A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

W
w, we prep +L in. +A into (an open space). w dal into the distance, on (a day of the week). w Êrod´ on
Wednesday
w-, we- perfectivizing prefix in sense of 'in', 'into', as in wliczyç include, 'to the top of', as in wjechaç ride up,
'onto' as in wΠo˝yç put on.
wabiç -bi´ -bisz impf entice. phr jak si´ wabi? what's it's name (of a pet)
wachlarz mi -a fan. range, gamut
wachlowaç -luj´ -lujesz impf fan
wachmistrz mp sergeant major
wachta f guard, watch
wacik mi -a dabberm cuetip
wada f flaw
wadliwy aj faulty, defective, unsound
wafel -fla mi wafer-cake, (ice-cream) cone
waga f weight, importance
wagary pl form G -ów hooky
wagon mi car (of a train)
wahaç si´ -am -asz impf, pf zawahaç si´ hesitate
wahadΠo n -Gpl -deΠ pendulum
wahadΠowy aj oscillating
wahadΠowiec -wca mi commuter airplane
wahanie n hesitation; bez ~nia unhesitatingly
wakacje pl form G -i school vacation
wakacyjny aj of wakacje
walc fma waltz
walcowaç -cuj´ -cujesz impf rollm (in mill)
walcownia f rolling mill
walczyç -cz´ -czysz impf o+A fight, struggle for
walec -lca mi roller
waleczny aj gallant, brave, courageous
walet ma jack (in cards)
waliç -l´ -lisz impf, pf walnàç -n´-niesz bring down, overthrow. (w +A) knock, pound (on). intr ~ si´ fall
down, tumble down
waliza f large suitcase
walizka -zek f suitcase, valise
walizeczka -czek f dim of walizka
walka -lek f z +I fight, struggle with, against
walkower mi concession (in sports)
walnàç see waliç
walny aj pitched (battle). plenary (session)
walonki pl form G -nek felt boots
walor mi valor
waloryzacja f valorization
waltoria f French horn
waluta currency
waΠ mi embankment, rampart
waΠach ma gelding
waΠek -Πek -a roll, roller. ~ do ciasta rolling pin
waΠ´saç si´ am -asz impf loaf, loiter, idle about
waΠkoniç si´ -ni´ -nisz impf loaf
waΠkowaç -kuj´ -kujesz impf roll, mangle (bedlinen)
wampir ma vampire
wandal mp vandal
wandalizm mi vandalism
wanilia f vanilla
waniliowy aj of wanilia
wanna -nien f bath
wanienka -nek f dim of wanna
wapieƒ -enia mi mi limestone
wapno n lime, whitewash; bieliç ~nem to whitewash. aj wapienny
wapƒ mi -pnia calcium
wara interj keep away from, hands off
warcaby pl form G -ów checkers
warchlak ma boar cub
warchoΠ smp firebrand
warczeç -cz´ -czysz impf, pf warknàç -n´ -niesz growl, snarl
warga f lip
wargowy aj labial
wariacja f (musical) variation
wariacki aj madman's
wariant mi variant
wariat mp madman
wariatka -tek fem of wariat madwoman
wariowaç -iuj´ -iujesz impf, pf zwariowaç go crazy
warknàç see warczeç
warkocz mi -a lock of hair, curl, tail (of comet)
warkot mi hum, whir (of motor)
warkotaç -koc(z)´ hum, whir
warowaç -ruj´ -rujesz impf fortify. waruj! (to a dog) down!
warownia f stronghold
warstwa f class, stratum, layer
warstewka -wek f dim of warstwa
warstwowy aj layered
Warszawa f town Warsaw
Warszawiak mp resident of Warsaw
Warszawianka -nek fem of Warszawiak
warszawski aj of Warszawa
warsztat mi workshop, garage
wart warta warte aj +A worth. +G worthy of
warta f watch, guard
warto av pred it is worth. nie ~ there's no point
wartoÊciowaç -iuj´ -iujesz impf assess, evaluate
wartoÊciowy aj of value, valuable
wartoÊç fvalue, worth
wartownia f guardhouse
warunek -nku- mi condition. pod ~nkiem +G on the condition of. pl ~nki atmosferyczne atmospheric
conditions
warunkowy aj conditional
warzelnia f saltworks
warzyç -rz´-rzysz impf boil, brew
warzywa pl form G -yw vegetables (us. raw)
warzywny aj of warzywa
warzywnictwo n vegetable raising
wasal mp vassal
wasz wasza wasze wasi poss aj pl informal your
waÊniç -ni´-nisz impf spoil (a relationship)
waʃ f strife
wat mi -a watt
wata f (medicinal) cotton
watowy aj of wata
wataha f robber band (esp. Ukrainian)
watra f watchfire
wawrzyn mi laurel tree
waza f vase
wazelina f vaseline
wazeliniarz mp smarmy individual
wazon mi vase
wazonik mi dim of wazon
wa˝ki aj serious, weighty
wa˝ny aj important, valid (of a ticket)
wa˝yç -˝´-˝ysz weigh. ~ si´ dare. ani mi si´ wa˝! don't you dare!
wàchaç -am -asz impf sniff
wàgier -gra ma larva of tapeworm. pl measles (among swine)
wàglik ma anthrax
wàs mi -a us pl mustache
wàsik mi -a dim of wàs
wàsacz or wàsal mp mustached individual
wàsaty aj having mustaches
wàski aj narrow. comp aj w´˝szy. comp av w´˝ej
wàskotorowy aj narrow gauge (railroad)
wàtek -tku mi motif, strain, thread (of narration)
wàtleç -ej´ -ejesz impf grow frail
wàtΠy aj frail
wàtpiç -pi´ -pisz impf, pf powàtpiç, zwàtpiç w+A doubt s.t.
wàtpienie n. bez ~nia without doubt, doubtless
wàtpliwy aj doubtful, dubious
wàtpliwoÊç f doubt
wàtroba -rób f liver.
wàtróbka f liver as a dish
wàwóz -wozu mi gorge, gully
wà˝ w´˝a ma snake
wbiç ^biç pf, wbijaç impf w+A drive in, thrust, pierce
wbiec ^biec or wbiegnàç- -n´ -niesz pf, impf wbiegaç do+G run inside s.t.
wbrew prep +D against, counter to, in defiance of; ~ oczekiwaniom despite expectations; ~ wΠasnej woli
against one's own will
wbudowany aj built-in
wcale us with nie av not at all
wchΠoniç -ni´ nisz pf, impf wchΠaniaç absorb
wchodziç see wejÊç
wciàç ^ciàç pf, impf wcinaç cut in, indent, notch, mortise
wciàgaç -am -asz impf, pf wciàgnàç -n´ -niesz drag in (to), soak up, enlist do+G in
wcià˝ av continually, still
wcielenie n embodiment, incarnation
wcieliç -l´ -lisz pf, impf wcielaç incorporate. ~ si´ w+A be incorporated or transformed into
wcieraç see wetrzeç
wci´cie n indentation, incision, notch
wci´ty aj tightly cut (dress)
wciskaç -am -asz impf, pf wcisnàç -sn´ -Êniesz hurl, press
wczasowicz mp holiday-maker
wczasy pl form G -ów resort vacation
wczasowy aj of wczasy
wczepiç -pi´ -pisz pf, impf wczepiaç za+A grab, snatch (e.g. hair)
wczesny aj early. av wczeÊnie
wczeÊniak smp slightly premature baby
wczoΠgaç si´ -am -asz pf do+G or na+A crawl into or onto
wczoraj av yesterday
wczorajszy aj yesterday's
wczuç si´ ^czuç pf, impf wczuwaç w+A put o.s. in s.o.'s place, enter into spirt of
wczytaç si´ -am -asz pf, impf wczytywaç si´ -tuj´ -tujesz w+A carefully read, enter the spirit of one's reading
wdaç si´ ^daç pf, impf wdawaç si´ -daj´ -dajesz go into. ~ w szczegóΠy go into details
wdech mi inhalation
wdeptaç -c(z)´ -c(z)esz pf, impf wdeptywaç -tuj´ -tujesz trample
wdowa wdów f widow
wdowi aj of wdowa
wdowiec mp widower. sΠomiany ~ grass widower
wdowieƒstwo widowhood
wdrapaç si´ -pi´ -piesz pf, impf wdrapywaç -puj´ -pujesz clamber, climb (with difficulty)
wdro˝eniowy aj preparatory, introductory
wdychaç -am -asz pf inhale
wdro˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wdra˝aç initiate, instill
wdziaç ^dziaç pf, impf wdziewaç put on, don (clothing)
wdzieraç si´ see wedrzeç si´
wdzi´cznoÊç f gratitude, thanks
wdzi´czny aj +D thankful to, grateful to za+A for
wdzi´czyç si´ -cz´ -czysz impf make eyes, put on the charm
wdzi´k mi grace, charm
we see w
wedle prep+G according to
wedΠug prep+G according to
wedrzeç si´ ^drzeç pf, impf wdzieraç si´ do+G break into, intrude
weekend "Πikent" mi week-end
wegetacja f vegetation
wegetarian(in) mp vegetarian
wegetarianizm vegetarianism
wegetariaƒski aj vegetarian
wegetowaç -tuj´ -tujesz impf vegetate
vehikuΠ mi vehicle
wejrzeç -rz´ -rzysz pf, impf wglàdaç do+G glance into, look into, examine
wejrzenie n glance. miΠoÊç od pierwszego ~nia love at first sight
wejÊcie n entrance
wejÊciowy aj of wejÊcie
wejÊç ^iÊç pf, impf wchodziç -dz´ -dzisz enter be included do+G into, among. na+A go up to (a floor in a
building), ascend (mountain). w+A enter into (relations, etc.). ~ w rachub´ enter the picture
wek mi -a or -u canning jar
weksel -sla mi bill of sale
wekslowaç -luj´ -lujesz impf switch (tracks)
welon mi veil
velur mi velour
welwet mi velvet
weΠna -Πen f wool
weΠniany aj of weΠna
weΠniak mi -a heavy woolen garment
wendeta f vendetta
weneryczny aj veneric
wentyl mi -a valve
wentylacja f ventilation
wentylacyjny aj of wentylacja
wentylator mi -a fan, ventilator
weƒ =w niego
wepchnàç see wpychaç
weranda f porch
werbalny aj verbal
werbel -bla mi drumroll
werbowaç -buj´ -bujesz impf enlist, recruit
werbunek -nku mi enlistment, recruiting
werdykt mi verdict
vermut mi vermouth
verniks mi varnish, glaze
verniksowaç -suj´ -sujesz impf varnish
wernisa˝ mi opening (of exhibition)
wersalka -lek f folding couch
wersja f version
wertep mi us pl nearly impassable road
wertowaç -tuj´ -tujesz impf w+L rummage among (manuscripts, etc.)
wertykalny aj vertical
werwa f verve
weryfikacja f verification
weryfikowaç -kuj´ -kujesz impf verify, vet
wesóΠ see wesoΠy
wesele n wedding (party). srebrne ~ silver wedding anniversary.
weseleç -ej´ -ejesz impf, pf poweseleç grow merry
weselny aj of wesele
wesoΠoÊç f gaiety
wesoΠy, wesóΠ aj merry, gay
wespóΠ av together, communally, all at once, in concert
wesprzeç ^przeç pf, impf wspieraç support, prop up
wessaç ^ssaç pf, impf wsysaç suck in
westchnàç -nà-niesz pf, impf wzdychaç sigh. impf do+G long for
westchnienie n sigh
western mi western (movie)
westybuΠ mi vestibule
wesz wszy f louse
weteran mp (aged) veteran
weterynaria f veterinary science
weterynarz mp veterinary
weto n veto
wetrzeç ^trzeç pf, impf wcieraç rub in
wewnàtrz prep +G inside
wewn´trzny aj internal, inside
wezbraç wzbior´ wzbierzesz pf, impf wzbieraç rise, swell (of waters)
wezbrany swollen (river, stream)
wezgΠowie n head (of bed)
wezwaç ^zwaç pf, impf wzywaç call, summon
wezwanie n summons
wezyr mp Npl -owie vizier
we˝reç si´ ^˝reç pf, impf w˝eraç si´ w+A eat into
w´ch mi smell, scent
w´chowy aj olfactory
w´dka -dek f fishing rod
w´dkarstwo n (rod-and-reel) fishing, angling
w´dkarz mp angler
w´dkarski aj fishing
w´dlina f cold cuts, smoked meat(s)
w´drowaç -ruj´ -rujesz impf wander
w´drowny aj itinerant
w´drówka -wek f migration, pl wanderings
w´dzarnia f smokehouse
w´dziç -dz´ -dzisz impf, pf uw´dziç smoke, cure
w´dzidΠo -deΠ n bit (for horse)
w´dzonka -nek f bacon
w´dzony aj smoked
w´giel -gla mi coal
w´glowy aj of w´giel
w´gieΠ -gΠa mi angle, corner (of room)
W´gier -gra mp Hungarian
W´gierka -rek fem of W´gier
w´gierski aj Hungarian. av po w´giersku in Hungarian
w´gierka -rek f type of small plum
w´glan mi carbonate
w´glarka -rek f coal-wagon
w´glarz mp coal-dealer
w´glik mi carbide
w´gorz ma eel
w´gryn fma fine Hungarian wine
W´gry pl form G W´gier Hungary
w´zeΠ -zΠa mi knot, junction
w´zeΠek -Πka mi dim of w´zeΠ
w´zΠowy aj key, crucial. ~ punkt key point
w´˝owy aj of wà˝
w´˝yk ma dim of wà˝
wglàd mi insight
wgΠ´biç -bi´-bisz pf, impf wgΠ´biaç hollow out. ~ si´ w+A become immersed in, investigate (a question)
wΠ´bienie n hollow, cavity
wgnieciony aj crumpled
wgnieÊç ^gnieÊç pf, impf wgniataç crumple
whisky f indecl whisky
wiaç wieje wiali us-3p blow, waft
wiadomo av pred it is known; jak ~ as is known
wiadomoÊç f often pl (piece of) news, message
wiadomy aj well-known
wiadro -der n bucket, pail
wiaderko -rek n dim of wiadro
wiadukt mi viaduct
wianek -nka wreath, ring (of sausage)
wiano n dowry
wiara f belief, faith
wiaroΠomny aj perfidious
wiarus smp trusty old soldier
wiarygodny aj trustworthy
wiatr mi wind
wietrzny aj of wiatr
wiatrak mi -a windmill
wiatrówka -wek f windbreaker (jacket)
wiàz mi elm
wiàzaç -˝´ -˝esz impf tie. ~ koniec z koƒcem make ends meet. ~ si´ be tied, bound, linked. pf see
przywiàzaç, zawiàzaç, zwiàzaç
wiàzadΠo n Gpl -deΠ ligament
wiàzanka -nek f bunch, bouquet. medley
wiàzka -zek f bundle, fascicle, sheaf
wibracja f vibration
wibrator -a mi vibrator
wice- prefix vice-, as in wicepremier vice-premier
wicher -chru whirlwind
wichrzyciel mp firebrand
wichrzyç -rz´ -rzysz impf tousle (hair). sow (discord)
wichura f wind-storm
wiç 1 wij´ wijesz impf wind
wiç 2 f tendril
wid mi. phr ani widu ani sΠuchu neither sight nor sound
widaç infin only it can be seen, it would seem, it is clear, evidently
widelec -lca mi fork
wideΠki pl form G -Πek (telephone) receiver
wideo or video n indecl video
widlasty aj fork-shaped
widΠak mi -a kind of ground cover
widΠy pl form G -deΠ pitchfork
widmo n specter, phantom
widmowy aj spectral
widnieç -eje us 3p be visible
widnokràg kr´gu mi horizon
widny aj clear, well-lighted
widoczek -czku mi dim of widok
widocznoÊç f visibility
widoczny aj evident, visible. av widocznie evidently
widok mi sight, view. na ~ +G at the sight of
widokowy aj of widok
widokówka -wek f picture post-card
widomy aj visible. as mp person with sight
widowisko n spectacle, pageant
widownia f house (theater, cinema)
widywaç -duj´ -dujesz impf freq of widzieç see
widz mi Npl -owie viewer, spectator
widzenie n. phr do widzenia good-bye
widzialny aj visible
widzieç -dz´ -dzisz impf see. pf see zobaczyç. phr widzi mi si´ it seems to me
widzimisi´ n indecl whim, caprice
wiec mi mass meeting
wiecowaç -cuj´-cujesz impf hold mass meeting
wiecha f gathering of straw or branches
wiecowy aj of wiec
wieczerza f evening meal. ostatnia ~ last supper
wieczko -czek n dim of wieko
wiecznoÊç aj eternity
wieczny aj eternal. av wiecznie perpetually
wieczorek -rka mi soiree. ~ zapoznawczy mixer
wieczorny aj evening's
wieczny aj eternal
wieczorówka -wek f evening school
wieczorynka -nek f good-night program on television
wieczór -oru or -ora mi evening, evening party
co wieczór every evening
pod wieczór toward evening
wieczorami in the evening
wieczorem in the evening
wieczorny aj occurring during the evening; ~na cisza evening stillness
wieczorowy aj pertaining to evening
wieczysty aj perpetual
wiedza f knowledge
wiedzieç wiem wiesz wiedzà impf know (information)
wiedêma f witch
wiejski aj of wieÊ rural, village
wiek mi age, century; w ~ku of an age
wiekowy aj age-old, century-old
wieko n lid. dim wieczko
wiekopomny aj immortal
wiekuisty aj eternal. av wiekuiÊcie
wielbiciel mp admirer
wielblàd ma camel
wielbΠàdzi aj of wielbΠàd
wielce av greatly
wiele indef num GDL wielu +Gpl many, much
wielebnoÊç f the reverend
wielebny aj reverend
wielekroç freq av many times
Wielkanoc f Easter
wielkanocny aj of wielkanoc
wielki aj great. comp aj wi´kszy. av wielce greatly. comp av wi´cej
wielko- prefix in sense of 'great', as in wielkolud giant
wielkoduszny aj magnanimous, greatness
wielkomiejski aj large-city
wielkopaƒski aj lordly
wielkopostny aj Lenten
Wielkopolska f Great Poland
wielkoÊç f magnitude. greatness, magnitude
wielmo˝a f magnate
wielmo˝ny aj as title illustrious (sir, etc.)
wielo- many-, multi-, polywielobarwny
aj multicolored
wielobok mi polygon
wieloj´zyczny aj multilingual
wielokàt mi polygon
wielokierunkowy aj multidirectional
wielokropek -pka mi several dots, as a punctuation mark (...)
wielokrotny aj repeated. av wieloletnie many times
wieloletni aj of many years
wielom´stwo n polyandry
wielonarodowy aj multinational
wieloodcinkowy aj multisegmental
wielopΠaszczyznowy aj of many layers
wielopostaciowy aj multifaceted
wieloraki aj various, manifold
wieloryb ma whale
wielorybnictwo n whaling
wielorybnik aj whaler
wielostopniowy aj of many degrees
wielostronny aj multisided, wide-ranging
wielostrzaΠowy aj repeating (rifle, etc.)
wieloÊcian mi polyhedron
wieloÊç f large amount or quantity
wielowarstwowy aj multilayered
wielozgΠoskowy aj polysyllabic
wieloznacznoÊç f ambiguity
wieloznaczny aj ambiguous
wielo˝eƒstwo n polygamy
wieniec -ƒca mi wreath
wieƒcówka -wek f coronary artery
wieƒczyç -cz´ -czysz impf, pf uwieƒczyç wreath, garland, be crowning touch to
wieprz ma hog
wieprzek -czka fim of wieprz
wieprzowy aj of wieprz
wieprzowina f pork
wierch mi peak (of mountain)
wierciç -c´ -cisz imp drill, bore
wiernopoddaƒczy aj loyally submissive
wiernoÊç f faithfulness
wierny aj faithful
wiersz mi -a verse, poem
wierszyk -a mi dim of wiersz
wiertarka -rek f drill
wiertΠo -teΠ n drill bit
wierutny aj arrant, egregious, outright
wierzaj mi phr trust me
wierzàcy aj as mp believer
wierzba f willow
wierzbina f willow grove or wood
wierzbowy aj of wierzba
wierzch mi top, surface
wierzchni aj outer. ~nie okrycie outer garment
wierzchoΠek -Πka mi tip, top, summit (of tree, mountain). aj wierchoΠkowy
wierzchowy aj saddle (horse)
wierzeje pl form G -rzei two-sided gate
wierzenie n belief
wierzgaç -am -asz impf, pf wierzgnàç -n´ -niesz kick
wierzyciel mp creditor
wierzyç rz´ -rzysz impf, pf uwierzyç +D believe (someone). w +A believe in s.t.
wieszaç -am -asz trans hang
wieszak mi -a hanger (clothes)
wieszcz mp prophet, seer
wieszczka -czek fem of wieszcz
wieÊ wsi f NApl wsie village, countryside. na wsi in the country(side). we wsi in a village
wieÊciç -szcz´ -Êcisz impf portend
wieÊç 1 wiod´ wiedziesz wiódΠ wiodΠa wiedli impf det, wodziç -dz´ -dzisz impf indet, pfpowieÊç or zawieÊç , lead
wieÊç 2 f news, rumor
wieÊniak mp villager
wieÊniaczka -czek fem of wieÊniak
wieÊniaczy aj of wieÊniak
wietrzeç -eje us 3p evaporate
wietrznik mp airhead
wietrzny aj windy, gusty
wietrzyç -rz´ -rzysz impf, pf wywietrzyç air out
wietrzyk mi -a breeze
wiew mi airstream
wiewiórka -rek f squirrel
wieêç wioz´ wieziesz wiózΠ wiozΠa wieêli impf det, woziç -˝´ -zisz impf indet, pf powieêç or zawieêç carry, haul
(by vehicle)
wie˝a f tower
wie˝owiec -wca mi scyscraper (building)
wie˝owy aj of wie˝a
wi´c conj then, so
wi´cej indef quant, comp av of wi´kszy (+G) more (of). co ~ moreover. mniej ~ more or less. superl najwi´cej
most
wi´dnàç -n´ -niesz impf wilt, fade
wi´kszoÊç f majority, most
wi´kszy comp av of du˝y larger, greater
wi´ziç -˝´ -zisz impf, pf uwi´ziç imprison
wi´zienie n prison, jail
wi´ziennictwo n prison system
wi´zieƒ wi´ênia mp Npl -owie prisoner
wi´zy pl form ties, bonds
wi´ê f connection, tie, bond
wigilia or wilia f Christmas Eve
wigilijny aj of wigilia
wilczur ma alsatian (dog)
wilga f oriole
wilgoç f moisture, dampness
wigoƒ ma vicuna
wigor mi vigor
wikariusz mp vicar, curate
Wiking mp Npl -owie Viking
wiklina a wicker(work)
wikliniarstwo wickerworking
wiklinowy aj of wiklina
wikt mi provender
wiktoriaƒski aj Victorian
wilczek -czka ma wolf cub, Alsatian pup.
wilcz´ -´cia n wolf cub
wilczur ma German shepherd (dog), Alsatian
wilga f oriole
wilgoç f moisture, dampness
wilgotnoÊç f dampness, humidity
wilgotny aj damp, moist, humid
wilia f =wigilia
wilk ma wolf
wilczy aj of wilk
wilczyca f she-wolf
wilkoΠak ma werewolf
willa f semi-detached house, villa
willowy aj of willa
wimpel -pla mi pennant
wina f fault, blame, guilt. z ~ny +G due to the fault of
winda f elevator, lift
windykowaç -kuj´ -kujesz impf vindicate
winiak mi brandy
winiarnia f wine-bar
winiarstwo n wine-making
winiç -ni´ -nisz impf, pf uwiniç or zawiniç blame, implicate
winien (winny) f winna +D guilty of, to blame for
winieta f vignette
winkiel -kla mi regional corner
winnica f vineyard
winny (winien) aj guilty, culpable. owing, delinquent (in a debt)
wino n wine
winny aj wine, vine
winogrona pl form G -on grape(s)
winoroÊl f grapevine
winowajca mp Npl -y culprit, guilty party
winszowaç -szuj´ -szujesz impf, pf powinszowaç +D wish the best, congratulate
wintówka -wek f rifle
winyl mi vinyl
wiodàcy aj leading
wiola f viola
wiolinista mp violinist
wiolinczela f violincello
wiolinczelista mp violincellist
wionàç -nie us 3p flow (of air), waft
wiorsta f viorst (old measurement of distance, slightly longer than a kilometer)
wioska -sek f dim of wieÊ village, hamlet
wiosΠo -seΠ n oar
wiosΠowaç -Πuj´ -Πujesxz impf row
wiosna -sen f spring
wiosenny aj of wiosna
wioÊlarz mp rower
wiotki aj limp, frail, flabby
wiór mi us pl (wood, metal) shaving
wiórnik mi -a router, plane
wir mi eddy, swirl, whirlpool
wirowaç -ruj´ -rujesz impf swirl, whirl, rotate
wira˝ mi obs shoulder (of road)
wirnik mi -a rotor
wirówka -wek f centrifuge
wirus mi virus
wirusowy aj of wirus
wis see vis
wisieç -sz´ -sisz impf intr hang
wisielec -lca mp hanged person
wisielczy aj gallows (humor, etc.)
WisΠa f Vistula
wiÊlany aj of WisΠa
wist fma whist
wiÊnia -sien f (sour) cherry, cherry tree
wiÊniowy aj of wiÊnia
wiÊniak mi cherry liqueur
wiÊniówka -wek f cherry vodka
witaç -am -asz impf, pf powitaç or przywitaç greet. witam (w+L) welcome (to). ~ si´ greet one another
witalnoÊç f vitality
witalny aj vital, full of life
witamina f vitamin
witaminowy aj of witamina
witeê mp obs knight
witra˝ mi stained glass-work
witryna f showcase, store window
wiwat exclam long live
wiwatowaç -tuj´ -tujesz impf salute with toast 'vivat' , cheer
wiza f visa
wizerunek -nku mi likeness, image, portrait
wizja f vision
wizyjny aj of wizja
wizjer mi -a peep-hole
wizjoner mp visionary
wizualny aj visual
wizyta f visit
wizytacja f visitation, school inspection
wizytator mp school inspector
wizytowaç -tuj´ -tujesz impf conduct visitation, inspection
wizytówka -wek f calling card
wjazd mi LVwjeêdzie driving in or up. drive-in entry
wjazdowy aj of wjazd
wjechaç ^jechaç pf, impf wje˝d˝aç drive in or up
wkleiç -ej´ -eisz pf, impf wklejaç glue into
wkl´sΠodruk mi copper-plate printing
wkl´sΠy aj sunken
wkΠad mi contribution, input
wkΠadaç see wΠo˝yç
wkΠadka -dek f insert(ion)
wkΠuç ^kΠuç pf, impf wkΠuwaç prick, pierce
wkoΠo av or prep+G around, about
wkraczaç see wkroczyç
wkraÊç si´ ^kraÊç pf, impf wkradaç si´ sneak into
wkr´ciç -c´ -cisz pf, impf wkr´caç screw in
wkr´tka -tek f screwed nail
wkr´tak mi -a screwdriver
wkroczyç -cz´ -czysz pf, impf wkraczaç enter, intervene
wkrótce av soon, shortly
wkuç ^kuç pf, impf wkuwaç cram (for exams)
wkupiç si´ -pi´ -pisz pf, impf wkupywaç si´ -puj´ -pujesz w+A buy into
wlaç ^laç pf, wlewaç impf pour into
wlec wlok´ wleczesz wlókΠ wlokΠa wlekli pf, impf wlekaç draw, drag, tug, haul. ~ si´ drag on, trail behind
wlecieç -c´ -cisz pf, impf wlatywaç -tuj´ -tujesz fly in, blow in
wlepiç -pi´ -pisz pf, impf wlepiaç do+G paste into
wleêç ^leêç pf, impf wΠaziç -˝e -zisz crawl in, crawl , clamber up
wliczyç si´ liczyç pf, impf wliczaç si´ be included, counted do+G among
wliczony numbered, counted do+ among
wlot mi inlet, opening, intake
wlotowy aj of wlot
wΠadca mp Npl -y Gpl -ów ruler
wΠadczyni fem of wΠadca
wΠadczy aj of wΠadca
wΠadny aj having the authority, empowered
wΠadza f power, authority. dojÊç do ~dzy come to power
wΠamaç -mi´ -miesz pf, impf wΠamywaç -muj´ -mujesz do+G break into
wΠamanie n breaking (and entering)
wΠamywacz mp burglar
wΠasnor´cznie av with one's own hands
wΠasnoÊciowy aj of wΠasnoÊç
wΠasnoÊç f property, possession
wΠasny aj one's own
wΠaÊciciel mp owner
wΠaÊcicielka -lek fem of wΠaÊciciel
wΠaÊciwoÊç f property, characteristic
wΠaÊciwy aj (+D) proper (to). av wΠaÊciwie actually
wΠaÊnie av precisely, exactly, just, at that moment; phr wΠaÊnie that's just it
wΠàczyç -cz´ -czysz pf, impf wΠàczaç include, turn on (appliance). ~ si´ be included
wΠochaty aj furry, fluffy, shaggy
WΠochy pl form G WΠoch Italy. inhab WΠoch mp Italian. f WΠoszka. aj wΠoski Italian. av po wΠosku in Italian
wΠos mi -a us pl hair; ciemne ~sy dark hair; jasne ~sy light hair. dim wΠosek
wΠosie n horsehair (used in upholstery)
wΠosienica f hair shirt (for self mortification)
wΠosieƒ -Ênia ma trichina worm
wΠoski see WΠochy
wΠoszczyzna f soup vegetables
wΠoÊcian(in) mp small farmer
wΠoÊç f small farm
wΠo˝yç -Ê˝´ -˝ysz pf, impf wkΠadaç put w+A in, place, deposit. put on (clothes)
wΠócz´ga mp vagabond
wΠóczka -czek f yarn
wΠóczkowy aj of wΠóczka
wΠócznia f spear
wΠóczyç -cz´ -czysz impf drag. ~ si´ wander about
wΠóka f harrow
wΠókiennictwo n textile manufacture
wΠókienniczy aj of wΠókiennictwo
wΠókniarz mp textile worker
wΠókniarka -rek fem of wΠókniarz
wΠóknisty aj fibrous
wΠókno -kien n fiber, filament
wmieszaç -am -asz pf (do+G) mix, involve, implicate (in). ~ si´ do+G get involved in
wmówiç -wi´ -wisz pf, impf wmawiaç +D persuade
wmusiç -sz´ -sisz pf, impf wmuszaç force do+G into
wnet av soon, before long
wn´ka f recess
wn´trze n interior
wn´trznoÊci pl form G -i entrails, innards
wniebogΠosy av at the top of one's lungs
wniebowstàpienie n ascension (to heaven)
wniebowzi´ty aj blissful
wnieÊç ^nieÊç pf, impf wnosiç -sz´ -sisz carry in, introduce, contribute. o+A lodge (complaint) against
wnikliwy aj penetrating
wnikaç -am -asz impf, pf wniknàç -n´ -niesz inquire, penetrate, pry w+A into
wniosek -sku mi conclusion. dojÊç do ~sku come to a conclusion
wnioskowaç -kuj´ -kujesz impf, pf wywnioskowaç -kuj´ -kujesz infer, deduce, conclude
wnioskowanie n conclusion, inference, deduction
wnuczka -czek f grand-daughter
wnuk mp Npl -owie grandson, grandchild
woal mi veil
woalka -lek f veil on hat
wobec prep+G toward, regarding, in view of, in the face of. wobec tego for that reason
woda wód f water
wodny aj acquatic
wodewil mi vaudeville
wodnik mp Aquarius
wodnisty aj watery
wodociag mi waterpipe, aqueduct
wodogΠowie n water on the brain
wodolecznictwo n hydropathy
wodolot mi hydroplane boat
wodoodporny aj waterproof
wodorek -rku mi hydrite
wodorost mi seaweed
wodospad mi waterfall
wodorotlenek -nku mi hydroxide
wodoszczelny aj watertight
wodotrysk mi waterspout
wodowaç -duj´-dujesz impf launch (a new boat)
wodowstr´t mi hydrophobia
wodorowy aj of wodór
wodór -doru mi hydrogen
wodza f us pl rein
wodzianka -nek f bread soup
wodziç see wieÊç wiod´
wodzirej mp leader of the dance
w ogóle av phr in general; ~ nie not at all
wojak mp obs soldier
wojenny aj of wojna military, wartime
wojewoda mp Npl -owie voivode (of old, a military leader; contemporarily, head of a voivodeship)
wojewódzki aj of województwo
województwo n voivodeship, county, province
wojna -jen f war; na ~nie at war. ~ Êwiatowa world war
wojenny aj of wojna
wojowaç -juj´ -jujesz impf wage war
wojowniczoÊç f belligerency
wojowniczy aj militant, belligerent, war-like
wojsko n army
wojskowy aj of wojsko
wojskowoÊç f military affairs
wokoΠo or wokóΠ prep +G around, surrounding. av all around
wokalista mp vocalist
wokalizacja f vocalizatioin
wokalny aj vocal
wokanda f court calendar
wokoΠw, wokóΠ av and prep+G around, round about
wola f will, volition. mimo ~li involuntarily. wbrew ~li against one's will. freehold
wolant mi cabriolet
woleç -l´ -lisz impf prefer
wolej mi volley
wolniç -ni´ -nisz impf, pf uwolniç free
wolno 1 av slowly
wolno 2 av pred +infin one may, it is permitted to. nie ~! don't do that!
wolnoamerykanka -nek f free-for-all
wolnocΠowy aj duty-free
wolnomularstwo n free-masonry
wolnomularz mp free-mason
wolnorynkowy aj free-market
wolnoÊç f freedom
wolnoÊciowy aj of wolnoÊç
wolny aj free; wolny kraj free country. not occupied; ~ stóΠ free table. unengaged, unattached, not busy,
not married. av wolno
wolt mi -a volt
woltomierz mi -a voltometer
woΠacz mi -a vocative case
woΠaç -am -asz impf, zawoΠaç pf call, cry out
woΠowina f beef
woΠowy aj of wóΠ
woƒ f fragrance, aroma
wonny aj fragrant, aromatic
woreczek -czka mi dim of worek
worek -rka mi dim of wór
wosk mi wax
woskowy aj of wosk
woskowaç-kuj´ -kujesz impf wax
woskowina f earwax
woszczyna f beeswax
wotum n votive offering, vote. ~ nieufnoÊci no-confidence vote
woziç see wieêç
woênica mp wagon-driver, carter
woêny aj as mp usher, messenger
wóda f aug of wódka
wódka -dek f vodka
wódz wodza mp military leader
wójt mp Npl -owie voyt, village head
wójtowa f decl as aj voyt's wife
wójtostwo n voytship
wóΠ woΠu ma -GA -u ox
wór wora mi bag, sack
wówczas av at the time, at that time, back then
wóz wozu mi cart, wagon, car
wózek -zka mi baby carriage, gurney
wpadka -dek f bad break
wpajaç see wpoiç
wpaÊç ^paÊç pf, wpadaç impf fall in(to), flow into, drop in on. ~ komuÊ w oko strike someone's fancy
wpatrzony aj w+A staring at
wpatrzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf wpatrywaç si´ -ruj´ -rujesz w+A look intently at
wpeΠzaç -am -asz impf, pf wpeΠznàç -zn´ -êniesz crawl into
wp´dziç -dz´ -dzisz pf, wp´dzaç impf do+G or w+A drive into
wpiàç wepn´ wepniesz pf, wpinaç impf w +A pin on
wpiç ^piç pf, impf wpijaç fasten (eyes), sink (teeth into)
wpierw av originally, at first
wpis mi inscriptioni, entry
wpisaç -sz´ -szesz pf, impf wpisywaç -suj´ -sujesz write in, enter. ~ si´ na+A enter one's name into
wpisowe aj as n entry fee, initiation fee
wplàtaç -c(z)´ -c(z)esz pf, impf wplàtywaç -tuj´-tujesz involve. ~ si´ w+A get involved in
wpleÊç ^pleÊç pf, impf wplataç entwine
wpΠaciç -c´-cisz pf, impf wpΠacaç do+G pay into
wpΠata f payment, contribution
wpΠaw mi crossing (by swimming) of a river
wpΠynàç -n´ -niesz pf, impf wpΠywaç -am -asz sail , swim, flow into. na+A influence, have an effect on
wpΠyw mi influence. mi´ç ~ na coÊ have an influence on
wpΠywaç see wpΠynàç
wpoiç -oj´ -oisz pf, impf wpajaç inculcate
wpóΠ av by half, in half. ~ do siódmej six-thirty. na ~ half, partially (open, etc.)
wpraszaç si´ see wprosiç si´
wprawa f skill
wprawdzie av to be sure
wprawiç wi´ -wisz pf, impf wprawiaç set going. train
wprawka -wek f musical exercise
wprawny aj skilled, adept
wprosiç si´ -sz´-sisz pf, impf wpraszaç si´ do+G wangle one's way in
wprost av simply, downright, straight at. ~ przeciwnie quite the opposite
wprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf wprowadzaç introduce
wprowadzenie n introduction
wprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf wprowadzaç bring in, lead in, initiate, introduce (custom, etc.)
wprzàc ^przàc pf or wprz´gnàç -n´ -niesz pf, impf wprz´gaç harness (horse, force of nature)
wprzódy av first
wpust mi inlet, intake
wpuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf wpuszczaç let in
wpychaç -am -asz impf, pf wepchnàç -n´ -niesz poke, thrust, cram do+G into . ~ si´ do+G squeeze into
wrabiaç see wrobiç
wracaç see wróciç
wrak mi (ship)wreck
wranglersy pl form G -ów Wrangler jeans
wraz z+I together with. av at the same time
wra˝enie n impression, sensation, feeling. pod ~niem +G affected, impressed by
wra˝liwoÊç f sensitivity
wra˝liwy aj sensitive
wràb wr´bu mi notch, nick, indentation
wredny aj disgusting
wreszcie av at last, finally
wr´cz av downright
wr´czyç-cz´ -czysz pf, impf wr´czaç +D give, hand (over) to
wrobiç -bi´ -bisz pf, impf wrabiaç slang get s.o. mixed up in
wrodzony aj innate, in-born
wrogi aj hostile
wrogoÊç f enmity, hostility
wrona f crow
wrony aj black (of horse)
wrota pl form G wrót gate
wrotka -tek f us pl roller skate
wroÊni´ty aj rooted in
wróbel -bla ma sparrow
wróciç -c´ -cisz pf, impf wracaç return, come back
wróg wroga mp Npl -owie enemy
wró˝ba f augury
wró˝biarka -rek fem of wró˝biarz
wró˝biarstwo n foretune-telling
wró˝biarz mp fortune-teller
wró˝ka -˝ek f fortune-teller
wró˝yç -˝´ -˝ysz impf tell fortune, divide, augur, forebode
wryç ~ryç pf grave, engrave. ~ si´ be engraved, impressed
wrzask mi noise, racket, hollering, din, uproar
wrzaskliwy aj blusterous
wrzasnàç -sn´ -Êniesz pf, impf wrzeszczeç -szcz´ -szczesz scream, shout, roar, holler
wrzawa f uproar
wrzàtek -tku mi boiling water
wrzeciàdz mi -a hasp
wrzeciono n spindle
wrzeç wr´ wreszesz wrzaΠ wrzeli seethe, boil
wrzesieƒ wrzeÊnia mi September
wrzeszczeç -szcz´ -szczesz impf, pf wrzasnàç -sn´ -Êniesz scream, shout, roar, holler
wrzeÊniowy aj of wrzesieƒ
wrzos mi heather
wrzosowisko n heath, moor
wrzód wrzodu mi ulcer, boil, abscess
wrzuciç c´ -cisz pf, impf wrzucaç do+G throw in(to). +A insert, engage (clutch, etc.)
wsad mi batch
wsadziç -dz´ -dzisz pf, impf wsadzaç plant, colloq put into; ~ do lodówki put in the fridge
wschodziç see wzejÊç
wschód wschodu mi east
wschodni aj eastern
wsiaç ^siaç pf, impf wsiewaç sow in(to)
wsiakaç -am -asz impf, pf wsiàknàç -n´ -niesz sink in, soak in
wsiàÊç ^siàÊç pf, impf wsiadaç do+G get in(to), onto (a vehicle)
wsierdzie n endocardium
wsiowy see wiejski
wskakiwaç see wskoczyç
wskazaç -˝´ -˝esz pf, impf wskazywaç -zuj´ -zujesz na+A indicate
wskazany aj indicated, a propos
wzkazujàcy indicative. nie ~ palcem without pointing any fingers
wskazówka -zek f pointer, indicator
wskaênik mi -a indicator, index
wskoczyç -cz´ -czysz pf, impf wskakiwaç -kuj´ -kujesz leap in
wskóraç -am -asz pf gain, attain, accomplish
wskroÊ av. na ~ clean through, through and through
wskrzesiç -sz´ -sisz pf, impf wskrzeszaç resurrect, revive
wskutek prep +G due to, as the result of
wsΠawiç -wi´ -wisz pf, impf wsΠawiaç make famous
wsΠuchaç si´ -am -asz pf, impf wsΠuchiwaç si´ w +A listen intently to
wspak av. na ~ backwards
wspaniaΠomyÊlnoÊç f generosity
wspaniaΠomyÊlny aj generous
wspaniaΠy aj marvelous. av wspaniale
wsparcie n aid, assistance, support
wsparty aj o+A leaning on, supported by
wspiàç si´ wespn´ wespiesz pf, impf wspinaç na +A climb up on onto, lift self up
wspieraç see wesprzeç
wspinaczka -czek f mountaineering
wspomagaç see wspomóc
wspomnieç ^pomnieç pf, wspominaç impf recall, mention, recollect
wspomnienie n oft pl recollection, remembrance.
wspomóc ^móc pf, impf wspomagaç +A assist, aid
wspornik mi -a support, bracket
wspólnik mp associate
wspólnota f community
wspólny aj common, mutual, shared; nic ~nego nothing in common
wspóΠ- prefix in sense co-, mutual, common
wspóΠautor mp co-author
wspóΠczesnoÊç f contemporaneity, contemporary times
wspóΠczesny aj contemporary
wspóΠczucie n sympathy, commiseration
wspóΠczuç ^czuç impf +D sympathize, commiserate with
wspóΠczynnik mi -a coefficient
wspóΠdziaΠaç -am -asz z+I cooperate with
wspóΠistnienie n co-existence
wspóΠlokator mp room-mate
wspóΠmiernoÊç commensurability
wspóΠmierny aj commensurate
wspóΠpraca f cooperation
wspóΠpracowaç -cuj´ -cujesz impf cooperate, collaborate
wspóΠuczestniczyç -cz´ -czysz pf w+L take part in, participate in
wspóΠmaΠ˝onek -nka mp Npl -owie husband, spouse
wspóΠrz´dny aj coordinate (e.g. sentence)
wspóΠudziaΠ mi participation
wspóΠuczestnictwo n co-participation
wspóluczestnik mp co-participant
wspóΠwΠaÊciciel mp co-owner
wspóΠzale˝noÊç f interdependence
wspóΠzale˝ny aj interdependent
wspóΠzawodnictwo n rivalry
wspóΠzawodnik mp rival
wspóΠ˝ycie n life together
wspóΠ˝yç ^˝yç pf z+I have intercourse with
wstaç -an´ -aniesz pf, impf wstawaç -staj´ -ajesz rise, get up
wstawiç -wi´ -wisz pf, impf wstawiaç set into, interpose, insert, put in
wstawiony aj slang soused
wstawka f inset, insert, gusset
wstàpiç -pi´-pisz pf, impf wst´powaç --puj´ -pujesz do+G enter, join
wstà˝ka -˝ek f ribbon
wstecz av back, backwards
wstecznictwo n backwardness.
wstecznik mp enemy of progress
wsteczny aj backwards, retrograde
wst´ga wstàg f band
wst´p mi entry, admission, introduction
wst´pny aj introductory, initial, entrance (examination)
wstr´t mi repulsion, revulsion
wstr´tny obnoxious, objectionable, despicable
wstrzàs mi shock
wstrzàsaç -am -asz impf, pf wstrzàsnàç -sn´ -Êniesz +I shake, jar, rattle. ~ si´ intrans shake
wstrzàsajàcy aj shocking
wstrzàsowy aj shock. kuracja ~wa shock treatment
wstrzemi´˝liwy aj temperant, abstemious
wstrzemi´˝liwoÊç f abstaining
wstrzykaç -am -asz impf, pf wstrzyknàç -n´ -niesz inject
wstrzymaç -am -asz pf, impf wstrzymywaç -muj´ -mujesz hold up, delay
wstyd mi shame. byΠo mi ~ I was ashamed
wstydliwy aj bashful, shy
wstydziç si´ -dz´ -dzisz pf +G be embarrased for, be ashamed of. wstydziΠabyÊ si´ you ought to be ashamed
wsunàç -n´ -niesz pf, impf wsuwaç -am -asz insert, poke in
wsypaç -pi´ -piesz pf, impf wsypywaç -puj´ -pujesz pour in (a granular substance). coll squeal on someone
wsysaç see wessaç
wszak av but, after all. wszak˝e however
wszczàç -n´ -niesz pf, impf wczynaç initiate (conversation, quarrel, etc.)
wszczepiç -pi´ -pisz pf, impf wszepiaç graft, inoculate
wszech- prefix all-, pan-, multiwszechmoc
f omnipotence
wszechmoccny aj omnipotent
wszechstronny aj many sided, versatile
wszechÊwiat mi universe, cosmos
wszechÊwiatowy aj cosmic
wszechwiedza f omniscience
wszechwiedzàcy aj omniscient
wszechwΠadny aj all-mighty, all-powerful
wszelaki pron aj any or all sort of
wszelki pron aj any, every, all sort of
wszerz. adv phr wzdΠu˝ i ~ broad and wide
wsz´dzie av everywhere
wszyç ^szyç pf, impf wszywaç -am -asz w+A sew into
wszyscy mp pl pron aj G -stkich all. as mp everyone
wszystek pron aj -stka -stko -scy all
wszystko pron aj n everything
nade wszystko above all else
przede wszystkim primarily, above all else
wszystkiego najlepszego all the best
wszystko jedno it's all the same, it doesn't matter
wszystko w porzàdku everything's all right
wszystko˝erny aj omnivorous
wÊcibiç -bi´ -bisz pf, impf wÊcibiaç do+G pry into
wÊcibski aj prying, overly inquisitive
wÊciec si´ wÊciek´ wÊcieczesz pf, impf wÊciekaç si´ fly into a rage
wÊcieklizna f rabies
wÊciekΠoÊç f rage, furor
wÊciekΠy aj furious
wÊlizgaç si´ -am -asz impf, pf wÊlizgnàç si´ -n´ -niesz do+G slip in, insinuate o.s.
wÊród prep +G among(st)
wtajemniczyç -cz´ -czysz pf, impf wtajemniczaç ç initiate, let in on
wtajemniczony aj initiated (in a secret)
wtargnàç si´ -n´ -niesz pf do+G force one's way into
wtedy av then, at that time
wtem av suddenly
wtenczas av then, at that time
wtΠoczyç -cz´ -czysz pf, impf wtΠaczaç cram, pack
wtoczyç -cz´ -czysz pf, impf wtaczaç roll in
wtopiç -pi´ -pisz pf, impf wtapiaç w+A sink into
wtorek -rku mi Tuesday.
wtorkowy
wtórny aj secondary
wtórowaç -ruj´ -rujesz impf +D accompany
wtràciç -c´ -cisz pf, impf wtràcaç interject. ~ si´ butt in
wtryskiwacz mi -a injector (of fuel, etc.)
wtrysnàç -sn´ -Êniesz pf, impf wtryskiwaç -kuj´ -kujeszinject
wtuliç -l´ -lisz pf, impf wtulaç ~ gΠow´ press one's head against s.o. or s.t.
wtyczka -czek f (electrical) plug
wuj mp Npl -owie uncle
wujek -jka mp uncle
wujostwo mp uncle and wife
wulgarny aj vulgar
wulkan mi volcanow
wulkaniczny aj volcanic
wulkanizacja f retreading (of tire)
wulkanizowaç -zuj´ -zujesz impf retread, repair rubber
wwieÊç ^wieÊç pf, impf wwodziç -dz´ -dzisz do+G lead into, introduce
wwieêç ^wieêç pf, impf wwoziç -˝´ -zisz import
wy pron GAL was D wam I wami pl inform you
wy- perfectivizing prefix in sense 'out', 'ex-', as in wywoziç export; in sense of 'completely' as in wymrzeç die
out; in sense of 'de-' as in wynarodowiç denationalize
wybaczyç -cz´ -czysz pf, impf wybaczaç +D forgive
wybadaç -am -asz pf, wybadywaç -duj´ -dujesz impf question, sound out
wybaΠuszyç -sz´-szysz pf, impf wybaΠuszaç . ~ oczy goggle one's eyes
wybawca mp rescuer
wybawiç -wi´ -wisz pf, impf wybawiaç rescue, redeem
wybàkaç -am -asz pf, impf wybàkiwaç -kuj´ -kujesz blurt out
wybiç ^biç pf, wybijaç impf beat out, knock out. ~ coÊ z gΠowy dissuade. strike (medal)
wybiec ^biec pf, impf wybiegaç run out
wybieg mi dodge, subterfuge
wybieliç -l´ -lisz pf, impf wybielaç bleach, blanch
wybieraç see wybraç
wybitny aj outstanding
wybΠagaç -am -asz pf, impf wybΠagiwaç -guj´ -gujesz obtain by entreaty
wyblakΠy aj faded
wyblaknàç -nie -blakΠ us-3p pf fade, become discolored
wyboisty aj uneven, rough, rugged (road)
wyborca mp voter, elector
wyborczy aj electoral
wyborny aj perfect, excellent, spendid. av wybornie splendidly
wyborowy aj select, choice
wybój -boju mi pothole
wybór -boru mi choice, selection, pl elections
wybraç ^braç pf, impf wybieraç select, elect, pick, choose. ~ si´ go someplace, set out for
wybraniec -ƒca mp chosen one
wybredny aj refined, finicky
wybrnàç -n´ -niesz z+G pf extricate self from
wybroniç -ni´ -nisz pf rescue, save
wybryk mi oft pl prank, acting up
wybrze˝e n -Gpl -y seacoast, seashore
wybrzuszenie n bulge
wybuch mi explosion, outburst, eruption
wybuchaç -am -asz impf, pf wybuchnàç -nie us-3p explode, burst, break out (war)
wybuchowy aj explosive, quick-tempered
wybudowaç -duj´ -dujesz pf, impf wybudowywaç -wuj´ -wujesz build
wybujaΠy aj extravagant, exuberant
wyburzyç -rz´ -rzysz pf, impf wburzaç demolish
wyburzenie n demolition. do ~nia condemned (property)
wycelowaç -luj´ -lujesz pf w+A take aim at
wycena f pricing
wyceniç -ni´ -nisz pf, impf wyceniaç set price
wychodek -dku mi outhouse
wychodne aj as n day off. na ~nym on the point of departure
wychodziç -dz´ -dzisz impf okna wychodzà na ulic´ the windows look out on the street. see wyjÊç
wychodêca mp emigrant, expatriot
wychodêstwo n emigration
wychowaç -am -asz pf, impf wychowywaç -wuj´ -wujesz bring up, raise, educate
wychowanek -nka mp foster child. alumnus
wychowanie n upbringing
wychowany aj brought up
wychowawca mp Npl -y educator
wychowawczy aj educational
wychód -chodu mi exit
wychów -chowu mi care of young animals
wychrzta mp convert
wychudΠy aj gaunt
wychudzony aj emaciated,
wychwaliç -l´ -lisz pf, impf wychwalaç praise, extol
wychwyciç -c´ -cisz pf, impf wychwytaç extricate
wychwyt mi escapement
wychylenie n deviation
wychyliç si´ -l´ -lisz pf, impf wychylaç si´ lean out. deviate
wyciàç ^ciàç pf, impf wycinaç cut out
wyciàg mi excerpt
wyciàgaç -am -asz impf, pf wyciàgnàç -n´ -niesz pull out, draw out, extract. ~ wniosek draw a conclusion
wycie n howling
wyciec ^ciec or wycieknàç -n´ -niesz pf, impf wyciekaç leak out
wycieczka -czek f excursion
wycieczkowy aj of wycieczka
wyciek mi leakage
wycieƒczony aj emaciated
wycieƒczyç -cz´ -czysz pf, impf wycieƒczaç emaciate
wycieraczka -czek f wiper (on car)
wycieraç see wytrzeç
wycierpieç -pi´ -pisz pf suffer
wyci´cie n excision
wycinaç see wyciàç
wycinanka -nek f paper-cut
wycinek -nka mi s.t. cut out, (press) clipping
wycinkowy aj partial, fragmentary
wyciosaç -am -asz pf hew out
wyciskacz mi -a (lemon) squeezer
wyciskaç -am -asz impf, pf wycisnàç -sn´ -Êniesz squeeze out, press out
wyciszyç -sz´ -szysz pf, impf wyciszaç hush up, cover up (scandal, etc.)
wycofaç -am -asz pf, impf wycofywaç -fuj´ -fujesz trans withdraw, retract. intr ~ si´ pull back, withdraw
wyczekaç -am -asz pf, impf wyczekiwaç -kuj´ -kujesz wait out
wyczerpaç -pi´ -piesz pf,impf wyczerpywaç -puj´ -pujesz exhaust, use up
wyczerpanie n exhaustion
wyczerpany aj exhausted, used up
wyczerpujàcy aj exhaustive
wyczucie n intuition
wyczuç ^czuç pf, impf wyczuwaç -am -asz sense, intuit
wyczuwalny aj intuitive, noticveable
wyczyn mi stunt, exploit, excellent result
wyczynowy aj of wyczyn
wyczyÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf wyczyszczaç clean out
wyczytaç -am -asz pf, impf wyczytywaç -tuj´ -tujesz make out, recognize (by reading)
wyç wyj´ wyjesz,impf, pf zawyç howl
wydaç ^daç pf, impf wydawaç -daj´ -dajesz expend, give out, publish, emit, issue, hand back. us 3.p. ~ si´
seem, appear
wydajnoÊç f productivity
wydajny aj productive
wydaliç -l´-lisz pf, impf wychylaç expell
wydanie n publication, edition
wydarzenie n happening, event, occurrence
wydarzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf wydarzaç si´ happen, occur
wydatek -tku mi expenditure
wydatkowaç -kuj´-kujesz impf expend
wydatny aj considerable, notable
wydawca mp publisher, editor
wydawnictwo n publisher
wydawniczy aj publishing
wydàç ^dàç pf, impf wydymaç -daj´ -dajesz blow up, inflate. ~ si´ puff o.s. up
wydech mi exhaust, expiration
wydechowy aj of wydech
wydeptaç -pc(z)´ -pc(z)esz pf, impf wydeptywaç -tuj´ -tujesz wear smooth (e.g. path)
wyd´biç -bi´ -bisz pf colloq extract, get,m extort (e.g. money, promise)
wyd´ty aj swollen puffed up
wydΠu˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wydΠu˝aç prolong, elongate. ~ si´ be protracted
wydΠu˝ony aj elongated, protracted
wydma f dune, sandy hill
wydmuch mi exhaust
wydmuchaç -am -asz pf, impf wydmuchiwaç -chuj´ -chujesz puff out, blow up
wydobyç -b´d´ --b´dziesz pf, impf wydobywaç extract, pull out . ~ si´ emanate from, come out of
wydolnoÊç f viability, capacity, capability
wydoskonaliç -l´ -lisz pf, impf wydoskonalaç perfect
wydostaç -stan´ -staniesz pf, impf wydostawaç -staj´ -stajesz get out, extract. ~ si´ extricate o.s.
wydra f otter. ni pies ni ~ neither fish nor fowl
wydrà˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wydrà˝aç hollow out, excavate
wydruk mi reprint
wydrukowaç -kuj´-kujesz pf print, reprint
wydrzeç ^drzeç pf, impf wydzieraç tear out, pluck. +D tear away from
wydusiç -sz´ -sisz pf, impf wyduszaç wrest, squeeze out
wydziaΠ mi department
wydziedziczyç -cz´ -czysz pf, impf wydziedziczaç disinherit
wydzieliç -l´ -lisz pf, impf wydzielaç excrete
wydzielina f excretion, secretion
wydzielniczy aj excretive
wydzieraç see wydrzeç
wydzier˝awiç -wi´ -wisz pf, impf wydzier˝awiaç lease out
wydzwaniaç -am -asz impf ring, resound, phone constantly
wydêwi´k mi resonance, repercussion
wydêwignàç -n´ -niesz pf lift up, raise. ~ si´ lift self up
wyegzewowaç see egzekwowaç
wyeksponowaç see eksponowaç
wyeksportowaç see eksportowaç
wyemigrowaç see emigrowaç
wyfroterowaç see froterowaç
wyfrunàç -n´ -niesz pf, impf wyfruwaç -am -asz fly up and away
wyga mp old hand (experienced person)
wygadaç -am -asz colloq blurt out. ~ si´ talk one's fill
wygadywaç -duj´ -dujesz impf chatter, talk too much, talk nonsense
wygasaç -am -asz impf, pf wygasnàç -Ênie us-3p become extinct, expire
wygiàç ^giàç pf, impf wyginaç bend, curve
wygi´cie n bend, curve
wyginàç -n´ -niesz pf, impf wyginaç die out, become extinct
wyglàd mi appearance
wyglàdaç -am -asz impf look, appear. dobrze ~ look well. wyglàda na deszcz it looks like rain. see also
wyjrzeç
wygΠadziç -dz´ -dzisz pf, impf wygΠadzaç smoothe
wygΠodziç -dz´ -dzisz pf starve
wygΠosiç -sz´ -sisz pf, impf wygΠaszaç make a speech
wygΠupiaç si´ -am -asz impf be silly
wygnaç ^gnaç or wygoniç -ni´ -nisz pf, impf wyganiaç drive off, away, exile
wygnanie n exile. na ~niu in exile
wygnaniec -ƒca mp exile
wygnieÊç ^gnieÊç pf, impf wygniataç squeeze out, press out, crumple
wygoda -gód f often-pl comfort
wygodnictwo n the easy way
wygodny aj comfortable. av wygodnie comfortably
wygoliç -l´ -lisz pf shave
wygolony aj. gΠadko ~ clean-shaven
wygon mi pasture
wygoniç -ni´ -nisz or wygnaç -am -asz pf, impf wyganiaç drive out
wygospodarowaç -ruj´ -rujesz pf create by honest toil
wygotowaç -tuj´ -tujesz pf, impf wygotowywaç -wuj´ -wujesz cook or boil out
wygórowany aj excessive, hiked-up
wygraç -am -asz pf, impf wygrywaç -am -asz win
wygramoliç si´ -l´ -lisz pf colloq z+G clamber out of
wygrana in phr nie daç za ~nà not give up for lost
wygra˝aç -am -asz impf +D threaten, menace
wygryêç ^gryêç pf, impf wygyzaç bite out, corrode
wygrzaç ^grzaç pf, impf wygrzewaç warm. ~ si´ warm o.s.. ~ na sΠoƒcu sun o.s.
wygzebaç -bi´ -biesz pf, impf wygrzebywaç -buj´ -bujesz unearth. ~ si´ dis self out of, extricate o.s.
wygwie˝d˝ony aj studded with stars
wygwizdaç -˝d˝´ -˝d˝esz pf, impf wygwizdywaç -duj´ -dujesz whistle a tune. express disapproval through
whistling, hoot at
wyhodowaç see hodowaç
wyimaginowaç see imaginowaç
wyjadacz mp colloq sponger, hanger-on
wyjaΠowiç -wi´ -wisz pf, impf wyjaΠawiaç deplete
wyjaskrawiç -wi´ -wisz pf, impf wyjaskrawiaç make showy
wyjaÊniç -ni´ -nisz pf, impf wyjaÊniaç explain. ~ si´ be explained
wyjaÊnienie n explanation
wyjawiç -wi´ -wisz pf, impf wyjawiaç disclose, reveal
wyjazd mi Lsg wyjeêdzie departure, drive out of town, excursion
wyjàç -jm´ -jmiesz pf, impf wyjmowaç z+G take out of, remove from
wyjàtek -tku mi exception; z ~tkiem +G with the exception of
wyjàtkowoÊç f exceptional quality
wyjàtkowy aj exceptional. av wyjàtkowo exceptionally
wyjàwszy av +A except for, not including
wyjechaç ^jechaç pf, impf wyje˝d˝aç leave, drive away, depart
wyjeÊç ^jeÊç pf, impf wyjadaç eat up
wyj´kaç -am -asz impf, pf wyj´knàç -n´ -niesz moan
wyjmowaç see wyjàç
wyjrzeç -rz´ -rzysz pf, impf wyglàdaç look out, peer out z+G from
wyjÊcie n exit
wyjÊciowy aj of wyjÊcie
wyjÊç -jd´ -jdziesz -szedΠ -szΠa pf, impf wychodziç -dz´ -dzisz leave, go out, come out. nie wychodzi mu it's not
working out for him. ~ na zewnàtrz come out, be revealed. nic z tego nie wyjdzie nothing will come of it.
wyjÊç za mà˝ marry, get married (of woman)
wyka f vetch
wykaΠaczka -czek f (tooth)pick
wykaƒczaç see wykoƒczyç
wykarmiç -mi´ -misz pf nourish, nurse, suckle
wykaz mi list, statement (of earnings, etc.)
wykazaç -˝´ -˝esz pf, impf wykazywaç -zuj´ -zujesz demonstrate
wykàpaç see kàpaç
wykidajΠo mp bouncer (in bar)
wykierowaç -ruj´ -rujesz pf, impf wykierowywaç -wuj´ -wujesz na+A direct to
wyklarowaç -ruj´ -rujesz pf clarify
wyklaskaç -szcz´ -szczesz pf, impf wyklaskiwaç -kuj´ -kujesz clap (out a rhythm)
wyklàç ^klàç pf, impf wyklinaç curse
wykleiç -ej´ -eisz pf, impf wyklejaç (+I) paste, stick, line (with), hang (with wall-paper)
wyklejanka f pastiche, collage
wyklejka -jek flyleaf of book
wyklepaç -pi´ -piesz pf, impf wyklepywaç -puj´ -pujesz hammer out. colloq blurt out
wyklnàç -n´-niesz pf, impf wyklinaç curse, swear
wykluczony aj excluded, out of the questioni
wykluczyç -cz´ -czysz pf, impf wykluczaç exclude
wykluczony aj excluded; wykluczone it's out of the question
wykluç si´ -kluj´-klujesz pf, impf wykluwaç si´ hatch
wykΠad mi lecture
wykΠadowy aj of wykΠad
wykΠadaç -am -asz impf give a lecture. see also wyΠo˝yç
wykΠadany a. koΠnierz ~ turned-up collar
wykΠadnik mi indicator, exponent
wykΠadowca mp instructor
wykΠadzina f floor-covering
wykΠuç -kΠuj´ -kΠujesz or -kol´ -kolesz pf, impf wykΠuwaç peck out
wykoleiç -ej´ -ejesz pf, impf wykolejaç derail
wykolejony aj on the wrong track, derailed
wykombinowaç see kombinowaç
wykonaç -am -asz pf, impf wykonywaç -nuj´ -nujesz execute, carry out, perform
wykonanie n performance, execution. w ~niu +G performed by
wykonawca mp Npl -y performer
wykonawczy aj executive (branch of government, etc.)
wykoƒczenie n finish(ing), detail work
wykoƒczony aj done in, exhausted
wykoƒczyç -cz´ -czysz pf, impf wykaƒczaç finish, finish off
wykop mi excavation, trench
wykopaç -pi´ -piesz pf, impf wykopywaç -puj´ -pujesz dig out, excavate
wykopalisko n excavation, diggings
wykorzeniç -ni´ -nisz pf, impf wykorzeniaç uproot, root out
wykorzystaç -am -asz pf, impf wykorzystywaç -tuj´ -tujesz trans use, make use of, avail o.s. of, exploit
wykorzystanie n exploitation
wykpiç -pi´ -pisz pf, impf wykpiwaç ridicule, mock, deride, poke fun at. ~ si´ z+G evade shirk, joke oneself
out of
wykraczaç see wykroczyç
wykraÊç ^kraÊç pf, impf wykradaç steal. ~ si´ sneak away
wykres mi graph, chart
wykreÊliç -l´ -lisz pf, impf wykreÊlaç trace, draw. cross out, cross offf
wykr´ciç -c´ -cisz pf, impf wykr´caç unscrew. ~ si´ od+G shirk
wykr´t mi dodge, subterfuge
wykr´tny aj evasive
wykroczenie n misdemeanor
wykroczyç cz´ -czysz pf, impf wykraczaç poza+A cross, go beyond, exceed
wykroiç -oj´ -oisz pf, impf wykrajaç cut out
wykrok mi step forward
wykrój -kroju cut-out place, hollow
wykruszyç -sz´ -szysz pf, impf wykruszaç crumble. ~ si´ crumble
wykrwawiç si´ -wi´ -wisz pf, impf wykrwawiaç si´ bleed profusely
wykryç ^kryç pf, impf wykrywaç discover, uncover
wykrzesaç -sz´ -szesz pf, impf wyrzesywaç -suj´ -sujesz strike, spark, ignite
wykrztusiç -sz´ -sisz pf, impf wykrztuszaç cough out
wykrzyczeç -cz´ -czysz pf cry out, shout
wykrzyknàç -n´ -niesz pf, impf wykrzykiwaç -kuj´ -kujeszshout, exclaim, vociferate
wykrzyknienie n exclamation
wykrzyknik mi -a exclamation point
wykrzywiç -wi´ -wisz pf, impf wykrzywiaç contort. ~ si´ contort o.s.
wyksztaΠcenie n education
wyksztaΠcony aj educated
wyksztaΠciç si´ -c´ -cisz pf, impf wyksztaΠcaç si´ develop, form, become educated
wyksztusiç -sz´ -sisz pf, impf wyksztuszaç expectorate. stammer
wykuç ^kuç pf, impf wykuwaç hammer out, forge
wykup mi ransom, redemption (of pledge)
wykupiç -pi´ -pisz pf, impf wykupowaç -puj´ -pujesz purchase, redeem
wykusz mi -a bay (window)
wykwalifikowany aj qualified (worker)
wykwaterowaç -ruj´ -ujesz pf dislodge
wykwint mi elegance
wykwintny aj elegant
wykwit mi efflorescence
wykwitaç -am -asz impf, pf wykwitnàç -n´ -niesz bloom forth
wylaç ^laç pf, impf wylewaç pour out. ~ si´ spill, pour out, overflow
wylataç -am -asz pf fly a certain distance
wylàdowaç see làdowaç
wylàc see wyl´gnàç
wylàg -l´gu mi incubation, brood
wylegaç -am -asz impf, pf wylec or wylegnàç -gn´-niesz -legΠ turn out in a bunch or crowd
wylecieç -c´ -cisz pf, impf wylatywaç -tuj´ -tujesz fly out
wyleczyç (si´) see leczyç (si´)
wylegitymowaç si´ see legitymowaç si´
wylepiç -pi´ -pisz pf, impf wylepiaç line, coat, cover
wylew mi flood, outpouring
wylewny effusive
wyleêç ^leêç pf, impf wyΠaziç -˝´ -zisz crawl out, come to light
wyle˝eç si´ -˝´ -˝ysz pf, impf wylegiwaç si´ -guj´ -gujesz lounge around
wyl´garka -rek f incubator
wyl´garnia f place of incubation
wyl´gaç si´ -am -asz impf, pf wyl´gnàç si´ -n´ -niesz or wylàc -l´gn´ -legniesz hatch
wyl´kniony aj full of fear
wyliczyç -cz´ -czysz pf, impf wyliczaç enumerate, calculate
wylinieç see linieç
wylizaç -˝´ -˝esz pf, impf wylizywaç -zuj´ -zujesz lick out
wylosowaç see losowaç
wylot mi exit, opening. na ~ through and through, clean through
wylotowy aj of wylot
wyludniony aj depopulated
wyΠadowaç si´ -duj´ -dujesz pf, impf wyΠadowywaç si´ -wuj´ -wujesz na+L take it out on s.o.
wyΠamaç -mi´ -miesz pf, impf wyΠamywaç -muj´ -mujesz break down, force entry
wyΠoniç si´ -ni´ -nisz pf, impf wyΠaniaç si´ appear, loom
wyΠapaç -pi´ -piesz pf catch (every one)
wyΠataç -am -asz pf patch (every hole)
wyΠaziç see wyleêç
wyΠàcznik mi -a turn-off switch
wyΠàczny aj exclusive. av wyΠàcznie exclusively
wyΠàczyç -c´-czysz pf, impf wyΠàczaç exclude, disconnect, turn off. ~ si´ be disconnected
wyΠàczywszy except for
wyΠgaç si´ ^Πgaç pf, impf wyΠgiwaç si´ -guj´ -gujesz z+G lie one's way out of
wyΠom mi breach
wyΠowiç -wi´ -wisz pf, impf wyΠawiaç catch, fish out
wyΠo˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wykΠadaç set out, lay out (e.g. cards), (+I) cover (with leather, etc.)
wyΠóg -Πogu mi us pl facing (of uniform)
wyΠudziç -dz´ -dzisz pf, impf wyΠudzaç od+G cheat s.o. out of
wyΠupiasty aj goggling (eyes)
wyΠupiç -pi´ -pisz pf gouge out, shell (nuts)
wyΠuskaç -am -asz pf, impf wyΠuskiwaç -kuj´ -kujesz hull, shell
wyΠuszczyç -cz´ -czysz pf, impf wyΠuszczaç clarify
wymagaç -am -asz +G demand, require
wymagajàcy aj demanding
wymaganie n requirement, demand
wymalowaç -luj´ -lujesz pf, impf wymalowywaç -wuj´ -wujesz paint, decorate
wymarΠy aj extinct, abandoned (city)
wymarsz mi marching off, departure (of army)
wymarznàç -n´ -niesz pf freeze (and die)
wymarzony aj dreamed-of
wymawiaç see wymówiç
wymaz mi smear, slide sample
wymazaç -˝´ -˝esz pf, impf wymazywaç -zuj´ zujesz wipe out, blot out, efface, obliterate
wyblowaç see meblowaç
wymeldowaç si´ -duj´ -dujesz pf, impf wymeldowywaç si´ -wuj´ -wujesz check out, register o.s. out
wym´czyç -cz´ -czysz pf, impf wym´czaç tire, exhaust. ~ si´ tire o.s. out
wymiana f exchange
wymiar mi dimension
wymiataç see wymieÊç
wymieniç -ni´ -nisz pf, impf wymieniaç exchange, enumerate, list, mention, cite
wymieniony aj above-mentioned
wymienny aj replacement, exchange (part, etc.)
wymieraç see wymrzeç
wymierny aj measurable
wymierzyç -rz´ -rzysz pf, impf wymierzaç measure, assess, gauge
wymieÊç ^mieÊç pf, impf wymiataç sweep out
wymi´ -enia n NApl -miona udder
wymi´tosiç -sz´ -sisz pf crumple
wymigaç si´ -am -asz pf, impf wymigiwaç si´ -guj´ -gujesz colloq od+G shirk, slink away from
wymijajàcy aj evasive
wyminàç -n´ -niesz pf, impf wymijaç pass by or around, avoid
wymiotywaç -tuj´ -tujesz impf throw up, vomit
wymiotny aj emetic
wymioty pl-form G-ów vomiting
wymizerowany aj haggard
wymknàç si´ seef wymykaç si´
wymontowaç -tuj´ -tujesz pf, impf wymontowywaç -wuj´ -wujesz disassemble
wymordowaç -duj´ -dujesz pf kill off
wymordowanie n extermination
wymoszczony aj +I strewn with
wymoÊciç see moÊciç
wymotaç -am -asz pf, impf wymotywaç -tuj´ -tujesz disentagle
wymowa f pronunciation
wymowny aj eloquent
wymóc ^móc pf extort
wymóg -mogu mi requirement
wymówiç -wi´ -wisz pf, impf wymawiaç pronounce. +D reproach, dismiss. ~ si´ make excuses
wymówka -wek f excuse, pretext. reproach
wymroziç -˝´ -zisz pf, impf wymra˝aç freeze out
wymrzeç -r´ -rzesz pf, impf wymieraç die out
wymusiç -sz´ -sisz pf, impf wymuszaç force, extort, coerce, compel
wymuszony aj coerced
wymyç ^myç pf, wymywaç impf wash out
wymykaç si´ -am -asz impf, pf wymknàç si´ -n´ -niesz (+D) elude, -escape, slip (s.o.'s notice)
wymysΠ mi inventive idea, creation
wymyÊliç -l´ -lisz pf, impf wymyÊlaç think up, devise, contrive. +D berate, verbally abuse
wymyÊlny aj intricate, contrived
wynagrodzenie n compensation, salary
wynagrodziç -dz´ -dzisz pf, impf wynagradzaç reward, recompense, remunerate, pay
wynajàç -jm´ -jmiesz pf, impf wynajmowaç -muj´ -mujesz rent, hire
wynajdywaç see wynaleêç
wynajem -jmu mi lease, charter
wynalazca mp inventor
wynalazek -zku mi invention
wynalazczy aj inventive
wynaleêç -najd´ -najdziesz pf, impf wynajdywaç -duj´ -dujesz discover, invent, devise
wynarodowiç -wi´ -wisz pf, impf wynarodawiaç denationalize
wynaturzenie n denaturalization
wyniesienie n height, altitude
wynieÊç ^nieÊç pf, impf wynosiç -sz´ -sisz carry out, come away with. ~ si´ clear out
wynik mi result, effect, outcome. w ~ku +G as the result of. aj wynikowy resultative
wynikaç -am -asz impf, pf wyniknàç -n´ -niesz z+G result , emerge, follow from
wyniosΠy aj elevated, lofty
wyniosΠoÊç f loftiness
wyniszczyç -cz´ -czysz pf, impf wyniszczaç exterminate, destroy, devastate
wynos mi. na ~ carry-out
wynosiç -sz´ -sisz amount to. see also wynieÊç
wynurzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf wynurzaç si´ emerge, crop up, come to the surface
wyobraziç sobie -˝´ -zisz pf, impf wyobra˝aç sobie imagine
wyobraênia f imagination, fastasy
wyobra˝enie n concept, image
wyodr´bniç -ni´ -nisz pf, impf wyodr´bniaç distinguish. ~ si´ become distinct
wyodr´bniony aj separate, separated
wyolbrzymiç -mi´ -misz pf, impf wyolbrzymiaç exaggerate
wyoraç ^oraç pf, impf wyorywaç -ruj´ -rujesz plow up
wyostrzyç -rz´ -rzysz pf, impf wyostrzaç sharpen
wypaczyç -cz´ -czysz pf, impf wypaczaç warp, ruin, vitiate
wypad mi sally, pass, forray
wypadaç see wypaÊç
wypadek -dku mi accident, incident, occurrence
wypadkowy aj accidental
wypadkowa aj as f resultant
wypaliç -l´ -lisz pf, impf wypalaç fire, burn, bake (bricks, etc.). ~ si´ burn out
wypaplaç -am -asz pf babble, blurt out
wyparowaç -ruj´ -rujesz pf, impf wyparowywaç -wuj´ -wujesz evaporate, give off steam
wyparzyç -rz´ -rzysz pf, impf wyparzaç scald
wypas mi pasture
wypaÊç 1 ^paÊç padn´ pf, impf wypadaç fall out, turn out. (+D) fall to s.o. nie wypada it is not fitting
wypaÊç 2 ^paÊç pas´ pf, impf wypasaç pasture
wypatrzeç or wypatrzyç -rz´ -rzysz pf, impf wypatrywaç -ruj´ -rujesz +A or +G look out for, strain eyes to see,
spot
wypchaç -am -asz or wypchnàç -n´ -niesz pf, impf wypychaç stuff, cram
wypeΠniç -ni´ -nisz pf, impf wypeΠniaç fill, fill up, fulfill
wypeΠznàç -zn´ -êniesz pf, impf wypeΠzaç crawl out
=owaç see perswadowaç
wyp´dziç -dz´ -dzisz pf, impf wyp´dzaç drive out
wypiç ^piç pf, impf wypijaç drink (up), consume (beverages) see also piç
wypiek mi baking. pl. ~ki na twarzy flushed face
wypieraç see wyprzeç
wypis mi excerpt, extract
wypisaç -sz´ -szesz pf, impf wypisywaç -suj´ -sujesz write out, prescribe
wyplatany aj woven
wyplàtaç si´ -c(z)´ -c(z)esz pf, impf wyplàtaç si´ extricate, distentangle o.s.
wypleniç -ni´ -nisz pf, impf wypleniaç weed out, eradicate
wypluç ^pluç pf, impf wypluwaç -am -asz spit out
wypΠalnoÊç f solvency
wypΠacalny aj payable, solvent
wypΠaciç -c´ -cisz pf, impf wypΠacaç pay out
wypΠakaç -cz´ -czesz pf, impf wypΠakiwaç -kuj´ -kujesz cry, weep. ~ si´ cry o.s. out
wypΠata f payment (of wages)
wypΠoszyç -sz´ -szysz pf, impf wypΠaszaç flush out
wypΠowiaΠy aj faded-out
wypΠowieç -eje us 3p pf fade
wypΠynàç -n´ -niesz pf, impf wypΠywaç follow (from)
wypoczàç -czn´ -czniesz pf, impf wypoczywaç get rest
wypocz´ty aj rested, relaxed
wypoczynek -nku mi rest, relaxation
wypoczynkowy aj of wypoczynek. relaxational
wypogodziç si´ -dz´ -dzisz pf, impf wypogadzaç si´ clear up, brighten up
wypominki pl form G -ów prayers for the dead
wypomnieç ^pomnieç pf, impf wypominaç +D reproach
wypornoÊç f displacement (of a ship)
wyposa˝enie n endowment, furnishings
wyposa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wyposa˝aç w+A endow with, invest with, equip with
wyposa˝ony aj w +A endowed with
wypowiedzenie n quit notice
wypowiedzieç ^wiedzieç pf, impf wypowiadaç declare. renounce, give notice. ~ si´ za +A come out in favor
of
wypowiedê f statement, pronouncement
wypo˝yczalnia f rental place
wypo˝yczyç -cz´ -czysz pf, impf wypo˝yczzaç borrow (books from library, etc.)
wypracowaç -cuj´-cujesz pf, impf wypracowywaç -wuj´ -wujesz work out, elaborate
wypraç see praç
wyprany aj z+G devoid of
wypraszaç see wyprosiç
wyprawa f expedition
wyprawiç -wi´ -wisz pf, impf wyprawiaç send forth. co ty wyprawiasz? what are you up to?
wypr´˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wypr´˝aç stretch stiffen. ~ si´ draw o.s. up, arch back
wypromieniowaç -niuj´ -niujesz pf, impf wypromieniowywaç -wuj´ -wujesz radiate
wyprosiç -sz´ -sisz pf, impf wypraszaç ask to go away. ~ sobie not put up with
wyprostowaç si´ -wuj´ -wujesz pf, impf wyprostowywaç si´ -wuj´ -wujesz intr straighten up
wyprowadziç si´ -dz´ -dzisz pf, impf wyprowadzaç si´ intrans move out
wypróbowany aj tried and true
wypró˝niç -ni´ -nisz pf, impf wypró˝niaç empty out
wypró˝nienie n elimination (bodily function)
wyprysk mi eczema
wyprysnàç -sn´ -Êniesz pf, impf wypryskiwaç -kuj´ -kujesz spatter
wyprzàtaç -am -asz impf, pf wyprzàtnàç -n´ -niesz clean up, clean out
wyprzeç ^przeç pf, impf wypieraç oust, supplant
wyprzedaç -daç pf, impf wyprzedawaç -daj´ -dajesz sell out
wyprzedany aj sold out
wyprzeda˝ f sale
wyprzedziç -dz´ -dzisz pf, impf wyprzedzaç outpace, precede
wyprzàc ^przàc pf, impf wyprz´gaç unharness
wypukΠy aj bulging, protuberant
wypuktowaç -tuj´ -tujesz pf win on points
wypustka -tek stripe
wypuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf wypuszczaç put out, let out, produce
wypychaç see wypchnàç
wypytaç -am -asz pf, impf wypytywaç -tuj´ -tujesz question
wyrabiaç see wyrobiç
wyrachowanie n calculation
wyrachowany aj calculated
wyrafinowany aj refined
wyrastaç see wyrosnàç
wyraz mi expression, word, turn of speech, utterance. nad ~ more than words can say
wyraziç -˝´ -zisz pf, impf wyra˝aç express. ~ si´ express onself
wyrazistoÊç f expressiveness, expressivity
wyrazisty aj expressive
wyraêny aj evident, clear, obvious, distinct. av wyraênie clearly, evidently, distinctly
wyra˝enie n expression
wyràb -r´bu mi clearing (in forest)
wyràbaç -bi´ -biesz pf, impf wyràbywaç -buj´ -bujesz cut, chop out
wyrejestrowany aj off register (car, etc.)
wyr´czyç -cz´ -czysz pf, impf wyr´czaç help out, replace
wyr´ka f help, assistance
wyrobiç -bi´ -bisz pf, impf wyabiaç trans manufacture, develop, produce. intr ~ si´ be produced
wyrobiony aj developed, accomplished
wyrocznia f oracle
wyrodek -dku mi disgrace
wyrodnieç -ej´ -ejesz impf, pf zwyrodnieç degenerate, go to the bad
wyrodny aj disgraceful
wyrodziç si´ -dz´ -dzisz pf, impf wyradzaç si´ w+A degenerate into
wyrok mi sentence (prison)
wyrokowaç -kuj´ -kujesz impf issue a sentence
wyrosnàç` -sn´ -Êniesz pf, impf wyrastaç develop, grow
wyrost mi. na ~ room for growing
wyrostek -tku mp stripling, young lad. ~ robaczkowy appendix
wyrozumiaΠoÊç f understanding
wyrozumiaΠy aj (sympathetic) understanding. av wyrozumiale
wyrób -robu mi us pl crafted article
wyrównaç -am -asz pf, impf wyrównywaç -nuj´ -nujesz level out, offset
wyró˝niç -ni´ -nisz pf, impf wyró˝niaç favor, distinguish. ~ si´ (+I) be distinguished (by)
wyró˝nienie n distinction, honorable mention
wyruszyç -sz´ -szysz pf, impf wyruszaç move out, set off
wyryç ^ryç pf gouge out
wyrwa f crater
wyrwaç -w´ -wiesz pf, impf wyrywaç tear out, tear away, extract. ~ si´ get away, tear o.s. away
wyrzàdziç -dz´ -dzisz pf, impf wyrzàdzaç do (harm)
wyrzec si´ ^rzec pf, impf wyrzekaç si´ +G renounce, give up
wyrzeczenie n resignation
wyrznàç -n´ -niesz pf, impf wyrzynaç cut our, carve out
wyrzuciç -c´ -cisz pf, impf wyrzucaç throw out
wyrzutnia f elision, ellipsis. rocket launcher
wyrzut mi reproach. ~ty sumienia conscience pangs
wyrzutek -tku mi outcast
wyrzutnia f catapult
wysadziç -dz´ -dzisz pf, impf wysadzaç let off. ~ w powietrze blow up
wysàczyç -cz´ -czysz pf, impf wysàczaç distill, drain
wyschnàç -n´ -niesz pf, impf wysychaç intrans dry up
wysiàÊç ^siàÊç pf, impf wysiadaç z+G get off, out of (vehicle)
wysiedleniec -ƒca mp deportee
wysiedliç -l´ -lisz pf, impf wysiedlaç deport
wysiedzieç -dz´ -dzisz pf, impf wysiadywaç -duj´ -dujesz sit out
wysiew mi amount sown
wysiliç si´ -l´ -lisz pf, impf wysilaç si´ exert o.s., make an effort
wysiΠek -Πku mi effort; z ~Πkiem with difficulty
wyskoczyç -cz´ -czysz pf, impf wyskakiwaç -kuj´ -kujesz leap out. co koƒ wyskoczy as fast as the horse could
go
wyskok mi fling. alcohol. (mechanical) cam
wyskrobaç -bi´ -biesz pf, impf wyskrobywaç -buj´ -bujesz scrape out
wyskubaç -bi´ -biesz pf, impf wyskubywaç -buj´ -bujesz scoop out
wysΠaç 1 ^sΠaç Êl´ pf, wysyΠaç impf send
wysΠaç 2 ^sΠaç Êciel´ or wyÊcieliç -l´ -lisz pf, impf wyÊcielaç strew. upholster
wysΠaniec -ƒca or wysΠannik mp messenger
wysΠawiaç -am -asz impf praise lavishly
wysΠowiç -wi´ -wisz pf, impf wysΠawiaç put into words
wysΠuchaç -am -asz pf, impf wysΠuchiwaç -chuj´ -chujesz +G listen to, hear out
wysΠu˝ony aj long-serving, retired
wysΠu˝yç si´ -˝´ -˝ysz pf, impf wysΠugiwaç si´ -guj´ -gujesz serve out one's term
wysmakowany aj done with style
wysmarowaç -ruj´ -rujesz pf, impf wysmarowywaç -wuj´ -wujesz smear
wysma˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wysma˝aç fry (to a crisp)
wysmukΠy aj slender
wysnuç ^snuç pf, impf wysnuwaç -am -asz extrapolate
wysoki aj tall, high. z ~ka from on high. comp aj wy˝szy. av wysoko orfig wysoce. comp av wy˝ej
wysokoÊç f height
wysokoÊciowiec -wca mi tall building
wysoko- prefix high as in wysokogórski aj high-mountain
wysokogatunkowy aj high-class
wysokoprocentowy aj having a high percent of alcohol
wysokowartoÊciowy aj high-value
wysondowaç see sondowaç
wyspa f island
wysepka -pek f dim of wyspa
wyspaç si´ ^spaç pf get a good sleep
wyspany aj well-rested
wyspecjalizowany aj specialized
wyspiarz mp islander
wysportowany aj athletic
wyssaç ^ssaç pf,impf wyssysaç suck out
wyssany. aj phr. ~ z palca dreamed up
wystaç -stoj´ -stoisz pf, impf wystawaç -aj´ -ajesz stand for a long time. protrude. ~ si´ stand for a requisite
time
wystaraç si´ -am -asz pf o+A procure
wystarczajàcy aj adequate, sufficient
wystarczyç -czy 3p-only pf, impf wystarczaç be enough, sufficient, suffice. wystarczy, ˝e it is enough that
wystartowaç see startowaç
wystawa f display, exhibit(ion)
wystawowy aj of wystawa
wystawca mp exhibitor
wystawiç -wi´ -wisz pf, impf wystawiaç stick out, display, exhibit. make out (check). erect. ~ kogoÊ na
poÊmiewissko make a laughing stock of s.o.
wystawny aj sumptuous
wystàpiç -puj´ -pujesz pf, impf wyst´powaç -puj´ -pujesz appear, occur
wystàpienie n withdrawal. appearance
wyst´p mi performance
wyst´pek -pku transgression, crime
wyst´pny aj criminal
wystosowaç -suj´ -sujesz pf address (plea, etc.)
wystraszyç -sz´ -szysz pf, impf wystraszaç frighten, scare
wystroiç si´ -oj´-oisz pf, impf wystrajaç si´ deck o.s. out
wystrychnàç -n´ -niesz pf. ~ kogoÊ na dudka dupe
wystrzaΠ mi discharge, shot
wystrzaΠowy aj in the latest style
wystrzegaç si´ -am -asz impf +G avoid
wystrzeliç -l´ -lisz pf, impf wystrzelaç fire, discharge
wystrz´piç si´ -pi´ -pisz pf, impf wystz´piaç si´ (un)ravel
wystudiowaç see studiowaç
wystudiowany aj studied (expression, etc.)
wystukaç -am -asz pf, impf wystukiwaç -kuj´ -kujesz tap out (melody, etc.)
wystygaç -am -asz impf, pf wystygnàç -n´ -niesz intrans cool off
wysunàç -n´ -niesz pf, impf wysuwaç -am -asz put forward ( aproposal, etc.), raise, advance
wysupΠaç -am -asz pf, impf wysupΠywaç -Πuj´ -Πujesz disentangle
wysuszyç -sz´ -szysz pf, impf wysuszaç trans dry out
wyswobodziç -dz´ -dzisz pf, impf wyswabadzaç free, liberate
wysychaç see wyschnàç
wysyΠaç see wysΠaç
wysyΠka -Πek shipping, forwarding
wysyp mi inundation (of market with harvested fruit or vegetable)
wysypaç -pi´ -piesz pf, impf wysypywaç -puj´ -pujesz strew, scatter, pour out
wysypisko n garbage dump
wysypka -pek f rash, blister, sore, eruption
wyszarpaç -pi´ -piesz pf, impf wyszarpywaç -puj´ -pujesz rip off or away
wyszarszaΠy aj drab, threadbare
wyszczególniç -ni´ -nisz pf, impf wyszczególniaç itemize, specify
wyszczególnienie n itemization, specification
wyszczególniony aj itemized, specified
wyszczerbiç -bi´ -bisz pf, impf wyszczerbiaç notch
wyszczerzyç -rz´ -rzysz pf, impfwyszczerzaç . ~ z´by bare one's teeth
wyszkolenie n training, schooling
wyszkoliç see szkoliç
wyszperaç -am -asz pf uncover, dig up
wyszukaç -am -asz pf, impf wyszukiwaç -kuj´ -kujesz hunt up, find, run down
wyszukany aj recherché, artificial, affected. av wyszukanie affectedly
wyszycie n embroidered decoration
wyszydziç -dz´ -dzisz pf, impf wyszydzaç deride, mock, make fun of
wyÊcieliç see wysΠaç 2
wyÊcig mi race
wyÊcigowy aj of wyÊcig. tor ~ race track
wyÊcigówka -wek f racing machine (e.g. racing bicycle)
wyÊcióΠka -Πek f padding, stuffing
wyÊlizgnàç si´ -n´ -niesz pf,impf wyÊlizgiwaç si´ -guj´ -gujesz z+G slip out of
wyÊmiaç -iej´ -iejesz pf, impf wyÊmiewaç mock, ridicule, deride
wyÊmienity aj excellent, exquisite
wyÊniç -ni´ -nisz pf dream up
wyÊpiewaç -am -asz pf, impf wyÊpiewywaç -wuj´ -wujesz sing, sing out
wyÊwiadczyç cz´ -czysz pf, impf wyÊwiadczaç do, show (kindness, a favor, etc.)
wyÊwiechtany aj well-worn, trite
wyÊwietliç -l´ -lisz pf, impf wyÊwietlaç clear up, illuminate, project (on screen)
wyÊwi´ciç -c´ -cisz pf, impf wyÊwiecaç ordain
wytaczaç see wytoczyç
wytapetowaç see tapetowaç
wytapiaç see wytopiç
wytargowaç -guj´ -gujesz pf obtain by haggling
wytarty aj hackneyed
wytchnàç -n´ -niesz pf take a breather
wytchnienie n rest, respite
wyt´piç -pi´ -pisz pf, impf wyt´piaç exterminate, wipe out
wyt´˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wyt´˝aç strain (eyes, etc.)
wytknàç -n´ -niesz pf, impf wytykaç +D reproach
wytΠoczyç -cz´ -czysz pf, impf wytΠaczaç roll out, stamp, print
wytΠoki pl form -ów pressings
wytΠamsiç see tΠamsiç
wytΠamszony aj crumpled
wytΠumaczenie n explanation
wytΠumaczyç pf explain. impf see tΠumaczyç
wytoczyç -cz´ -czysz pf, impf wytaczaç roll out. ~ komuÊ skarg´ bring action against
wytopiç -pi´ -pisz pf, impf wytapiaç render (fat), smelt (metal)
wytrawiç -wi´ -wisz pf, impf wytrawiaç etch, pickle (metal)
wytrawny aj dry (wine). experienced
wytràciç -c´ -cisz pf, impf wytràcaç knock out
wytresowaç see tresowaç
wytropiç -pi´ -pisz pf trail, track (to the end). impf see tropiç
wytrwaç -am -asz pf last, endure, remain constant
wytrwaΠy aj persistant, steadfast, constant. av wytwrwale steadfastly
wytrych mi -a pick (for lock), skeleton key
wytrysk mi ejaculation
wytryskaç -am -asz, impf, pf wytrysnàç -sn´ -Êniesz gush, spout, well up
wytrzasnàç -sn´ -Êniesz pf colloq scare up, find somehow
wytrzàsaç -am -asz impf, pf wytrzàsnàç -sn´ -Êniesz shake out
wytrzebiç see trzebiç
wytrzeç ^trzeç pf, impf wycieraç wipe off
wytrzepaç -pi´ -piesz pf, impf wytrzepywaç -puj´ -pujesz beat out (rug, etc.)
wytrzeszczyç -cz´ -czysz pf, impf wytrzeszczczaç ~ oczy make big eyes, gape
wytrzeêwiç si´ -wi´ -wisz pf, impf wytrzeêwiaç si´ sober up
wytrzymaç -am -asz pf, impf wytrzymywaç -muj´ -mujesz last, withstand, endure, stand up to
wytrwaΠoÊç f endurance
wytrzymaΠy aj lasting, enduring, hardy
wytworny aj elegant
wytworzyç -rz´ -rzysz pf, impf wytwarzaç produce, create. ~ si´ be produced, created
wytwór -tworu mi product
wytwórca mp Npl -y producer
wytwórczy aj productive
wytwórnia f manufactory
wytyczna f decl like aj guideline
wytyczyç -ccz´ -czysz pf, impf wytyczaç lay out, demarcate
wytykaç see wytknàç
wyuczyç -cz´ -czysz pf, impf wyuczaç learn well, thoroughly
wyuzdany aj licentious, dissolute
wywabiç -bi´ -bisz pf, impf wywabiaç lure away, entice
wywalczyç -cz´ -czysz pf, impf wywalczaç gain by force, win
wywaliç -l´ -lisz pf, impf wywalaç break open, toss out, knock over
wywar mi decoction, brew
wywa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf wywa˝aç weigh. force, break down
wywàchaç -am -asz pf, impf wywàchiwaç -chuj´ -chujesz sniff out
wywdzi´czyç si´ -cz´ -czysz pf, impf wywdzi´czàç si´ repay, reciprocate
wyw´szyç -sz´ -szysz pf sniff out
wywiad mi interview
wywiadowca mp interviewer
wywiadówka -wek f colloq parent-teachers night
wywiàzaç si´ -˝´-˝esz pf, impf wywiàzywaç si´ -zuj´ -zujesz intr develop, arise. z+G discharge (duties), acquit
self of
wywrzeç -wr´ -wrzesz -warΠ pf,impf wywieraç na+A exert (influence, etc.) on
wywiesiç -sz´ -sisz pf, impf wywieszaç hang up, post (announcement)
wywieszka -szek notice
wywietrzeç -eje us 3p intrans air out
wywietrzyç -rz´ -rzysz pf air out
wywieêç ^wieêç pf,impf wywoziç -˝´ -zisz transport away, remove
wywinàç -n´ -niesz pf, impf wywijaç +I wag (tail), swing (stick, etc.)
wywlec ^wlec pf, impf wywlekaç drag out. ~ si´ drag o.s. out (e.g. of bed)
wywΠaszczyç -cz´ -czysz pf, impf wysΠaszczaç expropriate
wywn´trzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf wywn´trzaç si´ externalize one's feelings, unburden o.s.
wywnioskowaç -kuj´ -kujesz pf deduce, conclude
wywodziç -dz´ -dzisz impf derive, explain. ~ si´ z +G derive from
wywojowaç -juj´ -jujesz pf win by battle
wywoΠaç -am -asz pf, impf wywoΠywaç -Πuj´ -Πujesz call forth, elicit, develop (film)
wywoΠawczy aj. cena ~cza starting price
wywoΠywacz mi -a developing fluid
wywozowy aj of wywóz
wywód wodu mi oft pl argument, conclusion
wywóz -wozi mi transport(ation), export(ation)
wywrotka -tek f dump truck
wywrotny aj topheavy
wywrotowy aj subversive
wywróciç -c´ -cisz pf, impf wywracaç turn over
wywrzeç ^wrzeç pf, impf wywieraç exert (influence, etc.)
wywy˝szyç -sz´ -szysz pf, impf wywy˝szaç elevate in importance, exalt
wyzbyç si´ ^byç b´d´ pf, impf wyzbywaç si´ +G get rid of, cast off (e.g. sin)
wyzdrowieç -ej´ -ejesz pf get well
wyzieraç -am -asz impf look out, peer out
wyziew mi exhalation
wyzi´biç -bi´ -bisz pf, impf wyzi´biaç cool off, chill
wyzi´bnàç -n´ -niesz pf intrans cool off
wyzionàç -n´ -niesz pf, impf wyziewaç . ~ ducha give up the ghost
wyzΠociç -c´ -cisz pf, impf wyzΠacaç gild
wyznacznik mi -a determinant, indicator
wyznaczyç -cz´-czysz pf, impf wyznaczaç mark, delimit, state, indicate, designate
wyznaç -am -asz pf, impf wyznawaç -znaj´ -znajesz profess, confess, admit
wyznanie n persuasion, creed, denomination
wyznawca mp believer, follower, adherent
wyzuç -uj´ -ujesz pf, wyzuwaç impf dispossess
wyzysk mi exploitation
wyzyskaç -am -asz pf, impf wyzyskiwaç -kuj´ -kujesztake unfair advantage of
wyzwaç ^zwaç pf, impf wyzywaç challenge. call forth, elicit
wyzwanie n challenge
wyzwisko n us pl abuse
wyzwolenie n liberation
wyzwoleƒczy aj liberating
wyzwoliç -l´ -lisz pf, impf wyzwalaç liberate, free, release, emancipate
wyzysk mi exploitation
wyzyskaç -am -asz pf, impf wyzyskiwaç -kuj´ -kujesz exploit, utilize
wyzyskiwacz mp exploiler
wyzywaç see wyzwaç
wyzywajàcy aj challenging
wy˝ mi upland. high-pressure zone
wy˝owy aj of wy˝
wy˝àç ^˝àç -˝m´ pf, impf wy˝ymaç squeeze out, wring out
wy˝ej see wysoki
wy˝eΠ -˝Πa pointer (dog)
wy˝erka f sg-only colloq grub
wy˝Πobiç -bi´ -bisz pf, impf wy˝Πabiaç furrow
wy˝reç ^˝reç pf, impf wy˝eraç gobble up. corrode
wy˝szy see wysoki
wy˝szoÊç f superiority, excellence
wy˝yç si´ ^˝yç pf, impf wy˝ywaç si´ sustain self. find release in, realize potential in
wy˝ymaczka -czek f wringer
wy˝yna f upland
wy˝ynny aj of wy˝yna
wy˝ywiç -wi´ -wisz pf, impf wy˝ywiaç feed, nourish
wy˝ywienie n nourishment, sustenance
wzajemnoÊç f mutuality, reciprocity
wzajemny aj mutual, reciprocal. av wzajemnie mutually, reciprocally
wzbiç ^biç pf, impf wzbijaç knock upward. ~ si´ rise up, raise o.s. up
wzbieraç see wezbraç
wzbogaciç -c´ -cisz pf, impf wzbogacaç enrich. ~ si´ become rich
wzbroniç -ni´-nisz pf, impf wzbraniaç forbid, prohibit
wzbroniony aj prohibited
wzbudziç -dz´ -dzisz pf, impf wzbudzaç arouse awaken. ~ zaufanie inspire trust
wzburzenie n agitation, excitement, outrage
wzburzyç -rz´ -rzysz pf, impf wzburzaç agitate, upset, disrupt. ~ si´ become agitated, outraged
wzdàç si´ wezdm´ -dmiesz pf, impf wzdymaç si´ bulge, swell, puff up
wzdΠu˝ prep+G along
wzdrygaç si´ -am -asz impf, pf wzdrygnàç si´ -n´ -niesz przed+I abhor
wzdychaç sigh. do+G long for. pf see westchnàç
wzejÊç wzejd´ wzejdziesz wzeszedΠ wzeszΠa pf, impf wschodziç -dz´ -dzisz rise (of sun, moon, stars), sprout (of
grain)
wzgarda f contempt
wzgardliwy aj disdainful, contemptuous
wzgardziç see gardziç
wzglàd wzgl´du mi consideration, regard
bez wzgl´du na+A without regard for
mieç wzgl´dy dla +G have consideration for
pod wzgl´dem +G regarding
przez wzglàd na+A out of consideration for
wzgl´dem +G in regard to
ze wzgl´du na+A considering
wzgl´dny aj relative. aj wzgl´dnie relatively. or
wzgórek -rka mi hillock
wzgórze n hill
wziàç wezm´ weêmiesz pf take. ~ si´ do+G take up something. impf see braç
wziernik mi -a speculum
wzi´cie n capture. mieç ~ be in favor
wzlecieç -c´ -cisz pf, impf wzlatywaç -tuj´ -tujesz fly up
wzlot mi ascent, flight
wzmacniacz mi -a amplifier
wzmianka -nek f mention
wzmiankowaç -kuj´ -kujesz impf mention
wzmocniç -ni´ -nisz pf, impf wzmacniaç strengthen
wzmo˝enie n increase, intensification
wzmóc si´ ^móc pf, impf wzmagaç si´ increase
wznak. av phr na ~ on one's back, supine
wznieciç -c´ -cisz pf, impf wzniecaç kindle, excite, arouse
wzniesienie n elevation. pl heights
wznieÊç ^nieÊç pf, impf wznoÊiç -sz´ -sisz lift, raise; ~ toast raise a toast. ~ si´ become raised, float up
wzniosΠy aj lofty
wznowiç -wi´ -wisz pf, impf wznawaç renew
wznowienie n renewal
wzorcowaç -cuj´ -cujesz impf na+L model after
wzorcownia f pattern shop
wzornictwo n model manufacture
wzorowaç -ruj´-rujesz impf model. ~ si´ na+L be modeled after, imitate
wzorowy aj model, exemplary. av wzorowo
wzorzec -rca mi model
wzór wzoru mi pattern, design; na ~ or wzorem +G on the model of, patterned after, after the fashion of
wzrastaç see wzrosnàç
wzrok mi vision, sight, eyesight
wzrokowy aj of wzrok. pami´ç ~wa photographic memory
wzrosnàç -sn´ -Êniesz pf, impf wzrastaç grow
wzrost mi growth, height
wzrostowy aj of wzrost
wzruszenie n emotion
wzruszony aj moved, touched
wzruszyç -sz´ -szysz pf, impf wzruszaç move, thrill. +I shrug. ~ ramionami shrug one's shoulders. ~ si´ +I
become emotional
wzwód wzwodu erection
wzwy˝ av up, upwards, on up
wzywaç see wezwaç
w˝eniç si´ -ni´ -nisz pf do+G marry into
w˝eraç si´ see we˝reç

Copyright © 1996-2009