A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

Ee
(e)! , eh! interj ah! go on!
ech! interj ugh!
echo n s.t. indecl echo
edamski aj Edam (cheese)
edukacja f form education
edukacyjny aj of edukacja
edycja f form edition
edykt mi edict
efekt mi effect. dla ~tu for effect
efektownoÊç f attractiveness, successful in effect
efektowny aj attractive, fetching
efektywnoÊç aj efficiency
efektywny aj effective, efficient
efemeryczny aj ephemeral
egida f. pod ~dà +G under the protection or sponsorship of
Egipcjan(in) mp Egyptian
Egipcjanka -nek fem of Egipcjanin
egipski aj Egyptian
egocentryczny aj selfish, egocentric
egocentryk mp egocentric
egoistyczny aj egoistic
egoista mp egoist
egoistka -tek fem of egoista
egoizm mi egotism, selfishness
egotyczny aj egotistic(al)
egotysta mp egotist
egotyzm mi egotism
egzaltacja f exultation
egzaltowany aj overly emotional
egzamin mi examination
egzaminacyjny aj of egzamin
egzaminowaç -nuj´ -nujesz impf, pf przeegzaminowaç examine
egzekwowaç -wuj´ -wujesz impf, pf wyegzekwowaç execute, carry out
egzekucja f execution
egzekucyjny aj of egzekucja
egzemplarz mi -a copy
egzemplifikacja f exemplification
egzorcyzm mi exorcism
egzotyczny aj exotic
egzotyk mi an exotic thing
egzotyka f exotic things, exoticism
egzystencja f existence
egzystowaç -tuj´ -tujesz impf exist
ej! interj hey!, look out!, way to go!
ekipa f team, work group
eklektyczny aj eclectic
ekolog mp Npl -owie or -dzy ecologist
ekologia f ecology
ekologiczny aj ecological
ekonom mp economist
ekonomia f economy
ekonomiczny aj economic(al)
ekonomika f economics
ekonomista mp economist
ekran mi screen (film, television). na ~nie now playing.
ekranizacja f setting to film
ekranizowaç -zuj´ -zujesz impf adapt for the screen
ekranowy aj of ekran
eks- prefix in sense of 'ex-', 'former', as in eks-prezydent ex-president
ekscelencja f (title) your excellency
ekscentryczny aj exentric
ekscentryk mp (an) eccentric
eksces mi us pl excess, going too far
ekscytowaç -tuj´ -tujesz excite, arouse. ~ si´ get excited
ekscytujàcy aj exciting
ekshibicjonista mp exhibitionist
ekshibicjonizmmi exhibitionism
ekshumacja f exhumation
ekshumowaç -muj´ -mujesz impf exhume
eksklusywnoÊç f exclusivity
eksklusywny aj exclusive
ekskomunika f excommunication
ekslibris mi book-plate
eksmisja f eviction
eksmisyjny aj of eksmisja
ekspansja f expansion
ekspansywny aj expansive, expansionist
ekspatriacja f expatriation
ekspedient mp salesman, salesperson
ekspedientka -tek fem of ekspedient
ekspedycja f expedition. shipping
ekspedycyjny aj of ekspedycja
ekspedytor mp shipping agent
ekspert mp expert
ekspertyza f professional evaluation, expert opinion
eksperyment mi experiment
eksperymentalny aj experimental
esperymentowaç -tuj´-tujesz impf experiment
eksploatacja f exploitation, utilization
eksploatowaç -tuj´ -tujesz pf wyeksploatowaç exploit, utilize
eksplodowaç -duj´ -dujesz impf explode
eksploracja f exploration
eksplorowaç -ruj´ -rujesz impf explaore
eksplozja f explosion
eksponat mi piece on exhibition
eksponowaç -nuj´ -nujesz impf, pf wyeksponowaç exhibit
eksport mi export
eksporttowy aj of eksport
eksporter mp exporter
eksportowaç -tuj´ -tujesz impf, pf wyeksportowaç export
eksportowy aj of eksport
ekspozycja f exposition, exhibition
ekspozytura f branch office
ekspres mi express (train, letter, newspaper, service). coffee-maker
ekspresjonizm mi expressionism
ekspresowy aj express (train, service). ~ termin ASAP. list ~ special-delivery letter
ekspresja f expression
ekspresjonizm mi expressionism
ekspresyjny aj of ekspresja
ekspresywny aj expressive
ekstaza f ecstasy
ekstensywny aj extensive
eksterminacja f extermination
eksternista mp external studies student
ekstra aj indecl super
ekstradycja f extradition
ekstraklasa f first league (sports team)
ekstrawagancja f extravagance
ekstrawagancki aj extravagant
ekstrema f (political) extreme
ekstremalny aj extreme
ekstremista mp extremist
ekumeniczny aj ecumenical
ekwipa˝ mi outfittings (for horse and carriage)
ekwipunek -nku mi outfittings, equipment
ekwiwalent mi equivalent
ekwiwalentny aj equivalent
elastik or elastyk mi elastic
elastycznoÊç f elasticity, flexibility
elastyczny aj elastic, flexible, springy
Elblàg mi -a town
elblàski aj of Elblàg
elblà˝an(in) mp inhabitant of Elblàg
elblà˝anka -nek fem of Elblà˝anin
elegancja f elegance
elegancki aj elegant, smartly dressed
elegant mp smart dresser
elegia f elegy
elegijny aj elegiac
elekcja f election
elekcyjny aj electoral
elekt mp electee
elektor mp elector
elektorat mi electorate
elektrociepΠownia f electrical power and heating plant
elektroda f electrode
elektrokardiograf mi electrocardiograph
elektrokardiografia f electrocardiography
elektrokardiogram mi electrocardiograph.
elektroliza f electrolysis
elektromagnes mi electromagnet
elektromagnetyczny aj electromagnetic
elektron mi electron
elektronowy aj of elektron
elektroniczny aj electronic
elektronik mp electronic(al) engineer
elektronika f electronics
elektrotechnika f electrotechnology
elektroterapia f electrotherapy
elektrownia f electric power station, plant
elektrowóz -wozu mi electric locomotive
elektrowstrzàsy pl form G -ów electric(al) shock therapy
elektryczka -czek f electric train
elektrycznoÊç f electricity
elektryczny aj electrical
elektryfikacja f electrification
elektryfikowaç -kuj´ -kujesz impf electrify
elektryk mp electrician
element mi element
elementarny aj elementary, rudimentary
elementarz mi -a primer
elewacja f elevation (of building)
eliksir mi elixir
eliminacja elimination, run-off, heat (in sports)
eliminacyjny aj of eliminacja
eliminowaç -nuj´, pf wyeliminowaç eliminate
elipsa f elipsis
eliptyczny aj elliptical
elita f elite, select
elitarny aj elite, select
elizejski aj Elysian
elokwensja f eloquence
elokwentny aj eloquent
emalia f enamel, glaze
emaliowaç -iuj´ -iujesz impf enamel
emaliowany aj enameled
emanacja f emanation
emancypacja f emancipation
emancypantka -tek f emancipationist, suffragette
emancypowaç -puj´ -pujesz impf emancipate
emanacja f emanation
emanowaç -nuj´ -nujesz impf emanate
embargo n embargo
emblemat mi emblem
embrion mi embrion
embrionalny aj embrionic
emeryt mp retiree
ererytalny aj pension (fund, etc.)
emerytowany mp decl like aj retired person
emerytura f retirement. na ~rze retired
emfaza f emphasis
efatyczny aj emphatic
emigracja f emigration
emigracyjny aj of emigracja
emigrowaç -ruj´ -rujesz impf, pf wyemigrowaç emigrate
eminencja f eminence
emirat mi emirate
emisja f emission (of money)
emisyjny aj of emisja
emitowaç -tuj´ -tujesz impf emit (money, etc.)
emocja f emotion
emocjonalny aj emotional
emocjonowaç si´ -nuj´ -nujesz impf +I become emotional or agitated over
emocjonujàcy aj emotion-laden
empiryczny aj empirical
empiryzm mi empiricism
emu m indecl emu
emulsja f emulsion
encyklika f encyclical
encyklopedia f encyclopedia
encyklopedyczny aj encyclopedic
endecja f based on Narodowa Demokracja ND (right-wing political party between the world wars)
endemyczny aj endemic
energetyczny aj energy-related, electrical
energetyka f energy production
energia f energy
energiczny aj energetic
enigmatyczny aj enigmatic
enklawa f enclave
enklityka f enclitic
entuzjasta mp enthusiast
entuzjastyczny enthusiastic
entuzjazm mi enthusiasm. z ~mem enthusiastically
entuzjazmowaç si´ -muj´ -mujesz +I be enthusiastic about
enzym mi enzyme
epicentrum n epicenter
epicki or epiczny aj of epika epic
epidemia f epidemic
epidemiczny aj epidemic
epideerma f epiderm
epigram mi epigram
epika f epic
epikureizm mi epicureanism
epikurejczyk mp epicurean
epilepsia f epilepsy
epileptyk mp epileptic
epilog mi epilog
epitafium n epitaph
epitet mi eppithet
epizod mi episode
epizodyczny aj episodic
epoka f epoch, period
epokowy aj epochal
epolet mi epaulet
epopeja or epos f epic poem
era f era. naszej ~ry (NE) AD. przed naszà ~rà (PNE) BC
erekcja f erection
erekcyjny aj of erekcja
eremita mp hermit, recluse
ergonomiczny aj ergonomic
erkaem mi type of automatic rifle
erogenny aj erogenous
erotoman mp erotomaniac, sex fiend
erotyka f erotic subjects
erotyczny aj erotic
erotyzm mi eroticism, erotica
erozja f erosion
errata f erratum
erudycja f erudition
erudyta mp erudite
erupcja f eruption
es E flat
esencja f essence
eseista mp essayist
esej mi essay
esencja f essence
esencjonalny aj of esencja
esesman mp pej SS man (member of Nazi Schutz-Staffel)
eskadra f squadron
eskalacja f escalation
eskapada f escapade
Eskimos mp Eskimo
Eskimoska -sek fem of Eskimos
eskorta f military escort
eskortowaç -tuj´ -tujesz impf escort
esperanto n Esperanto
esplanada f esplanade (square in front of fortifications)
esteta mp esthete
estetyk mp esthetician
estetyka f esthetics
estetyczny aj esthetic
Estonia f Estonia
Estonka -nek fem of Estoƒczyk
Estoƒczyk mp Estonian
estoƒski aj Estonian
estrada f stage (esp. vaudeville), bandstand
estradowy aj of estrada
eszelon mi convoy
etap mi stage, period
etat mi job position
etatowy aj of etatowy
etatyzacja f job security system
etatyzm mi statism, state control of business
eta˝erka -rek f etagere
etcetera etc.
eter mi ether
eteryczny aj of eter ethereal
Etiopia f Ethiopia
etiopski aj Ethiopian
etiuda f étude
etniczny aj ethnic
etnografia f ethnography
etnolog mp ethnologist
etnologia f ethnology
etos mi. ~ pracy work ethic
etui n indecl glasses-case
etyczny aj ethical
etyka f ethics
etykieta f etiquette
etykietka -tek f label, tab
etylina f ethyl (gasoline)
etymologia f etymology
etymologiczny aj etymological
eucharystia f eucharist
eufemiczny aj euphemistic
eufemizm mi euphemism
euforia f euphoria
eugenika f eugenics
eukaliptus mi -a eucalyptus
eunuch mp Npl -owie or -y eunuch
eurazjacki aj Euroasian
eutanazja f euthanasia
Europa f Europe
Europejczyk mp European
Europejka -jek fem of Europejczyk
europejski aj European
ewakuacja f evacuation
ewakuacyjny aj of ewakuacja escape (route, plan, etc.)
ewakuowaç -uuj´ -uujesz impf, pf wyewakuowaç evacuate
Ewangelia f Evangel, Gospel
ewangeliczny aj evangelical
ewentualnoÊç f eventuality
ewentualny aj eventual, possible, conceivable
ewangelicki aj evangelical (church): in Polish context, usually Lutheran
ewentualnoÊç f possibility, happenstance, contingency, eventuality
ewentualny aj eventual, possible. av ewentualnie if need be
EWG (Europejska WspóΠnota Gospodarcza) European Union
ewidencja f evidence, record, file
ewidencjonowaç -nuj´ -nujesz impf record
ewidencyjny aj of ewidencja
ewidentny aj evident, obvious. av ewidentnie clearly
ewokacja f evocation
ewokowaç -kuj´ -kujesz impf evoke
ewolucja f evolution
ewolucyjny aj of ewolucja
ewoluowaç -uuj´ -uujesz impf evolve
ezerotyczny aj esoteric

Copyright © 1996-2009