz z+I delay with
ociekaç -am -asz impf, pf ocieknàç -n´ -niesz +I drip with (blood, etc.)
ociemniaΠy aj blind
ocieniç -ni´ -nisz pf, impf ocieniaç shade
ociepliç -l´-lisz pf, impf ocieplaç warm,, insulate
ocieraç (si´) see otrzeç (si´)
oci´˝aΠy aj languid. av oci´˝ale languidly
ocknàç si´ -n´ -niesz pf wake up, come to
ocliç see cliç
octu see ocet
ocuciç -c´ -cisz pf, ocucaç impf revive, resuscitate
oczarowaç -ruj´ -rujesz pf, impf oczarowywaç -wuj´ -wujesz charm, enchant
oczekiwaç -kuj´ -kujesz impf +G expect
oczekiwanie n expectation
oczerniç -ni´ -nisz pf, impf oczerniaç villify, blacken (s.o.'s reputation)
oczko -czek n dim of oko eyelet, run (in stocking)
oczny aj of oko ocular
oczy, oczu, oczami see oko
oczyszczalnia f sewage treatment plant
oczyÊciç -szcz´ -Êcisz pf, oczyszczaç impf cleanse, purge, clear z+G of
oczytany aj well read
oczywisty aj obvious. av oczywiÊcie of course, obviously
od(e) prep +G from, away from, since, than, for (a period of time)
klucz od drzwi key to the door
lektor od polskiego Polish teacher
mokry od deszczu wet with rain
mΠodszy od niego younger than him
od zeszΠego roku for the past year
od godziny by the hour
od kiedy av phr od kiedy pami´tam for as long as I remember
od tego czasu since that time.
profesor od matematyki mathematics professor.
syrop od kaszlu cough syrup
oda f ode
odaliska f odalisque
odbezpieczyç -cz´ -czysz pf, impf odbezpieczaç unlock, disarm (bomb)
odb´dzie see odbyç
odbicie n reflection
odbiç ^biç pf, impf odbijaç reflect, turn aside, deflect, avert. ~ od biedy save from catastrophe. print, retake.
stand out od+G from. +D burp, belch, colloq have impact on s.o. ~ si´ be reflected
odbiec -gn´ -gniesz pf, impf odbiegaç depart, deviate od+G from
odbieraç see odebraç
odbojaç see odbiç
odbiorca mp recipient, customer. pl audience(s)
odbior´ see odebraç
odbiorczoÊç f (radio) reception
odbiornik mi -a (radio) receiver
odbiór -bioru mi pick-up, receipt
odbitka -tek f (photographic) print
odblask mi reflection
odblokowaç -kuj´-kujesz pf, impf odblokowywaç -wuj´-wujesz unblock
odbudowa f rebuilding, reconstruction
odbudowaç -wuj´ -wujesz pf, impf odbudowywaç -wuj´ -wujesz rebuild
odbyç -b´d´ -b´dziesz pf, impf odbywaç do, perform, carry out, take (a trip). ~ si´ happen, take place
odbyt mi anus
odbytnica f rectum
odbywaç see odbyç
odchodziç see odejÊç
odchodnym. in phr na ~ on leaving
odchrzàknàç -n´ -niesz pf, impf odchrzàkiwaç -kuj´ -kujesz clear one's throat
odchudziç si´ -dz´ -dzisz pf, impf odchudzaç si´ take off weight, slim down, diet
odchylenie n departure, deviation, variation
odchyliç -l´ -lisz pf, impf odchylaç slant, tilt. ~ si´ od+G deviate, depart, vary
odciàç odetn´ odetniesz pf, impf odcinaç cut off, away
odciàgaç -am -asz impf, pf odciàgnàç -n´ -niesz pull away, draw away, divert
odcià˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf odcià˝aç relieve, lighten load
odciec ^ciec pf, impf odciekaç flow away
odcieƒ -eni f shade, tonation
odci´ta f decl like aj abscissa
odci´ty aj od+I cut off from
odcinaç see odcinaç
odcinek -nka mi installment, segment, section, episode
odcinkowy aj serialized
odcisk mi impression. ~ki palców finger prints
odciskaç -am -asz impf, pf odcisnàç -sn´ -Êniesz impress
odcyfrowaç -wuj´ -wujesz pf, impf ocyfrowywaç -wuj´ -wujesz decipher
odczepiç si´ -pi´ -pisz pf, impf odczepiaç si´ become detached od+G from. colloq lay off, bug off, leave alone
odczepne. na ~ to get rid of s.o. na ~nego cutting corners
odczucie n feeling, sense
odczuç ^czuç pf, impf odczuwaç -am -asz feel, sense
odczuwalny aj noticeable, perceptible
odczynnik mi -a reagent
odczyt mi talk, paper, lecture, reading
odczytaç -am -asz pf, impf odczytywaç -tuj´ -tujesz give a reading
oddaç ^daç pf, impf oddawaç -daj´ -dajesz give back, hand over. ~ si´ give o.s. away (in marriage), yield. +D
devote o.s. to
oddal f distance. w ~li in the distance. z ~li out of the distance
oddaliç si´ -l´ -lisz pf, impf oddalaç si´ move away, get further from
oddalony aj remote, far off, distant od+G from
oddanie n devotion, dedication, commitment +D to
oddany aj +D given over to
oddawaç see oddaç
oddech mi breath
oddechowy aj respiratory
oddelegowaç -wuj´-wujesz pf, impf oddelegowywaç -wuj´ -wujesz delegate, assign do+D to
odeszli, odeszΠa, etc. see odejÊç
oddychaç see odetchnàç
oddychanie n breathing
oddziaΠ mi department, (military) division, ward (in hospital)
oddziaΠowy aj of oddziaΠ
oddziaΠywaç -Πuj´ -Πujesz impf have an affect na+A on
oddziaΠywanie n influence, effect
oddzielenie n separation
oddzieliç -l´ -lisz pf, impf oddzielaç separate, divide
oddzielny aj separate. av oddzielnie separately, apart
oddzieraç see odedrzeç
oddzwoniç -ni´ -nisz pf, impf oddzwaniaç ring back
oddêwi´k mi reverberation, reaction, response
ode see od
odebraç odbior´ odbierzesz pf, impf odbieraç take away, pick up (telephone), receive (signal)
odechcieç ^chcieç pf, impf odechciewaç 3p +D not feel like doing s.t.
odedrzeç ^drzeç pf, oddzieraç tear away, tear off
odegnaç -am -asz pf, impf odganiaç drive off, chase off, drive away
odegraç -am -asz pf, impf odgrywaç -am -asz play (role, etc.)
odejmowaç see odjàç
odejmowanie n subtraction
odejÊcie n departure
odejÊç -jd´ -jdziesz pf, impf odchodziç -dz´ -dzisz leave, depart (on foot)
odepchnàç -n´ -niesz pf, impf odpychaç push away, shove away, repel, disgust. ~ si´ repel (mutually)
odeprzeç -pr´ -przesz -parΠ pf, impf odpieraç 1 repulse, ward off. 2 retort
oderwaç ^rwaç pf, impf odrywaç tear off, break away od+G from
oderwanie n isolation
oderwany aj torn off, out of context
odesΠaç ^sΠaç pf, impf odsyΠaç send back, refer
odespaç ~spaç pf, odsypiaç make up for lost sleep, sleep off
odetchnàç -n´ -niesz pf, impf oddychaç breathe, relax, breathe easy
odezwa f appeal, proclamation, manifesto
odezwaç si´ ^zwaç pf, impf odzywaç si´ say something, respond
odgadnàç -n´ -niesz pf, impf odgadywaç -duj´ -dujesz guess
odgaΠ´zienie n branch, branch line
odganiaç see odgoniç, odegnaç
odgarnàç -n´-niesz pf, impf odgarniaç brush away (hair from face), shove aside
odgΠos mi sound, reverberation, echo
odgoniç -ni´ -nisz pf, impf odganiaç drive away
odgórny aj from above, from higher up
odgrodziç -dz´ -dzisz pf, impf odgradzaç separate od+G from
odgrywaç see odegraç
odgryêç ^gryêç pf, impf odgryzaç bite back, bite off
odgrzaç ^grzaç pf, impf odgrzewaç warm up, reheat, rehash
odgrzebaç -bi´ -biesz pf, impf odgrzebywaç -buj´ -bujesz dredge up
odjazd mi L odjeêdzie departure, leave, start. odjazd! all aboard! start!
odjàç -ejm´ -ejmiesz pf, impf odejmowaç -muj´ -mujesz take away, subtract. jak r´kà odjàΠ as if by magic.
odj´Πo mu mow´ he was unable to speak
odjechaç ^jechaç pf, impf odje˝d˝aç leave, depart, pull away (of train)
odkàd av ever since, for as long as
odkleiç -ej´ -eisz pf, impf odklejaç unglue, unstick. ~ si´ come unglued
odkΠadaç see odΠo˝yç
odkΠoniç si´ -ni´ -nisz pf, impf odkΠaniaç si´ +D return s.o.'s bow or greeting
odkochaç si´ -am -asz pf, impf odkochiwaç si´ -chuj´ -chujesz w+L fall out of love with
odkopaç -pi´ -piesz pf, impf odkopywaç -puj´ -pujesz unearth
odkorkowaç -kuj´ -kujesz pf, impf odkorkowywaç -wuj´-wujesz uncork
odkr´ciç -c´ -cisz pf, impf odkr´caç unscrew, turn on (gas, etc.)
odkroiç -oj´ -oisz pf, impf odkrajaç cut off
odkrycie n discovery
odkryç ^kryç pf, impf odkrywaç discover, reveal
odkryty aj discovered, opened up, not covered, outdoor
odkrywca mp discoverer
odkrywczy aj exploratory, insightful, revealing
odkrzyknàç -n´ -niesz pf shout back
odksztaΠciç -c´ -cisz pf, impf odksztaΠcaç deform
odksztusiç -sz´ -sisz pf, impf odksztuszaç cough up
odkupiç -pi´ -pisz pf, impf odkupywaç -puj´ -pujesz redeem, buy back
odkurzacz mi -a vacuum cleaner
odkurzyç -rz´ -rzysz pf, impf odkurzaç dust, vacuum-clean
odlaç ^klaç pf, impf odlewaç cast, pour off
odleci´ç -c´ -cisz pf, impf odlatywaç -tuj´ -tujesz fly away
odlegΠoÊç f distance (away from). z ~Êci at a distance
odlegΠy aj distant, far, remote
odlew mi casting
odlewaç see odlaç
odlewnia f foundry
odle˝yna f bedsore
odliczyç -cz´ -czysz pf, impf odliczaç count off, deduct
odlot mi departure (flight)
odludek -dka mp recluse
odludny aj desolate, isolated
odludzie n god-forsaken place. na ~dziu off the beaten track
odΠam mi section, splinter group
odΠamaç -mi´ -miesz pf, impf odΠamywaç -muj´ -mujesz break off
odΠamek -mka mi bit, piece, fragment, fraction, sliver, splinter, chip
odΠàczyç -cz´ -czysz pf, impf odΠàczaç separate, disconnect
odΠo˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf odkΠadaç delay, postpone, put off, set aside, put down
odΠóg -Πogu mi untilled land. le˝eç -Πogiem lie fallow
odmalowaç -wuj´ -wujesz pf, impf odmalowywaç -wuj´ -wujesz depict. ~ si´ be depicted
odmarzaç -am -asz impf, pf odmarznàç -n´ -êniesz intrans defrost, thaw
odmawiaç see odmówiç
odmiana f variant, variety, change. na ~n´ for a change
odmieniç -ni´ -nisz pf, impf odmieniaç transform, inflect. ~ si´ be inflected
odmiennoÊç f distinctness, dissimilarity
odmienny aj different, distinct, other, contrarian
odmierzyç -rz´ -rzysz pf, impf odmierzaç measure off
odmΠadzajàcy aj rejuvenating
odmowa -mów f refusal
odmówiç -wi´ -wisz pf, impf odmawiaç +G refuse. +A ~ molitw´ say a prayer
odmowny aj negative (response). av odmownie. odpowiedzeç ~ respond negatively
odmro˝enie n frost-bite
odmroziç -˝´ -˝ysz pf, impf odmra˝aç freeze (ears, etc.)
odnajàç -jm´-jmiesz pf, impf odnajmowaç -muj´-mujesz rent out
odnaleêç -najd´ -najdziesz pf, impf odnajdowaç -duj´ -dujesz regain, recover, recapture, find again
odnawiaç see odnowiç
odnawialny aj renewable (resource)
odnieÊç ^nieÊç pf, odnosiç -sz´ -sisz impf carry away to. ~ wra˝enie gather, get the impression. ~ si´ do+G
relate to
odniesienie n reference. w ~niu do+G regarding
odnieÊç ^nieÊç pf, impf odnosiç -sz´ -sisz carry off, achieve (victory, etc.). ~ wra˝enie have an impression. ~
si´ do+G relate to
odnoga -nóg f branch, off-shoot
odnoÊnie (do)+G relating to, regarding
odnoÊnik mi -a footnote
odnoÊny aj relevant
odnotowaç -tuj´ -tujesz pf, impf odnotowywaç -wuj´ -wujesz note down, comment on
odnowiç -wi´-wisz pf, impf odnawiaç renew
odosobniç -ni´ -nisz pf, impf odosabniaç isolate
odosobnienie n isolation, seclusion
odosobniony aj isolated, secluded
odór odoru mi stench
odpad mi us pl waste
odpadaç see odpaÊç
odpadek -dku mi us pl waste
odpadowy aj of odpad
odpadek -dku mi -a oft pl offal, by-product. pl refuse, waste
odpakowaç -kuj´-kujesz pf, impf odpakowywaç -wuj´ -wujesz unpack
odparΠ see odeprzeç
odparowaç -ruj´ -rujesz pf, impf odparowywaç -wuj´ -wujesz evaporate
odparzyç -rz´ -rzysz pf, impf odparzaç chafe, scald off
odpaÊç ^paÊç pf, impf odpadaç fall off, drop out, be defeated, be eliminated. to odpada that's out of the
question
odp´dziç -dz´ -dzisz pf, impf odp´dzaç ward off
odpiàç ^piàç pf, impf odpinaç unfasten
odpiecz´towaç -tuj´ -tujesz pf, impf odpiecz´towywaç -wuj´ -wujesz unseal
odpieprzyç si´ -rz´ -rzysz pf vulg od+G leave alone
odpieraç see odeprzeç
odpiΠowaç -Πuj´-Πujesz pf, odpiΠowywaç -wuj´ -wujesz file off
odpis mi transcript(ion)
odpisaç -szs´ -szesz pf, impf odpisywaç -suj´ -sujesz write back, reply
odpΠaciç -c´ -cisz pf, impf odpΠacaç pay back, repay
odpΠamiacz mi -a stain remover
odpΠatnoÊç f payment, remission
odpΠatny aj remitted
odpΠynàç -n´ -niesz pf, impf odpΠywaç swim away, float away
odpΠyw mi low tide
odpoczàç -czn´ -czniesz pf, impf odpoczywaç relax
odpoczynek -nku mi rest, relaxation
odpornoÊç f na+A resistance to
odporny aj resistant na+A to
odpowiadaç -am -asz impf +D correspond to. see also odpowiedzieç
odpowiedni aj corresponding, appropriate, suitable. av odpowiednio suitably, correspondingly
odpowiednik mi -a correspondent
odpowiedzialnoÊç f responsibility
odpowiedzialny aj za+A responsible for
odpowiedzieç ^wiedzieç pf, impf odpowiadaç 1. answer na+A to. 2 +D correspond to, meet s.o.'s needs 3.
za+A be responsible for
odpowiedê -dzi f answer, reply
odpracowaç -cuj´ -cujesz pf, impf odpracowywaç -wuj´-wujesz work off, make up for lost work
odprawa f send-off, dismissal. ~ celna customs clearance
odprawiç -wi´-wisz pf, impf odprawiaç send off, dismiss
odpr´˝enie n relaxation, detente
odpr´˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf odpr´˝aç trans loosen, relax. ~ si´ intrans relax
odprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf odprowadzaç escort, accompany. ~ kogoÊ do domu see s.o. home
odpruç ~pruç pf, impf odpruwaç rip off
odprysk mi chip, splinter, flake, pl remnants
odpukaç -am -asz pf, impf odpukiwaç -kuj´ -kujesz knock in reply. odpukaç! knock on wood!
odpust mi (religious) indulgence
odpuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf odpuszczaç absolve
odpychaç see odepchnàç
odpychajàcy aj repulsive
odra f measles
Odra f Odra River
odrabiaç see odrobiç
odraczaç see odroczyç
odradzaç siç see odrodziç si´
odradziç -dz´ -dzisz pf, impf odradzaç +D +A advise s.o. against s.t., dissuade s.o. from s.t.
odrastaç see odrosnàç
odratowaç -tuj´ -tujesz pf, impf odratowywaç -wuj´ -wujesz save, rescue
odraza f disgust, revulsion, repugnance
od razu av phr immediately, forthwith
odra˝ajàcy aj disgusting, repulsive
odrestaurowaç see restaurowaç
odr´bnoÊç f difference, distinct feature
odr´bny aj separate, distinct
odr´twiaΠy aj numb
odrobiç -bi´ -bisz pf, impf odrabiaç make up. ~ matematyk´ do one's math
odrobina f a bit. ~ szcz´Êcia a bit of luck
odroczenie n postponement, adjournment
odroczyç -cz´ -czysz pf, impf odraczaç postpone, defer
odrodzenie n rebirth, Renaissance
odrodziç si´ -dz´ -dzisz pf, impf odradzaç siç be reborn
odrosnàç -s´ -Êniesz pf, impf odrastaç grow back
odró˝niç -ni´ -nisz pf, impf odró˝niaç distinguish. ~ si´ od+G be distinguished from, contrast with
odró˝nienie n distinction. w ~niu od +G as contrasted with, as distinct from
odruch mi reflex, reaction
odruchowy aj instinctive. av odruchowo instictively
odrodzenie n revival, rebirth. Renaissance
odrodzeniowy aj of odrodzenie
odrodziç -dz´ -dzisz pf, impf odradzaç regenerate. intr ~ si´ be regenerated, reborn
odrywaç see oderwaç
odrzec
odrzuciç -c´ -cisz pf, impf odrzucaç cast off, away, reject
odrzut mi recoil (from firearm), (production) reject
odrzutowiec -wca mi -wca jet (airplane)
odrzutowy aj jet
odseparowaç -ruj´ -rujesz pf, impf odseparowywaç -wuj´ -wujesz separate, isolate
odsetek -tku mi percentage. pl interest
odsiadka -dek f term in prison
odsiedzieç -dz´ -dzisz pf, impf odsiadywaç -duj´ -dujesz sit out, do time (in prison)
odskocznia f springboard
odskoczyç -cz´ -czysz pf, impf odskakiwaç jump back, leap away, fig stand out
odsΠona f screen. (chess) opening
odsΠoniç -n´ -nisz pf, impf odsΠaniaç uncover, reveal
odsΠu˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf odsΠu˝aç serve one's time (in army, etc.)
odstajàcy aj protruding, sticking out
odstawiç -wi´ -wisz pf, impf odstawiaç drop or leave off
odstàpiç -pi´ -pisz pf, impf odst´powaç withdraw, retreat, back away, depart od +G from, step down (from
office)
odst´p mi distance, interval, space between
odst´pne n decl like aj compensation
odst´powaç see odstàpiç
odst´pstwo n departure (from norm), deviation
odstrajaàcyaj deterring. Êrodek ~ repellent
odstraszyç -sz´ -szysz pf, impf odstraszaç frighten, scare away
odstr´czyç -cz´ -czysz pf, impf odstr´czaç repel, repulse, frighten away
odstrzaΠ mi shot, firing
odstrzeliç -l´ -lisz pf, impf odstzrelaç fire off (a round)
odsunàç -n´ -niesz pf, impf odsuwaç -am -sz push back, shove away, retract. intrans ~ si´ be withdrawn,
retracted
odsyΠaç see odesΠaç
odsyΠacz mi -a reference
odsyΠaç see odesΠaç
odsypiaç see odespaç
odszczepieniec -ƒca mp (religious) dissenter
odszkodowanie n award or compensation (for damages)
odszukaç -am -asz pf find
odszyfrowaç -wuj´ -wujesz pf, impf odszyfrowywaç -wuj´ -wujesz decipher
odÊnie˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf odÊnie˝aç clear of snow
odÊrodkowy aj. siΠa ~wa centrifugal force
odÊwie˝acz mi -a freshener
odÊwie˝ajàcy aj refreshing, invigorating
odÊwie˝yç ˝´ -˝ysz pf, impf odÊwie˝aç refresh, restore, renew, refurbish, renovate
odÊwi´tny aj showy, ceremonial, formal (attire)
odtaiç -aj´ -aisz pf, impf odtajaç thaw
odtàd av since then, from then on
odtelefonowaç -nuj´ -nujnesz pf phone back
odtràciç -c´-cisz pf, impf odtràcaç shove away
odtrutka -tek f antidote, antitoxin
odtwarzacz mi -a player (tape, cassette, CD)
odtwarzanie n recreation
odtworzyç -rz´ -rzysz pf, impf odtwarzaç recreate, play back
odtwórca mp performer
oduczyç -cz´ -czysz pf, impf oduczaç rid of habit
odurzajàcy aj intoxicating
odurzyç -rz´ -rzysz pf, impf odurzaç intoxicate, make dizzy
odwaga f bravery, courage
odwaliç -l´ -lisz pf, impf odwalaç colloq knock off (work). ~ kit´ kick the bucket
odwa˝nik mi -a weight
odwa˝ny aj brave, courageous
odwa˝yç si´ -˝´ -˝ysz pf, impf odwa˝aç si´ have the courage, pluck up the courage
odwdzi´czyç si´ -cz´ -czysz pf, impf odwdzi´czaç si´ pay back, repay
odwet mi revenge
odwetowy aj retaliatory
odwiàzaç -˝´ -˝esz pf, impf odwiàzywaç -zuj´ -zujesz untie
odwieczny aj immemorial
odwiedziç -dz´-dzisz pf, impf odwiedzaç visit, call on
odwiedziny pl form G -dzin visit
odwiesiç -sz´-sisz pf, impf odwieszaç hang up (telephone receiver)
odwieêç ^wieêç pf, impf odwoziç -˝´ -zisz take, transport to
odwil˝ f thaw
odwinàç -n´ -niesz pf, impf odwijaç unwind
odwΠok mi -a abdomen
odwodnienie n dehydration
odwodziç see odwieÊç
odwoΠaç -am -asz pf, impf odwoΠywaç -Πuj´ -Πujesz recall, call off. ~ si´ do+G call on, cite, refer to
odwoΠanie n cancellation. do ~nia until further notice
odwoziç see odwieêç
odwód -wodu mi military (reserve)
odwracaç see odwróciç
odwrotny aj opposite, other way around, reverse (side). av odwrotnie on the contrary
odwróciç -c´ -cisz pf, impf odwracaç od+G turn away, divert from ~ si´ turn away
odwrót in phr na ~ on the contrary
odwyk mi drug or alcohol rehabilitation
odwykowy aj disaccustoming
odwzajemniç -ni´ -nisz pf, impf odwzajemniaç reciprocate, return (affections)
odzew mi response
odziedziczyç -cz´ -czysz impf, pf odziedziczaç inherit (po+L from)
odzie˝ f clothing
odzie˝owy aj of odzie˝
odziany aj w+A dressed in
odznaczenie n decoration, distinction
odznaczyç si´ -cz´ -czysz pf, impf odznaczaç si´ +I be characterized by, be conspicuous for
odznaka f badge, military decoration
odzwierciedliç -l´ -lisz pf, impf odwierciedlaç reflect
odzwyczaiç si´ -aj´ -aisz pf, impf odzwyczajaç si´ od+G break habit of
odzysk mi recovery, recycling
odzyskaç -am -asz pf, impf odzyskiwaç -kuj´ -kujesz regain, recover
odzywaç si´ see odezwaç si´
odzywka wek f bid (in cards)
od˝aΠowaç -Πuj´ -Πujesz pf, impf od˝aΠowywaç -wuj´ -wujesz get over
od˝egnaç si´ -am -asz pf, impf od˝egnywaç -nuj´-nujesz distance o.s. from
od˝yç -^˝yç pf, impf od˝ywaç come back to life
od˝ywczy aj nutritive
od˝ywiç -wi´ -wisz pf, impf od˝ywiaç nourish. ~ si´ feed +I on
od˝ywiony aj nourished
od˝ywka f nutrient
ofensywa f offensive
ofensywny aj offensive
oferma f sad sack
oferowaç -ruj´ -rujesz impf offer, make offer of.
oferta f offer, proposal, proposition
ofiara f victim, sacrifice
ofiarnoÊç f generosity, dedication, devotion, self-sacrifice
ofiarny aj selfless
ofiarodawca mp benefactor
ofiarowaç -wuj´ -wujesz pf, impf ofiarowywaç-wuj´ -wujesz present, make a donation
oficer mp Npl -owie officer
oficerski aj of oficer
oficjalny aj official
oficyna f annex, publishing house
oganiç si´ -ni´ -nisz pf, impf oganiaç si´ drive off przed+I (flies, etc.)
ogarnàç -n´ -niesz pf, impf ogarniaç engulf
ogieƒ ognia mi fire. w ogniu on fire
ogier ogra ma stallion
ogniowy aj igneous
oglàdaç see obejrzeç
oglàdalnoÊç f viewership
ogl´dny aj circumspect, wary, guarded
ogl´dziny pl form G -in (medical) examination
ogΠosiç -sz´ -sisz pf, impf ogΠaszaç proclaim, announce, declare
ogΠoszenie n announcement, advertisement
ogΠupiaΠy aj daved, stupefied, dumbfounded
ogΠupiç -pi´ -pisz pf, impf ogΠupiaç stupefy
ogΠuszajàcy aj deafening
ogΠuszyç -sz´ -szysz pf, impf ogΠuszaç deafen
ognioodporny aj fire resistant
ogniotrwaΠy aj fireproof
ogniowy aj aj of ogieƒ
ognisko n campfire, center or focus (of activity)
ognisty aj fiery
ogniwo n tie, link
ogoliç see goliç
ogolony aj shaven, shorn. nie ~ unshaven
ogoΠociç -c´ -cisz pf, impf ogoΠacaç strip bare
ogon mi -a tail
ogonek -nka -a mi dim of ogon. queue
ogonowy aj of ogon
ogólniak mi -a general high school
ogólnik mi commonplace, triteness, truism
ogólnikowy aj general, broad, vague, sketchy
ogólnokrajowy aj nation-wide
ogólnoksztaΠcàcy aj general preparatory
ogólnonarodowy aj nationwide
ogólnoÊç f generality. w ~Êci in general
ogólny aj general. av ogólnie. ~ rzecz bioràc generally speaking
ogóΠ ogoΠu mi generality, totality. na ~ on the whole. w ogóle "w O-góle" in general, with neg at all
ogórek -rka mi cucumber, pickle
ogórkowy aj of ogórek. sezon ~ slack season (nothing to write about in press)
ograbiç -bi´ -0bisz pf, impf ograbiaç plunder
ograç -am -asz pf, impf ogrywaç outplay
ogradzaç see ogrodziç
ograniczaç see ograniczyç
ograniczenie n limitation
ograniczony aj limited, reduced, dull, unintelligent
ograniczyç -cz´ -czysz pf, impf ograniczaç limit, reduce. ~ si´ do+G limit oneself, be limited to
ograny aj worn out
ogrodnictwo n gardening
ogrodniczka -czek fem of ogrodnik. pi dungarees
ogrodniczy aj garden, horticultural
ogrodnik mp gardener
ogrodzenie n fence
ogrodziç -dz´ -dzisz pf, impf ogradzaç fence in
ogrom mi magnitude
ogromny aj huge, immense, tremendous, enormous. av ogromnie tremendously, enormously
ogród ogrodu mi garden
ogródek -dku mi dim of ogród. ~ dziaΠkowy garden parcel, plot
ogródka -dek f. bez ~dek unceremoniously, forthrightly, bluntly
ogrywaç see ograç
ogryzek -zka mi core
ogrzaç ^grzaç pf, impf ogrzewaç trans warm, heat. intr ~ si´ warm o.s.
ogrzewacz mi -a heater
ogrzewanie n heating. centralne ~ central heating
ogumienie n tires
ohyda f monstrosity
ohydny aj monstrous, hideous
oj! exclam oh! oh my! wow!
ojciec ojca mp Dsg ojcu Vsg ojcze Npl ojcowie father
ojcostwo n paternity
ojcowski aj fatherly, paternal
ojczym mp step-father
ojczysty aj native (language, etc.)
ojczyzna f fatherland
ojej! oh dear!
okaleczenie n wound, injury
okamgnienie n wink of an eye
okap mi eave, hood (over stove)
okaz mi specimen
okazaç -˝´ -˝esz pf, impf okazywaç -zuj´ -zujesz show, demonstrate, display. ~ si´ turn out
okazaΠoÊç f splendor, magnificience
okazaΠy aj showy, flamboyant, magnificent, splendid
okaziciel mp bear (of bond, check)
okazja f occasion, bargain. przy ~zji at the opportunity. z ~zji +G on the occasion of, in celebration of
okazyjny aj on sale
okazywaç see okazaç
okieΠznaç am -asz pf tame, break (horse)
okienko -nek n dim of okno
okiennica f shutter (on window)
okΠadka -dek f cover (of book). w mi´kkiej ~dce soft-over
okΠamaç -mi´ -miesz pf, impf okΠamywaç -muj´ -mujesz deceive
okno -kien n window
okienko -nek n dim of okno
okienny aj of okno
oklaski pl form G-ów clapping
oklaskiwaç -kuj´ -kujesz impf applaud
okleina f veneer
oklep. phr na oklep bareback
oklepany aj commonplace, threadbare, banal, trite
okΠad mi compress
okΠadzina f lining, facing
okΠamaç -mi´ -miesz pf, impf okΠamywaç -muj´ -mujesz deceive
oko n pl NA oczy G oczu D oczom I oczami (poetic oczyma) L oczach eye
mieçoko na kogoÊ keep an eye on s.o.
na oczach +G in plain view of
na wΠasne oczy with one's own eyes.
oko wo oko eye to eye
przed oczami before one's eyes
tak na oko on the face of it
okolica f surroundings, neighborhood, vicinity, region
okolicznoÊç f circumstance. zbieg ~Êci coincidence
okolicznoÊciowy aj occasional, circumstantial, incidental, for the occasion
okoliczny aj surrounding
okoΠo prep +G around, about
okoƒ -nia ma perch
okop mi trench
okopaç -pi´ -piesz pf, impf okopywaç unearth
okowy pl form G oków or okowów fetters
okólnik mi -a circular, flyer
okradaç see okraÊç
okrasa f culin lard, butter
okraÊç ^kraÊç pf, okradaç impf rob. ~ kogoÊ z pieni´dzy rob s.o. of his money
okrawaç see okroiç
okràg okr´gu mi circumference, district
okràgΠy round. caΠy rok na ~gΠo the whole year round
okrà˝enie n lap, encirclement
okrà˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf okrà˝aç surround
okres mi period (of time)
okresowy aj periodic. av okresowo periodically
okreÊlenie n term, designation
okreÊliç -l´ -lisz pf, impf okreÊlaç define, determine, delimit, characterize
okreÊlony aj certain, definite
okr´g mi region
okr´gowy aj of okr´g
okr´t mi ship, naval vessel
okr´˝ny aj roundabout, circular, devious. ~nà drogà in a roundabout way
okroiç -oj´ -oisz pf, impf okrawaç trim
okropnoÊç f oft pl atrocity
okropny aj terrible, awful, horrible. av okropnie terribly, horribly
okruchy pl form G-ów crumbs
okrucieƒstwo n cruelty
okrutny aj cruel
okrycie n covering, garment
okryç ^kryç pf, impf okrywaç -am -asz cover up. ~ si´ cover oneself up
okrzepnàç -n´-niesz pf grow strong
okrzyczany aj notorious
okrzyk mi shout, cry
oktawa f octave
okucie n hardware fittings
okuç ^kuç pf, impf okuwaç -am -asz fit, shoe (horse)
okularnik mp four-eyes
okulary pl form G -ów eyeglasses. ciemne ~ry dark glasses
okulista mp oculist, eye-doctor
okulistka -tek fem of akulista
okup mi ransom
okupacja f occupation
okupacyjny aj of okupacja occupational
okupant mp occupant
okupiç -pi´ -pisz pf, impf okupywaç -uj´ -ujesz ransom
okupowaç -puj´ -pujesz pf, invade, occupy
olaç ^laç pf, impf olewaç celebrate with drink
olbrzym mp giant
olbrzymi aj of olbrzym huge, immense, enormous, gigantic
olcha f alder
olej mi oil
olejek -jku mi dim of olej body lotion.
olejny aj of olej oily. farba ~na oil color
olejowy aj of olej
oligarchia f oligarchy
olimpiada f olympiad
olimpijczyk mp olympian
olimpijski aj Olympic. igrzyska ~kie Olympic Games
oliwa f olive oil, lubricant
oliwka -wek f olive, olive tree
oliwkowy aj of oliwka
olsza =olcha
olszyna f alder forest
olÊniewajàcy aj dazzling
olÊniç -ni´ -nisz pf, impf olÊniewaç dazzle
oΠowiany aj leaden
oΠowica f lead poisoning
oΠowiowy aj of oΠów of lead
oΠów oΠowiu mi lead
oΠówek -wka mi pencil
oΠtarz mi -a altar
oΠtarzyk -a dim of oΠtarz
om mi -a ohm
omacek mi sg-only. po omacku blindly, in the dark, by touch
omal nie aj almost
omamiç -mi´ -misz pf beguile
omamy pl form G -ów hallucinations
omawiaç see omówiç
omawiany aj being discussed, under discussion
omdleç ^mdleç pf, impf omdlewaç faint
omdlenie n fainting
omen mi omen
omieszkaç -am -asz pf, impf omieszkiwaç -kuj´ -kujesz +infin fail, neglect to do
omieÊç ^mieÊç pf, impf omiataç sweep
omijaç -am -awsz impf, pf ominàç -n´ -niesz avoid, steer clear of. +D slip by s.o. omin´Πo ci przyj´cie you
missed the party
omlet mi omelet
omówiç -wi´ -wisz pf, impf omawiaç discuss
omówienie n report, discussion
omszaΠy aj mossy
omyΠka -Πek f mistake, error
omylnoÊç f fallibility
omylny aj fallible
on pers spron GA jego (niego, go) D jemu (niemu, mu) IL nim he, him
ona pers pron GD jej (niej) A jà (nià) I nià L niej she, her
one pers pron non-mp G ich (nich) D im (nim) A je (nie) I nimi L nich they
oni pers pron mp GA ich (nich) D im (nim) I nimi L nich they
ono pers pron G jego (niego, go) D jemu (niemu, mu) A je (nie) IL nim it
ondulacja f. trwaΠa ~. permanent (hair treatment)
oniemiaΠy aj speechless
onieÊmieliç -l´ -lisz pf, impf onieÊmielaç discourage, daunt
onkologiczny aj oncological
onkologia f oncology
ONZ abbrev Organizacja Nacji Zjednoczonych United Nations
opactwo n abbey
opad mi fallout, precipitation
opadaç see opaÊç
opady pl form G -ów rainfall, precipitation
opak. phr na opak the wrong way
opakowaç -wuj´ -wujesz pf, impf opakowywaç -wuj´ -wujesz package, wrap
opakowanie n wrapping, packaging
opal mi opal
opalanie n heating (of room, apartment)
opalenizna f sunburn, suntan
opaliç -l´ -lisz pf, impf opalaç heat, keep warm. ~ si´ get a suntan
opalony aj suntanned
opami´taç si´ -am -asz pf, impf opami´tywaç si´ -tuj´ -tujesz come to one's senses
opami´tanie n reason, good sense
opancerzony aj armored
opanowaç -nuj´ -nujesz pf, impf opanowywaç -wuj´ -wujesz seize, get control over, master. ~ si´ get hold
over o.s
opanowanie n mastery
opanowany aj under control
opar mi vapor
oparcie n support. w oparciu o +A supported by, based on
oparΠ see oprzeç
oparty aj based na+A on
oparzenie n burn. ~ sΠoneczne sunburn
oparzyç pf ^parzyç
opasaç -sz´ -szesz pf, impf opasywaç -suj´ -sujesz gird. ~ si´ gird o.s.
opasΠy aj fat
opaÊç ^paÊç pf, impf opadaç fall down, sink, settle (dust)
opat mp abbot
opatentowaç -tuj´ -tujesz pf, impf opatentowywaç -wuj´ -wujesz patent
opatrunek -nku mi bandage
opatrznoÊciowy aj providential
opatrznoÊç f Providence
opatrzony aj +I provided with, bearing
opatrzyç -rz´ -rzysz pf, opatrywaç -ruj´ -rujesz impf +I provide with
opera f opera
operacja f operation (med.)
operowaç -ruj´ -ujesz operate on. +I make use of, use
operowy aj operatic
op´dziç -dz´ -dzisz pf, impf op´dzaç drive away
op´taç -m -asz pf, impf op´tywaç -tuj´ -tujesz overcome, master, haunt, possess
op´tany aj frenzied, demented, wild. jak ~ like one possessed
opiç ^piç pf, opijaç impf celebrate (with drink)
opiec ^piec pf, impf opiekaç roast
opiecz´towaç see piecz´towaç
opieka f care. ~ lekarska medical care
opiekowaç si´ -kuj´ -ujesz impf, zaopiekowaç si´ +I take care of, look after
opiekun mp guardian
opiekunka -nek fem of opiekun
opiekuƒczoÊç f protection, protectiveness, patronage
opiekuƒczy aj protective
opieraç see oprzeç
opierajàc si´ na+A on the basis of
opieszaΠy aj sluggish
opiewaç -am -asz impf laud, sing praises of
opi´ty aj clinging (of clothing)
opiΠki pl form G-ów filings
opinia f opinion, view
opiniowaç -iuj´ -iujesz impf, pf zaopiniowaç o+L pronounce judgement on
opis mi description
opisaç -sz´ -szesz pf, impf opisywaç -suj´ -sujesz describe.
opity aj drunken
opium n opium
opluç ^pluç pf, impf opluwaç -am -asz spit at, sling mud at
opΠacalnoÊç f profitability
opΠacalny aj profitable
opΠaciç -c´ -cisz pf, opΠacaç impf trans pay. intrans ~ si´ be profitable
opΠacony aj paid-for
opΠakaç -pΠacz´ -pΠaczesz pf, impf opΠakiwaç -kuj´ -kujesz weep for, morn, lament
opΠakany aj lamentable
opΠata f payment, charge, fee. ~ celna export duty
opΠatek -tka mi communion wafer
opΠukaç see pΠukaç
opΠynàç -n´ -niesz pf, impf opΠywaç swim around
opodal = nie opodal av close by, near by prep. +G not far from
opodatkowaç -kuj´ -kujesz pf,impf opodatkowywaç -wuj´ -wujesz tax
opodatkowany aj taxed
opoka f bedrock
opona f tire
oponent mp opponent
opornik mi -a (electircal) resistor
opornoÊç f (electrical) resistance
oporny aj disobedient
oportunista mp opportunist
oportunizm mi opportunism
opowiadanie n short short
opowiedzieç ^wiedzieç pf, impf opowiadaç tell, narrate
opowieÊç f story, tale
opozycja f opposition
opozyjcyjny aj of opozycja
opór -poru mi resistance
opóêniç -ni´ -nisz pf, impf opóêniaç delay. ~ si´ be delayed
opó˝nienie n delay
opóêniony aj late, delayed, behind schedule
opracowaç -cuj´ -cujesz pf, impf opracowywaç -wuj´ -wujesz work out, perfect
opracowanie n elaboration
oprawa f binding. pl (eyeglass) frames
oprawca mp torturer, assasin, butcher
oprawiç -wi´ -wisz pf, impf oprawiaç frame (picture), bind (book)
oprawka -wek f dim of oprawa glass frames, rims
opresja f oppression
oprocentowanie n rate of interest
oprogramowanie n programming (of computer)
opromienienie n irradiation
oprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf oprawadzaç show around
oprócz prep +G besides, except for
opróêniç -ni´ -nisz pf, impf opróêniaç drain, empty. intr ~ si´ be emptied
opryskiwacz mi -a sprinkler
opryskiliwy aj short, curt, harsh, touchy, surly
opryszczka -czek f cold sore
opryszek -szka mp thug
oprzeç ^przeç pf, impf opieraç trans lean o+A against. intr ~ si´ 1. (na +L) rest (on), lean (on) 2. resist
oprzytomnieç see przytomnieç
optimum n optimum
optowaç -tuj´ -tujesz impf opt za+I for
optyk mp optician
optyka f optics
optymalny aj optimal
optymista mpf optimist
optymistka -tek fem of optymista
optymistyczny aj optimistic
optymizm mi optimism
opublikowaç see publikowaç
opuchlizna f swelling
opuchni´ty aj swollen
opustoszaΠy aj deserted
opustoszyç -sz´ -szysz pf lay waste, ravish, devastate
opuszczony aj desolate, forsaken. z ~nymi oczami with eyes downcast
opuszka -szek f us pl (finger) tip
opuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf opuszczaç 1. leave, abandon, leave out 2. let down, lower (flag, etc.)
oraç orz´ orzesz impf, pf zaoraç plow
orangutan ma orangutang
oran˝ada f orangeade
oratorium n oratorio
oratorski aj oratorical
oraz conj as well as, and
Orbis mi Orbis travel agency
orbita f orbit
ochidea f orchid
ordynarnoÊç f vulgarity, crudity
ordynarny aj vulgar, coarse, crude
or´dowaç -duj´ -dujesz impf u+G intercede with
or´dzie n address, formal speech
or´˝ mi arms, weapon
or´˝ny aj armed
organ mi NApl -a organ (of government) ~na Êcigania investigative authorities
organy pl form G -ów music organ
organiczny aj organic
organista mp organist
organizacja f organization
organizacyjny aj of organizacja organizational
organizator mp organizer
organizowaç -zuj´ -zujesz impf, pf zorganizowaç organize
zorganizowany aj. dobrze ~ well organized
organizm mi organism
organki pl form G-ów harmonica
orgazm mi orgasm, climax
orgia f orgy
orientacja f orientation, bearing
orientacyjny aj of orientacja rough (estimate, etc.)
orientalny aj oriental
orientowaç si´ -tuj´ -tujesz impf, pf zorietowaç si´ be aware. o ile si´ orientuj´ as far as I am aware
orka f 1 plowing. 2 killer whale
orkiestra f orchestra
orkiestrowy aj orchestral
orli aj of orzeΠ. orli wzrok eagle eye
Ormian(in) mp Armenian
Ormianka -nek fem of Ormianin
ormiaƒski aj Armenian
ornament mi ornament
ornitologia f ornithology
orny aj arable
orszak mi procession
ortodoksyjny aj orthodox
ortografia f orthography, spelling
ortograficzny aj orthographic
ortopeda mp orthopedist
oryginalnoÊç f originality
oryginalny aj original
oryginaΠ mi an original
orzec orzekn´ orzekniesz pf, impf orzekaç declare, proclaim
orzech mi -a nut, nut tree. ~ wΠoski hazel nut, hazel tree dim orzeszek. ~ ziemny peanut
orzechowy aj of orzech
orzeczenie n proclamation, judgment, decree. predicate
orzekaç see orzec
orzekajàcy aj declarative (sentence)orzeΠ ma orΠa eagle
orzeszek -szka mi dim of orzech. ~szki ziemne peanuts
orzeêwiajàcy aj refreshing
orzeêwiç -wi´ -wisz pf, impf orzeêwiaç refresh.
osa f wasp
osad mi precipitate, silt
osada f colony, settlement
osadnictwo n settlement
osadniczka f -czek fem of osadnik
osadnik mp settler
osadziç si´ -dz´ -dzisz pf, impf osadzaç si´ settle, precipitate out
osadnik mp settler
osamotnienie n isolation
osamotniony aj isolated
osàd mi judgment
osàdziç -edz´ -dzisz pf, impf osàdzaç adjudge
oschΠy dry, caustic. av oschle drily
oscylowaç -luj´ -lujesz impf oscillate
oseΠka -Πek f whetstone
oset ostu mi thistle
os´piaΠy aj crestfallen
osi aj of osa
osiadaç see osiàÊç
osiadΠy aj settled, living
osiàgalny aj attainable
osiàgnàç -n´ -niesz pf, impf osiàgaç achieve, attain
osiàgni´cie n attainment, achievement
osiàÊç ^siàÊç pf, impf osiadaç settle, run aground
osiedliç -l´-lisz pf, impf osiedlaç trans settle. intrans ~ si´ te be settled
osiedle n Gpl -i housing development
osiedleniec -ƒca settler
osiem num GDL oÊmiu I oÊmioma or -u eight.
osiemdziesiàt num GDL -dziesi´ciu I dziesi´cioma or -u eighty
osiemdziesiàty num aj eightieth
osiemnastka -tek reim num the number eighteen
osiemnaÊcie num GDL osiemnastu I osiemnastoma or -u eighteen
osiemnastoletni aj eighteen-year-old
osiemnastowieczny aj eighteenth-century
osiemnasty num aj eighteenth
osiemset num oÊmiuset eight hundred.
osiemsetny aj eight hundredth
osierdzie n pericardium
osierocony aj orphaned
osika f aspen
osiodΠaç see siodΠaç
osioΠ osΠa ma donkey
osiwiaΠy aj turned to gray
oskard mi -a pickaxe
oskar˝enie n accusation
oskar˝yç -rz´ -rzysz pf, impf oskar˝aç o+A accuse of
oskar˝ony mp decl like aj the accused
oskar˝yciel mp accuser
oskrzela f Gpl -i us pl bronchial passages
osΠabiç -bi´ -bisz pf, impf osΠabiaç weaken
osΠabienie n weakness
osΠabnàç see sΠabnàç
osΠaniaç see osΠoniç
osΠawiony aj renowned
osΠoda f comfort
osΠodziç -dz´ -dzisz pf, impf osΠadzaç sweeten, sugar
osΠona f cover, shield, protection
osΠoniç -ni´ -nisz pf, impf osΠaniaç shade, shield, protect
osΠuchany aj having an ear for
osΠupiaΠy aj bewildered
osΠupienie n dumbfoundedness, bewilderment
osnowa f warp (of fabric)
osnuty aj na+L based on
osoba osoób f person. w jednej ~bie all rolled into one
osobistowÊç f personality, celebrity
osobisty aj personal. av osobiÊcie personally
osobliwoÊç f peculiarity
osobliwy aj peculiar, curious, odd
osobnik mp pej person, character
obobnoÊç. na ~noÊci in private
osobny aj individual, separate. av osobno individually, separately.
osobowoÊciowy aj of osobowoÊç
osobowoÊç f personality
osobowy aj of osoba. dane ~we personal data. pociàg ~wy passenger (train)
osocze n plasma
osoliç see soliç
osowiaΠy aj dejected
ospa f small-pox
ospaΠy aj drowsy
ospowaty aj pock-marked
osprz´t mi equipment
ostaç si´ -n´ -niesz pf survive
ostatecznoÊç extreme. w ~Êci in the end, if worse comes to worst, in an emergency
ostateczny aj final, definitive. sàd ~ Last Judgement. av ostatecznie finally, ultimately
ostatek -tku mi remnant, pl remains
ostatni aj last, final
ostatnio lately, recently
ostentatyjny aj ostentatious
ostoja f Gpl -oi bulwark, support
ostroga ostróg f spur
ostrokàtny aj acute (triangle)
ostrokrzew mi holly
ostroÊç f sharpness
ostro˝noÊç f caution, care, wariness
ostro˝ny aj cautious. av ostro˝nie carefully. ~! watch out!
ostróg ostrogu mi castle, keep, dungeon
ostroÊç f sharpness, acuity
ostrów -owu mi isle
ostrugaç see strugaç
ostry sharp, biting, pungent. av ostro. comp aj ostrzejszy
ostryga f oyster
ostrzaΠ mi fire. pod ~Πem under fire
ostrze n cutting edge, blade
ostrzec ^strzec pf, impf ostrzegaç warn przed+I against
ostrzegawczy aj warning (sign, etc.)
ostrze˝enie n warning
ostrzyc ^strzyc pf, impf ostrzygaç clip, trim
ostrzyç -rz´ -rzysz impf, pf naostrzyç sharpen
ostudziç -dz´ -dzisz pf, impf ostudzaç trans cool
ostygnàç -n´-niesz pf, impf ostygaç intrans cool down
osunàç -n´ -niesz pf, impf osuwaç lower, slide down. ~ si´ slide, slump
osuszyç -sz´-szysz pf, impf osuszaç dry, dehumidify
oswobodziciel mp savior
oswobodziç -dz´-dzisz pf, impf oswobadzaç free, liberate
oswoiç -swoj´ -swoisz pf, impf oswajaç accustom, familiarize, tame
oswojony aj tame
oszalaΠy aj frenzied, gone mad
oszaleç -ej´ -ejesz pf go mad, go crazy
oszaΠamiajàcy aj stunning
oszczep mi spear, javelin
oszczerca mp slanderer
oszczerczy aj slanderous
oszczerstwo n slander
oszcz´dnoÊciowy aj savings (bank, etc.)
oszcz´noÊç f frugality, pf savings
oszcz´dny aj frugal, thrifty
oszcz´dziç -dz´ -dzisz pf, impf oszcz´dzaç +D, +A/+G conserve, save, economize, spare. ~ komuÊ czasu save
someone time. ~ na elektrycznoÊci save on electricity
oszkliç see szkliç
oszoΠomienie n stepefaction
oszoΠomiony aj stupefied
oszpeciç -c´ -cisz pf, impf oszpecaç disfigure
oszpecony aj defaced, disfigured, deformed
oszroniony aj frost-covered
oszukaç -am -asz pf, impf oszukiwaç -kuj´ -kujesz deceive
oszust mp swindler
oszustka -tek fem of oszust
oszustwo n deceit
oÊ osi f axle, pivot
oÊç n fishbone
oÊcie˝ in phr otwarty na ~wide open
oÊcisty aj bony
oÊka f -siek dim of oÊ
oÊle see osioΠ
oÊlep. phr na ~ blindly
oÊlepnàç see Êlepnàç
oÊlepiç -pi´ -pisz pf, impf oÊlepiaç blind
oÊli aj of osioΠ
oÊmieliç -l´-lisz pf, impf oÊmielaç embolden
oÊmieszyç -sz´ -szysz pf, impf oÊmieszaç ridicule
oÊmioboczny aj octagonal
oÊmiokrotny aj eight-fold
oÊmioletni aj eight-year-old
oÊmiornica f octopus
oÊmioro coll num oÊmiorga eight
oÊnie˝ony aj snow-covered
oÊrodek -dka mi center, station
oÊwiadczenie n declaration
oÊwiadczyç -cz´ -czysz pf, impf oÊwiadczaç declare. ~ si´ propose (marriage)
oÊwiadczyny pl form G -yn proposal (of marriage)
oÊwiata f education
oÊwiatowy aj educational (worker, etc.)
OÊwiecenie n the Enlightenment
oÊwieciç -c´ -cisz pf, impf oÊwiecaç enlighten, illuminate
oÊwiecony aj enlightened, illuminated
oÊwietlenie illumination
oÊwietliç -l´ -lisz pf, impf oÊwietlaç light, illuminate
OÊwi´cim -mia mi Auschwitz
otaczaç see otoczyç
otarcie n abrasion
otchΠaƒ -ni f abyss, chasm, depths
ot´pienie n stupefaction, dementia
oto indic part here is, here are. oto co powiedziaΠ this is what he said
otoczenie n surroundings, milieu
otoczony aj +I surrounded by
otoczyç -cz´ -czysz pf, impf otaczaç surround.
otó˝ inter well, so
otr´by pl form G -ów chaff, bran
otruç ^truç pf, impf otruwaç poison
otrzàsaç -am -asz impf, pf otrzàsnàc -sn´ -Êniesz shake. ~ si´ recover z+G from, shake off
otrzeç ^trzeç pf, impf ocieraç rub. ~ si´ rub or brush o+A against
otrzepaç -pi´ -piesz pf, impf otrzepywaç -wuj´ -wujesz brush off
otrzeêwiç -wi´ -wisz pf, impf otrzeêwiaç sober up
otrzymaç -am -asz pf, impf otrzymywaç -muj´ -mujesz receive
otucha f comfort, good cheer. dodaç komuÊ ~chy cheer s.o. up
otuliç -l´ -lisz pf, impf otulaç wrap up, tuck in
otumaniç -ni´ -nisz pf drug
otumaniony aj dazed, drugged
otwartoÊç f openness, frankness
otwarty aj open. av otwarcie openly
otwieracz mi -a opener. ~ do puszek can opener
otwieraç see otworzyç
otworzyç -rz´ -rzysz pf, impf otwieraç trans open. ~ si´ intrans open
otwór otworu mi opening. staç otworem stand open
otyΠoÊç f obesity
otyΠy aj stout, corpulent, obese
otynkowaç see tynkowaç
owa, owo see ów
owacja f ovation
owad ma insect
owak in phr tak czy ~ one way or another
owal mi oval
owalny aj of owal oval
owca owiec f sheep
owczy aj of owca
owczarek -rka ma shepherd (dog)
owdowiaΠy aj widowed
owieczka -czek f dim of owca
owies owsa mi oats
owijaç -am -asz impf, pf owinàç -n´ -niesz w+A wrap in
owΠadaç -am -asz impf, pf owΠadnàç master, conquer, take possession of
owΠosienie n hair, coat. ~ Πonowe pubic hair
owΠosiony aj hairy
owo see ów
owoc mi Gpl -ów fruit
owocny aj fruitful
owocowaç -cuj´ -cujesz impf, pf zaowocowaç bear fruit
owocowy aj of owoc
owrzodzenie n ulceration
owsianka f oatmeal
owsiany aj of owies. pΠatki ~ne oat meal
owsik ma us pl pinworm
owszem of course, why yes
owulacja f ovulation
ozdoba -dób f decoration
ozdobiç -bi´ -bisz pf, impf ozdabiaç decorate
ozdobny aj decorative
ozi´biç -bi´ -bisz pf, impf ozi´biaç trans cool. ~ si´ intrans cool down
ozi´bienie n cold spell
ozi´bΠoÊç f coldness, frigidness
ozimina f winter crops
ozΠociç -c´ -cisz pf, impf ozΠacaç gild, cover in gold
oznaczenie n symbol, sign
oznaczony aj appointed
oznaczyç -cz´ -czysz pf, impf oznaczaç designate, indicate, signify, mean. ~ si´ +I be distinguished by
oznajmiç -mi´ -misz pf, impf oznajmiaç announce, intimate
oznajmujàcy aj indicative
oznaka f symptom
oznakowaç see znakowaç
ozon mi ozone
ozonowy aj of ozon
ozorek -rka mi tongue (as dish)
ozór -ozora mi tongue
o˝enek -nku mi marriage, match
o˝eniç si´ see ˝eniç si´
o˝óg o˝oga broomstick
o˝yç ^˝yç pf, impf o˝ywaç -am -asz come alive
o˝ywczy aj reviving, refreshing
o˝ywiç -wi´ -wisz pf, impf o˝ywiaç enliven, revive
o˝ywienie n liveliness
o˝ywiony aj lively
Ó
ósemka -mek reif num an eight
ósmy num aj eighth
ów (owa owo) pron aj bookish that, pl those
ówczesny aj then, of that time
ówdzie in phr tu i ~ here and there

Copyright © 1996-2009