A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

T
tabaka f snuff.
tabaczka f dim of tabaka
tabakierka f snuff-box
tabela f table, chart
tabelka -lek f table (chart)
tabletka -tek f tablet
tablica f blackboard
tabliczka -czek f plate, sign, tablet
tabor mi supply train, camp
taboret mi stool
tabu n indecl taboo
taca f tray
taczki pl form G -czek wheel-barrow
tafla -fel f tile, slab, pane, panel
tafelka -lek f dim of tafla
taiç taj´ taisz impf secrete, hide, conceal. pf see utaiç, zataiç
tajaç taje us 3p melt
tajemnica f secret
tajemniczoÊç f secretiveness
tajemniczy aj mysterious, secretive
tajemny aj secret
tajga f taiga
tajniak mp secret police operative
tajnik mi secret thing. ~ki natury secrets of nature
tajnoÊç f secrecy
tajny aj secret
tak yes, thus, so, as.
i tak even so, anyway
nie tak not right, the matter.
tak czy siak one way or another.
tak samo in the same way.
tak..., jak... as... as...
tak˝e av also
taki pron aj such (a), so; coÊ ~kiego you don't say. jako ~ as such. ~ mΠody so young. ~ sam the same
taki˝ empha pron aj. ~ to Êwiat that's the way things are
tako av. jako tako so so
taksa f fee
taksowaç -suj´ -sujesz impf appraise, set fee
taksówka -wek f taxi, cab
taksówkarz mp cab driver
takt mi tact. beat (of music). w takt +D to the beat of
taktyka f sg-only tactics
taktyczny aj tactical
tak˝e av also, as well
tal mi thallium
talar fma thaler (silver coin)
talent mi (do +G) talent, gift (for)
talerz mi -a plate
talerzyk mi -a dim of talerz
talia f waist. deck of cards
talk mi talc
talmudyzm mi talmudic
talon mi coupon
tam av there
tama f dam, dike, weir
tamowaç -muj´ -mujesz impf, pf zatamowaç dam up, stop, obstruct
tamburyn mi tambourine
tampon mi tampon
tamtejszy pron aj local, of that place
tamten tamta tamto pron aj that (other, far off, over there)
tamt´dy av that (other) way
tancbuda f dance hall
tancerz dancer
tancerka -rek fem of tancerz
tandeta f shoddy piece of goods
tandetny aj shoddy
tango n tango
tani aj cheap. av tanio cheaply
taniec mi -ƒca dance
taneczny aj of taniec. muzyka ~ dance music
tanieç -ieje us 3p get cheaper
tanina f tannin
tankowaç -kuj´ -kujesz impf fill tank. slang get drunk
tankowiec -wca mi tanker (ship)
tantiema f royalty
taƒcowaç -cuj´ -cujesz impf = taƒczyç
taƒczyç -cz´ -czysz impf, pf potaƒczyç or zataƒczyç dance
tapczan mi -a daybed, convertible sofa
tapeta f us pl wall-paper
tapetowy aj of tapeta
tapetowaç -tuj´-tujesz impf, pf wytapetowaç wall-paper
tapicer mp uphosterer, wall-paper hanger
tapicerka f upholstering
tapicerski aj of tapicerka
tapair ma tapir
tara f tare (weight)
taraban mi -a large drum
tarakan ma cockroach
taran mi battering ram
taranowaç -nuj´ -nujesz batter
tarantuΠa f tarantula
tarapaty pl form G -ów trouble
taras mi terrace, covered porch
tarasowaç -suj´ -sujesz impf, pf zatarasowaç block(ade)
tarcica f lumber
tarcie n friction
tarcza f shield
tarczowy aj of tarcza
tarczyca f thyroid gland
targ mi market. na ~gu at market
targaç -am -asz impf, pf targnàç -n´-niesz pull, tug, drag. ~ za wΠosy tug by the hair
targowy aj of targ
targnàç see targaç
targowaç -guj´ -gujesz impf z +I trade with. ~ si´ haggle over. pf see wytargowaç
targowisko n marketplace, cattle market
tarka -rek f grater
tarlisko n spawning ground
tarΠ, tarΠa, etc. see trzeç
tarΠo -reΠ n grater
tarmosiç -sz´ -sisz impf pull this way and that
tarnina f blackthorn
tarowaç -ruj´ -rujesz impf tare (compensate for weight)
tarpan ma tarpan (extinct wild horse)
tartak mi sawmill
tartaczny aj of tartak
taryfa f rate, scale (of charges), tariff
tarzaç si´ -am -asz impf wallow
tasak mi -a cleaver, chopping knife
tasiemiec -mca ma tapeworm, serial feature
tasiemcowy aj of tasiemiec. powieÊç ~wa serialized novel
tasiekma -mek f dim of taÊma
tasowaç -suj´ -sujesz impf, pf stasowaç shuffle (cards)
taszczyç -cz´ -czysz impf drag. lug. ~ si´ drag self along
taÊma f tape, ribbon
taÊmowy aj of taÊma
tata mp colloq dad
tatuÊ mp affec daddy
tatarak mi sweet flag
tatar mp Npl -owie Tatar
tatarski aj of tatar
tatarka f buckwheat
tatarczany aj of tatarka
taternictwo n tourism in the Tatra mountains
taterniczka -czek fem of taternik
taternik mp mountaineer
Tatry pl form G -tr Tatra mountains
tatrzaƒski aj Tatra
tatua˝ mi tatoo
tatuowaç -uuj´ -uujesz impf tatoo
tatuÊ mp daddy. see tata
taxi f or n indecl "taksi"taxi, cab
tawerna f tavern
tchawica f windpipe, trachea
tchnàç -n´-niesz impf or pf breath, inspire, infuse
tchnienie n gasp
tchórz mp coward
tchórzliwy aj cowardly
tchórzostwo n cowardice
tchórzyç -rz´ -rzysz impf, pf stchórzyç turn coward
tchu see dech
teatr theater
teatralny aj theatrical
teatrzyk mi dim of teatr
techniczny aj technical
technik mp technician
technika f technology
technikum n technical institute
technokrata mp technocrat
technologia f technology
teczka -czek f briefcase
tedy av then, therefore
tegoroczny aj of this or that year
teina f teine
teizm mi theism
teka f briefcase, portfolio
teksas mi denim. pl jeans
tekst mi text, textbook
tekstylia pl form G -iów textiles
tekstylny aj textile
tektura f cardboard
tekturowy aj of tektur
telefax mi (tele)fax
telefon mi telephone (call)
telefoniczny aj telephonic
telefonista mp telephone operator
telefonistka -tek fem of telefonista
telefoniczny aj telephonic
telefonowaç -nuj´ -nujesz impf, pf zatelefonowaç telephone
telegraf mi telegraph
telegraficzny aj telegraphic
telegrafia telegraphy
telegram mi telegram
telekomunikacja f telecommunication(s)
telekomunikacyjny aj of telekomunikacja
teleks mi telex
telemetria f telemetry
telepatia f telepathy
teleskop mi telescope
teleturniej mi television quiz show
telewidz mp Npl -owie television viewer
telewizja f television
telewizyjny aj of telewizja
telewizor mi -a television set
temat mi subject. na ~ +G on the subject of
tematowy aj of temat. thematic
tematyczny aj thematic
tematyka f thematics
tematyka f subject matter
temblak mi sling
tempera f tempera
temperament mi temperament
temperatura f temperature, fever
temperowaç -ruj´ -rujesz impf sharpen (pencil). temper
tempo n tempo
temu av part ago
ten ta to pron aj this, that, the one just mentioned
tendencja f tendency
tendencyjny aj tendentious
tenis fma tennis
tenisista mp tennis player
tenisowy aj of tenis
tenisówka -wek f tennis shoe, sneaker
tenor mp or mi tenor, tenor voice
ten˝e ta˝e to˝e pron aj the same
teokracja f theocracy
teolog mp Npl -owieor -dzy theologist
teologia f theology
teologiczny aj theological
teoretyczny aj theoretical
teoretyk mp theoretician
teoria f theory
teozofia f theosophy
terakota f terra cotta
terapia f therapy
teraz av now
teraêniejszoÊç f the present
teraêniejszy aj present. czas ~ present tense
tercet mi trio
tercja f third (musical scale)
teren aj area, region, sphere, field. praca w ~nie field work
terenowy aj of teren
terier ma terrier
terkotaç -oc(z)´ -oc(z)esz impf rattle, clatter
termiczny aj thermal
termin mi term, deadline
terminowy aj of termin. on-time
terminal mi (bus, computer) terminal
terminarz mi (written) agenda
terminologia f terminology
termit ma termite
termodynamika f thermodynamics
termofor mi -a hot water bottle
termojàdrowy aj thermonuclear
termometr mi thermometer
termoplastyczny aj thermoplastic
termos mi thermos
termostat mi thermostat
terpentyna f terpentine
terror mi terror
teroryzm mi terrorism
terroryzowaç -zuj´ -zujesz impf terrorize
terytoria f territory
terytorialny aj territorial
terytorium n Gpl -iów territory
test mi questionnaire, quiz
testowaç -tuj´ -tujesz impf conduct questionnaire or quiz
testament mi will, testament
testator mp testator
teÊciowa aj as f mother-in-law
teÊç mp Npl -owie father-in-law, pl parents-in-law
tetrarcha mp tetrarch
teza f thesis
tezaurus mi thesaurus
te˝ av also, too, either
t´cza f rainbo
t´czowy aj of t´cza
t´czówka -wek f iris (of eye)
t´dy av this way
t´gi aj stout, sturdy
t´goÊç f stoutness
t´pak smp dullard
t´piciel mp exterminator
t´piç -pi´ -pisz impf make dull . wipe out, extirpate
t´pieç -ej´ -ejesz impf, pf st´pieç grow dull
t´pota f dullness
t´py aj dull (literally or figuratively). av t´po
t´skniç -ni´ -nisz impf, pf zat´skniç do+G or za+I long for, hanker after
t´skno av pred (+D, do +G) ~ mi do ciebie I miss you
t´sknota f longing
t´skny aj full of longing. av t´skno qv
t´tent mi beat (of drums, hooves, etc.)
t´tniak mi -a aneurism
t´tnica f artery
t´tniczka -czek f secondary artery
t´tniç -ni´ -nisz impf beat, pulsate. ~ ˝yciem pulsate with life
t´tno n heartbeat
t´˝ec -˝ca mi tetanus, lockjaw
t´˝eç -eje impf us 3p, pf st´˝eç thicken, stiffen
t´˝enie n coagulation
t´˝yç -˝´ -˝ysz clot, coagulate
tfu exclam phooey
tiara f tiara
tik mi tic
tiul mi tuille
tkaç -am -asz impf weave
tkacki aj of tkactwo, tkacz
tkactwo n weaving, weaver's trade
tkacz mp weaver
tkaczka -czek fem of tkacz
tkaç -am -asz impf, pf utkaç weave
tkanka -nek f tissue
tkanina f (woven) fabric
tkliwoÊç f tenderness
tkliwy aj tender, loving, affectionate
tknàç see tykaç
tkwiç -wi´ -wisz impf, pf utkwiç lie, stick in, be rooted, be inherent
tle see tΠo
tleç tli 3p-only smoulder
tlen mi oxygen
tlennowy aj of tlen
tlenek -nku mi oxide.
tleniç -i 3p-only oxidize, dye blond
tliç (si´) -i 3p-only zatliç (si´) smoulder
tΠo n background. na tle +G against the background of
tΠamsiç -sz´ -sisz impf, pf wytΠamsiç crumple, wrinkle, stifle, smother
tΠoczek -czka mi piston
tΠoczny aj crowded. pressure (pump, etc.). pred av tΠoczno crowded
tΠoczyç -cz´ -czysz impf, press, print, stamp. ~ si´ huddle, throng. pf see stΠoczyç, wytΠoczyç
tΠok mi throng, press, crowd. piston
tΠokowy aj of tΠok
tΠuc tΠuk´ tΠuczesz tlukΠ impf, pf potΠuc or stΠuc break, shatter. ~ si´ batter, bang, bump along
tΠuczek -czka mi pestle
tΠuczeƒ -cznia mi crushed rock, gravel
tΠum mi crowd, throng
tΠumacz mp translator
tΠumaczka -czek fem of tΠumacz
tΠumaczyç -cz´ -czysz impf, pf przetΠumaczyç translate or wytΠumaczyç pf explain
tΠumaczenie n translation
tΠumiç -mi´ -misz impf stifel, suppress
tΠumik mi -a (automotive) muffler
tΠumny aj numerous
tΠusty aj fatty. comp aj cz´stszy. av czysto
tΠuszcz mi fat, grease
tΠuszczowy aj of tΠuszcz
tΠuszczak mi -a lipoma
tΠuÊciç tΠuszcz´ tΠuÊcisz impf grease
tΠuÊcioch smp fatty
tnàcy aj pap cutting, stinging
to conj then. see also ten ta to
toaleta f toilet, toilette
toaletowy aj of toaleta
toaletka -tek f dressing table
toast mi (drinking) toast
tobóΠ -boΠu bundle
toczeniec -ƒca mi lupus
toczony aj rolled
toczyç -cz´ -czysz impf, pf potoczyç trans roll, carry on, conduct (war). intr ~ si´ flow, roll, go along, happen,
take place
toczydΠo -deΠ n grinding stone
toga f toga
tok mi course. w ~ku +G in the course of
tokaj mi Tokay wine
tokarka -rek f lathe
tokarski aj of tokarstwo, tokarz
tokarstwo n turning (on lathe)
tokarz mp turner, lathe-operator
toksyczny aj toxic
toksyna f toxin
tolerancja f tolerance
tolerancyjny aj tolerant
tolerowaç -ruj´ -rujesz impf tolerate
toluen mi toluene
tom mi volume
tombak mi tombac (cheap metal)
ton mi tone
tonalny aj tonal
tona f ton
tonacja f tonal quality
tona˝ mi tonnage
tonàç -n´ -niesz impf, pf utonàç intr drown, sink
toniczny aj tonic (stress, verse)
tonik mi tonic (beverage)
tonika f tonic (in musical scale)
toƒ f depth
topaz mi topaz
topiç -pi´ -pisz impf, pf utopiç trans drown. ~ si´ be drowned
topiel f deep water
topielec -lca mp drowned man
topielica -fem of topielec
topka -pek f package (of salt)
topnieç -ieje us 3p melt
topografia f topography
topograficzny aj of topografia
topola f poplar
topoli aj of topola
topologia f topology
toporek -rka mi hatchet
toporny aj rough, coarse
topos mi topos, commonplace
topór -pora mi ax, cleaver
tor mi track, way, path
torebka -bek f handbag, purse
torba -reb f bag
torbacz ma marsupial
torbiel mi -a cyst
torf mi peat
torfowisko n peat bog
torfowiec -wca mi sphagnum moss
tornado n tornado
tornister -stra mi school-bag
torowaç -ruj´ -rujesz impf, pfutoworwaç. ~ komuÊ drog´ clear a path for s.o.
torpeda f torpedo
torpedowaç -duj´-dujesz impf, pf storpedowaç torpedo
tors mi torso
torsje pl form G -sji nausea
tort mi layer cake
tortowy aj of tort
tortownica f cake-pan
tortura f oft pl torture
torturowaç -ruj´-rujesz impf, pf storturowaç torture
Toruƒ mi -a Torun
toruƒski aj of Toruƒ
tost mi toast (baked bread). mi toaster
totalitarny aj totalitarian
totalitaryzm mi totalitarianism
totalizator fma sweepstakes, parimutuel betting
totalny aj total
totem mi totem
tote˝ av conj therefore, for that reason, so it was that
totolotek -tka fma kind of sports lottery
towar goods, product
towarowy aj commodity, freight (train)
towarzyski aj social
towarzystwo n company, society. dotrzymaç ~wa keep s.o. company. w ~wie +G in the company of
towarzysz mp comrade
towarzyszka -szeka fem of towarzysz
towarzyszyç -sz´ -szysz +D accompany
to˝samoÊç f identity
trabant fma 1 satellite. 2 brand of East German minicar
trachoma f trachoma (worms)
traciç -c´ -cisz impf, straciç or utraciç pf lose
tradycja f tradition. tradycyjny aj traditional
traf mi blind chance, luck. ~fem by blind luck
trafiç -fi´ -fisz pf, impf trafiaç hit (the mark), find (one's way). ~ na kogoÊ come upon, meet with, encounter
s.o.
trafnoÊç f accuracy, relevance
trafny aj accurate, well-aimed
tragarz mp porter
tragedia f tragedy
tragiczny aj tragic
tragik mp tragedian
tragikomedia f tragicomedy
trakcja f traction drive
trakt mi high road. w ~kcie +G in the course of
traktat mi treatise, treaty
traktor mi -a tractor
traktorzysta mp tractor driver
traktowaç -tuj´ -tujesz impf, pf potraktowaç treat, handle
traΠ mi trawl(ing)
traΠowaç -Πuj´ -Πujesz impf trawl
traΠowiec -wca mi trawler
trampek -pka mi us pl canvas shoes
trampolina f trampoline
tramwaj mi trolley, street car
tramwajowy aj of tramwaj
tran mi cod-liver oil
trans mi trance
transakcja f transaction
transatlantycki aj transatlantic
transformacja f transformation
transformowaç -muj´ -mujesz impf transform
transformator mi -a (electrical) transformer
transfuzja f transfusion
transkrypcja f transcription
transmisja f transmission, broadcasting
transparent mi banner
transport mi shipment, transportation
transportowaç -tuj´ -tujesz impf transport
tranzystor mi -a transistor
tranzyt mi transit
tranzytowy aj of tranzyt. wiza ~wa transit visa
trap mi gangplank
traper -pra mp (American) trapper
trapez mi trapeze
trapiç -pi´ -pisz impf, pf strapiç torment, afflict, grieve, worry. ~ si´ +I worry about
trapista mp Trappist monk
trasa f route
trata f draft
tratowaç -tuj´ -tujesz impf trample
tratwa -tew f raft
tratewka -wek f dim of tratwa
trauma f trauma
traumatyczny aj traumatic
trawa f grass
trawka -wek f dim of trawa. colloq marijuana
trawestacja f travesty
trawiasty aj grassy
trawiç -wi´ -wisz impf, pf strawiç digest
trawienie n digestion
trawler mi trawler
trawnik mi -a lawn
tràba f trumpet, trunk (elephant)
tràbka -bek f dim of tràba
tràbiç -bi´ -bisz impf trumpet
tràciç -c´ -cisz pf, impf tràcaç knock, nudge
tràd mi si-only leprosy
tr´dowaty aj leprous
trefl fma club (in cards)
trefny aj ritually unclean
trel mi trill
trema f stage-fright, jitters
tren mi threnody, lament. train (of dress)
trencz mi -a trench coat
trend mi trend
trener mp trainer, coach
trening mi training (session), workout
treningowy aj of trening
trenowaç -nuj´ -nujesz impf, pf potrenowaç train s.o. or o.s.
trepka -pek f sandal
treser mp trainer (of animals)
tresowaç -suj´ -sujesz impf, pf wytresowaç -suj´ -sujesz train, tame, break in (an animal)
tresura f training
treÊciwy aj rich in content
treÊç f contents
trezor mi lock-box
tr´bacz mp trumpeter
tr´dowaty aj leprous
trik mi trick, fake
trikowy aj of trik. ~we zdj´cie trick shot
triumf = tryumf
trochej mi trochee
troch´ indef quant (+G) a little or bit (of). po ~chu, po ~sze a little bit
trocina f sawdust
troç f kind of salmon
trofeum n us pl trophy (of war, the hunt, etc.)
troiç si´ troj´ troisz impf, pf potroiç si´ intrans triple
trojaczki pl form G -ów triplets
trojaki num aj three-fold
troje coll num trojga three. we ~ as a threesome
trolej mi trolley
trolejbus mi trolley-bus
tron mi throne
tronowy aj of tron
trop mi scent, track, spoor. trope (figure of speech)
tropik mi us pl tropic
tropikalny aj tropical
tropiç -pi´ -pisz impf hunt, trail, track. pf see wytropiç
tropik mi often-ol tropic, pl tropics
tropikalny aj tropical
troska -sek f care, concern
troskliwoÊç f care, concern
troskliwy aj thoughtful, considerate
troszeczka f a little bit, a tiny bit
troszczyç si´ -cz´ -czysz impf, pf zatroszczyç si´ o+A care about, take care of, look after
troszk´ dim of troch´ qv
trójca f trinity
trójdzielny aj tripartite
trójka reif num a three
trója f aug of trója a three (grade)
trójkàt mi triangle
trójkàtny aj triangular
trójmiasto n tri-city area; in Poland: Gdaƒsk, Gdynia, Sopot
trójnasób. phr w ~ trebly
trójnóg mi tripod
trójpΠatowiec -wca mi triplane
trójskok mi triple jump
trójwiersz mi triplet (verse)
trójwymiarowy aj three-dimensional
trójzgΠoskowy aj trisyllabic
truchleç -ej´ -ejesz impf, pf struchleç take fright
trucht mi jog trot
truciciel mp poisoner
trucizna f poison
truç truj´ trujesz impf, pf otruç, struç poison, molest, haunt. ~ komuÊ ˝ycie be the bane of s.o.'s life. pf see also
zatruç
trud mi. trouble, difficulty. bez ~du without difficulty. z ~dem with difficulty
trudniç -ni´ -nisz impf, pf zatrudniç employ. ~ si´ be employed, engaged
trudno av pred +D, (+infin) it is difficult for, hard for. ~ mi powiedzieç it's hard for me to say. ~ coll tough
luck
trudnoÊç f difficulty
trudny aj difficult, av and av pred trudno
trudziç si´ -dz´ -dzisz impf, pf strudziç si´ si´ toil. pf exhaust o.s. from work
trufla f truffle
trujàcy aj poisonous
trumna -mien f coffin
trunek -nku mi drink, beverage
trup ma corpse
trupi aj of trup
trupa f troupe
truskawka -wek f strawberry
truskawkowy aj of truskawka
truteƒ ma drone (bee)
trwaç -a 3p-only impf, pf potrwaç last
trwaΠoÊç f constancy
trwaΠy aj constant. av trwale
trwoga trwóg f fright, anxiety, dismay
trwoniç -ni´ -nisz impf, pf strwoniç waste, squander
trwo˝yç -˝´-˝ysz impf, pf strwo˝yç frighten, scare
trwo˝liwy aj faint-hearted
trwo˝ny aj anxious
tryb mi (normal) procedure, routine. ~ ˝ycia lifestyle. ~ rozkazujàcy imperative mood
trybula f chervil
trybun mp tribune
trybuna f tribune (platform)
trybunaΠ mi tribunal
trybut mi tribute
trychinoza f trichinosis
trygonometria f trigonometry
tryk ma ram
trykot mi tricot, light shirt
trylogia f trilogy
trymestr mi trimester
tryper -pra facv an gonorrhea
tryptyk mi triptych
tryskaç -am -asz impf, pf trysnàç -sn´ -Êniesz gush, squirt
tryumf mi triumph
tryumfalny aj triumphal
tryumfowaç -fuj´-fujesz impf triumph
trymfalny aj triumphal
trywialnoÊç f triviality
trywialny aj trivial
trzask mi smack, clap
trzaskaç -am -asz impf trzasnàç -sn´ -Êniesz +I slam, shake (head, etc.); ~ gΠowà shake one's head
trzàÊç -trz´s´ trz´siesz trzàsl trz´Êli impf, pf zatrzàÊç shake. ~ si´ tremble
trzcina f reed, cane
trzcinowy aj of trzcina
trzeba av pred (+infin) it's necessary, one must. +G there's a need for; ~ ci czegoÊ? do you need anything?
trzebiç -bi´ -bisz impf, pf wytrzebiç clear cut (trees). geld, spay. extirpate, destroy
trzechlecie n three-year anniversary
trzechsetny aj threehundredth
trzeci num aj third
trzeciorz´dny aj third-rate
trzeç tr´ trzesz tarΠ impf rub. pf see wytrzeç, zetrzeç
trzepaczka -czek f carpet beater
trzepaç -pi´ -piesz impf, pf trzepnàç -n´-niesz beat, hit
trzepak mi -a carpet-hanger
trzepotaç -oc´ -ocesz impf, pf zatrzepotaç flutter
trzeszczeç -y 3p-only crack, crunch
trzewik -a lady-s slipper
trzewiczek -czka mi dim of trzewik
trzewny aj visceral
trzeêwiç -wi´ -wisz impf trans sober s.o. up
trzeêwoÊç f sobriety, level-headedness
trzeêwy aj sober
trz´sawisko n bog, quagmire
trz´sienie n quake, shaking. ~ ziemi earthquake
trzmiel ma bumblebee
trznadel -dla ma bunting
trzoda trzód f herd, flock. ~ chlewna swine, pigs
trzon mi trunk, stem, core
trzonowy aj zàb ~ molar
trzonek -nka mi handle (of tool or implement)
trzpieƒ mi pivot
trzpiot smp scatter-brain
trzustka -tek f pancreas
trzustkowy aj pancreatic
trzy trzej GL trzech D trzem I trzema three
trzeci aj third
trzydniowy aj three-day
trzydniówka -wek f three-day affair
trzydziestka -tek reif num the number thirty
trzydziestolecie n thirty-year anniversary
trzydziestoletni aj thirty-year-old
trzydziesty num aj thirtieth
trzydzieÊçí num GDL trzydziestu I trzydziestoma or -u thirty
trzydziesty num aj thirtieth
trzykrotny aj triple
trzyletni aj three-year-old
trzymaç -am -asz, pf potrzymaç hold, support, keep. ~ czyjàÊ stron´ take someone's side. ~krótko keep on
a short leash. ~ si´ hold up. trzymaj si´! take it easy!
trzynastka f the number thirteen
trzynastowieczny aj thirteenth-century
trzynasty num aj thirteenth
trzynaÊcie -nastu I -nastoma thirteen
trzynaÊcioro coll num thirteen
trzyosobowy aj three-person
trzypi´trowy aj three-storey
trzysta num GDL trzysta I trzystoma three hundred
trzytygodniowy aj three-week's
tu, tutaj av here
tuba f megaphone. tuba
tubka -bek f tube (of toothpaste, etc.)
tubalny aj stentorian
tubylczy aj of tubylec
tubylec -lca mp local inhabitant
tucz mi fattening (of animals)
tucznik ma porker
tuczny aj fat(tened), ready of slaughter
tuczyç -cz´ -czysz impf fatten. pf see utuczyç
tudzie˝ av likewise
tuk mi marrow
tukan ma toucan
tuleja f (mechanical) barrel, sleeve, bushing
tuliç -l´ -lisz impf, pf utuliç hug, cuddle. ~ si´ do+G cuddle up to
tulipan mi -a tulip
tuΠacz mp wanderer
tuΠaczka -czek f wandering
tuΠaç si´ -am -asz impf po+L wander about
tuΠów tuΠowia mi thorax
tumak ma marten
tuman mi cloud (of dust)
tumaniç -ni´ -nisz impf, pf otumaniç daze, stupefy, drug
tumult mi tumult, uproar
tundra f tundra
tunel mi tunnel
tunelowy aj of tunel
tuƒczyk ma tunny
tupaç -pi´ -piesz impf, pf tupnàç -n´ -niesz stamp (feet)
tupet mi cheek, nerve
tupnàç see tupaç
tupot mi tramp
tupotaç -oc(z)´ -oc(z)esz impf tramp, stamp
tur ma aurochs
tura f tour (of duty)
turban mi turban
turbina f turbine
turbinowy aj of turbina
turboÊmigΠowiec -wca mi turbojet
Turczynka -nek fem of Turek
turecki aj Turkish
Turek -rka mp Turk
turkot mi rumble, rattle
turkotaç -c(z)e us 3p rattle, rumble
turkus mi turquoise
turkusowy aj of turkus 
turniej mi tourney
turniejowy aj of turniej
turnus mi batch of people
turoƒ ma turon (Christmas caroller dressed as horned animal)
turysta mp tourist
turystka -tek fem of turysta
turystyka f sg-only tourism
turystyczny aj tourist
tusz mi mascara. touche (in fencing). shower
tusza f corpulence
tuszowaç -szuj´ -szujesz impf hush up. pf see zatuszowaç
tutaj =tu av here
tutejszy aj of this place, as mp local inhabitant
tuz fac an ace (in cards). as mp big deal
tuzin mi -a dozen
tu˝ av close by. ~obok right alongside. tu˝ tu˝ real close
twa, twej, twà = twoja, twojeje, twojà
twardnieç -eje us-3p harden
twardogΠowy aj impervious to reason.
twardogΠówka -wek f hard-headed person
twardy aj hard, deep (sleep). comp aj twardszy. av twardo. comp av twardziej
twaróg -rogu mi dry cottage cheese
twarz f face; jest ci do ~rzy it suits you, matches your face, complexion.
twarzyczka -czek f dim of twarz
twierdza f fortress
twierdzàcy aj affirmative
twierdzenie n assertion, statement
twierdziç -dz´ -dzisz impf, pf stwierdziç state, say, assert
twoja, twoje, etc. see twój
tworzenie n creation
tworzyç -rz´ -rzysz impf, pf utworzyç create, form, comprise. pf see also stworzyç
tworzywo n material. ~ sztuczne plastic
twój twoja twoje poss pron your (sg. informal)
twór tworu mi creature. composition
twórca mp Npl -y creator
twórczoÊç f creativity
twórczy aj creative
ty ciebie ci´ tobie tobà you (sg. informal)
tyczka -czek pole. skok o ~czce pole-vault
tyczkarz mp pole-vaulter
tyczyç -cz´ -czysz impf stake out, mark. ~ si´ +G concern. co si´ tyczy +G as far as X is concerned
tyç tyj´ tyjesz impf, pf utyç grow fat
tydzieƒ tygodnia mi week
tygodniowy aj of tydzieƒ
tyfus mi typhus
tygiel -gla mi crucible
tygodnik mi -a weekly (periodical)
tygodniowy aj of tydzieƒ weekly. av tygodniowo on a weekly basis
tygrys ma tiger
tygrysi aj of tygrys
tygrysica tigress
tyk mi tick (of clock)
tykaç 1 -am -asz impf, pf tknàç -n´ -niesz touch, (mentally) hurt
tykaç 2 am -asz or tykotaç -oc(z)´ -oc(z)esz impf, pf tyknàç -n´ -niesz tick
tykaç 3 -am -asz impf address with ty
tykwa f gourd
tyle indef num GDL tylu as many, as much, so many, so much. dwa razy tyle two times as much. tyle...
co... as (so many, much) as. tyle... ile... as many as; so much of a..., as a .... tyle, ˝e except that, albeit
tylekroç av as many times, as often
tylko aj only, nothing but
tylny aj back, rear
tyΠ mi back, rear. do ~Πu to the back, rear. ku ~owi toward the rear. z ~Πu in the back
tyΠek -Πku mi bottom, backside
tym bardziej av phr all the more
tym samym av phr at the same stroke, by virtue of the same
tymczasem av in the meantime, conj while
tymczasowy aj provisional, temporary
tymianek -nku mi thyme
tynk mi plaster
tynkarz mp plasterer
tynkowy aj of tynkarz
typ mi type, sort. mp character
typowy aj typical
typografia f typography
typograficzny aj typographical
typologia f typology
typowaç -puj´ -pujesz impf, pf wytypowaç designate, pick
tyraç am -asz impf slave (work hard)
tyrada f tirade
tyran mp tyrant
tyrania f tyranny
tyranizowaç -zuj´ -zujesz impf tyrannize
tyrolski aj Tyrolean
tysiàc num and mi -a Gpl -i´cy thousand
tysi´czny aj thousandth
tysiàcletni aj thousand-year-old
tysiàczek -czka mi colloq a thousand
tytan mp Titan
tytaniczny aj titanic
tytoniowy aj of tytoƒ
tytoƒ mi tobacco
tytularny aj titular
tytuΠ mi title. ~Πem +G by way of
tytuΠowy aj of tytuΠ
tytuΠowaç -Πuj´ -Πujesz impf address, call by title
tzn. = to znaczy that means, that is to say, i.e.
tzw. = tak zwany so-called

Copyright © 1996-2009