A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

J
ja pers pron GA mnie DL mnie (mi) I mnà I, me
jabΠecznik mi -a apple cider. apple cake
jabΠko -Πek n apple
jabΠkowy aj of jabΠko
jabΠoƒ f apple-tree
jabΠuszko -szek n dim of jabΠko
jacht mi yacht
jad mi venom, poison
jadowity aj venomous, poisononous
jadaç -am -asz freq eat (often)
jadalnia f dining room
jadalny aj edible
jadΠo n us sg food
jadΠodajnia f eatery
jadΠospis mi menu
jadowity aj poisonous
jaglany aj of jagΠa
jaglica f trachoma
jagΠa -gieΠ f millet
jagni´ -ni´cia n lamb
jagni´cy aj of jagni´
jagoda -gód f berry. czarna ~ blueberry
jaguar ma jaguar
jajeczko -czek dim of jajko
jajeczkowanie n ovulation
jajecznica f scrambled eggs
jajeczny aj made of eggs
jajnik mi ovary
jajo n us jajko -jek n egg. colloq testicle. ~ sadzone fried egg
jajowaty aj egg-shaped
jajorodny aj egg-bearing
jajowód -wodu mi fallopiana tube
jajowy aj of jajo
jak 1 av or conj as, like, how, since, if, as soon as, when
jak Boga kocham as I live and breathe.
jak chcesz as you wish.
jak dotàd so far.
jak dΠugo how long.
jad gdyby as if
jak leci? how's it going?
jak najwy˝ej as high as possible.
jak rok dΠugi as the year is long
jak tam? how's are things?
jak to? what do you mean?.
jak zwykle as usual.
jak 2 ma yak
jakby conj (with endings of byç: jakbym jakbyÊ jakbyÊmy jakbyÊcie) as though, as if
jaki (jaka jakie) pron aj what, what kind
jakikolwiek pron aj decl like jaki (jakiegokolwiek, etc.) any sort of
jakiÊ (jakaÊ jakieÊ) pron aj some kind
jaki˝ (jaka˝ jakie˝) pron aj emph what kind of
jakkolwiek indef av although, however
jako conj as, like, by way of, in the function of. pracowaç jako nauczyciel work as a teacher. jako ˝e
inasmuch as
jakoby conj as if, as though, as it were. av supposedly, allegedly
jakoÊ av somehow, somewhat
jakoÊciowy aj qualitative
jakoÊç f quality
jak˝e interj so very, how so, however much
jaΠmu˝na f alms
jaΠowiec -wca mi juniper
jaΠowieç -eje impf us 3p grow barren
jaΠowy aj empty, waste (land), barren. ~ bieg neutral gear
jaΠówka -wek heifer
jama f pit, cavity
Jamajka f Jamaica
jamb mi iamb
jamnik ma dachsund
janczar mp janissary
jankes mp pej Yankee
jantar mi amber
Japonia f Japan
Japonka -nek fem of Japoƒczyk
Japoƒczyk mp Japanese
japoƒski aj Japanese. av po -sku in Japanese
jar mi ravine
jarmrczny aj of jarmark
jarmark mi market, village fair
jarmuΠka -Πek f (Jewish) skullcap
jarmu˝ mi kale, colalrd greens
jarosz mp vegetarian
jarski av vegetable. kotle ~ vegetarian cutlet
jary pl form summer wheat
jarzàb jarz´bu service tree
jarzeniowy aj fluorescent
jarzeniówka -wek f fluorescent light
jarz´biak mi -a service-berry brandy
jarz´bina f mountain ash, rowan tree
jarzmo -rzem n yoke
jarzmowy aj of jarzmo
jarzyç si´ -rz´ -rzysz impf glow
jarzyna f oft pl vegetable (usually, prepared vegetables)
jarzynowy aj of jarzyna
jaseΠka -Πek pl form manger. Christmas play
jaseΠkowy aj of jaseΠka
jasiek mi -a throw pillow
jaskier mi -a crowfoot, buttercup
jaskinia f grotto, cave
jaskiniowiec -wca mp cave man
jaskiniowy aj of jaskinia
jaskóΠka -Πek f swallow (bird)
jaskóΠczy aj of jaskóΠka
jaskra f glaucoma
jaskrawy aj garish, gaudy, glaring. av jaskrawo
jasne interj, pred of course, obviously
jasno av of jasny clear(ly), bright(ly), light. robi si´ ~ it's getting light
jasno- prefix light-colored, as in jasnozielony bright green
jasnoÊç f brightness, clarity
jasnowidz mp clairvoyant
jasnowidzàcy aj clairvoyant
jasnozielony aj light green
jasny aj clear, bright, plain, evident, light, fair-haired. piwo ~ne lager. av jasno or jaÊnie. comp av jaÊniej
jastrzàb -´bia ma hawk
jastrz´bi aj of jastrzàb
jaszczur ma salamander
jaszczurczy aj saurian
jaszczurka -rka f lizard
jaÊmin mi jasmine
jaÊnie av of jasny the honorable. ~ pan or pani his lordship or ladyship
jaÊnieç -eje us 3p impf grow light
jaw. wyjÊç na ~ come to light
jawa in phr na ~wie while awake. wyjÊç na ~ be revealed, come out into the open
jawnoÊç f openness
jawny aj obvious, open, apparent, manifest. av jawnie openly
jawor mi sycamore
jaworowy aj of jawor
jazda f DLsg jeêdzie travel, journey. jazda! go! (start of bike, horse, or car race). ~ konna horseback riding. ~
na Πy˝wach skating. nauka ~dy driver's training. prawo ~dy dfriver's license. rozkΠad ~dy timetable,
schedule of arrival and departure
jazgot mi clatter
jazgotaç -oc(z)´ -oc(z)esz impf clatter, yammer
jazz "dêes" mi jazz
jazzowy aj of jazz
jaêƒ f ego, the self
jà see ona
jàç past tense only jàΠ j´la begin, start. ~ si´ undertake
jàdro -der n kernel, core, nucleus, testicle
jàdrowy aj nuclear
jàkaç si´ -am -asz impf stammer, stutter
jàtrzyç si´ -rzy us 3p impf fester
jechaç jad´ jedziesz det, jeêdziç je˝d˝´ jeêdzisz indet, pf pojechaç go, ride, travel
jeden (jedna jedno) pron aj and num one, a certain.
i jeden i drugi both one and the other.
jeden po drugim one after another.
jeden z nich one of them.
jedni... inni some, others.
wszystko mi jedno it's all the same to me, it doesn't matter to me, I don't care
jedenastka -tek f reif num eleven
jedenastolatek -tka ma eleven-year-old
jedenastolatka -tek fem of jedenastolatek
jedenastoletni aj eleven years old
jedenasty aj num of jedenaÊcie eleventh
jedenaÊcie -nastu num eleven
jedenaÊcioro -rga coll num eleven
jednaç -am -asz impf reconcile, conciliate
jednak av or conj however, though, nevertheless
jednakowy aj identical, equal. av jednakowo identically, equally well, alike
jednak˝e av or conj nonetheless, notwithstanding
jedno see jeden
jedno- prefix in sense of uni-, mono-, single- as in jednobarwny monochromatic, jednostronny unilateral,
jednotorowy single-track
jednobarwny aj monochromatic
jednobrzmiàcy aj unanimous
jednoczesny aj simultaneous, at the same time. av jednoczeÊnie simultaneously
jednoczyç -cz´ -czysz impf, pf zjednoczyç unify, unite. ~ si´ be united
jednodniowy aj one-day's, day-long
jednogΠosowy aj of a single voice
jednogloÊny aj unanimous
jednojawy aj. bliêni´ta ~we identical twins
jednoj´zyczny aj monolingual
jednokierunkowy aj one-way (e.g. street)
jednokomórkowy aj unicellular
jednokrotny aj one time, a single. av jednokrotnie once
jednolatek -tka ma one-year-old
jednolity aj uniform, homogenous, flat (rate)
jednolitoÊç f uniformity, homogeneity
jednomiarowy aj one-dimensional
jednomyÊlnoÊç f unanimity
jednomyÊlny aj unanimous. av jednomyÊlnie unanimously
jednoosobowy aj one-person, single (room)
jednopartyjny aj one-party
jednopi´trowy aj one-story
jednoraki aj of the same kind
jednorazowy aj one-time, disposable
jednor´ki aj one-armed
jednorodny aj homogenous
jednorodzinny aj single-family (e.g. dwelling)
jednorodzony aj only-born (child)
jednoro˝ec -˝ca or jednoróg -rogu ma unicorn
jednostajnoÊç f monotony
jednostajny aj unvarying, changeless, uneventful, monotonous. av jednostajnie monotonously
jednostka -tek f individual, entity, unit
jednostkowy unitary, isolated, individual
jednostronny aj one-sided, unilaterial, narrow-minded
jednosylabowy aj monosyllabic
jednoszynowy aj monorail
jednoÊç f unity
jednoÊladowy aj one-track (vehicle)
jednotorowy aj single-track
jednotygodniowy aj one-week (long)
jednoznaczny aj unambiguous
jedwab -biu mi silk
jedwabisty aj silken
jedwabny aj of silk
jedwabnistwo n silk manufacture
jedwabniczy aj of jedwabnictwo
jedynaczka -czek fem of jedynak
jedynak m p Npl -ki only child
jedynka -nek f reif num one
jedyny aj only, sole, single. av jedynie merely, solely, only
jedzenie n food, eating. coÊ do ~nia s.t. to eat
jeep "d˝ip" mi jeep
jego 1 GA of on. 2 as indecl poss pron his
jegomoÊç mp gentleman
Jehowa mp Jehovah. Âwiadek ~wy Jehovah's witness
jej 1 GDL of ona. 2 as indecl poss pron her
jejku exclam jeez!
jeleƒ -nia ma deer, stag. fig mp pej sucker
jelito n bowel, intestine. ~ cienkie small intestine. ~ grube large intestine
jemioΠa -mióΠ f mistletoe
jemioΠuszka -szek f waxwing (bird)
jemu see on, ono
jen fac an yen (Japanese currency)
jeniec -ƒca mp prisoner
jeniecki aj of jeniec
jeno conj but, only
jerzyk ma swift (bird)
jesienny aj of jesieƒ
jesieƒ f autumn, fall. jesienià in the fall
jesion mi -a ash (tree)
jesionka -nek f light overcoat
jesiotr ma sturgeon
jest, jestem, jesteÊ, jesteÊcie, jesteÊmy see byç
jestestwo n being
jeszcze av still, yet, even, in addition, some more
ktoÊjeszcze someone else
jeszcze coÊ something else.
jeszcze jak! and how!
jeszcze nie not yet.
jeszcze piwa some more beer.
jeszcze raz once more.
jeÊç jem jesz jedzà jadΠ jedli impf, pf zjeÊç eat
jeÊli conj if. jeÊli... to... if... then...
jeÊliby cond conj if
jezdnia f roadway, pavement
jezioro n lake
Jezu interj Jesus! (oath)
jezuicki aj of jezuita
jezuita mp Jesuit
jeêdziç see jechaç
jeêdzie see jazda
jeêdziec -êdêca mp rider
jeêdziecki aj equestrian
jeêdziectwo n equestrian sport
je˝ ma hedgehog. fryzura na ~˝a crew-cut
je˝eli conj if. ~ nie unless
je˝owiec -wca ma sea urchin
je˝ozwierz ma porcupine
je˝yç si´ -˝´ -˝ysz impf, pf zje˝yç si´ ruffle one's fur (of dog, wolf, cat, etc.)
je˝yna f blackberry
j´czeç -cz´ -czysz impf, pf j´knàç -n´ -niesz pf, impf moan, groan
j´czmienny aj of j´czmieƒ
j´czmieƒ -nia mi barley
j´drny aj sappy, juicy
j´dza f hag
j´k mi moan, groan
j´kliwy aj moanful
j´knàç see j´czeç
j´zor mi -a aug of j´zyk big tongue
j´zyczek -czka mi dim of j´zyk
j´zyczny aj of j´zyk lingual
j´zyk mi -a tongue, language. ~ ojczysty native tongue. ~ polski Polish (language)
j´zykowy aj relating to language
j´zykoznawca mp linguist
j´zykoznawczy aj of j´zykoznawca, j´zykoznawstwo relating to linguistics
j´zykoznawstwo n linguistics
jidysz mi Yiddish
jod mi iodine (element)
jodeΠka -Πek f 1 dim of jodΠa.. 2 herring-bone (pattern)
jodΠa -deΠ f fir
jodΠowaç -luj´ -lujesz impf yodel
jodΠowy aj of jodΠa
jodyna f iodine (preparation)
jog mp yogi
joga f yoga
jogging "d˝oging" mi jogging
jogurt mi yoghurt
joint venture "d˝ojnwenczer" m indecl joint venture
jon mi ion
jonizacja f ionization
jonizowaç -zuj´ -zujesz impf ionize.
jonosfera f ionosphere
joƒski aj Ionic (architecture, etc.)
Jordania f Jordan
jordaƒski aj Jordanian
jot mi jot (the letter j)
jota f iota. ani na ~t´ not a bit
jowialny aj jovial, congenial
Jowisz mp Jupiter, Jove
jubilatka -tek fem of jubilat
jubilat mi person celebrating a jubilee, anniversary
jubiler mp jeweler
jubilerski aj of jubiler, jubilerstwo
jubilerstwo n jewelry trade
jubileusz mi anniversary, jubilee
jubileuszowy aj of jubileusz
jucha f animal's blood
juchtowy aj skóra ~wa Russian leather
juczy aj pack (animal)
judaizm mi Judaism
judasz mp Judas. fac an peep-hole
JugosΠawia f Yugoslavia
juhas mp Tatra or Carpathian mountain shepherd
juki pl form G -ków saddlebags
junak mp gay blade
junacki aj of junak
junkier -kra mp Junker (Prussian landowner settler or graduate of tsarist Russian cadet school)
junior mp junior (in sports)
junta "hunta" fjunta
jurajski aj Jurassic
jury n indecl indecl. jury
jurysta mp jurist
jurzyç si´ -rz´ -rzysz impf fume
juta f jute
jutro n and av tomorrow. do ~ra! see you tomorrow! od ~ra beginning tomorrow
jutrzejszy aj tomorrow's
jutrzenka f dawn, daybreak, morning star
jutrznia f matins
juwenalia pl form G -iów yearly student carnival
ju˝ av already. ju˝ nie no longer. ju˝! enough!. ju˝ ju˝! there there! ju˝nigdy never again
jw. abbrev = jak wy˝ej as above, ditto

Copyright © 1996-2009