A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

S
sabat mi sabbath
sabota˝ mi sabotage
sabotowaç -tuj´ -tujesz impf sabotage
sacrum "sakrum" n things sacred, as opposed to things profane
sad mi orchard
sadΠo n fat, lard, suet
sadowiç -wi´ -wisz impf, pf usadowiç seat. ~ si´ take a seat
sadownictwo n fruit growing
sadyba f abode
sadysta mp sadist
sadyzm mi sadism
sadza f soot, smoke-black
sadzaç --am -asz impf seat, make sit
sadzawka -wek f pond
sadziç -dz´ -dzisz impf, pf posadziç plant, seat
sadzonka -nek seedling
sadê f hoar-frost
safian mi morocco leather
saga f saga
sagan mi kettle
sakralny aj sacral
sakramentalny aj sacramental
sakwa -kiew f travelling bag
sala f hall
salami n indecl salami
salceson mi headcheese
saldo n balance
saletra f saltpeter
salmonella f salmonella
salon mi salon, living room, drawing room
salonowy aj of salon. piesek ~ lap-dob
salowa f decl like aj ward nurse
salto n (acrobatic) jump
salutowaç -tuj´ -tujesz impf salute
salwa f volly, burst of fire
saΠata f lettuce
saΠatka -tek f salad
sam 1 (sama samo) intens pron self, same, alone, very.
mieszkaç samemu live on one's own
nad samym morzem right by the sea
sam na sam alone, without witnesses
na samà myÊl at the very thought
same przykroÊci nothing but unpleasantnesses
ta sama osoba the very same person
tak samo in the same way
sam 2 mi self-service store
samarytan(in) mp samaritan
samba f samba (dance)
samica female (of a species)
samiczka -czek f dim of samica
samczyk or samiec -mca ma male (of a species)
samo- prefix in sense of 'self-', as in samokontrola self-control
samobójca mp suicide
samobójstwo n suicide
samochodowy aj automotive
samochód -chodu mi car, automobile, multi-wheeled vehicle
samochwalstwo n self-praise, boastfulness
samodzielnoÊç f independence
samodzielny aj independent. av samodzielnie independently
samogΠoska -sek f vowel
samogΠoskowy aj of samogΠoska vocalic
samograj mi sure-fire hit
samoistny aj independent
samokontrola f self-control
samokrytyka f self-criticism
samoksztaΠcenie n self-education
samolot mi airplane
samolubny aj selfish
samoobrona f self-defense
samoobsΠuga f self service
samoobsΠugowy aj self-service
samopas av alone, singly, at large
samopoczucie n state of being
samopomoc f self-help
samopoznanie n self-knowledge
samorodny aj self-generated
samorzàd mi autonomy, self-government
samorzàdny aj self-governing
samosàd mi mob rule, lynch rule
samostanowienie n self-determination
samotnia f solitude
samotnik mp recluse
samotnoÊç f solitude
samotny aj solitary, alone, unmarried
samouczek -czka mi self-study guide
samouk smp self-taught man
samowΠadca mp autocrat
samowΠadny aj autocratic
samowolny aj arbitray, self-willed
samowystarczalnoÊç f self-sufficiency
samowystarczalny aj self-sufficiency
samozachowawczy aj self-preservation (instinct, etc.)
samozaparcie n self-abnegation
samozapΠon mi spontaneous combustion
samopylenie n self-fertilation
samozwaniec -ƒca mp pretender (to throne, etc.)
samozwaƒczy aj of samozwaniec
sanacja f (political) sanitation. J. PiΠsudski's political camp, governing in Poland after 1926
sanatorium n sanatorium
sandacz ma perch-pike
sandaΠ mi sandal
sandwicz fma sandwich
saneczki pl form G -czek (child's) sled. see sanie
sanie pl form G saƒ sleigh, sled
sanki -nek pl form G -nek sled
saneczki -czek pl form dim of sanki
sanitariusz mp hospital orderly
sanitarny aj sanitary, health
sankcja f sanction, authorization
sankcjonowaç -nuj´ -nujesz impf, pf usankcjonowaç sanction, authorize
sanna f sled-road
sanskryt mi Sanscrit
sapaç -pi´ -piesz impf, pf sapnàç -n´ -niesz breath heavily, wheeze, gasp, puff
saper mp sapper, military engineer
saperski aj of saper
sapnàç see sapaç
sardoniczny aj sardonic
sardynka -nek f sardine
sarkaç -am -asz impf, pf sarknàç -n´ -niesz snort, grumble
sarkastyczny aj sarcastic
sarkazm mi sarcasm
sarknàç see sarkaç
sarkofag mi sarcophagus
sarmacki aj Sarmatian
sarmatyzm mi Sarmatism (ornamental style and conservative ideology of Polish gentry in 17th century)
sarna f Gpl sarn or saren doe, roe-deer
sarnina f venison
saski aj Saxon
sataniczny aj satanic
satelita mi Gpl -ów satellite
satelitarny aj of satelita
satyna f satin
satynowy aj of satyn
satyryczny aj satiric(al)
satyryk mp satirist
satysfakcja f satisfaction
satysfakcjonowaç -nuj´ -nujesz impf, pf usatysfakcjonowaç satisfy
sà see byç
sàczek -czka mi filter, drain, respirator
sàczyç -cz´ -czysz impf let drip. quell. ~ si´ ooze, seep
sàd mi court, judgement
sàdowy aj of sàd
sàdny dzieƒ mi phr judgment day
sàdownictwo n the courts, judiciary
sàdziç -dz´ -dzisz impf judge, think
sàsiad -ie- mp LVsg -siedzie Npl -siedzi neighbor
sàsiadka -dek fem of sàsiad
sàsiedni aj neighboring
sàsiedzstwo n vicinity, proximity
sà˝eƒ -˝nia mi old measurement of length, equalling around 190 cm
scaliç -l´ -lisz pf, impf scalaç bring together, merge
scena f scene (theatrical or social). robiç ~n´ make a scene
scenariusz mi -a scenario, script
scenarzysta mp script-writer
sceniczny aj stage
scenograf mp scenographer
scenografia f scenography
sceptyczny aj sceptical
sceptyk mp sceptic
schab mi joint (of meat)
schabowy aj of schab. kotlet ~wy pork chop
scharakteryzowaç see charakteryzowaç
scheda f inheritance
schemat mi scheme, outline
schematyczny aj schematic
schizma f schism
schizofrenia f schizophrenia
schizofrenik mp schizophrenic
schlebiç -bi´ -bisz pf, impf schlebiaç adulate, flatter
schludny aj neat, tidy. av schludnie tidily
schnàç -n´ -niesz sechΠ impf intr become dry
schodek -dka mi step (in stairs)
schody pl form G -ów stairs
schodziç see zejÊç
scholastyk mp scholastic
schorowany aj seriously ill, ailing
schorzenie n illness, affliction
schowaç see chowaç
schowek -wka mi hiding place
schron mi shelter
schroniç see chroniç
schronienie n shelter
schronisko n shelter, hiding place, refuge, health resort
schrupaç see chrupaç
schrypnàç see chrypnàç
schudnàç see chudnàç
schwyciç -c´ -cisz pf grap, catch hold
schwytaç -am -asz pf apprehend, catch
schyliç -l´ -lisz pf, impf schylaç nod (head), incline
schyΠek -Πku mi. na, u ~Πku at the end of (the century, etc.)
schyΠkowy aj decadent
scyzoryk mi -a pocket knife
se see siebie
seans mi show(ing), performance
secesja f secession. art nouveau
secesyjny aj (Viennese) Secessionist, art nouveau
sedes mi toilet seat
sedno n sg-only essence, substance. ~ sprawy heart of the matter
segment mi segment, detached housing unit
segmentowy aj of segment
segregacja f segregation
segregowaç -guj´ -gujesz impf segregate
sejf mi safe (for valuables)
sejm mi parliamen
sejmik mi regional council
sejmowy aj of sejm
sekcja f section. ~ zwΠok autopsy
sekret mi secret
sekretny aj secret, confidential
sekretarz mi secretary (in institution)
sekretarka -rek f secretary (office-worker)
sekretariat mi secretary's office
seks mi sex (matters connected with human sexuality). aj seksualny sexual
sekta f sect
sekunda f second (time)
sekundant mp second (in a duel)
sekwena f flush, sequence (of cards)
sekwencja f sequence (in a film)
seledynowy aj willow-green
selekcja f selection
selekcjonowaç -nuj´ -nujesz impf select, make a selection
selen mi selenium
seler mi celery
semantyczny aj semantic
semestr mi semester
semestralny aj of semestr
semicki aj Semitic
seminarium n Gpl -iów seminar, seminary
sen snu mi dream, sleep, slumber; we Ênie while asleep; twardy ~ deep sleep; przez ~ in one's sleep
senat mi senate
senator mp senator
sennik mi -a dream-book
sennoÊç f sleepiness
senny aj sleepy
sens mi sense. mieç ~ make sense
nie mieç ~su make no sense
z ~sem sensibly
sensowny aj having sense, intelligent
sensacja f sensation
sensacyjny aj sensational
sentencja f maxim
sentyment mi sentiment
sentymentalnoÊç f sentimentality
sentymentalny aj sentimental
separacja f separation (in marital relations)
separowaç -ruj´ -rujesz impf separate, isolate. pf see odseparowaç
sepleniç -ni´ -nisz impf lisp
ser mi -a cheese
seradela f birdsfoot
seraj mi seraglio
serce n heart; z caΠego ~ca with one's whole heart; z dobrego ~ca from the goodness of one's heart
sercowy aj of serce
serdak mi -a jerkin
serdecznoÊç f sincerity
serdeczny aj sincere. av serdecznie sincerely
serdelek -lka mi variety of smoked sausage
serek -rka mi dim of ser
seria f series
seryjny aj of seria serial
serial mi series, serial (television, etc.)
serio av and indecl aj seriously. na ~ for real
sernik mi -a cheesecake
serpentyna f serpentine (road)
serw(is) mi serv(ice) in tennis, etc.
serwetka -tek f napkin
serwis mi service, set (for tea, etc.)
serwowaç -wuj´-wujesz impf serve (in sports or meals)
serwus! interj greetings!
seryjny aj of seria. serial
sesja f session
set mi -a set (in sports)
seter ma setter (dog)
setka reif num a hundred (measure)
setny num aj hundred(th)
sezam mi sesame
sezamka -mek f sesame cracker
sezon mi season
sezonowy aj of sezon seasonal
s´dzia mp -iego -iemu -ià -im -io Npl s´dziowie judge
s´dziowski aj of s´dzia
s´dziowaç -dziuj´ -dziuejesz impf be a judge
s´k mi knot, knarl (in wood)
s´katy aj gnarly
s´p ma vulture
sfaΠdowaç see faΠdowaç
sfaΠszowaç see faΠszowaç
sfera f sphere. w ~rze+G in the sphere of
sfora f brace (of hounds)
sformuΠowaç see formuΠowaç
sforsowaç see forsowaç
sfrustrowany aj frustrated
siaç siej´ siejesz siali impf, pf zasiaç sow
siadaç see (u)siàÊç
siadywaç -duj´ -dujesz impf freq of siedzieç sit
siak av tak czy ~ one way or another
siano n hay
sienny aj of siano. katar ~ hay fever
sianokos mi us pl hay-making
siarczan mi sulfate
siarczany aj sulfereous
siarczek -czku mi sulfide
siarczysty aj spirited, lively. av siarczyÊcie spiritedly
siarka f sulfur
siarkowy aj of siarka
siatka -tek f dim of sieç net, shopping net
siatkówka -wek f volley-ball
siàkaç -am -asz impf, pf siàknàç -n´ -niesz blow one's nose
siàÊç see usiàÊç
sidΠo -deΠ n snare
siebie refl pron GA siebie (si´), D sobie (colloq se), I sobà, L sobie self, oneself, each other
siec siek´ sieczesz siekΠ impf chop, mow (hay). pf see nasiec, posiec, usiec
sieczna f decl like aj secant
sieczny aj cutting (edge)
sieç f net
siedem num GDL siedmiu I siedmioma or -u seven
siedemdziesiàt num -si´ciu I -si´cioma seventy
siedemdziesiàty num aj seventieth
siedemnastka f reif num seventeen
siedemnaasty num aj seventeenth
siedemnaÊcie num -nastu I -nastoma seventeen
siedemset num siedmiuset seven hundred
siedemsetny num aj seven-hundredth
siedlisko n seat, dwelling, abode
siedmio- seven- as in siedmiokrotny seven-fold
siedmioro coll num G siedmiorga seven
siedzàcy aj sedentary
siedzenie f seat
siedziba f headquarters, main office
siedzieç -dz´ -dzisz impf, pf posiedzieç sit
siekacz mi -a incisor
siekanina f chopped meat, hash
siekiera f hatchet, small ax
sielanka -nek f bucolic tale
sielankowy aj bucolic
sielski aj rural
siemi´ n siemienia Npl siemiona seed, bird seed, oil seed
siennik mi -a straw mattress
sienny aj of siano
sieƒ f hallway, entryway
sieroctwo n orphanhood
sierocy aj of sierota
sierota f or m orphan
sierp mi -a sickle
sierpieƒ -pnia mi August
sierpniowy aj of sierpieƒ
sierÊç f animal hair, coat
sier˝ant mp sergeant
siew mi sowing
siewnik mi -a sowing machine, seeder
siewca mp Npl -y sower
si´ refl part self. samo przez ~ of its own accord. see also siebie
si´gnàç -n´-niesz pf, ~gaç impf do +G reach, stretch, go back as far as (in time); po +A reach for; jak si´ga
wzrok as far as the eye can see
sikaç -am -asz impf, pf siknàç -n´-niesz squirt, spout, gush, urinate
sikawka -wek f sprinkler, fire pump
sikora f titmouse
siliç si´ -l´ -lisz impf exert o.s.
silnik mi -a engine
silny f strong
silos mi (grain) silo
siΠa f strength, force
siΠacz mp athlete
siΠowaç si´ -Πuj´ -Πujessz impf, pf usiΠowaç si´ exert o.s., struggle
siΠownia f exercise room
siΠowy aj of siΠa
siniak mi -a orsiniec -ƒca mi bruise, black eye
sinieç -ieje us 3p impf, pf zsinieç grow livid, blue
siny aj livid, grey-blue
sio. ni to czy sio neither one thing or the other, neither fish nor fowl
siodeΠko -Πek n dim of siodΠo
siodΠaç -am -asz impf saddle
siodΠo -deΠ n saddle
sioΠo sióΠ n village
siorbaç -bi´ -biesz impf, pf siorbnàç -n´ -niesz slurp
siostra sióstr f sister, nurse
siostrzany aj sisterly
siostrzenica f niece
siostrzeniec -ƒca mp -ƒca nephew
siódemka reif num a seven, number seven
siódmy num aj seventh
sito n sieve, strainer
sitko -tek n dim of sito
sitowie n bulrush(es)
sitwa f gang, clique
siwak mi -a type of earthen pot
siwieç -ej´ -ejesz impf, pf zsiwieç grow gray
siwiuteƒki aj dim of siwy good-and-grey
siwizna a f grey-hairedness, hoariness
siwowΠosy aj gray-haired
siwy aj gray-haired
skafander -ndra mi diving suit, space suit
skaj mi imitation leather
skakaç see skoczyç
skakanka -nek f jumprope
skala f scale (musical, etc.). na szerokà ~l´ on a broad scale
skaleczyç -cz´ -czysz pf hurt, wound, injure
skalkulowaç see kalkulowaç
skala f scale (musical, etc.)
skaleczenie n injury
skaleczyç -cz´ -czysz pf hurt, injure. ~ si´ hurt oneself
skalpel mi scalpel
skaΠa f stone, rock, pl cliff
skalisty aj rocky
skalny aj made of rock
skamieniaΠy aj fossil
skamienieç see kamienieç
skamlaç -am -asz or skamleç -l´ -li impf whimper, yelp, whine. see also skomleç
skanalizowaç see kanalizowaç
skandal mi scandal
skandaliczny aj scandalous
skandowaç -duj´-dujesz impf scan (verse)
skansen mi antique building museum
skapituΠowaç see kapitulowaç
skarabeusz ma scarab beetle
skarb mi treasure. dim (term of endearment)
skarbeczku V form my little treasure
skarbiec -bca mi treasury, strongroom
skarbnica f treasury, repository
skarbnik mp treasurer
skarbonka -nek f piggy bank
skarciç see karciç
skarga f complaint, grievance
skarpa f escarpment, buttress
skarpetka -tek f sock
skar˝yç si´ -˝´ -˝ysz impf, pf zeskar˝yç si´ na +A complain about
skasowaç see kasowaç
skaut mp scout
skaza f flaw, defect
skazaç -˝´ -˝esz pf, impf skazywaç -zuj´ -zujesz condemn, na+A sentence to
skazaniec -ƒca mp condemned man
skaziç -˝´ -zisz pf, impf ska˝aç corrupt, taint, pollute
ska˝enie n corruption
skàd av from where, whence. skàd˝e! not at all, why no!, of course not
skàdÊ av from somewhere
skàdinàd av moreover, from somewhere else
skàpiç -pi´ -pisz impf +D stint
skàpiec -pca mp miser
skàpstwo n miserliness
skàpy aj avaricious, niggardly, miserly. av skàpo
skecz mi sketch, short description
skierowaç -ruj´ -rujesz pf, impf skierowywaç -wuj´ -wujesz direct, send do+G to
skinàç -n´ -niesz pf (+I) nod. ~ gΠowà nod one's head (in assent)
skinienie n nodding
skleciç -c´ -cisz pf knock together
skleiç -ej´-eisz pf, impf sklejaç stick together
sklejka -jek f plywood
sklep mi shop, store
sklepow aj of sklep
sklepienie n archit vault(ing)
sklepaç -pi´ -piesz pf, impf sklepywaç -puj´ -pujesz hammer together
sklepikarz mp store-keeper, shop-keeper
skleroza f sclerosis
skΠad mi composition, makeup, supply depot
skΠadaç see zΠo˝yç. ~ si´ -a us-3p z+G be composed of, consist of
skΠadak mi -a collapsible bicycle or kayak
skΠadanka -nek f miscellany
skΠadka -dek f collection (of money for some purpose)
skΠadnia f syntax
skΠadniowy aj of skΠadnia syntactic
skΠadnik mi -a component
skΠadny aj well-turned out
skΠamaç see kΠamaç
skΠaniaç see skΠoniç
skΠon mi slope , declivity
skΠoniç -ni´ -nisz pf, impf skΠaniaç incline, induce
skΠonnoÊç f inclination, predisposition
skΠonny aj do+G inclined toward
skΠóciç -c´ -cisz pf, impf skΠócaç stir up, set at logger-heads
sknera mp pej miser, curmudgeon
sknerstwo n tight-fistedness
skoczek -czka mp jumper (in sports or acrobatics)
skocznia f ski-jump launching pad
skoczny aj lively
skoczyç -cz´ -czysz pf, impf skakaç -cz´ -czesz jump, skip
skojarzyç (si´) see kojarzyç (si´)
skok mi jump, hop, leap, pl shifts
skoΠatany aj battered, beaten
skomleç -l´ -lisz impf whimper, yelp, whine
skonaç see konaç
skombinowaç see kombinowaç
skomentowaç see komentowaç
skomleç or skomliç -l´ -lisz impf whine, whimper
skompletowç see kompletowaç
skomplikowaç see komplikowaç
skomplikowany aj complicated
skomponowaç see komponowaç
skompromitowaç (si´) see kompromitowaç (si´)
skomunikowaç see komunikowaç
skoncentrowaç (si´) see koncentrowaç (si´)
skondensowaç see kondensowaç
skonfiskowaç see konfiskowaç
skonfrontowaç see konfrontowaç
skonstatowaç see konstatowaç
skonsumowaç see konsymowaç
skontaktowaç see kontaktowaç
skontrolowaç see kontrolowaç
skoƒczonoÊç f finiteness
skoƒczony aj finished, beat, done, total (idiot, etc.), raving (beauty)
skoƒczyç see koƒczyç
skopaç -pi´ -piesz pf kick all over
skoro conj since, because. ~ tylko just as soon as
skoroszyt mi folder, file holder
skorowidz mi -a index, address book
skorpion ma scorpion
skorumpowany aj corrupt
skorupa f crust, shell
skorupka -pek f dim of skorupa
skorupiak ma crustacean
skory aj (do+) quick (to). ~ do czynu quick to act
skorygowaç see korygowaç
skorzystaç see korzystaç
skos mi bias (of material). na ~, w ~ on the bias, crosswise
skosiç see kosiç
skostniaΠy aj ossified
skosztowaç see kosztowaç
skoÊny aj slanted, oblique
skowronek -nka ma (sky)lark
skowyczeç -cz´ -czysz impf yelp
skowyt mi whining, whimpering, yelping
skóra f skin, leather, rind
skórka -rek f dim of skóra
skórny aj of skóra
skórzany aj leather
skra skier f spark
skracaç see skróciç
skradaç si´ -am -asz impf creep, sneak
skrajaç see skroiç
skrajnoÊç f extreme; z jednej ~Êci do drugiej from one extreme to another
skrajny aj extreme
skraÊç ^kraÊç pf, impf skradaç steal. ~ si´ slink
skrawek -wka mi scrap, shred, snippet
skreÊlenie n deletion
skreÊliç -l´ -lisz pf, impf skreÊlaç delete, cross out
skr´ciç -c´ -cisz pf, impf skr´caç twist, turn
skr´powaç see kr´powaç
skr´powany aj hampered, impeded, uncomfortable, ill at ease
skr´t mi turn, twist, hand-rolled cigarette
skrobaczka -czek f scraper
skrobanka -nek f slang abortion
skrobnàç -n´ -niesz pf, impf skrobaç -bi´ -biesz scrape, rasp, scale (fish)
skroiç -oj´ oisz pf or skrajaç -am -asz pf, impf skrawaç -am -asz cut (cloth)
skromniutki aj dim of skromny modest little
skromnoÊç f modesty
skromny aj modest. av skromnie modestly
skroƒ f temple(s) (of head)
skroÊ av all the way through
skróciç -c´ -cisz pf, impf skracaç shorten
skrót mi abbreviation. ~ myÊlowy mental shortcut. na ~ty by a shortcut
skrótowiec -wca mi acronym
skrótowo av for short
skrucha f contrition, repentance, compunction
skrupiç si´ -pi´ -pisz pf, impf skrupiaç si´ be the scapegoat. to si´ na mnie skrupi I'll bear the brunt of it
skrupulatnoÊç f fastidiousness
skrupulatny aj scrupulous, fastidious
skrupuΠ mi scruple, qualm
skruszony aj contrite
skruszyç -sz´-szysz pf, impf skruszaç bring to repentance. crush, crumble
skryç ^kryç pf, impf skrywaç conceal, hide, secrete
skrypt mi provisory notes
skrytka -tek f hiding place. ~ pocztowa post-office box
skrytobójca mp assasin
skrytobójczy aj of skrytobójca
skrytoÊç f secrecy
skryty aj hidden, covert
skrzek mi croak
skrzela f us pl gill (fish)
skrzep mi clot
skrzepnàç -n´ -niesz pf clot
skrz´tny aj diligent, bustling
skrzydlaty aj winged
skrzydΠo -deΠ n wing
skrzydeΠko -Πek n dim of skrzydΠo
skrzynia f chest
skrzynka -nek f dim of skrzynia box, chest, case. ~ na listy mailbox
skrzypek -pka mp violinist
skrzypaczka -czek fem of skrzypak
skrzypce pl form G -piec violin
skrzywiç -wi´ -wisz pf, impf skrzywiaç contort, distort. ~ si´ make a wry face
skrzy˝owaç see krzy˝owaç
skrzy˝owanie n intersection, crossing
skubnàç -n´ -niesz pf, impf skubaç -bi´ -biesz pluck (fowl)
skulony aj bent over, hunched
skup mi purchase, buying up
skupiç -pi´ -pisz pf, impf skupiaç concentrate. ~ si´ be concentrated, na+L concentrate on
skupienie n concentration, agglomeration
skupisko n gathering, concentration
skurcz mi contraction, cramp, spasm
skurczyç see kurczyç
skusiç see kusiç
skutecznoÊç f effectiveness
skuteczny aj effective
skutek -tku mi often-pl effect, result, repercussion. na ~ +G as the result of
skuter mi motor scooter
skutkowaç -kuj´ -kujesz impf, pf poskutkowaç take effect, have the desired result
skuty aj put in irons
skwapliwoÊç f eagerness, willingness
skwapliwy aj eager, willing, ready. av skwapliwie eagerly
skwar mi scorching heat
skwaÊnieç see kwaÊnieç
skwer mi square (in city)
skitowaç see kwitowaç
slajd mi slide (photography)
slalom mi slalom
slawista mp Slavist
slawistyka f Slavistics
sleeping or sliping mi sleeping car
slipy pl form G -ów briefs (male underwear)
sliski aj slippery
slogan mi slogan, catchword
sΠabnàç -n´-niesz impf grow weak
sΠabostka -tek f foible
sΠaboÊç f weakness, infirmity
sΠabowity aj weakly
sΠaby aj weak. av sΠabo
sΠaç 1 Êl´ Êlesz impf send (on a mission). pf see posΠaç, wysΠaç
sΠaç 2 Êciel´ Êcielesz impf, pf posΠaç spread (carpet, sheet, straw, etc.). pf see also zasΠaç
sΠawa f reputation, fame, glory
sΠawiç -wi´ -wisz impf praise
sΠawny f famous, celebrated
sΠodki aj sweet. comp aj sΠodszy. comp av sΠodziej
sΠodkoÊç f sweetness
sΠodkowodny aj fresh-water
sΠodowy aj of sΠód
sΠodycz mi us pl Gpl -y sweets, candy
sΠodziç -dz´ -dzisz impf, pf posΠodziç sweeten
sΠodziutki aj dim of sΠodki good and sweet
sΠoik mi -a jar
sΠoiczek -czka mi dim of sloik
sΠoma f straw
sΠomka -mek f dim of sΠoma
sΠomiany aj made of straw, thatch
sΠomianka -nek f straw mat
sΠonecznik mi -a sunflower
sΠonecznikowy aj of sΠonecznik
sΠoneczny aj sunny, solar
sΠonina f pork fat, bacon
sΠoniowacizna f elephantitis
sΠoniowy aj of sΠoƒ. koÊç ~ ivory
sΠonowodny aj salt-water
sΠony aj salt(y). av sΠono
sΠoƒ ma elephant
sΠoƒce n sun
sΠonko -n dim of sΠoƒce
sΠota f foul weather
sΠotny aj foul (weather)
SΠowacja f Slovakia
SΠowaczka -czek fem of SΠowak
sΠowacki aj Slovak. av po ~cku
SΠowak mp Slovak
SΠowian(in) mp Npl -ie, GApl -an Slav
SΠowianka -nek fem of Slowianin
sΠowiaƒski aj Slavic
sΠowiczy aj of sΠowik
sΠowik ma nightingale
sΠownictwo n vocabulary, word-inventory
sΠowniczek -czka mi glossary
sΠownik mi -a dictionary
sΠowny aj verbal, good at one's word. av sΠownie in words
sΠowo sΠów n word; bez sΠów no caption needed. jednym ~wem in a word
sΠowotok mi stream of words
sΠowotwórczy aj word-formative
sΠowotwórstwo n word-formation
sΠód sΠodu mi malt
sΠój sΠoja mi jar. ring of tree
sΠówko -wek n dim of sΠowo
sΠuch mi hearing
sΠuchowy aj aural
sΠuchacz mp listener, auditor
sΠuchaç -am -asz impf, pf posΠuchaç +G listen to, obey. sΠucham hello (on telephone), may I help you?
sΠuchawka -wek f telephone receiver
sΠuchowisko n radio play
sΠuga smp or f servant
sΠup mi -a post
sΠupek -pka mi dim of sΠup
sΠusznoÊç f correctness
sΠuszny aj correct, proper. av sΠusznie correctly
sΠu˝alczoÊç f obsequiousness
sΠu˝alczy aj obsequious
sΠu˝à˝àca fem of sΠu˝àcy
sΠu˝àcy mp decl like aj servant
sΠu˝ba f service
sΠu˝bowy aj business, official
sΠu˝bista mp disciplinarian
sΠu˝bówka -wek f servants' quarters
sΠu˝yç -˝´ -˝ysz +D serve. ch´tnie ~˝´ I'm at your service. do +G serve for; do czego to ~˝y? what's that for
sΠychaç infin-only be heard. co ~ what's new?
sΠynàç -n´ -niesz impf +I be famous for
sΠynny aj famous
sΠyszalnoÊç f audibility
sΠyszalny aj audible
sΠyszeç -sz´ -szysz impf, pf usΠyszeç hear
smaczny aj tasty. ~nego! bon apetit!
smagΠy aj dark-complexioned, swarthy
smak mi taste
smakowy aj gustatory
smakoΠyk mi -a delicacy
smakosz mp gourmet, gourmand
smakowaç -kuje 3p-only (+D) taste, taste good (to)
smakowity aj delicious, appetizing
smalec -lcu mi lard
smar mi grease
smardz fma morel (mushroom)
smark mi snot
smarkacz mp callow youth
smarowaç -ruj´ -rujesz impf, pf posmarowaç or usmarowaç smear, grease, oil, lubricate
sma˝ony aj fried
sma˝yç -˝´ -˝ysz impf, pf usma˝yç trans fry. intr ~ si´ be frying
sm´tek -tku mi sadness. see smutek
sm´tny aj doleful, melancholy
smoczek -czka mi baby's pacifier
smok ma dragon
smoking mi tuxedo, dinner jacket
smoΠa f tar, pitch
smolisty aj tarry
smolny aj of smoΠa
smród smrodu mi us-sg stink, stench
smrodliwy aj stinking
smuga f strip, stripe, trail (of smoke)
smukΠy aj slender, graceful
smutek -tku mi sadness
smutnieç -iej´ -ejesz impf grow sad
smutny aj sad, mournful. av smutnie or av pred smutno. smutno mi I'm sad
smycz f leash
smyczek -czka f violin bow
smyczkowy aj string (instrument)
snadnie av bookish easily
snajper mp sniper
snob mp Npl -owie snob
snobistyczny aj snobbish
snobizm mi snobism
snop mi -a ear or sheaf of grain
snopek -pka mi dim of snop
snuç snuj´ snujesz impf, spin, dream up, think up, concoct. pf see wysnuç
sobà, sobie see siebie
sobek -bka mp ego(t)ist
sobota sobót f Saturday
sobotni aj of sobota
sobowtór -wtoru mp double, second self
soból -bola ma sable
sobór -boru mi church council
sobótka -tek f bonfire (on St. John's Eve)
socha f wooden plow
socjalista mp socialist
socjalistyczny aj socialist
socjalizm mi socialism
socjolog mp sociologist
socjologia f sociology
socrealizm mi socialist reallism (trend in Communist theory in art)
soczewica f lentils
soczewka -wek f lens
soczysty aj juicy, sappy, succulent. av soczyÊcie juicily
soczystoÊç f succulence
soda f soda
sodowy aj of soda. woda ~a soda water
sofa f couch, settee
sofista mp sophist
sofistyka f sophistry
soja f soya
sojowy aj of soja
sojusz mi alliance
sojusznik mp ally
sok mi juice
sokoli aj of sokóΠ
sokolnictwo n falconry
sokóΠ -koΠa ma falcon
solanka -nek f salt spring, brine
solenizant mp name-day, birthday person
solenizantka -tek fem of solenizant
solenny aj solemn
soliç -l´ -lisz impf, pf posoliç or zasoliç salt. salt, (zasoliç) pickle
solidarnoÊç f solidarity
solidarny aj agreeing in viewpoint, supportive
solidnoÊç f solidity
solidny aj solid
solniczka -czek f salt cellar
solista mp soloist
solistka -tek fem of solista
soliter -tra ma tapeworm
solniczka -czek f salt-cellar
solny aj saline
solo n indecl solo
solowy aj of solo
solówka -wek f solo piece or performance
soΠectwo n office of soΠtys
soΠtys mp village head
sonata f sonata ]
sonda f probe, feeler
sonda˝ mi survey. ~ opinii publicznej public opinion poll
sondowaç -duj´ -dujesz impf, pf wysondowaç plumb, sound, probe
sonecik mi dim of sonet
sonet sonnet
sonorny aj sonorant, resonant (consonant)
sopel -pla mi icicle
sopran mi soprano (voice)
sopranista mp soprano
sopranistka -tek fem of sopranista
sorgo n sorghum
sort mi sort, kind, grade, quality
sortowaç -tuj´ -tujesz impf sort
sortownia f sorting department
sortyment mi assortment
sos mi sauce, gravy
sosjerka -rej f gravy-boat
sosna -sen f pine
sosnowy aj of sosna. ~ las pine forest
sotnia f mil unit of 100 men
sowa sów f owl
sowi aj of sowa
sowiecki aj pej i.o. radziecki Soviet
sowity aj generous, lavish
sowizdrzalski aj of sowizdrzaΠ
sowizdrzaΠ mp scapegrace, rascal, wag (character in folk literature of 15th century)
solny aj of sól
sól soli f salt
sówka -wek f owlet (kind of moth)
spacer mi walk, stroll, hike; na ~rze on a walk
spacerek -rku mi dim of spacer
spacerowaç -ruj´ -rujesz impf stroll
spacerowy aj of spacer
spacja f space (in printing)
spaczenie n perversion
spaczyç see paczyç
spaç Êpi´ Êpisz impf, pf pospaç sleep
spadaç see spaÊç
spadek -dku mi fall, decline, decrease, inheritance. pozostawiç w ~dku bequeath
spadkowy aj of spadek
spadkobierca mp heir
spadΠy aj fallen
spadochron mi parachute
spadochroniarz mp parachutist
spadzisty aj precipitous
spajaç see spoiç
spalenie n combustion
spalenizna f smell of burning
spakowaç see pakowaç
spaliç -l´ -lisz pf, impf spalaç scorch, burn down
spalinowy aj internal combustion
spaliny pl form G -lin exhaust
spalony aj off-side (in soccer, hockey, etc.)
spanie n place to sleep
spaniel ma spaniel
sparali˝owaç see parali˝owaç
sparali˝owany aj paralyzed
spartaczyç see partaczyç
spartakiada f athletic meet
Spartan(in) mp Spartan
sparzenie n burn, scald
sparzyç see parzyç
spasiony, spasΠy aj fattened (of domestic animal)
spasowaç see pasowaç
spaÊç ^paÊç pf, impf spadaç z+G fall off. na+A fall down on; wina spada na niego the blame falls on him;
spadaj stàd scram, beat it.
spaw mi weld(ed joint)
spawacz mp welder
spawarka -rek f welding torch
spawaç -am -asz impf weld
spazm mi spasm
spazmatyczny aj spasmodic, convulsive
spazmowaç -muj´ -mujesz impf have spasms
specjalista mp specialist
specjalistka -tek fem of specjalista
specjalizowaç si´ -zuj´ -zujesz, pf wyspecjalizowaç si´ specialize in
sspecjalnoÊç f special(i)ty
pecjalny aj special. av specjalnie (e)specially
specjaΠ mi specialty (food item)
specyficzny aj specific
spedycja f shipping, forwarding
spedytor mp forwarding agent
spektakl mi performance, show
spektakularny aj spectacular
spekulacja f speculation
spekulant mp speculator
spekulantka -tek fem of spekulant
spekulatwyny aj speculative
spekulowaç -luj´ -lujesz impf speculate
spelunka -nek f dive, joint
speΠniç -ni´ -nisz pf, impf speΠniaç fulfill. ~ si´ be fulfilled
speΠnienie n fulfillment
sperma f sperm
speszyç see peszyç
sp´dziç -dz´ -dzisz pf, impf sp´dzaç spend, pass (time)
spiàç zepn´ zepniesz pf, impf spinaç pin or clip together
spichlerz, spichrz mi -a granary
spiczasty aj pointed, spiked
spiç si´ ^piç pf, impf spijaç si´ get drunk
spiec ^piec pf, impf spiekaç scorch, parch
spiekΠy aj parched
spiekota f scorching heat
spieni´˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf spieni´˝aç turn into cash
spieraç si´ -am -asz impf z+I quarrel with
spieszczenie n baby-talk
spieszyç (si´) see Êpieszyç (si´)
spi´cie n clasp, buckle. clash
spi´trzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf spi´trzaç si´ be layered
spi´ty aj (dis)stressed
spiker mp radio announcer
spikerka -rek fem of spiker
spinacz mi -a stapler
spinka -nek f buckle, clasp, bobby pin
spirala f spiral
spiralka -lek f dim of spirala
spiralny aj spiral
spirytus mi grain alcohol
spirytusowy aj of spirytus
spirytysta mp spiritualist
spirytyzm spiritualism
spis mi list
spisaç -sz´ -szesz pf, impf spisywaç -suj´ -sujesz make a list, make an entry. ~ si´ acquit o.s.
spisek -sku mi conspiracy.
spiskowiec -wca mp conspirator
spi˝ mi bronze
spi˝owy aj of spi˝ of bronze
spi˝arnia f pantry, larder
splamiç see plamiç
splataç see spleÊç
splàdrowaç see plàdrowaç
splàtaç -cz´ -czesz pf, impf splàtywaç -tuj´ -tujesz tangle, confuse
spleÊç ^pleÊç pf, impf splataç entwine. los spΠataΠ jej figla fate played a joke on her
spleÊnieç see pleÊnieç
splot mi braid, plait
splunàç -n´ -niesz pf, impf spluwaç -am -asz spit
spluwaczka -czek f spittoon
spΠaciç -c´ -cisz pf, impf spΠacaç pay off
spΠaszczyç si´ -cz´ -czysz pf, impf spΠaszczaç si´ flatten o.s. out
spΠata f (re)payment
spΠaw mi rafting
spΠawiç -wi´ -wisz pf, impf spΠawiaç transport by raft
spΠawny aj navigable
spΠodziç -dz´ -dzisz pf, impf spΠadzaç generate, give conception to
splonàç see pΠonàç
spΠoszyç -sz´ -szysz pf, impf spΠaszaç flush (game)
spΠukaç -cz´ -czesz pf, impf spΠukiwaç -kuj´ -kujeszrinse, wash out
spΠyciç -c´ -cisz pf, impf spΠycaç make shallow, treat in a superficial matter
spΠynàç -n´-niesz pf, impf splywaç -am -asz flow, drop (e.g. tear)
spΠyw mi confluence
spociç si´ see pociç si´
spocony aj covered with sweat
spoczàç -czn´ -czniesz pf,impf spoczywaç -am -asz rest, lie. ~ w grobie lie in one's grave
spoczynek--nku mi rest, repose
spod(e) prep +G from under
spodek -dka mi saucer
spodeczek -czka mi dim of spodek
spodem av underneath
spodnie pl form G -i trousers, pants
spodobaç si´ see podobaç si´
spodziewaç si´ -am -asz impf +G expect; ~ czegoÊ po kimÊ expect s.t. of s.o.; ~ dziecka to be expecting (a
baby)
spodziewany aj expected
spoglàdaç see spojrzeç
spoiç -oj´ -oisz pf, impf spajaç join, couple
spoisty aj cohesive
spoistoÊç f cohesion, cohesiveness
spoiwo n binding material, cement
spojrzeç -rz´ -rzysz pf, impf spoglàdaç look, glance
spojrzenie n glance
spokojny aj peaceful, calm, relaxed, at ease
spokój -koju mi peace, calm, rest. daj ~ colloq give me a break
spokrewniony aj related
spoliczkowaç see policzkowaç
spolszczyç see polszczyç
spoΠeczeƒstwo n society
spoΠecznoÊç f community
spoΠeczny aj social, societal
spomi´dzy prep +G from among
sponad prep +G from over
sponiewieraç see poniewieraç
sponsor mp sponsor
sponsorowaç -ruj´ -rujesz impf sponsor
spontaniczny aj spontaneous
sporadyczny aj sporadic
spopieliç -l´ -lisz pf, impf spopielaç reduce to ashes
sporadyczny aj sporadic
sporny aj debatable, controversial
sporo indef quant +G a goodly amount, number, bit of
sport mi sport(s)
sportowy aj of sport
sportowiec -wca mp athlete, sportsman
spory aj fair-sized
sporzàdziç -dz´ -dzisz pf, impf sporzàdzaç write up, draw up
sposobnoÊç f opportunity
sposobny aj capable
sposób -sobu mi manner, way; ~ bycia way of being; w jaki ~ in what way; w ten ~ in that manner
spostrzec ^strzec pf, impf spostrzegaç observe, notice
spostrzegawczy aj observant
spostrze˝enie n observation
spoÊród prep +G from among, amidst
spot´gowaç see pot´gowaç
spotkaç -am -asz pf, impf spotykaç meet, come across. ~ si´ meet one another
spotkanie n meeting
spoufaliç -l´-lisz pf, impf spoufalaç treat with familiarity
spowa˝nieç see powa˝nieç
spowiadaç si´ -am -asz impf intr confess (to a priest)
spowiç -wij´ -wijesz pf, impf spowijaç wrap, envelop, shroud
spowiednik mp confessor
spowiedê mi confession (to a priest)
spowinowaciç si´ -c´ -cisz pf, impf spowinowacaç si´ become related by marriage
spowity aj shrouded
spowodowaç see powodowaç
spoza prep +G from beyond, from behind
spozieraç -am -asz impf regional glance at
spo˝ycie consumption
spo˝yç -˝yj´ -˝yjesz pf, impf spo˝ywaç consume
spo˝ytkowaç -kuj´-kujesz pf, impf spo˝ytkowywaç -wuj´ -wujesz put to good use
spo˝ywczy aj. sklep ~ food store
spód spodu mi bottom, base
spódnica f skirt
spódniczka -czek f dim of spódnica
spójnia f union, tie, bond
spójnik mi -a conjunction (in grammar)
spójnoÊç f coherence
spójny aj compact, coherent
spóΠdzielca mp cooperator
spóΠdzielczoÊç f cooperative activity
spóΠdzielczy aj cooperative
spóΠdzielnia f cooperative (enterprise)
spóΠgΠoska -sek f consonant
spóΠka -Πek f partnership. ~ akcyjna stock-offering company, corporation
spóΠkowaç -kuj´-kujesz impf copulate
spór sporu mi dispute, quarrel
spó˝nialstwo n tardiness
spó˝niç si´ -ni´ -nisz pf, impf spó˝niaç si´ na+A be late for
spó˝nienie n late arrival, delay
spóêniony aj late
spracowany aj tired our from work
spraç ^praç pf, impf spieraç wash out, whip, thrash
spragniony aj thirsty
sprawa f matter, affair, concern;
mieç spraw´ z+I have business with
na dobrà spraw´ to be sure;
nie ma sprawy no big deal;
w jakiejÊ sprawie on some matter
zda(wa)aç sobie spraw´ z+G realize
sprawca mp Npl -y perpetrator
sprawczyni fem of sprawca
sprawdzalnoÊç f verfiability, testability
sprawdzalny aj verifiable
sprawdzian mi criterion
sprawdziç -dz´ -dzisz pf, impf sprawdzaç check. ~ si´ become confirmed, check out
sprawiç -wi´ -wisz pf, impf sprawiaç cause, occasion, acquire. butcher (pig, etc.)
sprawiedliwoÊç f justice
sprawiedliwy aj just, fair. av sprawiedliwie justly
sprawka -wek f prank, trick, misdeed
sprawnoÊç f efficiency, proficiency
sprawny aj efficient, proficient, in working condition
sprawowaç -wuj´ -wujesz impf perform, discharge (duties), exercise (authority)
sprawowanie n exercise (of authority)
sprawozdanie n report
sprawozdawca mp Npl -y reporter, commentator
sprawunek -nku mi matter, errand
sprecyzowaç see precyzowaç
sprecyzowany aj clearly defined
spreparowaç see preparowaç
spr´˝arka -rek f compressor
spr´˝enie n compression
spr´˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf spr´˝aç tense (muscles)
spr´˝yna f spring
spr´˝ynka -nek f dim of spr´˝yna
spr´˝ynowy aj spring-operated
spr´˝ysty aj springy resilient, elastic
sprint mi sprint
sprinter mp sprinter
spropagowaç see propagowaç
sprosiç -sz´ -sisz pf, impf spraszaç invite
sprostaç -am -asz pf +D be equal to, be able to match, stand up to
sprostowaç -tuj´-tujesz pf, wujeszimpf sprostowywaç -wuj´ -correct, rectify
sprostowanie n correction
sproÊnoÊç f lewdness
sproÊny aj ribald, lewd, foul (language)
sprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf sprowadzaç bring, import z+G from
sprowokowaç see prowokowaç
spróbowaç see próbowaç
spróchniaΠy aj rotted, decayed
spruç see pruç
spryciarz mp clever guy, trickster
spryciarka -rek fem of spryciarz
spryskaç -am -asz pf, impf spryskiwaç -kuj´ -kujesz spray
spryt mi cleverness
sprytny aj clever, shrewd
sprzàc ^przàç pf, impf sprz´gaç harness together, link, join
sprzàtaczka -czek f cleaning lady
sprzàtaç -am -asz impf, pf posprzàtaç or sprzàtnàç clean up, tidy up
sprzeciw mi resistance
sprzeciwiç si´ -wi´ -wisz pf, impf sprzeciwiaç si´ (+D) stand up against, resist, oppose
sprzeczaç si´ -am -asz impf z +I quarrel with
sprzeczka -czek f quarrel, altercation
sprzecznoÊç f contradiction
sprzeczny aj contrary. z +I contradictory to
sprzed prep +G from before
sprzedaç ^daç pf, impf sprzedawaç -daj´ -dajesz sell
sprzedajny aj venal
sprzedawca mp Npl -y salesman
sprzedawczyni fem of sprzedawca
sprzeda˝ f sale(s)
sprzeniewierzenie n embezzlement
sprzeniewierzyç -rz´ -rzysz pf, impf sprzeniewierzaç misappropriate, embezzle
sprz´g mi team (of horses)
sprz´gaç see sprzàc
sprz´gΠo -gieΠ n clutch
sprz´t mi equipment. pl furniture, furnishings
sprz´˝enie n linkage, connection
spr´˝yna f spring
spr´˝ynka -nek f dim of sprz´˝yna
sprzyjaç -am -asz impf +D further, favor, be conducive to
sprzyjajàcy aj favorable
sprzymierzeniec -ƒca mp ally
sprzymierzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf sprzymierzaç si´ z+I ally o.s. with
sprzysiàc si´ -si´gn´ -niesz pf, impf sprzysi´gaç si´ z+I conspire with
sprzysi´˝enie n conspiracy
spuchlizna f swelling
spuchnàç see puchnàç
spust mi trigger
spustoszenie n devastation
spustoszyç see pustoszyç
spuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf spuszczaç lower, let down, drop, let loose
spuÊcizna f legacy
spychaç see zepchnàç
spycharka -rek f bulldozer
spytaç see pytaç
sraç -am -asz impf vulgar shit
sraczka f us-sg vulgar the trots
srebrny aj silver
srebro n silver
srebrzyç -rz´ -rzysz impf silver-plate. pf see posrebrzyç
srebrzysty aj silvery
srogi aj stern, harsh (punishment). av srogo or srodze
srogoÊç f severity
sroka f magpie. patrzeç jak ~ w koÊç stand staring
srom mi ifnominy, disgrace
sromotny aj disgraceful, ignominious. av sromotnie disgracefully
sro˝yç si´ -˝´ -˝ysz impf look sternly
ssaç ss´ ssiesz impf suck. pf see wyssaç
ssak ma mammal
ssanie n (automotive) choke
ssawka -wek f sucker, proboscis
stabilizacja f stabilization, stability
stabilizowaç si´ -zuj´-zujesz impf, pf ustabilizowaç si´ become stabilized
stabilny aj stabile
stacja f station
stacjonowaç -nuj´ -nujesz impf quarter (soldiers)
staczaç see stoczyç
staç 1 stoj´ stoisz impf, postaç pf stand. ~ otworem stand open
staç 2 infin only +A na +A be up to, capable of, afford. ~ mnie na to I can afford it
staç si´ stan´ stanisze pf,impf stawaç si´ -staj´ -stajesz happen, occur. +I become
stadion mi stadium
stadium n Gpl -iów stage
stadnina f stud farm
stado n herd
stajnia f stable
stajenny aj of stajnia
stal mi steel
stalowy aja of stal. (of) steel
stalag mi German prison camp
stalagmit mi stalagmite
stalaktyt mi stalagtite
stale see staΠy
stalinowski aj Stalinist
stalownia f steel plant
staΠa aj as f constant
staΠoÊç f steadiness, consistency, constancy, permanence
staΠy aj constant, consistent. na ~Πe for good, constantly. av stale continually
stamtàd av from there
stan mi state, condition. US state. byç w ~nie +infin be able to, be in a position to. ~ wojenny martial law
stanàç -n´ -niesz pf, impf stawaç -staj´ -stajesz stand up. ~ w obronie (+G) stand up for. ~ po mojej stronie
take my side
stancja f lodgings. na ~cji in lodgings
standard mi standard
standardowy aj of standard
stanik mi corsage. waist. bra(ssiere)
stangret mp coach-driver
stanisΠawowski aj Stanislavian (referring to period of last Polish king, Stanislaw August Poniatowski)
stanowczy decisive, adamant, resolute. av stanowczo decidedly
stanowczoÊç f resoluteness
stanowiç -wi´ -wisz impf comprise, make (up)
stanowisko n job, position, booth, stall
stapiaç si´ see stopiç si´
stara f decl as aj old lady (mother)
staraç si´ -am -asz impf, pf postaraç si´ +infin try to, endeavor. (o +A) try (for), try to get
staranie n often-pl endeavor, effort, attempt
staranny aj careful. av starannie carefully
starcie n scuffle
starczyç -czy 3p-only pf, impf starczaç (+D) suffice, be enough (for)
starczy aj senile
stareƒki aj dim of stary little old
starka -rek f aged vodka
staro- oldstarocerkiewny
aj j´zyk ~ Old Church Slav(on)ic
starodawny aj ancient
starodruk mi old print
starodrzew mi old growth of trees
staromiejski aj old-town
staromodny aj old-fashioned
staropolski aj Old-Polish
staropolszczyzna f Old Polish (language)
starosΠowiaƒski aj Old-Slavic
starosta mp obs starost, district head
starostwo mp starost and wife
staroÊcianka -nek f starost's daughter
staroÊcina f starost's wife
staroÊç f old age
staroÊwiecki aj old-fashioned
staro˝ytnoÊç f antiquity
staro˝ytny aj ancient (civilization, etc.)
start mi start (of race).
starter mp starter
startowaç -tuj´ -tujesz impf, pf wystarotwaç start
staruch smp old geezer
staruszek -szka mp Npl -owie old man
staruszka -szek f old woman
stary 1 aj old. compa aj starszy elderly. av staro. comp av starzej
stary 2 mp decl like aj colloq old man (father), old chap
starzec -rca mi Npl old man
starzeç si´ -ej´-ejesz impf, pf zestarzeç si´ grow old
starzyzna f old stuff
stasowaç see tasowaç
statecznoÊç f staidness
stateczny aj sedate, staid, sober. av statecznie sedately
statek -tku mi ship
statua f Gsg -uy DLsg -ui Gpl -ui statue
status mi status
statut mi statute
statyczny aj static
statysta mp extra (in a movie)
statystyczny aj statistical
statystyka f statistics
statystyk mp statistician
staw mi joint. pond
stawaç staj´ stajesz impf. ~ na wysokoÊci zadania rise to the task
stawiaç see postawiç
stawiç si´ -wi´ -wisz pf (na +L) show up (at), report for duty
stawka -wek f stake (in a wager)
sta˝ mi training period
sta˝ysta mp trainee
stàd av from here, whence
stàpaç -pi´ -piesz impf, pf stàpnàç -n´-niesz or stàpiç tread, step
stchórzyç see tchórzyç
stek mi steak
stelmach mp carriage-builder
stempel mi -a stamp
stemplowaç -luj´ -lujesz impf stamp, mark
stemplowy aj of spempel
stenograf mp stenographer
stenografia f stenography
stenotypista mp stenographer
stenotypistka -tek fem of stenotypista
step mi steppe
stepowy aj of step
ster mi helm, rudder
steraç am -asz pf exhaust, wear out
sterczeç -cz´ -czysz impf stick out, jut out, protrude
stereo- prefix stereostereofonia
f stereophony
stereofoniczny aj stereophonic
stereotyp mi stereotype
stereotypowy aj stereotypical
sterowaç -ruj´ -rujesz impf +I steer (ship)
sterownica f controls, guidance system
sterta f pile, stack
sterylizacja f sterilization
sterylizowaç -zuj´ -zujesz impf sterilize
sterylny aj sterile
stetoskop mi stethoscope
steward mp steward
stewardesa f stewardess
st´chlizna f mustiness, musty smell
st´chΠy aj stale, musty
st´kaç -am -asz impf, pf st´knàç -n´ -niesz moan
st´p mi as av phr in ~pa or ~pem at a walk
st´piç -pi´ -pisz pf, impf st´piaç make dull, blunt
st´pieç -ieje us 3p become dull or blunt
st´skniç si´ -ni´ -nisz pf be overcome with longing
st´˝eç see t´˝eç
st´˝enie n thickening, hardening, stiffening
stiuk mi stucco
stΠuc ^tΠuc pf, impf stΠukaç trans break, shatter. ~ si´ become shattered
stΠuczenie n abrasion, contusion
stΠuczka -czek f us pl broken item (e.g. egg) offered at reduced prices
stΠumiç -mi´ -misz pf, impf stΠumiaç stifle, muffle, suppress
sto num GDL stu I stoma one hundred
setny num aj hundredth
stoΠówka -wek f cafeteria
stocznia f shipyard
stoczniowy aj ship-building
stoczyç -cz´ -czysz pf, impf staczaç roll down. ~ wojn´ wage war
stodoΠa -dóΠ f stable, horse-barn
stoicki aj stoic
stoicyzm mi stoicism
stoik mp stoic
stoisko n stand, station, booth
stojak mi -a stand, rack
stojàcy aj standing. av phr na ~co standing
stok mi slope, slant, mountainside
stokroç num av a hundred times
stokrotny aj a hundred fold
stokrotka -tek f daisy
stolarka f sg-only carpentry
stolarnia f carpentry shop
stolarz mp joiner, carpenter
stolarski aj carpenter's
stolec -lca stool (bowel movement)
stolica f capital
stolik mi small table, night table, end table
stolnica f breadboard
stolnik mp pantler (old Polish office)
stoΠb mi tower, keep, dungeon
stoΠeczek -czka, stoΠek -Πka mi foot-stool
stoΠeczny aj of stolica. miasto ~ capital city
stoΠowaç si´ -Πuj´ -Πujesz impf take board
stoΠowy aj of stóΠ. tenis ~ table tennis
stoΠówka -wek f canteen, mess, cafeteria
stomatolog mp stomatologist
stomatologia f stomatology
stonka -nek f potato beetle
stonoga -nóg f wood-louse, centipede
stop 1 alloy
stop 2 excl halt
stopa stóp f foot (also of verse, mountain); u stóp +G at the foot of. ~ ˝yciowa standard of living
stoper mi -a stop-watch
stopiç si´ -pi´ -pisz pf, impf stapiaç si´ intr melt, fuse together
stopieƒ -pnia mi degree, grade. w du˝ym ~pniu to a large extent
stopka -pek f fuse. ankle sock
stopniowanie n gradation
stopniowy aj gradual. av stopniowo
stora f blind, shutter, shade
storczyk mi -a orchid
storpedowaç see torpedowaç
storturowaç see torturowaç
stos mi heap, pile, pyre
stosik mi dim of stos
stosowaç suj´ -sujesz impf, pf zastosowaç apply
stosowanie n use, application
stosowany aj applied (e.g. science)
stosownoÊç f suitability
stosowny aj suitable, proper, a propos
stosunek -nku mi often pl relation(ship). w ~nku do+G in regard or relation to. mieç ~ ( z+I) have sex (with)
stosunkowy aj comparative, relative. av stosunkowo relatively
stowarzyszenie n association
sto˝ek -˝ka mi cone
sto˝kowaty aj conical
stóg stogu mi stack (of hay, etc.)
stójka -jek f stand-up collar
stóΠ stoΠu mi table
stówa, stówka f hundred-zloty bill
strach mi terror, fear
straciç pf see traciç
stracenie n loss. nic do ~nia nothing to lose
straceniec -ƒca mp desperado
strach mi fear, fright
strachliwy aj fearful
straciç see traciç
stracony aj lost
stragan mi stall, booth
strajk mi strike
strajkowaç -kuj´ impf, pf zastrajkowaç go on strike
strapiç see trapiç
strapiony a crestfallen, disconsolate
straszak smp bogey, mi pop-gun, cap pistol
straszliwy aj frightful, gruesome
straszny aj terrible. av strasznie terribly
straszyç -sz´ -szysz impf, pf przestraszyç frighten. ~ si´ become frightened
straszydΠo -deΠ n fright, scarecrow
strata f loss
strategia f strategy
strategiczny aj strategic
stratyfikacja f stratification
strawa f food, (daily) fare
strawnoÊç f digestibility
strawny aj digestible
stra˝ f guard
stra˝ak mp fireman
stra˝acki aj of stra˝ak
stra˝nica f watchtower
stra˝nik mp watchman, guard
stràciç -c´ -cisz pf, impf stràcaç knock down, knock off
stràk mi -a (seed, bean) pod
strefa f zone
stres mi stress
stresowaç -suj´ -sujesz cause stress
stresujàcy aj stressful
streszczenie n condensation, summary
streÊciç -cz´ -czysz pf,impf streszczaç condense
str´czyciel mp broker, jobber
str´czyç -cz´ -czysz impf broker
strofa f stanza
sttrofowaç -fuj´ -fujesz impf scold, rebuke
stroiciel mp tuner (of pianos, etc.)
stroiç -oj´ -oisz impf trim, adorn, put on (expression), tune (radio, piano). ~ si´ w+L deck oneself out in
strojny aj elegant(ly dressed)
stromoÊç f steepness
stromy aj steep. av stromo
strona f side, direction, page;
na stron´ over to one side
po tej stronie on that side;
w stron´ +G in the direction of.
w tych stronach in these parts;
z jednej (drugiej) strony on the one (other) hand;
ze wszystkich stron from all directions
stronica f page. tytuΠowa ~ title page
stroniç -ni´ -nisz impf od +G avoid, keep away from
stronnictwo n (political) faction
stronniczy aj partial, taking sides
stronnik mp partisan, follower, adherent
stront mi strontium
strop mi ceiling
stropiç si´ -pi´ -pisz pf be disconcerted
stroszyç si´ -sz´ -szysz impf ruffle (feathers)
strój stroju mi dress, costume, attire
stró˝ mp watchman
struchlaΠy aj cowardly
struchleç see truchleç
strucla f Christmas loaf (kind of sweet bread)
struç si´ ^truç pf get food poisoning
strudel -dla strudel
strudziç si´ see trudziç si´
strug mi -a plane (tool)
struga f stream, gush
strugaç -am -asz impf whittle, plane. ~ ze wszystkich wariata make everyone look crazy
struktura f structure
strukturalizm mi structuralism
strukturalny aj structural
strumienica f spotlight
strumieƒ mi -nia stream
strumyk mi -a stream, rivulet
struna f string (of instrument)
strunowy aj of struna
strup mi -a scab
strupieszaΠy aj obsolete
strusi aj of struÊ
struÊ ma ostrich
stru˝ka -˝ek f dim of struga
strwoniç see trwoniç
strwo˝yç see trwo˝yç
strych mi attic
strychnina f strychnine
stryczek -czka mi halter
stryj mp Npl -owie uncle (on father's side)
stryjek -jka mp dim of stryj
stryjenka -nek f aunt, uncle's wife
strzaΠ mi shot
strzaΠa f arrow, shaft
strzaΠka -Πek f dim of strzaΠka
strzàsaç -am -asz impf, pf strzàsnàç -sn´ -Êniesz shake down (fruit from a tree, ashes from a cigarette)
strzec strzeg´ strze˝esz impf guard
strzecha f thatch(ed roof)
strzelaç see strzeliç
strzelba f hunting rifle, fowling piece
strzelec -lca mp shooter, rifleman
strzelecki aj of strzelec or strzecstwo
strzelectwo n hunting, shooting
strzeliç -l´ -lisz pf, strzelaç impf shoot. prosto jak strzeliΠ straight as a shot
strzelisty aj slender
strzelnica f shooting range
strzelniczy aj of strzelnica
strzemi´ n -mienia NApl -iona stirrup
strzemienne aj as n or strzemienny aj as fma one for the road
strzepaç -pi´ -piesz impf, pf strzepnàç -n´ -niesz z+G flick off of
strze˝ony aj guarded (e.g. parking)
strz´p mi scrap (of cloth, paper)
strzyc strzyg´ strzy˝esz impf, pf zastrzyc clip, cut. ~ uszami perk up one's ears
strzyga f night demon, phantom
strzykawka -wek f syringe
strzykaç -am -asz impf, pf strzyknàç -n´ -niesz squirt. ~ mnie I have a twinge
stu- hundred- as in stuprocentowy aj one hundred percent
studencki aj student's
student student
studentka -tek fem of student
studiowaç -iuj´ -iujesz impf, pf przestudiowaç (once) or wystudiowaç (thoroughly) study
studium n Gpl -iów study center. pl studies
studnia f well
studzienka -nek f dim of studnia
studziç -dz´ -dzisz impf trans cool
stuk mi knock
stukaç -am -asz impf, pf stuknàç -n´ -niesz bang, knock
stukni´ty aj slang crazy, off one's rocker
stukot mi knock, rattle
stukotaç -c(z)´ -c(z)esz impf knock, rattle
stulecie n Gpl -i century
stuliç -l´ -lisz pf , impf stulaç roll down
stuΠa f (priest's) stole
stuprocentowy aj hundred-percent (likelihood, etc.)
stutysi´czny aj one-hundred-thousand
stwardniaΠy aj hardened
stwardnieç see twardnieç
stwardnienie n hardening, callosity
stwarzaç see stworzyç
stwierdziç -dz´ -dzisz pf, impf stwierdzaç ascertain
stworzenie n creation, creature
stworzyç -rz´ -rzysz pf, impf stwarzaç create
stwór stworu mi creature
stwórca mp creator
styczeƒ -cznia mi January
styczniowy aj of styczeƒ
stycznoÊç f contact
styczny aj touching, tangent
stygmat mi stigma
stygnàç -n´ -niesz impf get cold
styk mi abutment, point of contact
stykaç si´ see zetknàç si´
styl mi style
stylista mp stylist
stylistyczny aj stylistic
stylistyka f stylistics
stylizacja f stylization
stylowy aj relating to style
stypa f funeral meal
stypendium n stipend, fellowship
stypendysta mp stipendist, fellow
styropian mi styrofoam
subiekt mi philos subject
subiektywny aj subjective
sublimacja f sublimation
sublokator mp (sub)tenant
subskrypcja f subscription, financial obligation
substancja f substance, (physical) matter
subtelnoÊç f subtlety
subtelny aj subtle
suchar mi -a cracker, biscuit, hardtack
sucharek -rka mi rusk, biscuit
suchoty pl form G -ot consumption
suchy aj dry. av and av pred sucho. comp aj suchszy or bardziej ~
suczka -czek f dim of suka
Sudety pl form G -ów Sudeten mountains
sufiks mi suffix
sufit mi ceiling
sufler mp prompter (in a theater)
suflerka -rek fem of sufler
suflet mi souffle
sufragan mp suffragan
sugerowaç -ruj´ -rujesz impf, pf zasugerowaç suggest
sugestia f suggestion
sugestywny aj suggestive
suita f suite (in music)
suka f bitch (dog)
sukces mi success
sukcesja f succession
sukcesor mp successor (to throne, etc.)
sukcesywny aj successive
sukienka -nek f dress
sukinsyn smp son-of-a-bitch
sukmana mi -a peasant coat
suknia -kien f gown
sukno -kien n (woolen) cloth
sukienko -nek n dim of sukno
sukurs m i succor
suΠtan mp Npl -owie sultan
sum ma catfish
suma f sum, amount
sumienie n conscience
sumienny aj conscientious. av sumiennie conscientiously
sumowaç -muj´ -mujesz impf add up
sumpt mi. wΠasnym ~tem at one's own cost
sunàç -n´ -niesz impf glide
supeΠ -pΠa knot
super interj great, super
superlatyw mi superlative. wyra˝aç si´ w samych ~wach express o.s. in nothing but superlatives
superlatywny aj superlative
supersam mi supermarket
suplement mi supplement
suplikant mi supplicant
supozycja f supposition
surdut m i frock-coat
surdyna f mute (on trumpet, etc.)
surma f (military) trumpet
surogat mi surrogate
surojadka -dek f type of edible mushroom
surowica f serum
surowiec -wca mi stock, staple, raw material
surowcowyI aj of surowiec
surowoÊç f strictness, rawness
surowy aj strict, severe, harsh. raw, crude, coarse. av surowo
surówka -wek f us-sg raw salad
surrealistyczny aj surreal
sus fma leap. daç ~sa give a leap
suseΠ -sΠa ma dormouse
susz mi dried fruit
susza f drought
suszarka -rek f drier
suszarnia f drying plant
suszka -szek f blotter
suszony aj dried
suszyç -sz´ -szysz impf, pf wysuszyç dry (trans.)
suszenie n drying (clothes, fruit)
sutanna f cassock
sutek -tka nipple
sutener mp pimp
suterena f basement
suty aj rich (feast), copious, bounteous. av suto richly, copiously
suw mi (compression) stroke
suwaç -am -asz impf push, shove, glide
suwak mi -a zipper, slide. ~ logarytmiczny slide rule
suweren mi sovereign (coin)
suwerennoÊç f sovereignty
suwerenny aj sovereign
swa, swe see swój
swada f volubility, glibness, eloquence
swarliwy aj quarrelsome
swarliwoÊç f quarrelsomeness
swary pl form G -ów quarrel, strife
swastyka f swastika
swat mp Npl -owie matchmaker. on mi ni brat, ni ~ he's no one to me
swataç -am -asz impf serve as matchmaker
swatka -tek f matchmaker
swawola f license, lawlessness, antics
swawolny aj lawless, dissolute. frolicsome
swàd sw´du mi smell of burning
sw´dziç -dz´ -dzisz impf itch
sweter -tra mi sweater
swoboda -bód f freedom, ease
swobodny aj free, easy-going
swoistoÊç f individual nature
swoisty aj characteristic, peculiar, sui generis
swojski aj native, home-grown
sworzeƒ -rznia mi bolt
swój swoja swoje pron aj one's own. wiem swoje I know what I'm talking about, I have my own opinion.
robiç swoje do one's own thing. sami swoi all good friends
sybaryta mp sybarite
sybirak mp Siberian
sybirski aj Siberian
syciç -c´ -cisz impf sate, ~ si´ (+I) become satieted (with). pf see zasyciç
syczeç see syknàç
syczenie n hissing
syf fma syphilis, terrible mess
syfon mi siphon, siphon bottle (for dispensing soda water)
sygnalizacja f signaling
sygnalizowaç -zuj´ -zujesz impf signal
sygnaΠ mi signal, tone (telephone)
sygnaΠowyI aj of sygnaΠ
sygnatariusz mp signatory
sygnatura f signature
sygnet mi signet ring
syjamski aj Siamese
syjonizm mi Zionism
syk mi hissing
sykaç -am -asz or syczeç -cz´ -czysz impf, pf syknàç -n´ -niesz hiss
sylaba f syllable
sylabiczny aj syllabic
sylabowiec -wca mi syllabic verse
sylogizm mi syllogism
sylwester -tra fma New Year's Eve.
sylwestrowy aj of sylwester
sylwetka -tek f sillouette
symbioza symbiosis
symbol mi symbol
symboliczny aj symbolic
symbolika f use of symbols
symbolizm mi symbolism.
symbolizowaç -zuj´-zujesz impf symbolize
symetria f symmetry
symetryczny aj symmetrical
symfonia f symphony
symfoniczny aj symphonic
sympatia f liking, favor, regard; girl-friend, boy-friend
sympatyczny aj sympathetic, nice
sympatyk mp well-wisher
symplifikacja f simplification
sympozjum n symposium
symptom mi symptom
symptomatyczny aj symptomatic
symulacja f simulation
symulowaç -luj´ -lujesz impf feign, simulate
symultaniczny aj simultaneous
syn mp LVsg -u, Npl -owie son
synagoga f synagogue
synchroniczny aj synchronic, synchronous
syndyk mp legal adviser
syndykat mi syndicate
synek -nka, syneczek -czka, synuÊ -sia mp dims of syn
synod mi synod
synodalny aj synodal
synonim mi synonym
synomiczny aj synonymous
synoptyk mp weather forecaster
synoptyka f weather forecasting
synostwo mp son and wife
synowa aj as f daughter-in-law
syntaktyczny aj syntactic
syntetyczny aj synthetic (language)
synteza f synthesis
sypaç -pi´ -piesz impf, pf posypaç pour, sprinkle. pf see also nasypaç, usypaç, sypnàç
sypiaç -am -asz impf freq sleep (regularly)
sypialnia f Gpl -lƒ or -ni bedroom
sypialny aj for sleeping; wagon ~ sleeping car (on train)
sypki aj granular
sypaç -pi´ -piesz impf, pf sypnàç -n´ -niesz spill, pour (granular substance), sprinkle
syrena f siren, mermaid
syrop mi syrup
system mi system
systemowy aj systemic
systematyczny aj systematic
syty aj satieted. av syto
sytoÊç f satiety
sytuacja f situation
sytuowaç -uuj´ -uujesz impf, pf usytuowaç locate, situate
syzyfowy aj Sisyphean (labor)
SZ
szabas, szabat mi Sabbath
szabasowy aj of szabas
szabelka -lek dim of szabla
szaber -bru mi looting
szabla f sabre
szablista mp fencer specializing in saber
szablon mi cliché
szablonowy aj trite
szabrowaç -ruj´-rujesz impf loot
szabrownik mp looter
szach mp Npl -owie shah
szachista mp chess-player
szachowaç -chuj´ -chujesz impf check (in chess)
szachownica f chess-board
szachowy aj of szachy
szachraj mp swindler
szachrowaç -ruj´ -rujesz impf swindle
szachy pl form G -ów chess
szacowaç -cuj´ -cujesz impf, oszacowaç pf appraise, estimate
szacunek -nku mi us-sg respect, esteem
szacunkowy aj estimated, approximate
szafa f cupboard, cabinent. grajàca ~ music box
szafka -fek f dim of szafa
szafir mi sapphire
szafot mi scaffold (for executions)
szafowaç -fuj´ -fujesz impf squander
szafran mi saffron
szafranowy aj of szafron
szajka -jek f gang, band, ring
szakal ma jackal
szal mi shawl
szala f scale (for weighing)
szaleç -ej´ -ejesz impf, oszaleç pf go crazy, rage, be in frenzy
szalenie av terribly
szaleniec -ƒca mp manman
szaleƒstwo madness
szaleƒczy aj insane, frenzied
szalet mi chalet. public toilet
szalik mi -a scarf
szalony aj mad, crazy. av szalenie
szalowaç -luj´ -lujesz impf cover with boards
szalupa f sloop
szaΠ mi madness, frenzy, fury
szaΠas mi hut, cabin
szaΠwia f salvia
szaman mp shaman
szamotaç si´ -c(z)´ -c(z)esz impf z+I grapple, tussle, struggle with
szamotanina f scuffle
szampan fma champagne
szampaƒski aj of szampan
szampon mi shampoo
szaniec -ƒca mi earthwork
szanowaç -nuj´ -nujesz impf, pf uszanowaç respect, esteem
szanowany aj respected
szanowny aj respected, esteemed
szansa f NApl -e often pl chance. równe ~se even odds
szanta f chanty
szanta˝ mi blackmail, extortion
szanta˝owaç -˝uj´ -˝ujesz impf blackmail
szanujàcy si´ aj self-respecting
szarada f charade
szaraƒcza f Gpl -y locust
szarawary pl form G -ów galligaskins
szargaç -am -asz impf soil
szarlatan mp charlatan.
szarlataneria f quackery
szarlotka -tek f charlotte (pastry)
szarmancki aj gallant
szarotka f edelweiss
szarówka -wek f gray of the day
szarpaç -pi´ -piesz impf, pf szarpnàç -n´ -niesz yank, jerk, tug, wrench. ~ kogoÊ za wΠosy yank s.o. by the
hair. ~ si´ tussle
szarpanina f struggle, tussle
szarpany aj plucked (instrument)
szaruga f bad weather
szaroÊç f grayness, drabness
szary aj gray, drab. av szaro
szarzeç -eje us 3p impf, zszarzeç pf turn grey
szarzyzna f drabness, grayness
szar˝a f (cavalry) charge, attack
szar˝owaç -˝uj´ -˝ujesz impf charge, attack
szasnàç -sn´ -Êniesz pf, impf szastaç -am -asz rustle, . +I squander
szaszΠyk mi shishkabob
szata f vestment, pl attire
szatan mp Satan
szataƒski aj of szatan
szatnia f Gpl -i cloakroom
szatniarz mp cloakroom attendant
szatniarka -rek fem of szatniarz
szatyn mp auburn-haired person
szatynka -nek fem of szatyn
szczapa f chip, sliver
szczaw mi -wiu sorrel
szczawiowy aj of szczaw. zupa ~wa sorrel soup
szczàtek -tku mi remnant, pl remains
szczàtkowy aj residual, vestigial
szczebel -bla mi Gpl -i rung, rank, level. rozmowy na najwy˝szym ~blu talks at the highest level
szczebiot mi chirp
szczebiotaç -oc(z)´ -oc(z)esz impf, pf zaszczebiotaç chirp, twitter
szczebiotka -tek f chatterbox
szczecina f hog bristles
szczególnoÊç. w ~noÊci in particular
szczególny aj particular. av szczególnie particularly. f
szczegóΠ mi detail
szczegóΠowy detailed. av szczególówo in detail
szczekaç -am -asz impf bark
szczelina f slit, chink, crack
szczelny aj tight (fitting), air-tight. av szczelnie tightly (shut)
szczeniak ma pup
szczeniàtko -tek n dim of szczeni´, szczeniak
szczeniç si´ -ni´ -nisz impf have pups
szczeni´ -´cia n pup. see szczeniak
szczeni´cy aj of szczeni´, szczeniak
szczep mi tribe, shoot (of plant)
szczepiç -pi´ -pisz pf, impf szczepiaç link, join, fasten together, graft
szczepionka -nek f grafting, innoculation
szczerba f notch, nick, dent
szczerbaty aj notched, nicked, jagged
szczerbiç -bi´ -bisz impf nick, dent
szczerbiec -bca mi coronation sword of Poland
szczerozΠoty aj pure gold
szczery aj sincere. av szczerze
szczeroÊç f sincerity
szczerzyç -rz´ -rzysz impf . ~ z´by show one's teeth
szcz´dziç -dz´ -dzisz impf often-neg spare, stint, grudge
szcz´ka f jaw
szcz´kaç -am -asz impf, pf szcz´knàç -n´ -niesz clang
szcz´koÊcisk mi lockjaw
szcz´sny see szcz´Êliwy
Êcz´Êciarz mp lucky person
szcz´Êcie happiness, fortune, good luck. na ~ fortunately, for good luck. ze ~Êcia from happiness; caΠe ~, ˝e..
it's a good thing that...
sz´Êç Bo˝e phr God speed
szcz´Êliwy aj happy, fortunate. av szcz´Êliwie happily, successfully
szczodry aj generous
szczodroÊç f generosity
szczoteczka -czek f dim of szczotka
szczotka -tek f (hair) brush
szczotkowaç -kuj´ -kujesz impf brush
szczuç -uj´ -ujesz impf, pf poszczuç sic (dog)
szczudΠo -deΠ us pl stilt
szczupak ma pike (fish)
szczupleç -lej´-lejesz impf grow slim
szczupΠy aj thin, slender
szczur ma rat
szczurzy aj of szczur
szczutek -tka mi fillip, flip
szczyciç si´ -c´ -cisz impf z+G be proud of
szczygiel -gla ma goldfinch
szczypaç -am -asz impf, pf szczypnàç -n´ -niesz pinch
szczypanka -nek f tuck (in clothing)
szczypawka -wek f earwig
szczypce pl form G -piec pincers, pliers, tongs
szczypczyki pl form dim of szczypce
szczypiorek -rku mi chives
szczypnàç see szczypaç
szczypta f pinch (of snuff, salt, etc.)
szczyt mi summit, peak, height. godziny ~tu peak hours of usage
szczytowy aj of szczyt
szczytny aj laudable
szczytowanie n orgasm
szczytowy aj peak
szedΠ see iÊç
szef mp Npl -owie boss
szefostwo management, leadership
szefowa fem of szef
szejk mp Npl -owie sheik
szelàg mi -a farthing
szelest mi rustle
szelesnàç -sn´ -Êniesz pf, impf szeleÊciç -szcz´ -Êcisz +I rustle
szelf mi ocean shelf
szelka -lek f us pl suspender
szelma f rogue, rascal
szemraç -rz´ -rzesz impf babble, mutter
szemrany aj questionable (enterprise)
szept mi whisper
szepnàç -n´ -niesz pf, impf szeptaç -c(z)´ -(c)zesz
szereg mi row, a number of
szeregowy aj rank and file. as mp enlisted man
szeregowiec -wca ma rank-and-file soldier
szermierka f or szermierstwo n fencing (with foils)
szermierczy aj of szermierstwo
szermierz mp fencer, swordsman
szeroki aj wide, broad. av szeroko. comp aj szerszy. comp av szerzej
szerokoÊç aj width
szerszeƒ ma hornet
szeryf mp sheriff (U.S.)
szerzyç -rz´ -rzysz impf disseminate, diffuse, broaden, widen. ~ si´ become broader, wider
szesnastka. reif num sixteen
szesnasty num aj sixteenth
szesnaÊcie num GDL -nastu I -nastoma sixteen.
szeÊcian mi cube
szeÊcienny aj cubic
szeÊciobok, szeÊciokàt mi hexagon
szeÊcioletni aj six-year-old
szeÊç num GDL -u I -oma or -u six
szóstka reif num a six, number six
szósty num aj sixth
szeÊçdziesiàt num GDL -si´ciu L -si´cioma or -u sixty. num aj szeÊçdziesiàty sixtieth
szew szwu mi seam
szewc mp shoemaker, cobbler. klàç jak ~ swear like a trouper. pijany jak ~ drunk as a skunk
szewski aj of szewc
szezlong mi chaise longue
szkalowaç -luj´ -luesz impf slander
szkapa f nag, jade
szkaplerz mi -a scapular
szkarada f eyesore
szkaradny aj hideous, repulsive
szkarlatyna f scarlet fever
szkatuΠa f chest, casket
szkatuΠka -Πek f dim of szkatuΠa
szkic mi essay, study
szkicowaç -cuj´ -cujesz impf, pf naszkicowaç sketch, outline
szkielet mi skeleton
szkieletowy aj skeletal
szkieΠko -Πek n small glass object, watch lens
szklaneczka -czek f dim of szklanka
szklanka -nek f glass
szklany see szkΠo
szklarski aj of szklarstwo, szklarz
szklarstwo n glazing (trade)
szklarz mp glazier
szklarnia f Gpl -rƒ or -rni greenhouse
szklarstwo n glaziery
szkliç -l´ -lisz impf, pf oszkliç glaze. ~ si´ glisten, sparkle
szklisty aj glassy
szkliwo n glaze
szkΠo szkieΠ n glass. szkΠa kontaktowe contact lenses
szklany aj glass, of glass
szkoda szkód f harm, loss. interj too bad
szkodliwoÊç f harmfulness
szkodliwy aj pernicious, harmful
szkodnictwo n sabotage
szkodnik mp damage-doer, ma insect pest
szkodziç dz´ -dzisz impf, pf zaszkodziç +D harm. nie szkodzi don't worry, it's O.K.
szkoliç -l´ -lisz impf, pf wyszkoliç train
szkolenie n schooling, training
szkolnictwo n education, school system
szkolny aj of szkoΠa. lata ~ne school years
szkoΠa szkóΠ f school
szkóΠka -Πek f dim of szkoΠa
szkopuΠ mi hitch, snag
szkóΠka -Πek f dim of szkoΠa. (plant) nursery
szkuner mi schooner
szkwaΠ mi squall
szlaban mi -a bar, barrier (at r.r. crossing)
szlachecki aj noble
szlachcic mp nobleman, gentleman
szlachcianka -nek fem noblewoman, gentlewoman
szlachecki aj of szlachta noble
szlachectwo n nobility
szlachetny aj noble, high-minded; metal ~ precious metal
szlachta f nobility, gentry
szlafrok mi robe
szlag mp the Devil. niech to ~ trafi!, ~ by to trafiΠ! the Devil take it! hang it all!
szlagier -gra mi hit song
szlak mi route, trail
szlam mi sludge
szlauch mi -a rubber hose
szlif mi cut (of a gem)
szlifowaç -fuj´ -fujesz impf cut (gem), polish
szlifa f epaulette
szlifierka -rek f polishing machine
szlifierstwo n diamond cutting
szlifierz mp diamond-cutter
szloch mi sob
szlochaç -am -asz impf, pf zaszlochaç sob
szΠa, szΠo, szΠy, etc. see iÊç
szmaciany aj rag-paper
szmaciarz mp rag-picker
szmal mi slang dough (money)
szmaragd mi emerald
szmaragdowy aj of szmaragd
szmat mi ~ drogi a fair piece (distance)
szmata mi rag
szmatka -tek f dim of szmata
szmatΠawiec -wca mi rag (newspaper)
szmelc mi scrap-iron, junk
szmer mi murmur
szmergiel -gla mi emery
szminka -nek f lipstick
szminkowaç si´ -kuj´ -kujesz impf put lipstick on
szmira f trashy play aor film
szmugiel -glu mi smuggling, contraband
szmugler mp smuggler
szmuglowaç -luj´ -lujesz impf smuggle
sznur mi -a string
sznurek -mi -a (shoe) lace
sznurowaç -ruj´ -rujesz impf lace up
sznurowadΠo -deΠ n shoe-string
sznycel -cla mi cutlet, rissole, snitzel
sznyt m i elegance, style, fashion
szofer mp driver, chauffeur
szoferka -rek fem of szofer
driver's cabin
szok mi shock
szokowaç -kuj´ -kujesz impf, pf zaszokowaç shock
szop ma raccoon
szopa f shop, shed
szopka -pek f creche
szopenowski aj by or relating to Chopin
szorowaç -ruj´-rujesz impf, impf wyszorowaç -ruj´ -rujesz scour, scrub
szorstki aj rough, coarse
szorty pl form G -ów shorts, trunks
szosa f highway
szosowy aj of szosa
szowinista mp chauvinist
szowinizm mi chauvinism
szósty num aj sixth
szóstka reif num six
szpachla spatula
szpaklowaç -luj´-lujesz impf spackle
szpada f (duelling) sword
szpadel -dla spade
szpadzista mp swordsman
szpagat mi kind of strong thread. splits (in gymnastics)
szpak ma starling
szpakowaty aj grizzled, turning gray
szpaler mi double row of trees or people on both sides of road
szpalta f column (in printing)
szpan mi slang extravagance, conspicuous consumption
szpanowaç -nuj´ -nujesz impf put on the ritz
szpara f chink, crevice
szparag mi asparagus
szpargaΠ mi scrap of paper
szpatuΠka -lek f tongue-depresser
szpeciç -c´ -cisz impf disfigure, deface. pf see oszpeciç
szperacz mp sniper, scout
szperaç -am -asz impf rummage, poke about. pf see wyszperaç
szpetny aj ugly, unsightly
szpetota f ugliness
szpic mi point, peak (clothing, hair)
szpicel -cla mp plain-clothes policeman, informer
spiclowaç -luj´ -lujesz impf act as informer
szpicruta f riding whip, riding crop
szpiczasty aj pointy, peaked (cap)
szpieg mp spy
szpiegostwo n espionage
szpiegowaç -guj´ -gujesz impf spy on
szpiegowski aj of szpiegostwo
szpik mi marrow
szpikowaç -kuj´ -kujesz impf, pf naszpikowaç lard, stuff
szpilka -lek f pin. wysokie ~ki high heels
szpinak mi spinach
szpital mi -a hospital
szpitalny aj of szpital
szpon mi -a talon
szprot ma sprat
szpulka -lek f bobbin, spool
szrapnel mi shrapnel
szreƒ f covering of ice
szron mi hoar-frost
sztab mi mil (military) staff
sztabowy aj of sztab
sztabowiec -wca mp staff officer
sztacheta f rail(ing). pl picket fence
sztafeta f relay (race)
sztaluga f easel
sztambuch mi album
sztandar mi standard (flag), banner
sztanga f sports weight, bar-bells
sztangista mp weight-lifter
sztok mi. pijany w ~ blind drunk
sztokfisz ma cod
sztorc mi. ~cem on end
sztorm mi storm, squall
sztormowy aj of sztorm
sztruks mi us-sg corduroy
sztruksowy aj of sztruks
sztubacki aj school-boy's (prank, etc.)
sztucer mi -a carbine rifle
sztuciec -çca mi utensil. pl knife, fork, and spoon
sztucznoÊç f artificiality
sztuczny aj artificial
sztuka f art, trick, play (theatrical). piece, article of production, head of cattle
sztuczka -czek f trick, artifice
sztukmistrz mp performer, juggler, conjurer
szturcchaç -am -asz impf, pf szturchnàç -n´ -niesz poke, jab
szturchaniec -ƒca mi poke, jab
szturm mi mil assault
szturmowaç -muj´ -mujesz impf storm, assault
szturmak mi -a blunderbuss
sztych mi thrust, shove. point of sword
sztyk mi -a bayonet
sztylet mi stiletto
sztywnieç -ej´-ejesz impf, pf zeszytwnieç stiffer
sztywny aj stiff, rigid
szuba f fur coat
szubienica f gallows
szubrawiec -wca mp blackguard
szufel -fla mi scoop
szuflada f drawer
szufladka -dek f dim of szuflada
szuja f vulg scoundrel
szukaç -am -asz impf +G search for, look for. pf see odszukaç, znaleêç
szuler mp card-sharp
szum mi noise
szumieç -mi us-3p impf make noise, resound
szumny aj noisy, boisterous, grand, sumptuous
szumowina f froth, scum
szczuraç -am -asz impf, pf szurnàç -n´ -niesz shuffle, scrape
szus mi schuss (skiing)
szusowaç -suj´ -sujesz impf schuss
szuwar mi us pl bulrush
szwab smp Kraut (German)
szwadron mi squadron
szwagier -gra mp Npl -owie brother-in-law
szwagierka -rek f sister-in-law
szwajcar mp verger
Szwajcaria f Switzerland
Szwajcar mp Swiss man
Szwajcarka -rek fem of Szwajcar
szwajcarski aj Swiss
szwank mi injury, loss
szwankowaç -kuj´-kujesz impf be deficient
szwargot mi jabber
szwargotaç -c(z)´ -c(z)zesz impf jabber
Szwecja f Sweden
Szwed mp Swede
Szwedka -dek fem of Szwed
szwedzki Swedish. av po ~dzki in Swedish
szwindel -dlu mi swindling
szwindlarz mp swindler
szwindlowaç -luj´ -lujesz impf swindle
szyb mi mineshaft
szyba f pane, windshield
szybka -bek f dim of szyba
szybciutki aj dim of szybki good and quick
szybki aj quick, swift. comp aj szybszy. comp av szybciej
szybkoÊciowy aj rapid-fire
szybkoÊç speed, rapidity
szybowaç -buj´ -bujesz impf glide
szybowiec -wca mi glider
szybownictwo n gliding
szych mi tinsel
szychta a shit (of workers)
szycie n sewing. maszyna do ~cia sewing machine
szyç -szyj´ -szyjesz impf, pf uszyç sew
szydeΠko -Πek Gpl -Πek crocheting needle
szyderca mp scoffer
szyderczy aj mocking
szyderstwo n scoffing, mockery
szydΠo -deΠ n awl
szydziç -dz´ -dzisz impf z+G scoff at, mock
szyfon mi chiffon
szyfr mi code, cipher
szyja f neck
szyjka -jek f dim of szyja
szyk 1 mi order, array
szyk 2 mi sg-only style, smartnes
szykowny aj stylish, smart
szykana f us pl harrassment, chicanery
szykowaç -kuj´ -kujesz impf ready, prepare, array
szyld mi sign
szyling fma shilling
szympans ma chimpanze
szyna f rail
szynk mi tap-room, saloon
szynka -nek f ham
szynkarz mp bar-keeper
szynkwas mi counter (in a bar)
szynszyla f chinchilla
szyper -pra mp skipper (of ship)
szypuΠka -Πek f stalk
szyszak mi casque (pointed helmet)
szyszka -szek f pine-cone. big-shot, bigwig
Â
-Ê indefinite suffix
Êciana f wall
Êcianka -nek f dim of Êciana
Êciàç zetn´ zetniesz pf, impf Êcinac cut down, cut off, exact (taxes), slang grade badly. ~ gΠow´ behead
Êciàgacz mi -a contractor (muscle), featherstitch, turnbuckle
Êciàgawka -wek f crib sheet
Êciàgaç -am -asz impf, pf Êciàgnàç -n´ -niesz pull down, pull off, collect. crib, tap (wire)
Êciec ^ciec pf, impf Êciekaç trickle, drip
Êcieg mi stitch
Êciek aj often-pl sewage
Êcieliç -l´ -lisz impf = sΠaç 1
Êciemnieç see ciemnieç
Êcienny aj of Êciana. zegar ~ wall clock
Êcieraç see zetrzeç
Êcierka -rek f dishrag
Êcierny aj abrasive. papier ~ sand or emery paper
Êcierpieç see cierpieç
Êcierpnàç see cierpnàç
Êcierwo n carcass, carrion
ÊcieÊniç see cieÊniç
Êcie˝ka -˝ek f path
Êci´cie n beheading
Êci´gno -gien n tendon, sinew
Êci´ty aj cut down
Êcigacz mi -a torpedo boat
Êcigaç -am -asz impf hunt, pursue, chase, investigate
Êciganie investigation. organy ~nia investigative authorities
ÊcióΠka f forest cover
Êcisk mi crush, crowd, throng, press(ing)
ÊcisΠy aj precise, exact. av ÊciÊle
ÊcisΠoÊç precision
Êciciskaç -am -asz impf, pf Êcisnàç -sn´ -Êniesz press, squeeze, grasp. ~ si´ contract (heart)
Êciszyç -cz´ -szysz pf, impf Êciszaç silence
Êlad mi trace, track.
Êladowy aj vestigial
Êlamazara smp or fem sluggard
Êlamazarny aj sluggish, listless
Êlaz mi mallow
Âlàsk mi Silesia.
Êlàski aj Silesian
Êledczy aj investigative
Êledziç -dz´ -dzisz impf trace, follow
Êledziona f spleen
Êledztwo n investigation
Êledê ma herring
Êledzik -ma dim of Êledê
Êledziowy aj of Êledê
Êlepiec mp -pca blind man
Êlepnàç -n´ -niesz impf, pf oÊlepnàç go blind
Êlepota f blindness
Êlepy aj blind. ~ ulica dead end. ~ od sΠoƒca blind from the sun. as mo blind person. av Êlepo
Êl´czeç -cz´ -czysz impf drudge, plod
Êliczny aj lovely. av Êlicznie. dzi´kuj´ ~ thank you kindly
Êlimaczek -czka ma dim of Êlimak
Êlimamaczy aj of Êlimak
Êlimak ma snail
Êlina f spit, saliva
Êlinka -nek f dim of Êlina
Êlinowy aj of Êlina
Êliniak mi -a bib
Êlinianka -nek f saliva gland
Êliski aj (od+G) slippery (from)
ÊliskoÊç f slipperiness
Êliwa f plum tree
Êliwka -wek f plum
Êliwowica f plum brandy
Êlizg mi sled run, underside of ski
Êlizgacz mi -a slipper
Êlizgaç si´ -am -asz impf slip, slide, skim (over a surface)
Êlizgawka -wek f skating rink
Êlub mi wedding, pl vows
Êlubny aj of Êlub
Êlubiç -bi´ -bisz impf, pf poÊlubiç wed, marry
Êlubowaç -buj´ -bujesz impf, pf poÊlubowaç vow
Êlusarski aj of Êlusarstwo, Êlusarz
Êlusarstwo n iron-working, locksmithing
Êlusarz mp iron-worker, locksmith
Êluz mi mucous
Êluza f sluice
Êmiaç si´ -iej´-iejesz impf, pf zaÊmiaç si´ z +G laugh at
ÊmiaΠek mp -kowie daredevil
ÊmiaΠoÊç f boldness
ÊmiaΠy aj bold, brave. av ÊmiaΠo
Êmiech mi laughter. ze ~chu from laughter
Êmieciarz m p rag-picker
Êmieciç -c´ -cisz impf make mess, scatter garbage
Êmieç 1 mi -a NGApl -i us pl trash, garbage
Êmieç 2 Êmiem Êmiesz impf dare, venture
Êmierç f death
Êmierdzàcy aj stinking
Êmierdzieç -dz´ -dzisz impf stink
Êmierdziel ma skunk, stinker
Êmierdziuch smp stinker, fma smelly cheese
Êmiertelnik mp mortal
ÊmiertelnoÊç f mortality, rate of death
Êmiertelny aj deadly, fatal, mortal. av Êmiertelnie mortally
ÊmiesznoÊç f ridiculousness
Êmieszny aj funny, ludicrous, ridiculous
Êmieszyç -sz´ -szysz impf amuse. pf see rozÊmieszyç
Êmietana f (sour) cream
Êmietanka f sweet cream
ÊmietankowyI aj of Êmietanka
Êmietniczka -czek f dustpan
Êmietnik mi refuse dump
Êmietnisko n aug of Êmietnik
Êmiga f sail of a windmill
ÊmigΠo -gieΠ n propeller
ÊmigΠoÊç f slenderness
ÊmigΠowiec -wca mi helicopter
ÊmigΠy aj slender
Êmigaç -am -asz impf, pf Êmignàç -n´ -niesz flit, swish
Êmigus-dyngus phr Monday after Easter, water-prank day
Êniadaç -am -asz impf eat breakfast
Êniadanie n breakfast. jeÊç na ~ have for breakfast. przy ~niu. dim Êniadanko
~niowy
Êniady aj dusky, swarthy
Êniedê f patina, vertigris
Êniç si´ -Êni 3p-only impf, pf przyÊniç si´ +D appear (to s.o.) in a dream. ani mi si´ Êni I wouldn't dream of it
Ênieg mi snow
Êniegowy aj of Ênieg
Ênieguliczka -czek f snowberry
Ênie˝ka -˝ek f snowball
Ênie˝ny aj. pΠatek ~ snowflake
Ênie˝yca f snow-storm
Ênie˝ysty aj snowy, snow-covered
Êpiàcy aj sleepy
Êpiàczka f sg-only sleeping sickness
Êpichlerz = Êpichrz, spichrz
Êpieszny aj quick, hasty, hurried
Êpieszyç or spieszyç -sz´ -szysz impf, pf poÊpieszyç or pospieszyç trans hurry, hasten. ~ si´ rush, be in a
hurry, make haste
Êpiew mi singing
Êpiewaç -am -asz impf, pf zaÊpiewaç sing
Êpiewak mp singer, ma song-bird
Êpiewaczka -czek fem of Êpiewak
Êpiewnik mi -a song-book
Êpiewny aj melodious, songful
Êpioch semi-ers sleepy-head
Êpiwór -wora mi sleeping bag
Êredni aj medium, average. av Êrednio on the average
Êrednica f diameter
Êrednik mi -a semicolon
Êrednio- prefix midÊredniowiecze
n Middle Ages
Êredniowieczny aj Medieval
Êre˝oga f haze
Êroda Êród f Wednesday
Êrodowy aj of Êroda
Êrodek mi -a often-pl center, means, substance. ~kiem +G in the middle of. do Êrodka (to) inside. ~ki
dewizowe hard-currency resources. ~ki masowego przekazu mass media. ~ki do ˝ycia means of support
Êrodkowy aj central
Êrodowisko n environment, surroundings, milieu
Êrodowiskowy aj of Êrodowisko
Êród prep +G amidst
Êród- prefix midÊródlàdowy
aj inland
Êródmiejski aj of ÊródmieÊcie
ÊródmieÊcie n downtown
Êródziemnomorski aj Mediterranean
Êruba f screw, bolt
Êrubka -bek f dim of Êruba
Êrubokr´t mi screwdriver
Êrubowaç -buj´-bujesz impf screw
Êrubowy aj of Êruba
Êrut mi shot, buckshot. gruby ~ buckshot
Êwiadczenie n certificate
Êwiadczyç -czy us-3p im,pf o +L indicate, testify to. pf see zaÊwiadczyç
Êwiadectwo n evidence, certificate
Êwiadek -dka mp Npl -owie witness
Êwiadkowaç -kuj´ -kujesz impf bear witness to
ÊwiadomoÊç f consciousness, knowledge
Êwiadomy aj +G conscious of. av Êwiadomie consciously
Êwiat mi -a Dsg -u Lsg Êwiecie world. na Êwiecie in the world
Êwiatek -tku mi dim of Êwiat
ÊwiateΠko -Πek n dim of ÊwiatΠo
ÊwiatΠo mi L Êwietle light. w Êwietle +G in light of
ÊwiatΠochΠonny aj light-absorbing
ÊwiatΠomierz mi -a photometer
ÊwiatΠoczuΠy aj photosensitive
ÊwiatΠodruk mi photocopy
ÊwiatΠoÊç f light, brightness
ÊwiatΠy aj enlightened
ÊwiatΠowstr´t mi photophobia
Êwiatoburca mp earth-shaker
Êwiatopoglàd mi world-view
Êwiatowiec -wca mp man of the world
Êwiatowy aj of Êwiat
Êwiàteczny aj holiday, festival
Êwiàtek -tka mp carved saint in a roadside shrine
Êwiàtobliwy see Êwi´tobliwy
Êwiàtynia f temple
Êwider -dra mi drill, bore
Êwidrowaç -ruj´ -rujesz impf drill, bore
Êwieca f candle
Êwieczka -czek f dim of Êwieca
Êwieciç -c´ -cisz impf shine. ~ si´ shine, give off light
ÊwiecideΠko n bauble, trinket, gew-gaw, knick-knack
Êwiecki aj lay, mp laic
Êwiecznik mi -a chandelier
Êwiekra -kier f mother-in-law
Êwiergot mi twitter
Êwiergotaç -oc(z)´ -oc(z)esz impf twitter
Êwierczyna f spruce forest
Êwierk mi -a spruce
Êwierzba f scab
Êwierzbiç -bi 3p-only itch
Êwierszcz ma cricket
Êwietle see ÊwiatΠo
Êwietlica f club-room
Êwietlik ma glow-worm
Êwietlisty aj full of light
Êwietlny aj luminous
Êwietny aj excellent, fine, great, wonderful, splendid. av Êwietnie great, wonderful
Êwie˝y aj Nmppl -y fresh. av Êwie˝o recently
Êwie˝utki aj dim of Êwie˝y good and fresh, real fresh
Êwie˝oÊç freshness
Êwi´cenie n consecration (of a priest)
Êwi´ciç -c´ -cisz impf observe (a holiday, anniversary, etc.), consecrate. ~ si´. coÊ si´ Êwi´ci something is up
Êwi´cie av of Êwi´ty. ~ przekonany perfectly certain
Êwi´cone aj as n Easter table, Easter delicacies
Êwi´to Êwiàt n holiday
Êwi´tobliwy aj pious, saintly
Êwi´tojaƒski aj St. John's. chleb ~ carob
Êwi´tokradca mp sacrilegious person
Êwi´tokradztwo n sacrilege
Êwi´toszek -szka smp hypocrite
Êwi´toszka -szek fem of Êwi´toszek
Êwi´toÊç f holy thing
Êwi´towaç -tuj´ -tujesz impf celebrate holiday
Êwi´ty aj holy, sacred, mp saint. av Êwi´cie
Êwinia f pig, swine, fig bastard
Êwiniarz mp swineherd
Êwiƒka -nek f dim of Êwinia. ~ƒka morska guinea pig
Êwiƒski aj of Êwinia
Êwinina f pork
Êwiniobicie n pig-slaughtering
Êwintuch smp scoundrel, swine
Êwiƒstwo n abomination, rotten act
Êwir fma slang. dostaç ~ra go mad
Êwist mi whistle
Êwistaç -szcz´ -szczesz impf, pf Êwisnàç -sn´ -Êniesz whistle
Êwistek -tka mi scrap of paper
Êwisnàç see Êwistaç
Êwistak ma marmot, woodchuck
Êwit mi dawn, daybreak; o Êwicie at daybreak; skoro ~ as soon as it was light
Êwitaç -a us-3p pf, zaÊwitaç impf dawn, break (of day)
Êwitezianka -nek f water-nymph (living in Lake Âwiteê)

Copyright © 1996-2009