A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

C
caca or cacy aj or av indecl child's language nice, hunky-dory
cackaç si´ -am -asz impf z+I treat with kid gloves, humor
cacko n toy, gimcrack, knick-knack, gew-gaw
cadyk mp Npl -owie Hassidic leader
cal mi -a inch
calówka -wek f inch ruler
caΠkiem av completely, entirely, wholly, quite, rather
caΠkowity aj entire, utter. av caΠkowicie wholly, fully, entirely, utterly
caΠodobowy aj twenty-four-hour
caΠodzienny aj all-day-long
caΠoksztaΠt mi totality, whole
caΠonocny aj all night long
caΠoroczny aj all year long
caΠostka -tek f entirety
caΠoÊç f whole, unity, entirety. w ~Êci entirely, as a whole. aj caΠoÊciowy taken as a whole
caΠowaç -Πuj´ impf, pf pocaΠowaç, ucaΠowaç kiss w+A on. ~ si´ kiss e.o. ucaΠowaç describes a more sincere and
lasting kiss.
caΠun mi shroud
caΠus fac an kiss
caΠy aj whole, entire, intact. na ~Πego at full strength. av caΠo. wyjÊç ~ come out alive, in one piece
cap ma 1. he-goat, billy goat 2. exclam gotcha!
capnàç -n´ -niesz pf grab, nab
capstrzyk mi signal tatoo, (sound for ) retreat
car mp NApl -owie tsar
carat mi tsardom
carski aj tsarist
caryca f tsarina
cd. abbrev ciàg dalszy continuation
ceber -bra mi bucket. leje jak z ~bra it's raining cats and dogs
cebula f onion
cebulka -lek f bulb (of tulip, etc.)
cech mi guild, craft
cecha f trait, characteristic, feature
cechowaç -chuje -chujesz impf, pf nacechowaç or pocechowaç characterize, mark. intrans ~ si´ +I be
characterized by
cechowy aj of cech
cedowaç -duj´ impf cede
cedr mi cedar
cedrowy aj of cedr
ceduΠa f (stock or currency) quotation
cedzak mi -a sieve, strainer
cedziç -dz´ -dzisz impf, pf wycedziç strain. drawl
cegielnia f Gpl -ni brick factory, brickyard
cegieΠka -Πek f dim of cegΠa
cegΠa -gieΠ f brick
ceglany aj made of brick
ceglasty aj brick-colored
Cejlon mi Ceylon
cekaem mi mounted machine-gun
cekin mi -a sequin
cel mi Gpl -ów aim, goal, target, destination. bez ~lu aimlesslessy
cela f cell (in prison, monastery)
celebra f celebration (of religious service)
celebracja f celebration
celebrowaç -ruj´ -rujesz impf celebrate (mass)
celibat mi sg-only celibacy
celnik mp customs official
celnoÊç f accuracy
celny 1 aj well-aimed, accurate, apt
celny 2 aj of cΠo qv customs. kontrola ~na customs station. opΠata ~na customs duty
celofan mi cellophane
celowaç -luj´ impf, pf wycelowaç do+G aim at
celownik mi -a dative case, aiming mechanism
celowoÊç f purpose, sense
celowy aj of cel purposeful, sensible. av celowo on purpose, intentionally
Celsjusz mi -a Celsius
Celt mp NVpl -owie Celt
celtycki aj Celtic
celujàcy aj exemplary
celuloza f cellulose
cembrowaç -ruj´ -rujesz impf timber, encase
cement mi cement
cementownia f cement factory
cementowaç -tuj´ -tujesz impf cement. intrans ~ si´ be cemented, be consolidated
cementowy aj of cement
cena f price, cost, value. za wszelkà ~n´ at any cost
ceniç -ni´ -nisz impf, pf oceniç value, prize, treasure
ceniony aj valued, prized
cennik mi price list
cenny aj valuable
cent fac an cent
centrala f central, center
centralka -lek f switchboard
centralny aj central
centrum n center (of town). ~ handlowe shopping district, mall
centygram mi -a centigram
centymetr fac an -a centimeter. tape-measure
cenzor mp censor
cenzorowaç -ruj´ -rujesz impf censor
cenzura f censorship
cep mi (threshing) flail
ceper -pra mp low-lander
cera 1 f complexion
cera 2 f darn, mend
ceramiczny aj ceramic
ceramika f ceramics, pottery
cerata f oilcloth
ceregiela f us pl ceremony, fuss, to-do
ceremonia f ceremony
ceremonialny aj ceremonious
ceremoniaΠ mi ceremonial, ceremony
cerkiew -kwi f Orthodox church
cerkiewny aj of cerkiew
cerowaç -ruj´ impf, pf pocerowaç or zacerowaç darn
certyfikat mi certificate
cesarski aj Caesarian. ci´cie ~kie Caesarian section
cesarstwo n empire
cesarz mp NVpl -owie emperor
cesarzowa f decl as aj Vsg -o empress
cewka -wek f coil. ~ moczowa urethra
cewnik mi -a catheter
cezura f caesura
c´gi pl form G ów pincers
c´tka -tek spot (on skin)
c´tkowaç -kuj´ -kujesz impf spot, mottle
c´tkowany aj mottled, spotted
CH
chaber -bra mi cornflower
chadzaç -am -asz impf freq of chodziç
chaΠa f trash
chaΠtura f slipshod work (done for the sake of money)
chaΠupa f hovel, shanty, shack, hut, cottage
chaΠupnictwo n cottage industry
chaΠupniczy aj cottage (industry, etc.)
chaΠupnik mp serf
chaΠwa f halvah
cham mp pej cad, boor, churl
chamski aj of cham
chamstwo n boorishness
chandra f. mieç ~r´ have the blues
chaos mi chaos, confusion
chaotyczny aj chaotic
charakterystyczny aj chartacteristic, typical
charakter mi character. w ~rze +G in the role of, capacity of, by way of
charakterystyczny aj dla+G characteristic of
charakterystyka f profile
charakteryzacja f characterization, make up
charakteryzator mp make-up artist
charakteryzatorka -rek fem of charakteryzator
charakteryzowaç -zuj´ impf, pf pocharakteryzowaç or ucharakteryzowaç characterize, make up as. intr ~ si´
be characterized by
charczeç -cz´ -czysz impf, pf zacharczeç wheeze
charkot mi gurgle
chart ma greyhound
charytatywny aj charitable
charyzma f charisma
charyzmatyczny aj charismatic
chaszcze pl form G -y or -ów thicket
chata f hut, cottage
chatka -tek cabin
chcàc nie chcàc phr willy-nilly
chcàcy. phr dla ~cego nie ma nic trudnego where there's a will there's a way
chcieç chc´ chcesz impf, pf zechcieç +A or +G want, wish, desire.
chciaΠ(a)bym (+infin) I'd like to
chcieç powiedzieç mean.
chcieç si´ +D feel like. nie che mi si´ I don't feel like it.
chciwiec -wca mp miser
chciwoÊç f greed
chciwy a greedy. av chciwie greedil
cheΠpiç si´ -pi´ -pisz impf boast, bluster, brag, swagger
cheΠpliwy aj boastful
chemia f chemistry
chemiczka -czek fem of chemik
chemiczny aj chemical
chemik mp chemist, chemistry teacher
chemikalia pl form Gpl -iów chemicals
chemoterapia f chemotherapy
cherlaç -am -asz impf languish, be weak, waste away.
cherlak mp pej invalid
cherlawy aj sickly, wasting away
cherubin mp Npl -ny cherubin
cherubinek -nka mp cherub
ch´ç f desire, wish do+G for. mieç dobre ch´ci mean well. z ch´cià eagerly, willingly, gladly
ch´tka -tek f dim of ch´ç. caprice, frivolity
ch´tnie av eagerly, willingly, readily, gladly. ~ to zrobi´ I'd be glad to do that. najch´tniej most willingly,
by preference
ch´tny aj eager, desirous, willing, keen
chichot mi giggle
chichotaç -c(z)´ -c(z)esz impf, pf zachichotaç giggle, snicker, twitter
chichotka -tek f giggly woman
chimera f chimera
Chinka -nek fem of Chiƒczyk
Chiny pl only G Chin China
Chiƒczyk mp Chinese (person)
chiƒski Chinese. av po ~sku in Chinese
chiƒszczyzna f Chinese language and culture
chips "czips" fac an us pl (potatoe, etc.) chip, crisp
chiromancja f fortune-telling (from the reading of hands)
chirurg mp Npl -rdzy or -gowie surgeon
chirurgia f surgery
chirurgiczny f surgical
chityna f chitin
chlaç -chlej´ chlejesz impf guzzle (alcohol)
chlapaç -pi´ -piesz impf, pf chlapnàç -n´ -niesz or pochlapaç splash. ~ si´ +I lap up
chlastaç -szcz´ -szczesz impf, pf chlasnàç -sn´ -Êniesz splash, whack, swish
chleb mi -a bread
chlebak mi -a haversack
chlebowy aj of chleb
chlebodawca mp Npl -y arch or joc employer
chlew mi -u -or -a pigsty
chlewnia f pigsty, cloven-foot livestock
chlewny. trzoda ~na swine, pigs
chlipaç -pi´ -piesz impf, pf chlipnàç -n´ -niesz whimper, sob
chlor mi chlorine
chlorek -rku mi chloride
chlorkowaç -kuj´ -kujesz impf bleach with chlorine
chlorofil mi chlorophyl
chloroform mi chloroform
chlorowaç -ruj´ -rujesz impf disinfect with chlorine
chlorowodór -doru mi hydrogen chloride
chluba f pride
chlubiç si´ -bi´ -bisz impf +I take pride in
chlubny aj praiseworthy, glorious
chlupaç -pi´ -piesz impf, pf chlupnàç -n´ -niesz bubble +I splash in (water, etc.)
chlupot mi bubbling or lapping sound
chlupotaç -c(z)´ -c(z)esz impf = chlupaç
chlustaç -szcz´ -szczesz impf, pf chlusnàç -sn´-Êniesz splash, flush
chΠam mi junk goods
chΠeptaç -pc(z)´ -pc(z)esz impf lap up
chΠodnàç -n´ -niesz impf intrans cool down
chΠodnia f walk-in freezer
chΠodnica f refrigerator, radiator
chΠodnictwo n refrigerator technology
chΠodniczy aj of chΠodnica, chΠodnictwo
chΠodny aj cool, cold, chilly. av pred chΠodno
chΠodziarka -rek f (industrial) refrigerator, cooler
chΠodziç -dz´ -dzisz impf, pf o- trans cool, chill. ~ si´ cool down, chill
chΠonàç -n´ -niesz impf, pf pochΠonàç absorb. pf see also ochΠonàç
chΠonnoÊç f receptivity
chΠonny receptive, absorptive
chΠop mp oft pej Dsg -u peasant, farmer, fellow, man, guy
chΠopak mp boy, boyfriend
chΠopczyk mp little boy
chΠopiec -pca mp Dsg -u boy
chΠopi´cy aj boyhood
chΠopisko n aug of chΠop
chΠopka -pek fem of chΠop
chΠopomania f peasant mania (idealization of things peasant)
chΠopski aj of chΠop
chΠopstwo n peasantry
chΠosnaç -sn´ -Êniesz pf, impf chΠostaç -szcz´ -szczesz lash, flog, whip
chΠosta f lashing, flogging
chΠód chΠodu mi cold, chill
chΠystek -tka ma whipper-snapper
chmara f large amount, swarm
chmiel mi hops
chmielowy aj of chmiel
chmura f cloud
chmurka -rek f dim of chmur
chmurny aj cloudy
chmurzyç si´ -rz´ -rzysz impf, pf zachmurzyç si´ cloud over
chochla f ladle
chochlik mp pej demon, hobgoblin. ~ drukarski serious printer's error
chochoΠ mi straw mulch stack
chocholi aj of chochoΠ
chocia˝ conj although
chocia˝by interj let's say
choç conj although, though, even though, albeit, at least. ~ na chwil´ at least for a moment. choçby even if
chodliwy aj easy to sell
chodnik mi -a sidewalk, (rug) runner
chodnikowy aj of chodnik
chodziarz mp race-walker
chodziç -dz´ -dzisz chodê indet, det see iÊç. go on foot, walk.
dziecko ju˝chodzi the child can already walk.
czy zegar chodzi? is the clock running?
chodê no come on. chodzi o+A it is a matter of.
o co chodzi? what's up?
jeÊli chodzi o mnie as far as I'm concerned. ~ w+L wear
chodzony fac an decl like aj type of slow folk dance
choina f Scotch pine functional augmentative of choinka
choinka -nek f Christmas tree
choinkowy aj of choinka
chojak mi -a spruce
chojrak mp dare-devil
cholera f cholera. as imprec vulg damn!. do jasnej ~ry goddammit. jak ~ like hell
cholerny aj damned, damnable. av cholernie horribly, terribly, damnably
choleryczka -czek fem of choleryk
choleryczny aj choleric
choleryk mp choleric individual
cholesterol mi cholesterol
cholewa f boot-top
cholewka -wek f dim of cholewa
chomàto n horse-collar
chomik ma hamster
chomikowaç -kuj´ -kujesz impf stash
choraΠ mi chorale
choràgiew -gwi f banner
choràgiewka -wek f dim of choràgiew
chorà˝y mp decl like aj ensign
choreografia f choreography
choroba -rób f sickness, illness, disease. ~ morska sea-sickness
chorobliwy aj morbid. av chorobliwie morbidly
chrobotwórczy aj pathogenic
chorobowy aj relating to illness
chorowaç -ruj´ -rujesz impf be sick. pf zachorowaç fall ill or pochorowaç be sick for a bit
chorowity aj sickly
Chorwacja f Croatia
chorwacki aj Croatian
chory aj sick, ill. ~ umysΠowo mentally ill. as mp patient. av choro
chowaç -am -asz impf, pf pochowaç or schowaç bury, hide, secrete, keep, put away. intr ~ si´ hide
chór mi chorus, choir. ~rem in a chorus
chóralny aj choral
chórek -rku mi backup singers
chórzysta mp choir-member
chów chowu mi raising, breeding
chrabàszcz ma june-bug, may beetle
chrapa f nostril (of animal, esp. horse)
chrapaç -pi´ -piesz impf, pf chrapnàç -n´ -niesz snore
chrapka -pek f dim of chrapa
chrapnàç see chrapaç
chrapliwy aj hoarse, husky, grating
chrobot mi scraping, scratching, grating, creaking
chrobotaç -c(z)´ -c(z)esz impf creak
chrom mi chromium, chrome
chromaç -am -asz impf limp, hobble
chromatyka f sg-only chromatics, the study of color
chromatyczny aj chromatic
chromosom mi chromosome
chromowaç -muj´ -mujesz impf chrome
chromowy aj of chrom
chroniczny chronic
chroniç -ni´ -isz impf, pf schroniç or uchroniç protect. intrans ~ si´ take cover, take shelter
chroniony aj protected (species, etc.)
chronologia f chonology
chronologiczny aj chronological
chronometr mi chronometer, astrological clock
chrupaç see chrupnàç
chropawy aj coarse, uneven, ragged
chrupaç -pi´ -piesz impf, pf chrupnàç -n´-niesz crunch
chrupki 1 -pek pl only crisps, chips
chrupki 2 aj crisp, brittle
chrupnàç ss chrupaç
chrust mi brushwood
chruÊciel ma rail (wading bird)
chruÊcik ma caddis-fly
chruÊciki pl form funnel cake
chrypa f sore throat, hoarseness
chrypka -pek f dim of chrypa
chrypieç -pi´ -pisz impf croak, rasp, be hoarse
chrypka f hoarseness
chrypliwy aj hoarse
chrypnàç -n´ -niesz impf, pf pochrypnàç, ochrypnàç, schrypnàç, zachrypnàç grow hoarse
Chrystus mp Christ
chrystusowy aj of Chrystus
chryzantema f chrysanthemum
chrzàkaç -am -asz impf, pf chrzàknàç -n´ -niesz clear throat, grunt
chrzan mi horseradish
chrzanowy aj of chrzan
chrzàknàç see chrzàkaç
chrzàstka f us sg gristle
chrzàstkowaty aj gristly
chrzàszcz ma beetle, junebug
chrzciç -c´ -cisz chrzcij impf, pf ochrzciç, pochrzciç christen, baptize
chrzcielnica f baptismal bowl
chrzciny pl form G -in baptism
chrzest mi christening, baptism
chrzestny aj god-, as in córka ~na god-daughter. matka ~na god-mother. ojciec ~ny god-father
chrzeÊcijan(in) mp Christian
chrzeÊcijanka -nek fem of chrzeÊcijanin
chrzeÊcijaƒski aj Christian
chrzeÊcijaƒstwo n Christianity
chrzeÊniaczka -czek f god-daughter
chrzeÊniak mp god-son
chrz´st mi crunch, clatter, clank
chrz´Êciç -szcz´ -Êcisz impf crunch
chuchchaç -am -asz impf, pf chuchnàç -n´-niess w+A puff, breathe (on)
chuchro -cher n frail (bodied person), weakling
chuç f desire, lust, concupiscence
chuderlak mp pejs weakling
chuderlawy aj weak, sickly
chudnàç -n´-niesz impf grow thin
chudoba f modest living conditions
chudy thin, skinny, lean, scrawny. av chudo. comp aj chudszy
chudzielec -lca -lca emaciated person, bag of bones
chuj ma vulg prick
chuligan mp -ni or -ny hooligan, ruffian
chuligaƒski aj of chuligan
chuligaƒstwo n hooliganism
chusta f scarf, muffler, kerchief
chusteczka -czek f dim of chustka handkerchief
chustka -tek f dim of chusta
chutor mi hist 19th-C Ukrainian farmstead
chwacki aj gallant
chwalebny aj praiseworthy, laudable, commendable
chwaliç -l´ -lisz impf, pf pochwaliç praise. ~ si´ boast. pf see also zachwaliç
chwaΠa f praise, glory. ~ Bogu! thank God!
chwast mi weed
chwat mp pej gay young blade
chwiaç -iej´ -iejesz impf, pf zachwiaç +I shake. ~ si´ sway, reel, totter
chwiejny aj tottering, unsteady, unstable
chwila f moment, while, instant
chwilami at times
co chwil´ every so often.
na chwil´ for a moment.
po chwili after a moment.
przed chwilà a moment ago.
przez chwil´ for a moment.
w ka˝dej chwili at any time.
w pewnej chwili at a certain moment.
w tej chwili at that moment.
chwileczka -czek f dim of chwila. ~k´ just a moment
chwilowy aj momentary, passing, temporary. av chwilowo temporarily
chwyciç -c´ -cisz pf, impf chwytaç seize, grasp, catch hold of, seize. za+A reach for (a weapon, etc.). ~ kogoÊ
za+A grab s.o. by (the hand, etc.). (of fish) to bite. ~ si´ +G grasp for, resort to
chwyt mi grasp, hold
chwytaç see chwywiç
chwytliwy aj swift to understand, quick on the uptake
chwytny aj prehensile
chyba av probably, maybe, perhaps. ~ nie probably not, I don't think so. ~ tak probably so, I suppose so. ~,
˝e unless.
chybcikiem aj in a hurry
chybiç -bi´ -bisz pf, impf chybiaç 1. +G miss (a target). 2. +D slight. na chybiΠ trafiΠ at random
chybiony mistaken, wrong-headed, off the mark
chybotaç si´ -oc{z}´ -oc(z)esz impf, pf chybotnàç si´ -n´ -niesz intrans shake, swing, rock
chybotliwy aj shaky, wobbly
chyliç -l´ -lisz impf, pf uchyliç trans bend, incline, nod. intrans ~ si´ 1. bend, incline, tend toward. 2. od+G
decline from, evade
chyΠkiem aj in secretly, surrepticiously, stealthily, furtively
chytroÊç f craft(iness), cunning, slyness
chytry aj cunning, sly, crafty
chytrus mp sly old fox
chy˝y aj swift, fast, fleet
ci D of ty or mppl of ten qv. to ci heca there's a fine kettle of fish for you
ciach onom crash!, bang!, chop!
ciaΠko -Πek n corpuscle
ciaΠo n LVsg ciele body, flesh
ciamajda mp pej slouch, sluggard
ciamkaç -am -asz impf eat noisly
ciapa =ciamajda
ciarki -rek f -pl form gooseflesh, shivers
ciasnota f tight for space, parochialism
ciasny tight, narrow, crampted (space). av ciasno
ciastkarnia f Gpl -rni or -rƒ pastry shop
ciastko n dim of ciasto cake, pastry, cookie
ciasto n Lsg cieÊcie dough, cake, batter
ciàç tn´ tniesz tnij impf, pf pociàç cut, nick. pf see also naciàç, przyciàç, Êciàç, uciàç
ciàg mi stretch, course, sequence, draft. w ~gu +G in the course of, during. ~ dalszy continuation
ciàgaç -am -asz impf pull, drag, draw
ciàgle aj continuously, constantly, still, on and on. ~ mówiç keep talking
ciàgΠoÊç f continuity
ciàgΠy constant, continuous. av ciàgle constantly qv
ciàgnàç -n´ -niesz impf, pf pociàgnàç draw, drag, pull, haul, tug, continue (talking). ~ si´ stretch, extend
ciàgnik mi -a tractor
ciàgnikowy aj of ciàgnik
ciàgota f us pl do+G sexual urge
cià˝a f pregnancy. byç w ~˝y pregnant. zajÊç w ~˝´ become pregnant
cià˝owy aj of cià˝a
cià˝enie n gravity
cià˝yç -˝´ -˝ysz impf (na +L) weigh heavily (on)
cichaczem aj quietly, in secret, on the sly
cichnàç ~n´ -niesz impf, pf u- grow quiet
cichociemny aj in the silence of the night
cichy aj quiet. av cicho! quiet! hush! comp av ciszej av po ~chu on the sly
cichuteƒki, cichutki aj dim of cichy nice and quiet
ciebie GAof ty qv
ciec ciekn´ ciekniesz ciekΠ or ciek´ cieczesz impf flow, run
ciecz mi fluid, liquid
ciec or cieknàç ciekn´ -niesz ciekΠ impf flow, run, drop, leak, trickle
ciecz f liquid, fluid
cieç mp colloq watchman
ciekawiç -wi´ -wisz impf, pf zaciekawiç trans interest
ciekawostka -tek f oddity
ciekawski aj overly curious, inquisitive, prying
ciekawy (or m. ciekaw) aj interesting. ~ +G curious about. jestem ciekaw(a) I wonder. av ciekawie
interestingly
ciekawoÊç f curiosity. z ~Êci out of curiosity
ciekΠy aj fluid, liquid
cielak =ciel´
cielesny aj of ciaΠo bodily, corporeal
ciel´ -´cia n NApl -´ta Gpl -àt calf
ciel´cina f veal
ciel´cy aj of ciel´
cieliç si´ -l´ -lisz impf calve
cielisty aj flesh (colored)
cielna f aj with calf
cielsko aug of ciaΠo
ciemi´ -iemia NApl -iona crown (of the head)
ciemi´ga pf pej dullard
ciemi´˝ca mp Npl -y or ciemi´˝yciel mp oppressor
ciemi´˝yç ˝´ -˝ysz impf oppress
ciemku. po ~ secretly, in th´ dark
ciemnia f dark-room
ciemnica f darkness, the dark, dungeon
ciemnieç -eje us-3p impf intr, pf pociemnieç dim, darken
ciemnoÊç f dark(ness)
ciemnota aj ignorance, illiteracy
ciemnowΠosy aj dark-haired
ciemny aj dark, dim, dusky. av and verbal ciemno
cienieç -eje us-3p grow thin
cienki aj thin, fine. comp av cieniej. comp aj cieƒszy
cieniolubny aj shade (plant)
cieniowaç -iuj´ -iujesz impf shade (in art, music)
cienisty aj shady
cieƒ -ni f shadow, shade, trace
cieplarka -rek f incubator
cieplarnia f Gpl -rni or -rƒ hot-house
cieplica f hot springs
cieplny aj thermal
ciepΠo 1 n warmth. 2 av see ciepΠy
ciepΠota f warmth
ciepΠokrwisty aj warm-blooded
ciepΠy aj warm. av and av pred ciepΠo
ciernisty aj thorny
cierniowy aj thorned
cierƒ -nia mi thorn
cierpiàcy aj as mp sufferer
cierpieç -pi´ -isz impf, pf ucierpieç suffer. ~ na+A suffer from (illness). nie ~ not abide, nie ~ zwΠok brook no
delay
cierpienie n suffering, anguish, distress
cierpki aj acrid, pungent, tart
cierpliwoÊç f patience
cierpliwy aj patient, long-suffering. av cierpliwie patiently
cierpnàç 1 -n´ -niesz impf, pf Êcierpnàç grow numb. ÊcierpΠa mu skóra his skin began to crawl
ciesielski aj of cieÊla
cieszyç -sz´ -szysz impf, pf ucieszyç please, delight, gladden. ~ si´ z+G be glad of. +I enjoy (life, etc.)
cieÊla mp Gpl -i or -ów carpenter
cieÊnina f strait
cietrzew -wia ma grouse
ci´ GA short form of ty qv
ci´cie n cut, incision. ~cia bud˝etowe budget cuts. ~ cesarskie Caesarian section
ci´ciwa f bowstring
ci´gi pl form G -ów flogging, drubbing
ci´ty aj cut, keen, biting, sharp-tongued, incisive
ci´˝ar mi weight, burden
ci´˝arek -rka mi counterweight
ci´˝arny aj pregnant
ci´˝arowiec -wca mp weight-lifter.
ci´˝arowy aj freight. samochód ~ truck
ci´˝arówka -wek f truck
ci´˝ki aj heavy, hard, difficult. av and av pred ci´˝ko. ~ chory seriously ill. ~ mi it's hard for me. comp aj
ci´˝szy, comp av ci´˝ej
ci´˝koÊç f gravity, severity, difficulty
cinkciarz mp colloq (illegal) money-changer
ciocia f dim of ciotka Gpl -ç aunt(ie)
cios mi blow, stroke (of fate)
ciosaç -am -asz impf hew, carve
cioteczny aj of ciotka ~ny brat (~na siostra) maternal cousin
ciotka -tek f formal aunt
cis 1 mi yew-tree
cis 2 indecl C sharp
cisawy aj reddish-brown
ciskaç -am -asz impf, pf cisnàç 1 -sn´ -Êniesz hurl, cast, fling. ~ si´ hurl or fling, cast o.s. na+A at
ciskaç -am -asz impf, pf cisnàç 2 -sn´ -Êniesz press, bear on, pinch, be a tight fit. ~ si´ crowd, press forward
cisza f quiet, silence, calm, lull
ciszej see cicho, cichy
ciszyç -sz´ -szysz impf, pf Êciszyç trans quiet down, silence. intr~ si´ quiet or calm down
ciÊnienie n pressure (air, blood, etc.)
ciÊnieniomierz -a mi barometer
ciuch us pl colloq G -ów duds
ciuciubabka f blind man's bluff
ciuΠacz mi -a money-grubber
ciuΠaç -am -asz impf scrape together (money)
ciup in phr wargi or usta w ~ with one's lips pursed
ciupa f tiny room. colloq w ~pie in the clinker
ciupaga f mountaineer's ax
ciupas mi in phr ~sem under guard, under escort
ciura f hist camp-follower
ciurkaç -am -asz impf trickle, drip
ciurkiem adv in a stream, in a trickle
ciut-ciut av part often reduplicated a wee bit
ci˝ba f press, crowd, throng, crush
ci˝ma f hist soft leather boots with upturned toes, worn in XII-XVI C. dim ~˝emka
ckliwoÊç f faintness. excess sentimentality
ckliwy aj sickly (smell), maudlin
cliç -l´ -lisz impf, pf ocliç levy duty or tax
cΠo ceΠ n customs, duty, tariff
cmentarny aj of cmentarz. ~na cisza silence of the grave
cmentarz mi -a cemetery. na ~rzu in the cemetery
cmentarzysko n aug of cmentarz
cmokaç -am -asz impf, pf cmoknàç -n´ -niesz click (tongue), kiss smackingly, slurp
cnota cnót f virtue
cnotka -tek f imaginary virtue
cnotliwy aj virtuous
co pron G czego D czemu IL czym what.
co bàdê whatever.
co chwil´ or co chwila every minute or so.
co dzieƒ every day.
co innego something else.
co najmniej at least.
co nieco something or other.
co prawda to be sure.
co sΠychaç? what's new? co do +G as far as - is concerned.
co takiego? what the heck? co ty na co? what do you say to that?
co wi´cej what is more.
co z tego? what of it?
co zacz emph who or what (in the world).
to co? so what?
codziennoÊç f every-day reality
codzienny aj every-day. av codziennie daily
cofaç -am -asz impf, pf cofnàç -n´ -niesz trans set back, back up, retract, reverse, withdraw. intrans ~ si´ go
away, withdraw, back off
cokolwiek pron decl like co: czegokolwiek, etc. anything (at all), whatever
cokóΠ -koΠu pedestal, base of lightbulb
cola "kola" f cola, Coke
comber -bra mi haunch, saddle (of meat)
comiesi´czny aj monthly
coraz av with comp aj or av more and more, increasingly. ~ Πatwiejszy easier and easier. ~ trudniej with
increasing difficulty. ~ to every now and then
coroczny aj annual, yearly
coÊ pron decl like co: czegoÊ, etc. something. coÊ takiego you don't say
coÊkolwiek indef pron us in NA a little something (to drink, etc.)
cotygodniowy aj weekly, every-week
córeczka -czek or córuchna, córunia f dim of córka
córka -rek f daughter
có˝? emph pron what? interj well? what can I say?. ~ dopiero not to mention
ciuchnàcy aj stinking, fetid
cuchnàç -n´ -niesz stink
cuciç -c´ -cisz impf, pf o- revive, resuccitate
cud mi Npl cuda miracle. jakimÊ ~dem by some miracle
cudacki, cudaczny aj of cudak. eccentric
cudactwo n excentricity
cudak mp excentric person
cudny aj marvelous
cudotwórca mp Npl -y GA-pl -ów miracle-worker
cudowaç duj´ -dujesz impf fuss
cudowny aj wonderful, miraculous, precocious
cudzoΠo˝yç -˝´ -˝ysz impf commit adultery
cudzoΠóstwo n adultery
cudzoziemiec -mca mp foreigner
cudzoziemka -mek fem of cudzoziemca
cudzoziemski aj foreign
cudzo˝ywny aj parasitic
cudzy aj foreign, alien, strange, another's
cudzysΠów -owu mi quotation mark. w ~sΠowie in quotation marks
cug mi team of horses. draft, draw (in a chimney)
cugle pl form G -li reins
cukier -kru mi sugar
cukierek -rka mi candy, sweet
cukierkowy aj semtimental, mawkish, saccharine
cukiernia Gpl -rni or -rƒ sweet-shop, candy-store, confectionary
cukierniczy aj of cukiernictwo, cukiernik
cukiernictwo n confectioner's trade
cukiernica, cukierniczka -czek f sugar-bowl
cukiernik mp confectioner
cukinia f zucchini
cukrowaç -ruj´ -rujesz impf to sugar, sweeten
cukrowiec -wca mi sugar cane
cukrownia f sugar mill, sugar plant, sugar factory
cukrowy aj of cukier
cukrzyca f diabetes
cukrzycowy aj diabetic
cukrzyk mp diabetic person
cuma f mooring rope
cumowaç -muj´-mujesz, pf przycumowaç moor
cwaΠ mi gallop. ~Πem at a gallop
cwaΠowaç -Πuj´ -Πujesz impf gallop
cwaniacki aj cunning, crafty, sly
cwaniak mp crafty fellow, clever dodger, wise guy
cwany aj crafty, cunning, sly, shrewd
cybernetyka f sg-only cybernetics
cybuch mi -a pipe-stem
cycek -cka slang boob
cyferblat mi face (of clock), dial
cyfra f number, numeral, digit
cyfrowy aj of cyfr numerical, digital
Cygan mp Npl -nie GApl -ów Gypsy
Cyganka -nek fem of Cygan
cygaƒski aj of Cygan
cyganeria f artistic bohemia
cyganiç -ni´ -nisz impf cheat, deceive
cygarnica f cigar-case
cygarniczka -czek f cigar or cigarette holder
cygaro n cigar
cyjanek -nku cyanide
cyjanowodór -doru mi prussic acid
cyk onomat tick
cykada f cicada
cykaç -am -asz impf, pf cyknàç -nie us-3p tick
cykada f cicada
cykata f candied fruit peel
cykl mi cycle
cykliczny aj cyclical
cyklina f scraper
cykliniarka f floor-sander
cyklinowaç -nuj´ -nujesz impf smoothe, sand (a parquet floor)
cyklon mi cyclone
cyklop mp cyclops
cyklopowy aj of cyklop
cyklotron mi cyclotron
cyknàç see cykaç
cykoria f chicory
cykuta f poison hemlock
cylinder -dra mi cylinder, top hat
cylindryczny aj cylindrical
cymbaΠ mi as pl form hammered dulcimer. mp pej dolt, bumpkin
cymbaΠki pl form xylophone, glocklenspiel
cyna f tin, pewter
cynowy aj of cyna
cynadra f (animal's) kidney
cynaderka -rek f dim of cynadra. as pl form kidney stew
cynamon mi cinnamon
cynamonowy aj of cynamon
cynfolia f tinfoil
cyngiel -gla mi trigger
cynia f zinnia
cyniczny aj cynical
cynik mp cynic
cynizm mi cynicism
cynk mi zinc
cynkowaç -kuj´ -kujesz impf coat with zinc
cynkowy aj of cynk
cynober -bru cinnabar
cypel -pla mi promontory, headland
cyprys mi -a or -u cypress
cyrk mi circus
cyrkiel -la mi compass (drawing instrument)
cyrkon mi, or cyrkonia f zircon
cyrkowiec -wca mp circus performer
cyrkówka -wek fem of cyrkowiec
cyrkulacja f circulation, =krà˝enie
cyrograf mi hand-written legal document, pact
cyrulik mp arch barber
cyrylica f cyrillic alphabet
cysta f cyst
c ysterna f cistern
cyt interj hush!
cytadela f citadel
cytat mi quote, citation
cytowaç -tuj´ -tujesz, pf zacytowaç quote, cite
cytra f zither
cytrusowy aj citrus
cytryna f lemon
cytrynowy aj of cytryna
cytrynek -nka ma sulfur (butterfly)
cywil mi Gpl -ów civilian, civvies
cywilizacja f civilization
cywilacyjny aj of cywilizacja
cywilizowaç -zuj´ -zujesz impf, pf ucywilizowaç civilize. intrans ~ si´ become civilized
cywilizowany aj civilized
cywilny civil. stan ~ marital status
cyzelowaç -luj´ -lujesz impf engrave, chase (metal)

CZ
czad mi stench from burning, carbon monoxide
czaiç si´ -aj´ -aisz impf na+A lurk, lie in wait (for). pf see zaczaiçsi´
czajka ma lapwing (water bird)
czajniczek -czka mi teapot
czajnik mi -a kettle
czako n shako (type of tall military cap)
czambuΠ mi in phr w ~ in force, totally, all-out (attack)
czapeczka -czek f dim of czapka
czapka -pek f cap
czapla f Gpl -i heron
czar mi attractiveness. in pl magic, charm, sorcery, spell(s)
czara f arch goblet, wine-cup
czarci aj of czart
czarka -rek f dim of czara
czarci see czart
czardasz fac an czardas (Hungarian dance)
czarnobiaΠy aj black and white (film, TV)
Czarnogóra f Montenegro
czarnoksi´stwo n black magic
czarnoksi´˝nik mp black magician, wizard
czarnoksi´ski aj of czarnoksi´sto
czarnorynkowy aj black-market
czarnoskóry aj black-skinned
czarnoziem mi black earth
czarnuszka -szek f dark-skinned woman
czarny aj black, dark. av czarno
czarodziej mp wizard, sorcerer
czarodziejski aj magical
czarowaç -ruj´ -rujesz impf, pf zaczarowaç charm, cast spell on, hex, bewitch
czarujàcy aj fascinating
czarownica f witch, sorceress
czarownik mp magician, witch doctor
czarowny aj enchanting, delightful
czart mp devil, satan
czarter mi chater (flight)
czarterowy aj of czarter
czarujàcy aj enchanting
czas mi time.
czasami at times, sometimes.
czasem per chance, sometimes.
mieç czas have time.
na czas in or on time.
najwy˝szy czas high time.
od czasu do czasu now and again, from time to time.
przed czasem prematurely, ahead of schedule
w czasie +G during.
czasochΠonny aj time-absoring
czasopismo n periodical, journal, magazine
czasownik mi -a verb
czasownikowy aj of czasownik
czasowy aj of czas time (zone), temporary. av czasowo temporarily
czaszka -szek f skull, cranium
czatowaç -tuj´-tujesz impf na+A be on the lookout (for)
czaty pl form G czat in phr byç na ~tach lie in wait
czàstka -tek f dim of cz´Êç small part, particle, segment (of fruit)
czàsteczka -czek f dim of czàstka
czàstkowy aj partial
czci see czeÊç
czciciel mp worshipper
czciç czcz´ czcisz czcij czczony impf, pf uczciç worship, honor, glorify
czcigodny aj worthy, honorable (sir)
czcionka -nek f type, typestyle, font, character (in printing). gruba ~ bold-face
czczy aj vain, idle, empty, hungry. av czczo
Czech mp Czech
CzechosΠowacja -cji Czechoslovakia
Czechy pl only G Czech Bohemia, Czech Republic
czego G of co. colloq and rude why?
czek mi check. ~ podró˝ny traveller's check
czekowy aj of czek
czekaç -am -asz impf, pf poczekaç or zaczekaç wait. +G await. ~ na+A wait for
czekan mi -a ice-ax, alpenstock
czekolada f chocolate
czekoladka -dek f a chocolate (candy)
czekoladowy aj of czekolada
czeladnik mp journeyman
czeladê f retinue
czele. na ~ +G in charge of, at the head of. see czoΠo
czelnoÊç f impudence
czelny aj impudent, brazen
czeluÊç f abyss, precipice
czempion mp champion
czempionat mi championships
czemu D of co qv. czemu? why? how come?. po czemu? how much (each)?
czepek -pka mi cap (nurse's, woman's, child's), bonnet
czepiç -pi´ -pisz colloq annoy. ~ si´ pf, czepiaç si´ -am -asz impf +G cling to, hang on to.
ciepiec -pca mi woman's cloth cap
czepliwy, czepny aj adhesive, sticky, bellicose
czereda f band, gang, pack, swarm
czeremcha f bird-cherry
czerep mi skull, (shell) fragment
czereÊnia f Gpl -ni cherry, cherry tree
czernica f blackberry, whortleberry
czerniç -ni´ -nisz impf, pf poczerniç blacken
czernidΠo n black(ing)
czernieç -ieje us-3p impf, pf poczerniç be black, pf grow black
czernina f blood soup
czerƒ f us sg black(ness)
czerpaç -pi´ -piesz impf, pf zaczerpnàç -n´ -niesz draw (water), ladle, extract (knowledge)
czerpak mi -a ladle
czerstwieç -ej´ us-3p imp get stale
czerstwy aj stale (bread)
czerw ma -wia grub, worm, maggot
czerwiec -wca mi June
czerwcowy aj of czerwiec
czerwieniç -ni´ -nisz impf trans redden. intr~ si´ or czerwienieç be or become red
czerwieƒ f red(ness)
czerwonawy aj reddish, ruddy
czerwonka f dysentary
czerwonoskóry aj red-skinned. as mp Redskin
czerwony a red. av czerwono
czesaç -sz´ -szesz impf, pf uczesaç comb. int ~ si´ comb or do one's own hair. pf see also przyczesaç, zaczesaç
czeski aj Czech, Bohemian. av po ~sku in Czech
czesne n decl like aj tuition
Czeszka szek fem of Czech
czeÊnik mp king's butler
czeÊç f czci honor, worship, regard, reverence. na ~ +G in honor of. as interj czeÊç! hi! bye!
cz´sto avof cz´sty often, frequently
Cz´stochowa f town Czestochowa
cz´stochowski aj of Cz´stochowa
cz´stokroç av frequently
cz´stokrotny aj frequent
cz´stoÊç f frequency
cz´stotliwoÊç f iterativity, frequency
cz´stotliwy aj gram frequentative, iterative
cz´stowaç -tuj´ -tujesz impf, pf pocz´stowaç +A, +I offer s.o. something to eat, +I treat with. ~ si´ help oneself
to
cz´sty aj frequent. av cz´sto. comp aj cz´stszy. comp av cz´Êciej
cz´Êciowy partial. av cz´Êciowo in part, partially
cz´Êç f part, portion, component. w przewa˝ajàcej ~Êci for the most part
czkaç -am -asz impf, pf czknàç -n´ -niesz hiccup
czkawka f us sg hiccup(s)
czΠapaç -pi´ -piesz impf shuffle along
czΠek arch =czΠowiek
czΠekoksztaΠtny aj anthropoid(al)
czΠon mi element, member
czΠonek 1 mi -a member, limb, penis. 2 mp Npl -owie member (of organization)
czΠonkini fem of czΠonek
czΠonkowski aj of czΠonek
czΠonkostwo n membership
czΠowieczeƒstwo n humanity
czΠowiek mp Npl ludzie GApl ludzi Ipl ludêmi man, human, person, one. pl people
czmychaç -am -asz impf, pf czmychnàç -n´-niesz decamp, whisk o.s. away
czochra f hackle
czochraç -am -asz tousle. intrans ~ si´ tousle one's hair
czoΠg mi mi tank
czoΠgaç si´ -am -asz impf crawl
czoΠgista mp tank soldier
czoΠo czóΠ L czele n brow. na czele +G in charge of, at the head of
czoΠobitny aj adulatory, subservient, obsequious
czoΠowy aj of czoΠo leading, outstanding
czoΠówka -wek f forefront, front ranks
czop mi -a pivot, gudgeon
czopek -pka mi spigot
czort =czart
czosnek -nku mi garlic
czóΠenka -nek f pump (ladies shoe)
czóΠno n dugout canoe
czóΠenko -nek n dim of czóΠno
czterdziestka f reif num the number forty
czterdziesty num aj of czterdzieÊci fortieth
czterdzieÊci num -dziestu I -oma forty
czterechsetlecie n four-hundredth anniversary
czterechsetny aj four hundred
czternastka f reif num the number fourteen
czternasty num aj of czternasty fourteenth
czternaÊcie num -nastu I -oma fourteen
czternaÊcioro -rga coll num fourteen
czterokrotny aj four times, quatrofold
czteroosobowy aj four-person
czterosuwowy aj four-cycle (engine)
czterotaktowy aj four-beat (music)
czterowiersz mi -a quattrain
cztery num mp czterej GL czterech D czterem I czterema four.
czterysta num -u I -oma or -u four hundred
czub mi -a tuft, crest
czubatka -tek f crested hen
czubaty aj crested (bird)
czubek -bka mi tip, apex. pl colloq insane asylum. na ~kach on tiptoe(s)
czubiç si´ -bi´ -bisz impf z+I bicker with, be at loggerheads with
czucie n feeling, sensation
czuç czuj´ -ujesz tr feel, sense, smell. intrans ~ si´ feel. êle si´ czuj´ I feel bad
czujka -jek f mil reconnaissance detachment
czujnik mi -a sensor
czujnoÊç f vigilance
czujny aj vigilant, watchful, alert
czuΠek mi -a antenna, feeler, tentacle
czuΠostkowy aj hypersensitive
czuΠoÊç f tenderness, sensitivity
czuΠy aj tender, sensitive. av czule
czupryna f head of hair
czupurny aj blustering, defiant, quarrelsome
czuwaç -am -asz watch, guard, be vigilant, not sleep. ~ nad+I watch over. ~ przy+L sit up with
czwarta aj as f quarter (part)
czwartek -tku mi Thursday
czwarty num aj fourth
czworaczki pl form G -ów quadruplets
czworak. na ~kach on all fours
czworo -rga coll num (group of ) four
czworobok mi square
czworokàt mi quandrangle
czworokàtny aj quadrangular
czworono˝ny aj of czworonóg
czworonóg -noga ma quadruped
czwórka -rek reif num f foursome, the number four
czwórnasób. w ~ four times
czy part whether, if, disjunctive or. czy... czy... whether... or.... czy˝ nie? or isn't it? pr´dzej czy póêniej
czyhaç -am -asz impf lurk na+A for
czyj pron aj czyja czyje whose
czyjÊ pron aj czyjaÊ czyjeÊ someone's
czyjkolwiek indef poss pron anyone's at all
czyjÊ indef poss pron someone's
czyli conj or, in other words
czym IL of co qv. ~ pr´dzej as fast as possible, all the faster
czyn mi act, action, act, deed
czyniç -ni´ -isz impf, pf uczyniç do, make, render (a service)
czynienie n. mieç do ~nia z+I have to do with
czynnik mi -a factor, (chemical) agent
czynnoÊç f activity
czynny active, operating, open (of store or office)
czynsz mi rent
czynszowy aj rental
czyrak mi -a abscess, boil
czysta aj as f plain vodka
czystka -tek f (political) purge
czystopis mi clean copy, final draft
czystoÊç f purity, cleanliness
czysty aj clean, tidy, pure, blank. av czysto. av phr do ~ta thoroughly
czyszczàcy aj. Êrodek ~ cleanser
czyszczenie n cleaning. chemiczne ~ dry cleaning
czyÊciç -szcz´ -Êcisz impf, pf poczyÊciç or wyczyÊciç clean. intr ~ si´ clean or cleanse o.s.
czyÊciec -Êçca mi purgatory
czyÊçcowy aj of czyÊciec
czytaç -am -asz impf, pf przeczytaç read
czytadΠo -deΠ n page-turner
czytanka -nek f reader
czytelnia f Gpl -lni or -lƒ reading room
czytelnictwo n readership
czytelniczka -czek fem of czytelnik
czytelniczy aj of czytelnik, czytelnictwo
czytelnik mp reader
czytelnoÊç f legibility
czytelny aj readable, legible
czytnki mi -a scanner
czytywaç -tuj´ -ujesz impf freq of czytaç
czy˝by? inter is that so? can that be?
czy˝yk ma siskin (bird)
å
çma ciem f moth
çmiç -mi´ -misz impf trans darken. ~ si´ become dark. pf see przyçmiç, zaçmiç
çpaç -am -asz impf colloq take drugs
çpun mp colloq drug addict
çwiartka -tek f quarter (liter, etc.)
çwiartowaç -tuj´ -tujesz impf, pf poçwiartowaç cut into quarters
çwiczebny aj practice, trial (flight, etc.)
çwiczenie n exercise (physical or in a book)
çwiczyç -cz´ -czysz impf, pf poçwiczyç drill, train. ~ si´ exercise, practice, train
çwiek mi -a hobnail
çwierç f Npl -i quarter
çwierçfinaΠ mi quarter-final
çwierçnuta f quarter-note
çwierçwiecze n Gpl -y quarter-century
çwierkaç -am -asz impf, pf çwierknàç -n´ -niesz warble, chirp, twitter
çwikΠa f red-beet-and-horseradish sauce
çwok mp pej knucklehead

 

Copyright © 1996-2009