A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

D
dach mi roof
dachowy aj of dach
dachówka -wek f roof tile
dacza f dacha, summer house
daç dam dasz dadzà pf, dawaç daj´ dajesz impf give, yield, grant, allow, permit, let.
da Bóg God willing.
da si´ be allowed. da si´ to zrobiç. that can be done. nie da si´ tego robiç that can't be done. okno nie
daΠo si´ otworzyç the window couldn't be opened
daç komuÊcoÊrobiç have s.t. done by s.o. ( a suit, etc.)
daç (dawaç) sobie rad´ + infin manage to do. z+I be able to handle s.t.
dagerotyp mi daguerreotype
daktyl mi -a Gpl -i or -ów date (fruit), dactyl (meter)
daktyloskopia f finger-print technology
daktylowiec -wca mi date palm
dal f distance. skok w ~ long-jump. w ~li at a distance
dala in phr z ~la at a distance
dalajlama mp Npl -owie Dalai Lama
dalece see daleko
dalej comp avof daleki iÊç ~ continue, keep on
daleki aj far, distant. av daleko or, esp fig, dalece. z ~ka from afar. comp aj dalszy qv. ciàg ~ continuation.
comp av dalej
dalekobie˝ny aj long-distance
dalekomorski aj deep-sea
dalekonoÊny aj long-range
dalekopis mi teleprinter
dalekosi´˝ny aj far-reaching, wide-ranging
dalekowidz mp far-sighted person
dalekowzroczny aj far-sighted
dalia f dahlia
Dalmacja f Dalmatia
dalmacki aj Dalmatian
dalmatyƒczyk mp Dalmatian. ma Dalmatian dog
dalszy comp aj of daleki further, subsequent. ciàg ~ continuation
daltonista mp color-blind person
daltonizm mi color-blindness
dama f lady
Damaszek -szku Damascus
damka -mek f queen (in cards). king (in checkers). lady's bicycle
damski aj of dama lady's (apparel, etc.)
damasceƒski damascene (sword, etc.)
dancing or dansing mi dancing-spot
dandys mp dandy
dane pl G danych facts, data, givens
Dania f Denmark
danie n dish, course
daniel ma fallow deer
danina f tribute
dansing aj dance club, dance bar
dantejski aj Dantesque
dany aj given. w ~nej sytuacji in a given situation
dar mi gift, talent. ~ mowy gift for speaking
darczyƒca mp donor
daremnoÊç f fruitlessness, pointlessness
daremny aj futile, fain, fruitless
darΠ, etc. see drzeç
darmo in phr za ~ for free, gratis, for nothing
darmocha f free thing, freebie
darmowy aj free
darmozjad mp pej free-loader
darnina f turf, sod
darƒ f turf
darowaç -uj´ -ujesz or darowywaç -wuj´ impf, pf podarowaç +D 1 give, present. 2 forgive, overlook
darowizna f gift, donation, grant
darzyç -´ -ysz impf (+A, +I) bestow, grant, accord. ~ kogoÊ uczuciem have feelings for s.o.
daszek -szku or -szka mi dim of dach visor, peak of cap. circumflex accent
data f date. ~ urodzenia date of birth
datek -tku mi gift, contribution, offering, alms
datowaç -tuj´ -ujesz impf date. intr ~ si´ od+G date from
dawaç -aj´ -ajesz impf see daç. dawaj! come on! let's go!
dawca mp Npl -y Gpl -ów donor. ~ krwi blood donor
dawka -wek f dosage
dawkowaç -kuj´ -kujesz impf administer in dosages
dawniej comp av of dawny formerly
dawno av of dawny previously, long before. ~ temu a long time ago
dawny aj of old, former, long-ago. ~na historia early history. od dawna for a long time. od dawien dawna
from time immemorial. av dawno
dàb d´bu mi -u oak. stanàç d´ba stand on end (hair), rear up (horse).
dàbrowa f oakwood forest
dàç dm´ dmiesz impf, pf za- w+A puff, blow
dàsy pl-form sulkiness
dàsaç si´ -am -asz impf, pf nadàsaç si´ sulk
dà˝enie n do+G striving for
dà˝noÊç f yearning, longing, striving
dà˝yç -˝´ -˝ysz do+G aim at, strive toward
dbaç -am -asz impf o+A take care of, care about. ~ o siebie look out for o.s.
dbaΠoÊç f care, solicitude
dbaΠy aj careful, heedlful, mindful, solicitous
debata f debate
debatowaç -tuj´ -tujesz impf nad+I debate about
debel -bla fac an double (in bridge, tennis)
deblowy aj of debel
debet mi debit
debil mp colloq moron
debilny aj of debil
debiut mi debut
debiutant mp debutant
debiutantka -tek f debutante
debiutowaç -tuj´ -tujesz impf debut
decentralizacja f decentralization
decentralizowaç -zuj´ -zujesz impf decentralize
dech tchu mi breath
decha f aug of deska large board, floorboard
decybel mi decibell
decydowaç -duj´ -dujesz impf, pf zdecydowaç o+L decide about. o+A determine. intr ~ si´ decide. na+A opt
for
decydujàcy aj decisive
decylitr mi -a deciliter
decyzja f decision
dedukcja f deduction
dedukcyjny aj deductive
dedukowaç -kuj´ -kujesz impf deduce
dedykacja f dedication (of literary or artistic work)
dedykowaç -kuj´ -kujesz impf dedicate
defekt mi defect, fault, failure, breakdown (of equipment), flat (tire)
defensywa f sg-only mil defensive
defetysta mp defeatist
defetyzm mi defeatism
deficyt mi deficit
deficytowy aj of deficyt
defilada f official march, procession
defiladowy aj of defilada
defilowaç -luj´ -lujesz impf march past
definicja f definition
definiowaç -iuj´ -iujesz impf, pf zdefiniowaç define
definitywny aj definitive
deflacja f deflation
defloracja f deflowering
deformacja f deformation
deformowaç -muj´ -mujesz impf, pf zdeformowaç deform. intrans ~ si´ become deformed
defraudacja f defraudation
defraudowaç -duj´ -dujesz impf defraud
degeneracja f degeneration
degenerowaç si´ -ruj´ -rujesz impf, pf zdegenerowaç si´ intr degenerate
degenerat mp degenerate (person)
degradacja f degredation
degradowaç -duj´ -dujesz impf degrade, demote
degresja f degression
degustacja f degustation, tasting (of wine, etc.)
degustowaç -tuj´ -tujesz impf, pf zdegustowaç taste (wine, etc.)
dehumanizacja f dehumanization
deifikacja f deification
deista mp deist. mi sg-only deism
deka n indecl colloq decagram
dekada f decade, ten days
dekadencja f decadence
dekadencki aj decadent
dekadent mp decadent
dekagram mi decagram. see deka
dekalog mi Decalogue (Ten Commandments)
dekarz mp roofer
deklamacja f declamation
deklamator mp declaimer (of verse, etc.)
deklamowaç -muj´-mujesz impf, pf zadeklamowaç declaim
deklaracja f declaration, claim. ~ celna goods to declare
deklarowaç -ruj´ -rujesz impf, pf zadeklarowaç declare (goods, etc.)
deklaracyjny aj of dekaracja
deklarowaç -ruj´-rujesz impf declare. ~ si´ za+I come out in favor of
deklinacja f gram declension
deklinacyjny aj declensional
deklinowaç -nuj´ -nujesz impf decline
deko n oft-indecl decagram
dekodowaç -duj´ -dujesz impf decode
dekolt mi neckline, cleavage
dekonspirowaç -ruj´-rujesz impf unmask or uncover a conspiracy
dekoracja f decoration. ~ wn´trz interior decoration
dekoracyjny aj of dekoracja
dekorator mp set designer
dekorowaç -ruj´ -rujesz impf, pf udekorowaç decorate (apartment, etc.)
dekowaç si´ -kuj´ -kujesz impf, pf zadekowaç si´ colloq shirk (front-line duty)
dekret mi decree
delegacja f delegation, business trip
delegat mp delegate, deputy
delegowaç -guj´ -gujesz impf, pf wydelegowaç delegate
delegalizowaç -zuj´ -zujesz impf delegalize
delegatura f representative powers
delegowaç -guj´ -gujesz impf delegate
delektowaç si´ -tyuj´ -tujesz impf +I savor, delight in
delfin 1. ma dolphin 2. mp dauphin
deliberowaç -ruj´ -rujesz impf deliberate
delicja f us pl delicacies
delikates us pl delicatessen, delicatessen item
delikatnoÊç f delicateness, delicate quality
delikatny aj delicate, gentle, soft
delikwent mp culprit
delimitacja f delimitation
delta f delta
demagog mp demagogue
demagogia f demagoguery
demagogiczny aj demagogic
demarkacja f demarcation
demaskowaç -kuj´ -kujesz impf, pf zdemaskowaç unmask. ~ si´ be unmasked
demencja f dementia
dementi n indecl leg denial
dementowaç -tuj´ -tujesz impf deny, contradict
demilitaryzacja f demilitarization
demobilizacja f demobilization
demobilizowaç -zuj´ -zujesz impf demobilize. ~ si´ be demobilized
demografia f demography
demograficzny aj demographic
demokracja f democracy
demokrata mp democrat
demokratyczny aj democratic
demokratyzacja f democratization
demokratyzowaç -zuj´ -zujesz impf democratize
demolowaç -luj´ -lujesz impf demolish, vandalize
demon mp Npl -ny demon
demoniczny aj demonic
demonizowaç -zuj´-zujesz impf demonize
demonstracja f demonstration
demonstracyjny aj demonstrative
demonstrant demonstrator
demonstrowaç -ruj´ -rujesz impf, pf zademonstrowaç take part in demonstration
demonta˝ mi disassembly
demontowaç -tuj´ -tujesz impf disassemble
demoralizacja f demoralization
demoralizowaç -zuj´ -zujesz impf, pf zdemoralizowaç demoralize. intr ~ si´ become demoralized
denat mp deceased
denatka -tek fem of denat
denaturat mi denatured alcohol
denerwowaç -wuj´ -ujesz impf, pf zdenerwowaç worry, upset, distract. intrans ~ si´ +I get worried, upset by
s.t.
denerwujàcy aj upsetting
denko -nek n dim of dno bottom (e.g. of the barrel)
denny aj of dno bottom (feeder), abysmal
denominacja f denomination
dentysta mp dentist
dentystka -tek fem of dentysta
dentystyczny aj of destystyka dental
dentystyka f dentistry
denuncjacja f denunciation
denuncjowaç -juj´ -jujesz impf denounce
departament mi department (of foreign govt.)
depesza f telegram, wire, cable, dispatch
depeszowaç -szuj´ -szujesz impf telegram, wire
depilator mi -a depilator, hair remover
depilowaç -luj´ -lujesz depilate, remove hair
deponowaç -nuj´ -nujesz impf, pf zdeponowaç deposit for safe-keeping, depose
deportacja f deportation
deportowaç -tuj´ -tujesz deport
deportowany aj deportee
depozyt mi deposit
deprawacja f depravation
deprawowaç -wuj´ -wujesz impf deprave
deprecjacja f depreciation
deprecjonowaç -nuj´ -nujesz impf trans depreciate. intr ~ si´ be depreciated
depresja f depression
deprymowaç -muj´ -mujesz impf depress, deject, dishearten
deprymujàcy j disheartening
deptaç -c(z)´ -c(z)esz impf, pf zdeptaç trample, wear down (heels)
deptak mi -a or -u walkway
deputat mp allowance, allotment (of coal, etc.)
deputowany mp decl like aj deputy (in parliament)
dereƒ mi -a or -u dogwood
deresz ma Gpl -y or -ów roan horse
dereszowaty aj of deresz
derka -rek f saddle-cloth
derkacz ma landrail (bird)
derma f artifical leather, naughahyde
dermatolog mp dermatologist
dermatologia f dermatology.
dermatologiczny aj dermatological
derwisz mp Gpl -ów or -y dervish
derywacja f derivation
derywat mi derivative, derived word
desant mi mil (military) landing, raid
desantowy aj of desant
deseƒ mi -nia or -niu pattern, decorative design
deser mi dessert
deserowy aj of deser
deska -sek f board. ~ ratunku life saver or preserver
deskorolka -lek f skateboard
desperacja f desperation
desperacki aj desperate
desperat mp desperate person
despota mp despot
despotyczny aj despotic
despotyzm mi despotism
destabilizacja f destabilization
destablizowaç -zuj´ -zujesz impf destabilize
destrukcja f destruction
destrukcyjny or destruktywny aj destructive
destylacja f distilation
destylowaç -luj´ -lujesz impf, pf przedestylowaç distil
desygnat mi philos thing signified, designated
desygnowaç -nuj´ -nujesz impf designate
deszcz mi rain. pada ~ it is raining
deszczyk -a dim of deszcz.
deszczowiec -wca mi raincoat
deszczownia f rain-barrel
deszczowy aj of deszcz
deszczuΠka -Πek f board
detal mi Gpl -i or -ów detail
detaliczny aj retail
detektyw 1. mp detective 2. mi detective story
detergent mi detergent
determinacja f determination
determinowaç -nuj´ -nujesz impf, pf zdeterminowaç determine
detonacja f detonation
detonowaç -nuj´ -nujesz, pf zdetonowaç detonate
dewaluacja f devaluation
dewaluowaç -uuj´ -uujesz impf devalue. intrans ~ si´ become devalued
dewastacja f devastation
dewastowaç -tuj´ -tujesz impf devastate
dewiacja f deviation
dewiant deviant
dewiza f motto, leading idea, stock in trade. us pl (hard) currency.
dewizowy aj of dewiza
dewizka -zek watch-chain
dewocja f bigotry, zealotry
dewocyjny aj devotional
dewot mp religiously bigoted person
dewotka -tek fem of devot
dezaktualizowaç si´ -zuje us 3p expire, become invalid
dezaprobata f disapproval
dezawuowaç -uuj´ -uujesz impf disavow
dezercja f desertion
dezerter mp deserter
dezertowaç -tuj´ -tujesz impf desert
dezinformacja f disinformation
dezinformowaç -muj´ -mujesz impf disinform
dezintegracja f disintegration
dezodorant mi deodorant
dezorganizacja f disorganization
dezorientacja f disorientation
dezorientowaç -tuj´ -tujesz impf, pf zdezorientowaç confuse, disorient
dezyderat mi desideratum
dezynfekcja f disinfection
dezynfekowaç -kuj´ -kujesz impf disinfect
dezynfekujàcy aj. Êrodek ~ disinfectant
d´bieç -ej´ -ejesz impf stiffen, be astounded
d´bina =dàbrowa
d´bowy of dàb oaken, of oak. ~ las oakwood forest
d´tka -tek f inner tube
d´ty aj wind (instrument)
diabeΠ -bΠa mp Npl -li or Πy D -u devil. idê do ~bΠa imprec go to the devil! niech go ~bli wezmà! imprec devil
take it!
diabelski devilish
diabetyk mp diabetic
diablica f devilish woman
diafragma f diaphragm
diagnostyka f diagnostics
diagnoza diagnosis
diak mp psalmist (in Eastern Church)
diakon mp deacon
diakonisa f deaconess
diakrytyczny aj diacritic
dialekt mi dialect
dialektologia f dialectology
dialektyczny aj dialectical
dialektyka f dialectics
dializa dialysis
dialog mi dialogue
diament mi diamond
diamentowy aj of diament
diametralny aj diametrical
diaskop mi slide projector
didaskalia pl form G -iów stage directions
diecezja f diocese
dieta f 1 diet, regimen. 2 travel allowance
dietyczny f dietary
dietyka f dietetics
diesel -sla mi "dizel" diesel engine
dinozaur ma dinosaur
dioda f diode
dis indecl D sharp
dla prep +G for, for the sake of, for the benefit of
dlaƒ =dla niego
dlaczego inter av why
dlatego indic av for that reason, therefore. ~, ˝e... because
dΠawiç -wi´ -isz impf, pf udΠawiç or zdΠawiç throttle, crush, stifle, choke, suppress (rebellion, etc.). intr ~ si´
be choked. +I choke on s.t.
dΠoƒ f Ipl dΠoƒmi palm of hand. jak na dΠoni in front of oneself
dΠubaç -bi´ -biesz poke. ~ w nosie pick nose
dΠug mi debt
dΠugi aj long. av dΠugo. na ~ for a long time. comp aj dΠu˝szy. comp av dΠu˝ej
dΠugodystansowy aj long-distance (event)
dΠugofalowy aj long-wave (radio), long-range
dΠugograjacy aj long-playing (record)
dΠugoletni aj many years'
dΠugometra˝owy aj feature-length (film)
dΠugopis mi ball-point pen
dΠugoÊç f length
dΠugoterminowy aj long-term
dΠugotrwaΠy aj long, of long standing, long-lasting
dΠugowΠosy aj long-haired
dΠuto n chisel
dΠu˝ej see dΠugi
dΠu˝nik mp debtor
dΠu˝ny aj in debt
dΠu˝yç si´ -˝y 3p-only impf last, stretch in time. pf see przedΠu˝yç si´
dmuchaç -am -asz impf, pf dmuchnàç -n´ -niesz puff
dmuchawiec -wca mi -wca bot puff-ball
dnieç -eje 3p-only impf dawn
dniówka -wek f work-day
dno den n Gpl den bottom. do dna to the bottom
do prep +G to, up to, into, as far as, until. do domu (to) home. do godziny szóstej by six o'clock. do miasta
to town. do wody into the water.
do- perfectivizing verbal prefix often signifying attainment of goal, addition to.
doba f period, age, era, 24 hours. caΠà ~b´ all hours
doberman ma doberman
dobiç ^biç pf, impf dobijaç 1. administer coup de grace, put out of misery by killing. 2 arrive at, strike
home. ~ targu strike a bargain. ~ si´ do+G arrive at a goal
dobiec or dobiegnàç -biegn´ -niesz -biegΠ pf, dobiegaç impf +G reach by running, get on toward. ~ koƒca
draw to an end, draw to a close. ~ trzydziestki approach the age of thirty
dobieraç see dobraç
dobijaç see dobiç
dobitka -tek f sports final blow. na ~k´ on top of everything else
dobitny aj excellent, fine (example, etc.)
doborowy aj choice, select
dobosz mp drummer (in military band)
dobowy aj of doba
dobór -boru mi choice, assortment, selection. ~ naturalny natural selection
dobra interj colloq fine, o.k.
dobraç ^braç pf, impf dobieraç pick, select, pick out (a melody). ~ si´ get o.s. to
dobranoc interj good-night
dobranocka -cek f good-night story (on radio, TV)
dobrany aj. ~na para a well-suited couple. ~ne gΠosy well-suited voices
dobrnàç -n´ -niesz pf do+G get to with difficulty
dobro n good, right, property
dobrobyt mi well-being
dobroczynnoÊç f charity, charitale activity
dobroczynny charitable
dobroczyƒca mp philanthropist, benefactor
dobroç f goodness, kindness dla+G toward
dobroduszny f good-hearted, good-natured
dobrodziej mp benefactor
dobrodziejstwo n kindnesses, good deed
dobrotliwy aj kindly, good-natured
dobrowolny aj voluntary
dobry aj good, fine, sound, valid. ~ do+G good for. na ~re for the good. av dobrze qv. comp aj lepszy. comp
av lepiej. tym ~ all the better
dobrze av of dobry good, fine, all right. ju˝ ~ there, there
dobudowaç -wuj´ -wujesz pf, impf dobudowywaç -wuj´ -wujesz build onto, finish building
dobyç ^byç pf, impf dobywaç arch +G reach for, pull out (knife, sword, etc.)
dobytek -tku mi livestock, property
docelowy aj destined (flight, etc.)
doceniç -ni´ -nisz pf, impf doceniaç appreciate
docent mp docent, associate professor (academic title
docentura f tenure (at university)
dochodowoÊç f profitability
dochodowy aj profitable, for profit
dochodzenie n investigation
dochodziç -dz´ -dzisz impf get on toward. see dojÊç
dochowaç -am -asz pf, impf dochowywaç -wuj´ -wujesz +G keep (secret), preserve
dochód -chodu mi income, revenue
dociàç ^ciàç pf, impf docinaç cut off. +D annoy
dociàgaç -am -asz impf, pf dociàgnàç -n´-niesz drag to, last until
dociec ^ciec pf, impf dociekaç find out
dociekanie n research, investigation, inquiry
dociekliwy aj inquisitive
docieraç see dotrzeç
docinaç -am -asz impf +D make biting remark to
docinek -nku mi jibe, barb
dociskaç -am -asz impf, pf docisnàç -sn´ -Êniesz press tight
do cna phr completely
doczekaç (si´) -am -asz pf +G live to see, wait until
doczesny aj evanescent, temporal, of this world
dodaç ^daç pf, impf dodawaç -daj´ -dajesz add
dodatek -tku mi supplement, addition. na ~ in addition. w ~tku do+G in addition (to)
dodatkowy aj additional. av dodatkowo additionally
dodatni aj positive, plus
dodawaç see dodaç
dodawanie n addition. znak ~nia plus sign
dodekafonia f twelve-note chromatic scale
dodruk mi printed supplement
dodzwoniç si´ -ni´-nisz pf, impf dodzwaniaç si´ do+G pf get through to (on telephone)
dofinansowaç -suj´ -sujesz pf hlpe out financially
dog ma great dane (dog)
dogadaç si´ -am -asz pf, impf dogadywaç si´ -duj´ -dujesz do+G z+I come to an agreement or understanding
with s.o.
dogadzaç see dogodziç
doganiaç see dogoniç
dogasaç -am -asz impf, pf dogasnàç -sn´-Êniesz burn out
doglàdaç see dojrzeç
dogΠ´bny aj in-depth (analysis, etc.)
dogmat mi dogma
dogmatyczny aj dogmatic.
dogmatyk mp dogmatic person
dogmatyzm mi dogmatism
dogodny aj opportune, suitable, convenient
dogodziç -dz´ -dzisz pf, impf dogadzaç +D please, suit. trudno mu dogodziç it's hard to please him
dogoniç -ni´ -nisz pf, impf doganiaç trans gain on, pf overtake, catch up to
dogorywaç -am -asz impf burn out, become extinguished, come to an end
dograç -am -asz pf, impf dogrywaç go into play-off
dogrywka play-off (in sports)
doiç doj´ doisz dój impf, pf wydoiç milk
doigraçsi´ -am -asz pf +G reap the rewards (of s.t. negative)
dojazd mi do+G approach, access to
dojazdowy aj of dojazd
dojechaç ^jechaç pf, impf doje˝d˝aç drive as far as, commute, pull into (station)
dojny aj milk-bearing (female animal)
dojrzaΠoÊç f maturity
dojrzaΠy aj mature, ripe, adult
dojrzeç 1 -ej´ -ejesz pf, impf dojrzewaç -am -asz ripen, mature
dojrzeç 2 -jrz´ -jrzysz pf, impf doglàdaç +G inspect, oversee
dojrzewanie n ripening, coming of age, maturation. okres ~nia puberty
dojÊcie n access
dojÊç ^iÊç impf, dochodziç -dz´ -dzisz do+G come to, arrive at, reach, accomplish, make an impression on. ~
do wniosku conclude
dok mi dock
dokarmiç -mi´-misz pf, impf dokarmiaç supplementally feed
dokazaç -˝´ -˝esz pf, impf dokazywaç -zuj´ -zujesz +G achieve, show off
dokàd av where to
dokàdkolwiek av to anywhere
dokàdÊ av to somewhere
dokΠadaç see doΠo˝yç
dokΠadka. na ~k´ on top of everything
dokΠadnoÊç f exactness, exactitude, precision, accuracy
dokΠadny aj exact, precise, thorough. av dokΠadnie thoroughly, carefully, precisely
dokoΠa av all-around
dokonaç -am -asz pf, impf dokonywaç -nuj´ -nujesz or -ywam -ywasz +G accomplish, perform (action). ~ si´
come to pass, be accomplished
dokonany aj perfective (aspect)
dokoƒczenie n final part
dokoƒczyç -cz´ -czysz pf, impf dokaƒczaç finish off
dokr´ciç -c´-cisz pf, impf dokr´caç screw down
dokr´tka -tek f second take (in films)
doksztaΠciç si´ -c´ -cisz pf, impf doksztaΠcaç si´ make up one's education
doktor mp doctor (medical and academic)
doktorant mp doctoral student
doktorat mi doctorate
doktorowa aj as f arch Vsg. -o doctor's wife
doktorski aj doctoral (dissertation, studies, etc.)
doktoryzowaç si´ -zuj´ -zujesz pf obtain one's doctoral degree
doktryna f doctrine
doktrynerski aj doctrinal, doctrinaire
dokuczyç -cz´ -czysz pf, impf dokuczaç +D annoy, bother, irk, tease
dokuczliwy irksome, irritating, annoying
dokument mi document
dokumentacja f documentation.
dokumentalny aj documentary
dokumentowaç -tuj´- -tujesz impf, pf udokumentowaç document
dola f fate, plight, lot
dolaç ^laç pf, impf dolewaç pour into, add by pouring
dolar fac an dollar
dolecieç -c´ -cisz pf,impf dolatywaç -tuj´ -tujesz come flying, fly to, reach (of sound)
dolegaç -a +D ail, afflict, trouble
dolegliwoÊç f ailment, affliction, complaint, disorder
dolegliwy aj bothersome
dolewaç see dolaç
dolewka -wek f remainder (of fluid)
doliczyç -cz´-czysz pf, impf doliczaç add to, count among, sum up
dolina f valley
dolny aj lower
doΠàczyç -cz´ -czysz pf, impf doΠàczaç am -asz annex, add, attach do+G to. intrans ~ si´ join
doΠek -Πku mi dim of dóΠ pit, depression, hollow
doΠo˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf dokΠadaç do+G add to, pile on
dom mi L -u house, home. do ~mu (to) home. w ~mu at home. ~ towarowy department store. ~ kultury
community center. ~ studencki dormitory
domagaç si´ -am -asz impf +G demand, claim, call for
domek -mku mi dim of dom small house, bungalo, (camping) lodge
domena f domain
domiar in phr na ~ zΠego to make matters worse
domieszaç -am -asz pf or impf do+G add to, mix in with
domieszka f addition, admixture
dominacja f domination
domino n indecl domino(es)
dominowaç -nuj´ -nujesz impf, pf zdominowaç nad+I predominate, prevail, dominate, take the upper hand.
dominujàcy aj dominating, dominant
domykaç -am -asz impf, pf domknàç -n´ -niesz close, shut (completely)
domniemanie n supposition
domniemany aj supposed, putative
domofon mi household intercom
domokrà˝ca mp Npl -y Gpl -ów peddlar
domorosΠy aj home-grown, home-spun
domostwo n homestead
domownik mp householder, home-dweller
domowy aj of dom household, domestic, home-made. praca ~wa homework. prace ~we housework. zwierz´
~we household pet. po ~wemu informally
domykaç see domknàç
domysΠ mi guess, supposition
domyÊliç si´ -l´ -lisz pf, impf domyÊlaç si´ guess, imagine, suppose
domyÊlny aj shrewd, quick-witted
donaszaç see donosiç
donica f aug flower-pot
doniczka -czek dim of donica
doniczkowy aj potted (plant)
doniesienie n often pl report, intelligence
donieÊç ^nieÊç pf, impf donosiç -sz´ -sisz o+L inform or report on. ~ si´ be reported. see also donosiç
donikàd av (to) nowhere
doniosΠy aj important, lofty, far-reaching. av donioÊle
donkiszot mp don Quixote
donos mi denunciation
donosiç -sz´ -sisz pf. impf donaszaç carry to term (pregnancy). wear to rags. see also donieÊç
donoÊnoÊç f range (of sound, etc.)
donoÊny aj far-reaching (sound, etc.)
don˝uan mp Don Juan (seducer of women)
dookoΠa prep +G all around
dopaÊç üpaÊç pf, impf dopadaç run up to, overtake
dopasowaç -suj´ -sujesz pf, impf dopasowywaç -wuj´ -wujesz fit, match. ~ si´ do+G fit in with
dopatrzeç si´ -rz´ -rzysz pf, impf dopatrywaç si´ +G see behind, spot, read into
dopychaç -am -asz impf, pf dopchnàç -n´-niesz do+G push to
dopeΠniacz mi -a genitive (case)
dopeΠniç -ni´-nisz pf, dopeΠniaç impf complete, supplement, complement. ~ si´ to be fulfilled
dopeΠnienie n complement, grammatical object. ~ bli˝sze (dalsze) indirect (direct) object
dop´dziç -dz´ -dzisz pf, impf dop´dzaç trans overtake by running
dopiàç ^piàç pf, impf dopinaç finish buttoning. ~ swego attain's one's end
dopiç ^piç pf, impf dopijaç drink to the end
dopiec ^piec pf, impf dopiekaç thoroughly roast, bake. +D annoy
dopiero av only (just). ~ co only now
dopilnowaç -nuj´ -nujesz pf look after, see through. see also przypilnowaç, upilnowaç
dopinaç see dopiàç
doping mi cheering
dopingowaç -guj´ -gujesz impf cheer on
dopisaç -sz´ -szesz pf, impf dopisywaç -suj´ -sujesz 1. finish writing. 2. come up to the mark, do well, fulfill
promise
dopisek -sku mi postscript
dopΠaciç -c´ -cisz pf, impf dopΠacaç pay the rest
dopΠata f supplementary payment
dopΠynàç -n´-niesz pf, impf dopΠywaç flow to
dopΠyw mi flow, supply
dopΠywaç see dopΠynàç
dopomagaç see dopomóc
dopomieç si´ ^pomnieç pf, impf dopominaç si´ o+A ask for one's due
dopomóc ^pomóc pf, dopomagaç impf help, support, come to one's aid. tak mi Bo˝e dopomó˝ so help me
God
dopóki nie conj phr (not) until
dopóty, dopóki conj phr after nie not until
dopracowaç -cuj´ -cujesz pf, impf dopracowywaç -wuj´ -wujesz polish, perfect (work of literature). ~ si´ +G
earn by dint of hard work
doprawdy av really, honestly
doprawiç -wi´ -wisz pf, impf doprawiaç flavor, season
doprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf doprowadzaç do+G lead to, bring about
dopust mi visitation (from above). ~ bo˝y scourge
dopuszczalny admissible, permissible, allowable
dopuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf dopuszczaç do+G allow, let happen, let pass, admit into. ~ si´ +G commit
(crime, etc.)
dopytaç si´ -am -asz pf, impf dopytywaç si´ -tuj´ -tujesz +G find out
dorabiaç see dorobiç
doradca mp Npl -y Gpl -ów counselor, adviser
doradczy aj advisory
doradziç -dz´ -dzisz pf, impf doradzaç +D advise, counsel
dorastaç -am -asz impf, pf dorosnàç -sn´ -Êniesz do+G reach a certain height, be equal to (task)
doraêny aj makeshift, ad hoc, improvised, circumstantial
dor´czyç -cz´ -czysz pf, impf dor´czaç +D hand over, deliver, transmit
dor´czyciel mp transmitter, mail-carrier
dorobek -bku mi possessions, literary output
dorobiç -bi´ -bisz pf, impf dorabiaç supplement earnings
dorobkiewicz mi parvenue
doroczny aj yearly
dorodny aj comely, handsome. ripe
dorosΠy aj adult, grown(-up). as mp adult, grown-up. av doroÊle in a mature manner
dorosnàç see dorastaç
do rozpuku phr to bursting.
doro˝ka -˝ek f hansom cab
doro˝karz mp cabby
dorównaç -am -asz pf, impf dorównyaç -nuj´ -nujesz +D equal, keep up with
dorsz ma cod
dorwaç si´ ^rwaç pf, impf dorywaç si´ do+G break or tear through to (power, etc.)
dorycki aj Doric (column, etc.)
dorysowaç -suj´-sujesz pf, impf dorysowywaç -wuj´ -wujesz sketch in, fill out (by drawing)
dorywaç si´ sss dorwaç si´
dorywczy aj sporadic
dorzecze n Gpl -y (river) basin
dorzeczny aj sensible, reasonable, logical, to the point
dorzuciç -c´ -cisz pf, impf dorzucaç +G toss in (another)
dosiàÊç ^siàÊç pf, dosiadaç imp +G mount (horse, etc.)
dosi´gaç -am -asz impf, pf dosi´gnàç -n´ -niesz +G reach up to
doskonale av fine, excellent. see doskonaΠy
doskonalenie n improvement
doskonaliç -l´ -lisz impf, pf udoskonaliç trans improve, perfect. intrans ~ si´ w+L become improved,
proficient in
doskonaΠoÊç f excellence, perfection
doskonaΠy aj excellent, perfect. av doskonale excellently, perfectly.
doskwieraç -am -asz impf +D annoy
dosΠowny aj literal. av dosΠownie literally
dosΠowny aj literal
dosΠyszeç -sz´ -szy pf. nie ~ not hear, not catch
dostaç -an´ -aniesz pf, impf dostawaç -staj´ -stajesz get, receive. ~ si´ do+G get into, get to
dostarczyç -cz´ -czysz pf, imfp dostarczaç provide, supply (+D +G s.o. with)
dostateczny aj do+G sufficient for. av dostatecznie sufficiently
dostatek -tku mi abundance, affluence. ˝yç w ~tku be well off
dostawa f delivery, supply
dostawaç see dostaç
dostawca mp supplier, contractor
dostawczy aj of dostawca supply (wagon, etc.) samochód ~ delivery van
dost´p mi access
dost´pnoÊç f accessibility
dost´pny aj do+G accessible or available to
dostojnik mp dignitary
dostojnoÊç f dignity
dostojny aj dignified, stately, august, proud, noble, lofty
dostosowaç -suj´ -ujesz pf, impf dostosowywaç -wuj´ -wujesz trans do+G adapt or adjust to. intr ~ si´ become
adapted
dostroíc -oj´-isz pf, impf dostrajaç tune. intrans ~ si´ do+G tune in to
dostrzec ^strzec pf, impf dostrzegaç discern, perceive, tell
dostrzegalny aj visible, noticeable, discernable
dosyç av =doÊç rather, enough
doszcz´tnie av completely, thoroughly (destroyed, etc.)
doszkoliç si´ -l´ -lisz pf, impf doszkalaç si´ raise one's qualifications
doszukaç si´ -am -asz pf, impf doszukiwaç si´ -kuj´ -kujesz +G discover
doÊcigaç -am -asz impf, pf doÊcignàç -n´ -niesz match, equal, catch up with
doÊç av =dosyç rather, quite, fairly, enough. mieç ~ czegoÊ have enough of s.t. ~, ˝e suffice it to say that
doÊrodkowy aj centripetal
doÊwiadczaç see doÊwiadczyç
doÊwiadczalny aj experimental
doÊwiadczenie n experience
doÊwiadczony aj experienced
doÊwiadczyç -cz´ -czysz pf, impf doÊwiadczaç +G experience
dotacja f subvention, subsidy
dotarΠ see dotrzeç
dotàd av up to here, up to now, thus far
dotkliwy aj painful, severe, intense
dotknàç see dotykaç
dotkni´cie n touch
dotkni´ty aj hurt, afflicted, offended
dotowaç -tuj´ -tujesz impf subsidize
dotrwaç -am -asz pf last, survive
dotrzeç ^trzeç pf, impf docieraç do+G get through to
dotrzymaç -am -asz pf, impf dotrzymywaç -muj´ -mujesz or -mywam -mywasz +G keep (word, promise.
company)
dotychczas av heretofore, hitherto, til now
dotychczasowy aj previous, until now
dotyczàcy aj +G concerning
dotyczyç -czy us-3p +G concern, apply to
dotyk mi tough
dotykaç -am -asz impf, pf dotknàç -n´ -niesz +G touch, feel, strike, affect, afflict, hurt
doustny aj oral (medicine)
dowcip mi joke, humor, wit
dowcipkowaç -kuj´-kujesz impf joke
dowcipniÊ mp joker
dowcipny aj witty
dowieÊç ^wieÊç pf, impf dowodziç -dz´ -dzisz +G prove
dowiedzieç si´ ^wiedzieç pf, impf dowiadywaç si´ -duj´ -dujesz +G find s.t. out, learn o+L about
dowierzaç -am -asz impf. nie dowierzaç +D mistrust
dowieêç ^wieÊç pf, dowoziç -˝´ -zisz impf take to
dowodziç see dowieÊç
dowolnoÊç f arbitrariness
dowolny aj optional, at will. w ~ sposób in any way, as one likes
dowoziç see dowieêç
dowód -wodu mi proof, evidence. ~ osobisty personal identification
dowódca mp Npl -y Gpl -ów commandant, commander, leader
dowódstwo n leadership, command
dozgonny aj undying, lifelong
doznaç -am -asz pf, impf doznawaç -znaj´ -znajesz +G experience
dozorca mp caretaker, janitor, concierge
dozorowaç -ruj´ -rujesz impf supervise, oversee
dozór -zoru mi supervision, oversight
dozwolony aj allowed, permitted
do˝yç ^˝yç pf live as long as. +G live to see
do˝ylny aj intravenous
do˝ynki pl form G -nek harvest festival
do˝ywocie n life sentence
do˝ywotni aj lifelong
dóΠ doΠu mi pit, bottom.
do doΠu down.
na dóΠ down(wards), downstairs.
na dole at the bottom, downstairs.
w dole at the bottom.
w dóΠ downwards.
z doΠu from the bottom
drabina f ladder
draka f row (fight)
dramat mi tragedy, drama
dramaturg mp playwright
dramaturgia f dramaturgy
dramatyczny aj dramatic
dramatyzowaç -zuj´ -zujesz impf, pf udramatyzowaç dramatize
drapacz mi -a ~ chmur sky-scraper
drapaç -pi´ -piesz impf, pf podrapaç scratch. refl ~ si´ scratch o.s.
drapie˝ny aj predatory
drapie˝nik ma predator
drapowaçpuj´ -pujesz impf, pf udrapowaç drape
drastyczny aj drastic
draêliwoÊç sensitivity (in a negative sense)
draêliwy aj sore, sensitive
draêniç -ni´ -isz impf tease, irritate, grate on
dràg mi -a pole
drà˝ek -˝ka dim of dràg stick, lever
drà˝yç -˝´ -˝ysz impf, pf wydrà˝yç drill, bore. ~ temat dwell on a subject
drelich mi denim
drena˝ mi. ~ mózgów brain drain
drgaç -am -asz impf, pf drgnàç -n´ -niesz tremble, twitch start, budge
drganie n trembling
dres mi training suit
dreszcz mi often pl shiver
dreszczowiec -wca mi thriller (movie, book)
dreszczyk mi thrill
drewniak mi -a clog (shoe)
drewniany aj of drewno wooden
drewno -wien n wood
dr´ see drzeç
dr´czyç -cz´ -czysz impf torment, distress
dr´twieç -iej´ -iejesz impf go numb
dr´twy aj numb
drgnàç see drgaç
drganie n vibration
drink mi (mixed) drink
drobiazg mi trifle, sundry
drobiazgowy aj fussy, thoughough, hung up on details. av drobiazgowo
drobiç -bi´ -bisz impf mince
drobnomieszczaƒski aj petit bourgeois
drobnomieszczaƒstwo n petit bourgeoisie
drobny aj small, slight, minor, petite. pl small change
droczyç si´ -cz´ -czysz impf z+I banter with
droga dróg f road, way
droga dojazdowa access road
na drodze in the road, in the way
po drodze along the way.
swojà drogà in one's own way.
w drodze on the way, in the course of, by way of.
wejÊç sobie w drog´ get in each other's way.
drogeria f druggist's
drogi aj expensive, dear. mój ~ my dear. Drogi Panie Dear Sir. comp a dro˝szy. comp av dro˝ej
drogocenny aj precious, valuable
drogomistrz mp Npl -owie road-master (person responsible for the upkeep of a stretch of highway)
drogowskaz mi road-sign
drogowy aj of droga road, highway
drops fac an (candy) drop
drozd ma thrush
dro˝d˝e pl form G -y yeast
dro˝d˝owy aj leavened
dro˝d˝ówka -wek f yeast-cake
dro˝eç -ej´ -ejesz us 3p impf get more expensive
dro˝ej see drogi
dro˝yzna f high cost
drób drobiu mi poultry, fowl
dró˝ka -˝ek f dim of droga path
dró˝nik mp (railway) crossing guard
druciany aj wire
drucik dim of drut
drugi aj another, the other, second. na ~ dzieƒ next day
drugorz´dny aj secondary
druh mp friend of groom. scout
druhna f bridesmaid
druk mi printed matter, type
drukarka -rek f (computer) printer
drukarnia f Gpl -rƒ or -rni printery, printer's
drukarski aj printer's
drukarz mp printer
drukowaç -kuj´ -kujesz impf, pf wydrukowaç print
drut mi wire, knitting needle. ~ kolczasty barbed wire. robiç na ~tach knit
druzgocàcy aj crushing (blow, etc.)
drwal mp wood-cutter
dru˝ba mp best man
dru˝yna f (sports) team
dru˝ynowy aj of dru˝yna
drwal mp lumberjack
drwiç -wi´ -wisz impf, pf zadrwiç z+G mock, jeer at
drwina f mockery
dryblowaç -luj´ -lujesz impf dribble (in basketball)
drzazga f splinter
drzeç dr´ drzesz drzyj darΠ impf, pf poddrzeç tear. ~ si´ impf-only shout. pf also see nadrzeç (si´)
drzemaç -mi´ -miesz impf slumber
drzemka -mek f nap
drzemnàç si´ -n´ -niesz impf, pf zdrzemnàç si´ slumber, sleep it off
drzewce n staff
drzewko -wek n dim of drzewo
drzewny aj wooden
drzewo n tree
drzeworyt mi wood engraving
drzwi pl form G -i door
drzwiczki -czek dim of drzwi
dr˝àcy aj trembling
dr˝eç -˝´ -˝ysz impf tremble
dubeltówka wek f double-barreled shotgun
dubler mp double, stunt man
duch ma spirit, ghost, apparition
duchowieƒstwo n clergy
duchowny aj 1. clerical, ecclesiastical 2. as mp clergyman. pl the clergy
duchowy aj spiritual, nonmaterial
dudek -dka. wystrychnàç na ~dka make a fool of
dudniç -ni´ -nisz impf rumble
dydy pl form G dud bagpipes
dudziarz mp (bag)piper
duet mi duet
dulka -lek f oarlock
duma f pride, self-respect. Ukrainian heroic song
dumny aj z+G proud (of)
Dunaj mi Danube River
Dunka -nek fem of Duƒczyk
Duƒczyk mp Dane
duƒski aj Danish
dupa f vulg ass
duplikat mi duplicate
dur 1 mi major (chord)
dur 2. ~ brzuszny typhoid fever
dureƒ -rnia mp fool
durny aj dumb
durowy aj of dur
durszlak mi -a collander, strainer
durzyç si´ -rz´ -rzysz impf w+L be infatuated with
dusiciel mp strangleer. ma constrictor
dusiç -sz´ -sisz impf, pf udusiç trans strangle, smother, stifle, stew (meat). intrans ~ si´ smother, choke,
strangle
dusigrosz mp penny-pincher
dusza f soul, heart. nie byΠo ˝ywej ~szy there wasn't a living soul
duszek -szka mi. wypiç ~szkiem drink in a single gulp
dusznica f. dusznica bolesna angina pectoris
dusznoÊç f. mieç ~Êci be short of breath
duszny aj stifling, sticky (weather). av and verbal duszno stuffy
duszony aj stewed
duszpasterski aj of duszpasterstwo
duszpasterstwo n priesthood, ministry
duszpasterz mp priest, pastor
du˝o av of du˝y much, a lot. ~ +G a lot of. za ~ too much
du˝y aj large, big. av du˝o comp aj wi´kszy. comp av wi´cej
dwa f dwie mp dwaj GDL dwu G dwóch or dru D dwom or dwu, dwóm I dwoma, f dwiema two
dwadzieÊcia num dwudziestu I -oma twenty
dwanaÊcie num GDL dwunastu I dwunastoma or -u twelve
dwie see dwa
dwieÊcie num dwustu I dwustoma two hundred
dwoíç si´ dwoj´ dwoisz impf, pf zdwoíç si´ double, split. pf see also podwoiç si´
dwojaczki pl form G -ków or f. -czek twins
dwojaki aj double-sided
dwoje coll num -jga (group of) two
dworcowy aj of dworzec
dworek -rku dim of dwór
dworny aj elegant, refined, cultivated
dworzan(in) mp courtier
dworzec -rca mi station, depot (train, bus)
dwóch see dwa
dwóchsetlecie n bicentennial
dwója aug reif num of dwójka a two (grade)
dwójka -jek reif num a two, twosome. we ~k´ the two of them or us
dwójkowy aj binary
dwójnasób num av by two, doubly, in two-ways
dwom, dwóm see dwa
dwór dworu manor. na dworze outside
dwubój -boju mi biathlon
dwu- prefix two-, as in dwucz´Êciowy two-part, dwudnionwy two-day's
dwudziestka f reif num ten
dwudziestolecie n twenty-year period or anniversary
dwudziestoletni aj twenty-year-old
dwudziestowieczny aj twentieth-century
dwudziestopierwszowieczny aj twenty-first-century
dwudziedziestu see dwadzieÊcia
dwudziesty num aj twentieth
dwuj´zyczny aj bilingual
dwukierunkowy aj two-way (street, etc.)
dwukropek mi -a colon (punctuation)
dwukrotnie av twice
dwuletni aj two-year-old
dwumian mi binomial
dwunastka f reif num twelve
dwunastnica f duodenum
dwunasty num aj of dwanaÊcie twelfth
dwuosobowy aj two-person
dwupokojowy aj two-room
dwurz´dowy aj double-breasted
dwusetny aj two-hundredth
dwustronny aj bilateral, reversible, two-way
dwustu see dwieÊcie
dwusuwowy aj two-stroke (engine)
dwutlenek -nku mi bioxide
dwutygodnik mi -a bi-weekly
dwutysi´czny aj two-thousandth
dwuwarstwowy aj two-ply
dwuwiersz mi -a couplet
dwuwymiarowy aj two-dimensional
dwuznacznoÊç f ambiguity
dwuznaczny aj ambiguous
dybaç -bi´ -iesz na+A lurk, lie in wait for
dycha f colloq ten-spot
dydaktyczny aj didactic, rel. to teaching
dydaktyk mo didactician
dydaktyka f didactics, teaching
dyfteryt mi diphtheria
dyftong mi dipthong
dygaç -am -asz impf, pf dygnàç -n´ -niesz curtsey
dygnitarz mp dignitary
dygotaç -oc(z)´ -oc(z)esz impf tremble, throb, pulsate, shudder, quake
dygresja f digression
dykcja f diction
dykta f plywood
dyktando n indecl dictation. pod ~ under dictation, compulsion
dyktator mp dictator
dyktatorski aj dictatorial
dyktatura f dictatorship
dyktowaç -tuj´ -tujesz impf dictate
dylemat mi dilemma
dyletancki aj dilettantish
dyletant mp dillettante
dyli˝ans mi stagecoach
dym mi smoke
dymiç si´ -i us-3p (emit) smoke (lamp, chimney)
dymisja f dismissal. podaç si´ do ~ji tender one's resignation
dymny aj of dym
dynamiczny aj dynamic, energetic
dynamika f dynamics
dynamit mi dynamite
dynastia f dynasty
dynia f pumpkin
dyplom mi diploma
dyplomata f (masc.) diplomat
dyplomatyczny aj diplomatic
dyplomowany aj certified, qualified
dyplomowy aj of dyplom
dyrekcja f leadership, management
dyrektor mp director, manager, head
dyrektorka -ek f headmistress, principal of school
dyrektywa f guideline, directive
dyrygent mp conductor (of orchestra), band leader
dyrygowaç -guj´ -gujesz impf +I direct (orchestra)
dyscyplina f discipline
dysciplinarny aj disciplinary
dysharmonia f disharmony
dysk mi disc (sports, anatomy)
dyskietka -tek computer disk
dyskoteka f disco(teque)
dyskrecja f discretion
dyskretny aj discreet. av dyskretnie discreetly
dyskryminacja f discrimination
dyskryminowaç -nuj´ -nujesz impf +A discriminate against
dyskusja f (formal) discussion. podaç pod ~j´ put up for discussion
dyskusyjny aj controversial, arguable, debatable. klub ~ debating club
dyskutant mp debater
dyskutowaç -tuj´ -tujesz impf, pf podyskutowaç o+L discuss, debate, argue
dyskwalifikacja f disqualification
dyskwalifikowaç -kuj´ -kujesz impf disqualilfy
dysonans mi dissonance, discord
dysponowaç -nuj´ -nujesz impf +I have at one's disposal
dyspozycja f directive, instruction, inclination. do ~ji at one's disposal
dyspozycyjny aj discretionary
dystans mi distance
dystrybucja f distribution
dystrybutor mi or mp distributor
dystyngowany aj distinguished
dysktyncje pl form G -ji insignia
dysydent mp dissident
dysza f nozzle
dyszeç -´ -ysz pant, gasp, wheeze
dyszel -szla mi wagon tongue
dywan mi -u or -a rug, carpet
dywanik -a mi dim of dywan mat
dywersant mp saboteur
dywersja f sabotage
dywidenda f dividend
dywizja f (military) division
dy˝ur mi tour of duty, work shift, watch
dy˝urny aj of dy˝ur. lekarz ~ doctor on call
dzban mi -a pitcher, jug
dzbanek -nka mi dim of dzban
dziaç si´ dzieje us-3p impf go on, happen, occur. co si´ dzieje? what's going on?
dziad mp D -u Npl -owie old man, ancestor
dziadek -dka mp Npl -owie grandfather. ~dkowie grandparents
dziadostwo n poverty, trash
dziadzio ma affec of dziadek grandpa
dziaΠ mi area, branch, section, department
dziaΠacz mp activist
dziaΠaç -am -asz impf operate, work. na+A have an effect on. dziaΠasz mi na nerwy you're getting on my
nerves
dziaΠalnoÊç f operation, activity
dziaΠanie n operation (esp. military), activity
dziaΠka -Πek f allotment, plot (of land), garden plot
dziaΠkowy aj of dziaΠka. ogród ~ garden plot
dziaΠo n cannon, heavy gun
dziaΠowy aj of dziaΠ
dzianina f knit-goods, knitwear
dziarski aj sprightly
dziàsΠo -seΠ n gum (mouth)
dziczeç -ej´ -ejesz impf, pf z- turn wild
dziczyzna f game, wild meat, venison
dzida f spear
dzieciak ma colloq child, kid
dzieci´cy aj child's, children's, childlike
dziecinny aj infantile
dzieciƒstwo n childhood. od ~wa since childhood
dziecko n pl NAG dzieci D dzieciom I dzieçmi L dzieciach child
dziedzic mp heir, young squire
dziedzictwo n inheritance
dziedzicznoÊç f heredity
dziedziczny aj hereditary
dziedziczyç -cz´ -czysz impf, pf odziedziczyç inherit po+L from
dziedzina f area, branch, field of study
dziedziniec -ƒca mi courtyard, churchyard
dzieje pl form G -ów history
dziejowy aj historic(al)
dziekan mp dean
dziekanat mi dean's office
dzielenie n division
dzieliç -l´ -lisz impf, pf podzieliç share, divide. ~ si´ +I share. be divided
dzielnica f section, province, district, quarter, part of town
dzielnicowy aj regional, district. as mp constable
dzielny aj brave, resourceful, gallant. av dzielnie bravely
dzieΠo n work (of art, literature)
dziennik mi -a journal, diary, log-book, daily paper
dziennikarka -rek fem of dziennikarz
dziennikarski aj journalist(ic)
dziennikarstwo n journalism
dziennikarz mp journalist
dzienny aj daily. porzàdek ~ agenda. av dziennie daily
dzieƒ dnia mi NApl dni or dnie Gpl dni day
dzieƒ dobry hello.
Dzieƒ Kobiet Women's Day
dzieƒ po dniu day by day.
dzieƒ w dzieƒ on this very day.
dzieƒ za dniem day after day.
na co dzieƒ on an everyday basis.
pewnego dnia one day.
w biaΠy dzieƒ in broad daylight.
z dnia na dzieƒ from one day to the next.
dzier˝awa f lease. wziàç coÊ w ~w´ take out a lease on s.t.
dzier˝awca mp tenant, lease-holder
dzier˝awczy aj possessive (adjective, pronoun)
dzier˝awiç -wi´ -wisz impf, pf wydzier˝awiç lease (out)
dziesiàtka reif num a ten
dziesiàtkowaç -kuj´ -kujesz impf decimate
dziesiàty num aj of dziesi´ç tenth
dziesi´ciobój -boju mi decathlon
dziesi´ûciokrotny aj ten-fold
dziesi´ciolecie n ten-year period, tenth anniversary
dziesi´cioletni aj ten-year-old
dziesi´ç -´ciu num I -´cioma. ten
dziesi´ciolecie n decade
dziesi´tny aj decimal
dziewcz´ -´cia n Npl -´ta Gpl -àt us pl girl
dziewcz´cy aj girl's, girlish
dziewczyna f girl
dziewczynka -nek f dim of dziewczyna little girl
dziewiàtka reif num a nine
dziewiàty num aj of dziewi´ç ninth
dziewica f virgin
dziewiczy aj virgin(al)
dziewi´cioletni aj nine-year-old
dziewi´cioro -orga coll num nine
dziewi´ç num -´ciu I -ioma or -u nine
dziewi´çdziesiàt num -dziesi´ciu I -ioma ninety
dziewi´çset num -´ciuset nine hundred.
dziewi´çsetny aj of dziewi´çset
dziewi´tnaÊcie num -nastu I -nastoma nineteen
dziewi´tnastowieczny aj nineteenth century
dziewi´tnasty num aj ~dziewi´ç nineteenth
dzi´cioΠ ma woodpecker
dzi´kczynienie n thanksgiving. Dzieƒ ~nia Thanksgiving Day
dzi´kczynny aj thankful
dzi´ki prep+D thanks to, due to, by means of. dzi´ki! thanks! dzi´ki Bogu! thank God!
dzi´kowaç -kuj´ -kujesz impf, pf podzi´kowaç thank +D s.o. za+A for. dzi´kuj´ thank you, no thanks
dzik ma wild boar
dziki aj wild, savage
dzikus mp pej savage
dziobaty aj pock-marked
dziobaç -bi´ -biesz impf, pf dziobnàç -n´ -niesz peck
dziób dziobu mi -a beak, bow of ship
dzióbek -bka mi dim of dziób
dzisiaj emphatic form of dziÊ
dzisiejszy aj of dzisiaj today's
dziÊ =dzisiaj av today. ~ rano this morning. po ~dzieƒ until today
dziupla f hollow (of tree)
dziura f hole, cavity, hole in the wall (place)
dziurka -rek f dim of dziura
dziurawiç -wi´ -wisz impf, pf zadziurawiç poke hole in, punture. pf
dziurawiec -wca mi St. John's-wort (herb)
dziurawy aj leaky, full of holes
dziw mi strange thing, wonder. nie ~, ˝e... no wonder that...
dziwactwo eccentricity
dziwaczny aj odd, eccentric
dziwiç -wi´ -wisz impf, pf zdziwiç trans surprise. ~ si´ intr +D be surprised (at). co tu si´ dziwiç little wonder
dziwka -wek f whore, bitch, tramp
dziwny aj strange. nic ~nego no wonder. av dziwnie strangely
dziwo. o ~ amazing!
dziwolàg mi -a freak
dzwon mi bell
dzwonek -nka mi 1 dim of dzwon. 2 blue-bell (flower)
dzwoniç -ni´ -nisz impf, pf zadzwoniç ring, phone. ~ do kogoÊ call someone up. see also dodzwoniç si´,
zdzwoniç si´
dzwonnica f belfry
dzwonnik mp bell-ringer
dêwi´czny aj resonant, voiced (consonant)
dêwi´k mi sound
dêwi´kowy aj of dêwi´k
dêwig mi hoist, lift, (industrial) elevator. v
dêwigar mi -a supporting beam, girder
dêwigaç -am -asz impf, pf dêwignàç -n´ -niesz lift, hoist, raise, lug
dêwignia f Gpl -i lever
dêwigowy aj of dêwig. as mp crane operator
d˝d˝ownica f earthworm
d˝d˝ysty aj rainy
d˝em mi jam (food)
d˝entelmen mp gentleman
d˝ez mi jazz
d˝in mi gin (liquor)
d˝ins mi denim. pl blue-jeans
d˝insowy aj of d˝ins denim
d˝okej mp jockey, lackey, liveryman
d˝oker fac an joker (in cards)
d˝udo n indecl judo
d˝uma f plague
d˝ungla f Gpl -i jungle

Copyright © 1996-2009