A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

Z
z or ze 1 prep +G 1 from; z Warszawy from Warsaw. 2 out of z kieszeni from one's pocket. 3 off (of); ze stoΠu
off the table
z or ze 2 prep +I (together) with; razem z nami together with us; my z Ewà Ewa and I
z- or ze-, also s-, Ê- perfectivizing prefix in sense of a) bare perfectivity, as in zdefiniowaç define; b) together, as in
zΠàczyç si´ be joined; c) downward, as in zjechaç ride down.
za 1 prep
+I behind, beyond. za granicà abroad. +G during. za moich czasów in my day. +A to behind. za granic´
(to) abroad. (in exchange); coÊ za coÊ one thing for another (it'll cost you); instead of zrobi´ to za ciebie I'll
do that in place of you
za 2 too. za du˝ó too much
za 3 phr co to jest za +N? What sort of --- is that?
za- perfectivizing prefix in senses of a) bare perfectivity, as in zadusiç smother; b) inception, as in zachorowaç fall
sick; c) motion beyond, as in zajÊç go beyond.
za to conj by contrast, on the other hand
zaadoptowaç see adoptowaç
zaalarmowaç see alarmowaç
zaanga˝owanie n commitment
zaaran˝owaç see aran˝owaç
zaatakowaç see atakowaç
zaawansowaç see awansowaç
zaawansowany aj advanced, well along
zabagniony aj swampy
zabarwiç -wi´ -wisz pf, impf zabarwiaç color, tinge
zabarwienie n colouring, tinge
zabawa f entertainment, merry-making, party, game
zabawka -wek f toy
zabawiç -wi´ -wisz pf, imperf zabawiaç amuse
zabawny aj amusing, funny
zabezpieczyç -cz´ -czysz pf, impf zabezpieczaç guarantee, assure, protect
zabezpieczenie n protection, security,
zabiç ^biç pf, impf zabijaç kill; ~ czas kill time. ~ si´ kill o.s., get killed
zabiec ^biec or zabiegnàç -n´ -niesz pf, impf zabiegaç run to. impf o+A strive for
zabieg mi (medical) treatment, measure, operation
zabiegany aj absorbed, harried
zabiec ^biec pf, impf zabiegaç o+A exert self over, strive for
zabieliç -l´ -lisz pf, impf zabielaç whiten
zabieraç see zabraç
zabijaka semi-pers rabble-rouser
zabity aj killed, dead; spaç jak ~ be dead asleep. out-and-out, through-and-through; ~ komunista dyed in
the wool. ~ deskami God-forsaken (place)
zablokowaç see blokowaç
zabΠàdziç see bΠàdziç
zabΠàkaç si´ see bΠàkaç si´
zabΠàkany aj lost, gone astray
zabΠociç -c´ -cisz pf soil
zabΠysnàç -sn´ -Êniesz pf flash
zabobon mi superstition
zabobonny aj superstitious
zaborca mp Npl -y invader
zaborczy aj predatory, rapacious, divisive
zabój. na ~ violently
zabójca mp murderer
zabójczy f murderous, deadly
zabójstwo n murder
zabór -boru mi annexation
zabraç ^braç pf, impf zabieraç take along. ~ si´ do+G undertake, begin, start, go off (to)
zabraknàç -knie 3p-only pf +D run short of
zabrnàç -n´ -niesz pf flounder
zabroniç -ni´ -nisz pf, impf zabraniaç forbid.
zabroniony aj forbidden, prohibited
zabrudziç -dz´ -dzisz pf, impf zabrudzaç dirty, soil
zabudowa f development, buildings
zaburzenie n disturbance
zaburzyç -rz´ -rzysz pf, impf zaburzaç interrupt, disturb, perturb
zabytek -tku mi monument, historical treasure
zabytkowy aj of zabytek
zachcianka -nek f caprice
zach´ciç -c´-cisz pf, impf zach´caç encourage
zach´ta f stimulus, incentive
zachΠanny aj acquisitive
zachΠysnàç -sn´ -Êniesz pf choke
zachmurzenie n cloudiness
zachmurzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf zachmurzaç si´ cloud up
zachodni aj of zachód west(ern)
zachodziç see zajÊç
zachorowaç -ruj´ -rujesz pf fall sick
zachowaç -am -asz pf, impf zachowywaç -wuj´ -wujesz preserve. ~ si´ behave
zachowany aj preserved, remaining
zachowanie n behavior
zachowawczy aj preservative
zachód -chodu mi west, setting (of sun). o zachodzie sΠoƒca at sunset
zachrypnàç see chrypnàç
zachwaliç -l´ -lisz pf, impf zachwalaç praise, compliment, endorse
zachwaszczony aj overgrown with weeds
zachwiaç si´ -chwiej´ -chwiejesz pf sway
zachwyciç -c´ -cisz pf impf zachwycaç enthrall, fascinate. ~ si´ +I be fascinated with
zachwycony aj enchanted, enthralled, fascinated
zachwyt mi fascination, enchantment dla+G for
zaciàç ^ciàç pf, impf zacinaç whip
zaciàg mi recruitment, military levy
zaciàgaç -am -asz impf, pf zaciàgnàç -n´ -niesz drag, tug, pull. draw shut (curtain). contract (debt). recruit,
enlist (in army). intr ~ si´ enlist (in army)
zacià˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zacià˝aç weigh
zaciec ^ciec pf, impf zaciekaç leak through
zaciekawiç -wi´ -wisz pf, impf zaciekawiaç arouse one's interest
zaciekawienie n interest
zaciekawiony aj with aroused interest
zaciekΠy aj rabid, bitter, ferocious (enemy)
zaciekΠoÊç f ferocity
zaciemniç -ni´ -nisz pf, impf zaciemniaç darken, dim
zaciemnienie n blackout
zacieraç see zatrzeç
zacieÊniç -ni´ -nisz pf, impf zacieÊniaç tighten, cramp
zacietrzewienie n obstinacy
zacietrzewiony aj obstinate
zaci´cie n cut, slice
zaci´toÊç f stubbornmess
zaci´ty aj stubborn
zacisk mi clip, clamp
zaciskaç -am -asz impf, pf zacisnàç -sn´ -Êniesz. ~ z´by grit teeth
zaciÊni´ty aj clenched (fist)
zacisze n Gpl -y shelter, refuge
zaciszny aj sheltered, quiet, secluded
zacny aj upright, respectable
zacofanie n backwardness
zacofany aj backwards, retarded
zaczaiç si´ -aj´ -aisz pf, impf zaczajaç si´ lie in ambush
zaczarowaç -ruj´ -rujesz pf enchant, cast spell on, bewitch
zaczarowany n enchanted, spellbound
zaczàç -n´ -niesz pf, impf zaczynaç trans begin. intr ~ si´ intrans begin
zaczàtek -tku mi beginning, origin
zaczekaç -am -asz pf wait (out). see czekaç
zaczepiç -pi´ -pisz pf, impf zaczepiaç hitch, fasten. ~ si´ o+A get caught on
zaczepka -pek f. szukaç ~ki pick a quarrel
zaczepny aj truculent, aggressive
zaczerpaç -pi´ -piesz impf, pf zaczerpnàç -n´ -niesz +G draw (water). ~ tchu catch one's breath
zaczerwieniç si´ -ni´ -nisz pf get red
zaczyn mi leaven
zaçma f cataract
zaçmiç -mi´ -misz pf, impf zaçmiewaç overshadow. ~ si´ grow dim
zaçmienie n eclipse
zad mi rump. dim zadek. aj zadni posterior
zadaç ^daç pf,impf zadawaç -daj´ -dajesz give, pose (question, task)
zadanie n task, assignment
zadarty aj uplifted. ~ nos snub nose
zadatek -tku mi downpayment
zadawniony aj inveterate, of long standing
zadàç ^dàç dm´ pf give a puff
zadbaç -am -asz pf o+A show concern for, take care of
zadbany aj well cared-for, looked-after
zadeptaç -pc(z)´ -pc(z)esz pf, impf zadeptywaç -tuj´ -tujesz trample down, stamp out
zadΠu˝enie n indebtedness
zadΠu˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zadΠu˝aç encumber with debt
zadni aj posterior. see zad
zadomowiç si´ -wi´ -wisz pf make o.s. at home
zadomowiony aj domesticated
zadoÊçuczyniç -ni´ -nisz pf +D satisfy, meet (obligations), fulfil, comply with
zadoÊçuczyniony aj satisfied
zadowalajàcy aj satisfying
zadowolenie n satisfaction. ~ z siebie self-satisfaction
zadowoliç -l´ -lisz pf, impf zadowalaç satisfy. ~ si´ z+G be satisfied with
zadowolony aj mppl zadowoleni z+G satisfied with
zadra f splinter
zadrapaç -pi´ -piesz pf, impf zadrapywaç -puj´ -pujesz scratch
zadra˝nienie n embitterment
zadrzeç ^drzeç pf,impf zadzieraç raise up, thrust out
zadrzewiç -wi´ -wisz pf, impf zadrzewiaç plant with trees
zadrzewiony aj forested, wooded
zaduch mi foul smell
zadufany aj conceited
zaduma f reverie
zadumaç si´ -am -asz pf, impf zadumywaç si´ -muj´ -mujesz nad+I fall to thinking, become lost in thought
over
zadyma f street riot
zadymka -mek f blizzard
zadyszany aj out of breath
zadyszka -szek f. dostaç ~ki get out of breath
zadziaΠaç -am -asz pf na +A have an effect on
zadzieraç see zadrzeç
zadzierzgaç -am -asz impf, pf si´zadzierzgnàç si´ -n´ -niesz become close (relations)
zadzior mi jagged edge, rough spot
zadziora semi pers brawler
zadziorny aj pugnacious, belligerent
zadziwiç -wi´ -wisz pf, impf zadziwiaç amaze
zadzwoniç see dzwoniç
zafaΠszowaç see faΠszowaç
zafrasowany aj worried, troubled
zagadaç -am -asz or zagadnàç -n´ -niesz pf, impf zagadywaç -duj´ -dujesz talk away. ~ kogoÊ engage s.o. in
talk, strike up a conversation with s.o.
zagadany aj talkative
zagadka -dek f puzzle, riddle
zagadkowy aj enigmatic, puzzling
zagadnienie n question, problem, issue
zagaiç -aj´ -aisz pf, impf zagajaç open (meeting), initiate (discussion)
zagajnik mi -a new forest
zagalopowaç si´ -puj´ -pujesz pf go too far, say too much
zagapiç si´ -pi´ -pisz pf gape at
zagarnàç -n´ -nisz pf, impf zagarniaç gather in, grasp, capture
zagazowaç -zuj´ -zujesz pf, impf zagazowywaç -wuj´ -wujesz gas, kill by gassing
zag´Êciç -szcz´ -Êcisz pf, impf zag´szczaç thicken, condense
zag´szczenie n density
zagiàç ^giàç pf, impf zaginaç bend, fold, clinch
zaginàç -n´ -nisz pf become lost, disappear without trace
zaginiony aj lost
zaglàdaç see zajrzeç
zagΠada f annihilation, extinction
zagΠ´biç -bi´ -bisz pf, impf zagΠ´biaç w+A dig deep into. ~ si´ become sunken deep
zagΠ´bie n (geological) basin
zagΠ´bienie n depression, hollow
zagΠ´biony aj hollow
zagΠodziç -dz´ -dzisz pf trans starve to death
zagΠówek -wka mi headrest, pillow
zagΠuszyç -sz´ -szysz pf, impf zagΠuszaç jam (broadcast), stifle (a noise), deafen
zagnaç or zagoniç -ni´ -nisz pf, impf zaganiaç do+G drive to, round up
zagnieÊç ^gnieÊç pf, impf zagniataç knead, squeeze to death
zagniewany aj angry
zagnieêdziç si´ -˝d˝´ -êdzisz pf, impf zagnie˝d˝aç si´ take root
zagoiç si´ see goiç si´
zagon mi field. inroad, incursion
zagorzaΠy aj ardent, fervent
zagospodarowaç -ruj´ -rujesz pf, impf zagospodarowywaç -wuj´ -wujesz manage one's household
zagoÊciç -szcz´ -Êcisz pf put s.o. up
zagotowaç -tuj´ -tujesz pf, impf zagotowywaç -wuj´ -wujesz bring to a boil
zagrabiç -bi´ -bisz pf, impf zagrabiaç grab, plunder
zagraciç -c´ -cisz pf, impf zagracaç clutter up
zagraç -am -asz pf, impf zagrywaç play. impf begin to play. (cards) open
zagradzaç see zagrodziç
zagrywka -wek f trick, start of play
zagranica f abroad
zagraniczny aj foreign, from abroad
zagroda -gród f farmhouse
zagrodziç -dz´ -dzisz pf, impf zagradzaç fence, enclose
zagroziç -˝´ -zisz pf, impf zagra˝aç +D threaten
zagro˝enie n threat, danger
zagrycha f snack
zagryêç ^gryêç pf, impf zagryzaç +I nibble on
zagrzaç ^grzaç pf, impf zagrzewaç heat up
zagrzmieç grzmi us 3p thunder
zagubiç see gubiç
zagubiony aj lost, missing, out of place
zagwarantowaç see gwarantowaç
zagwizdaç -gwi˝d˝´ -gwi˝d˝esz mimpf, pf zagwizdnàç -n´ -niesz, impf whistle
zahaczyç si´ -cz´ -czysz pf, impf zahaczaç si´ o+A catch on, hook against
zahamowaç see hamowaç
zahartowaç see hartowaç
zahamowanie n inhibition
zainteresowanie n interest. z ~niem interestedly
zaimek -mka mi pronoun
zainteresowaç see interesowaç
zainteresowanie n interest
zaistnieç ^istnieç pf arise, come about
zajadaç si´ -am -asz pf +I indulge self with
zajadΠy aj fierce. staunch
zajazd mi inn, hostel
zajàc ma hare
zajàczek -czka ma dim of zajàc
zajàç -jm´ -jmiesz pf, impf zajmowaç -muj´ -mujesz occupy. ~ miejsce take a seat. ~ si´ +I be busy with,
occupy self with, take care of, do for a living
zajàknàç -n´ -niesz pf, impf zajàkiwaç -kuj´ -kujesz stutter
zajechaç ^jechaç pf, impf zaje˝d˝aç drive up, come by po+A for s.o.
zajezdnia f car barn
zajeêdziç -˝d˝´ -êdzisz pf ride into the ground
zaj´cie n occupation, pl studies, classes
zaj´czy aj of zajàc
zaj´ty aj busy, occupied, engaged, taken
zajmujàcy aj engaging
zajrzeç -rz´ -rzysz pf, impf zaglàdaç do+G look in on, glance at. ~ do kieliszka drink (too much)
zajÊcie n happening, occurrence
zajÊç zajd´ zajdziesz zaszedΠ zaszΠa pf, impf zachodziç -dz´ -dzisz take place, arise, set (sun); ile razy zachodzi
potrzeba as often as the need arises
zakalcowaty aj doughy
zakaΠa mp pej disgrace
zakamarek -rka nook
zakamieniaΠy aj odburate, hardened
zakaszleç -l´ -lesz pf start to cough
zakatarzony aj having a cold
zakaz mi prohibition
zakazaç -˝´ -˝esz pf, impf zakazywaç -zuj´ -zujesz forbid
zakazany aj forbidden, prohibited
zakaziç -˝´ -zisz pf, impf zaka˝aç infect
zaka˝enie n infection
zakàsaç -sz´ -szesz pf bite to death
zakàsiç -sz´ -sisz pf have a bite
zakàska -sek f hors d'ouvre
zakàtek -tku mi corner (of the world), recess
zakisiç -sz´ -sisz pf, impf zakiszaç pickle, let sour
zaklàç ~klàç pf, impf zaklinaç curse
zakleiç -ej´ -eisz pf, impf zaklejaç stick together, seal
zaklepaç -pi´ -piesz pf, impf zaklepywaç -puj´ -pujesz clinch
zakl´cie n curse, spell
zakl´ty aj under a charm
zakΠad firm, establishment, department. ~ pracy work-place. bet, wager
zakΠadowy aj of zakΠad
zakΠadaç (si´) see zaΠo˝yç (si´)
zakΠadka -dek f pleat
zakΠadnik mp hostage
zakΠamaç -mi´ -miesz pf, impf zakΠamywaç -muj´ -mujesz falsify
zakΠamany aj falsified
zakΠócenie n interruption
zakΠóciç -c´-cisz pf, ~caç impf disturb, interrupt, interfere with
zakochaç si´ am -asz pf, impf zakochiwaç -chuj´ -chujesz w+L fall in love with
zakochany aj in love
zakomunikowaç see komunikowaç
zakon mi (religious) order
zakonnica f nun
zakonnik mp monk
zakonserwowaç see konserwowaç
zakoƒczenie n end, conclusion
zakoƒczony aj +I topped off +I with
zakoƒczyç (pf.) put an end to, terminate. z si´ come to an end
zakopaç -pi´ -piesz pf, impf zakopywaç -puj´ -pujesz bury
zakorzeniç si´ -ni´-nisz pf, impf zakorzeniaç si´ become rooted
zakorzeniony aj rooted
zakosztowaç -tuj´ -tujesz pf, impf zakosztowywaç -wuj´ -wujesz +G experience
zakotwiczyç si´ -cz´ -czysz pf, impf zakotwiczaç si´ anchor
zakpiç -pi´ -pisz pf mock
zakrapiacz mi -a (eye)dropper
zakraÊç si´ ^kraÊç pf, impf zakradaç si´ w+A or do+G steal, sneak into
zakres mi range, area. w ~sie +G in the area of
zakreÊliç -l´ -lisz pf, impf zakreÊlaç outline, mark out
zakr´ciç -c´ -cisz pf, impf zakr´caç twist, turn off (water, gas)
zakr´t mi bend, turn
zakr´tka -tek f nut (for bolt)
zakroiç -oj´ -oisz pf, impf zakrawaç plan, devise, organize. ~ na coÊ look like
zakropiç -pi´ -pisz pf, impf zakrapiaç sprinkle
zakrwawiç -wi´ -wisz pf stain with blood
zakryç -yj´ -yjesz pf, impf zakrywaç cover, hide, conceal
zakrystia f sacristy
zakrzep mi clot, thrombosis
zakrzepΠy aj clotted
zakrzepnàç -nie us 3p pf clot
zakrztusiç si´ -sz´ -sisz pf choke
zakrzywiç -wi´ -wisz pf, impf zakrzywiaç bend, crook. nie ~ palca na +A not lift a finger at
zaksi´gowaç -guj´ -gujesz pf post (entry in ledger)
zaktualizowaç see aktualizowaç
zakuç ^kuç pf, impfzakuwaç . ~ w kajdany put in chains
zakulisowy aj behind the scenes
zakup mi purchase; robiç ~py do shopping
zakupiç -pi´ -pisz pf, impf zakupywaç -puj´ -pujesz purchase
zakusy pl form G -ów attempts
zakuty aj. ~ta gΠowa blockhead
zakwas mi leaven, starter dough
zakwasiç see kwasiç
zakwaterowaç see kwaterowaç
zakwestionowaç see kwestionowaç
zakwitaç -am -asz impf, pf zakwitnàç -n´ -niesz bloom, blossom
zalaç ^laç pf, impf zalewaç submerge, swamp, overflow, inundate, pour over
zalany aj doused, colloq drunk
zalatany aj harried, running around
zalà˝ek -˝ka mi seed, germ
zalec or zalegnàç -n´ -niesz pf, impf zalegaç envelope, take up, fill. z+I fall behind with (payment)
zalecaç si´ -am -asz impf pay suit to, court, woo
zalecenie n recommendation
zaleciç -c´ -cisz pf, impf zalecaç advice, recommend
zaledwie av barely, hardly
zalegΠoÊç f arrears
zalegΠy aj in arrrears
zalepiç -pi´ -pisz pf, impf zalepiaç glue shut
zalesiç -sz´ -sisz pf, impf zalesiaç plant with forest, forestate
zalesienie n (degree of) forestation
zalesiony aj covered with forest
zaleta f virtue, positive quality
zalew mi bay, lagoon
zalewa f sauce
zalewaç see zalaç
zalewajka -jek f kind of potato soup
zale˝eç ˝˘ us-3p od+G depend on. +D, na +L zale˝y mi na tym I care about that
zale˝nie od+G depending on
zale˝noÊç f dependency. w ~Êci od+G depending on
zale˝ny aj dependant. av zale˝nie od+G depending on
zal´gaç si´ -am -asz impf, pf zal´gnàç si´ -n´ -niesz breed, multiply (of small organisms)
zal´knienie n fright
zaliczenie n credit (for course). za ~niem collect (postage)
zaliczka -czek f advance (payment)
zaliczyç -cz´-czysz pf, impf zaliczaç number among, get credit for
zalotnoÊç f coquetry
zalotny aj coquetish
zaloty pf form G -ów courtship, suit
zaludniç -ni´ -nisz pf, impf zaludniaç populate
zaludnienie n population
zaludniony aj populated
zaΠadowaç see Πadowaç
zaΠamaç si´ -mi´ -miesz pf, impf zaΠamywaç si´ -muj´ -mujesz break down
zaΠamanie n breakdown, collapse, failure
zaΠatwiç -wi´ -wisz pf, impf zaΠatwiaç take care of, handle; ~ spraw´ take care of some matter; ~ kogoÊ rub
s.o. out. ~ si´ colloq urinate
zaΠàczyç -cz´ -czysz pf, impf zaΠàczaç enclose
zaΠàcznik mi -a enclosure
zaΠoga -Πóg f crew
zaΠo˝enie n establishment, assumption, proposition
zaΠo˝yciel mp founder
zaΠo˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zakΠadaç found, put in place. ~ si´ bet o+A on
zamach mi. ~ stanu coup d'etat; jednym ~chem at a single stroke. aj zamachowy
zamaczaç see zamoczyç
zamalowaç -luj´ -lujesz pf, impf zamalowywaç -wuj´ -wujesz cover with paint
zamarzaç -am -asz impf, pf zamarznàç "r-z" -n´ -niesz freeze over
zamarzni´ty "r-z" aj frozen
zamaskowaç see maskowaç
zamaskowany aj masked, concealed
zamaszysty aj vigorous, bold
zamawiaç see zamówiç
zamazaç -˝´-˝esz pf, impf zamazywaç -zuj´ -zujesz blur, smear, obscure, wipe out
zamàciç -c´ -cisz pf, impf zamàcaç trouble, disturb, ruffle. ~ komuÊ w gΠowie feel dizzy
zamà˝pójÊcie n getting married (of woman)
zamczyszek -szka small castle
zamek 1 -mku mi castle
zamczyszek -szka mi dim of zamek
zamek 2 -mka mi lock. ~ bΠyskawiczny zipper
zameldowaç si´ -duj´ -dujesz pf register, sign in
zameldowanie n registration of residence
zam´t mi confusion, clutter
zam´˝na aj married (of woman)
zamglenie n haziness, fog(giness)
zamgliç si´ -li us 3p pf fog over, haze over
zamglony aj hazed over
zamiana f exchange
zamiar mi intention. mieç ~ have the intention, intend
zamiast +G or infin instead of
zamiatacz mp sweeper; ~ ulic street-sweeper
zamiatarka -rek sweeper
zamieç f snow-storm
zamieniç -ni´ -nisz pf, impf zamieniaç exchange, swap; ~ jedno na drugie exchange one thing for another; ~
sΠowo z kimÊ exchange words with s.o.. intr ~ si´ w+A change into, be transformed into. ~ si´ w sΠuch be
all ears
zamienny aj spare, replacement (part)
zamierzchΠy aj remote (in time)
zamierzyç -rz´ -rzysz pf, impf zamierzaç intend
zamierzenie n intention
zamieszaç -am -asz pf stir
zamieszanie n confusion, commotion, disarray
zamieszkaç -am -asz pf, impf zamieszkiwaç -kuj´ -kujesz take up residence
zamieszkaΠy aj resident, residing
zamieszki -szek pl form disorder, riots
zamieÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf zamieszczaç insert (in newspaper)
zamieÊç ^mieÊç pf, impf zamiataç sweep
zamilczeç -cz´ -czysz pf pass over in silence
zamilknàç see milknàç
zamiΠowanie n do+G liking for
zamiΠowany aj w+L fond of
zamknàç -n´ -niesz pf, impf zamykaç trans lock, shut, close. intr ~ si´ close, shut
zamkni´ty aj locked, closed, shut in
zamocowaç -cuj´ -cujesz pf, impf zamocowywaç -wuj´ -wujesz fasten
zamoczyç -cz´ -czysz pf,impf zamaczaç moisten
zamordowaç see mordowaç
zamorski aj overseas
zamo˝ny aj well-to-do
zamówiç -wi´ -wisz pf, inpf zamawiaç order, commission.
zamówienie n order; na ~ to order
zamra˝alnia f freezer compartment
zamra˝alnik mi -a freezer
zamra˝arka -rek f cooler
zamroczenie n befuddlement, stupor, daze
zamroczyç -cz´ -czysz pf, impf zamraczaç befuddle
zamroziç -˝´ -zisz pf, impf zamra˝aç freeze
zamrzeç -mr´ -mrzesz -marΠ pf, impf zamieraç waste away, wither, die down, come to a standstill
zamsz mi chamois
zamszowy aj of zamsz
zamulony aj slimy
zamurowaç -ruj´ -rujesz pf wall up
zamydliç -l´ -lisz pf, impfzamydlaç . ~ komuÊ oczy pull the wool over s.o.'s eyes
zamykaç see zamknàç
zamysΠ mi design, intention
zamyÊlenie n meditation, thought(fulness)
zamyÊliç si´ -l´ -lisz pf, impf zamyÊlaç si´ stop to think
zamyÊlony aj lost in thought
zanadrze n bosom
zanadto av in addition
zaniechaç -am -asz pf, impf zaniechiwaç -chuj´ -chujesz +G give up, desist, relinquish, not tend to
zaniechanie n ignoring (of law, etc.)
zanieczyszczenie n despoilment, pollution
zanieczyszczony aj polluted
zanieczyÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf zanieczyszczaç pollute, despoil, foul
zaniedbaç -am -asz pf, impf zaniedbywaç -buj´ -kujesz neglect
zaniedbanie n neglect
zaniedbany aj neglected
zaniemóc ^móc pf fall ill
zaniemówiç -wi´ -wisz pf fall silent
zaniepokoiç -oj´-oisz pf distress, trouble, upset. ~ si´ become distressed, uneasy
zaniepokojenie n distress
zaniepokojony aj distressed, troubled
zanieÊç ^nieÊç pf, impf zanosiç -sz´ -sisz carry (to). ~ si´ na burz´ it looks like a storm
zaniewidzieç -dz´ -dzisz pf lose sight
zanik mi disappearance, dying out
zanikaç -am -asz impf, pf zaniknàç -n´-niesz disappear
zanim conj before; ~ przyjdzie before he comes. ~ nie not until
zanudziç -dz´ -dzisz pf, impf zanudzaç bore
zanurzenie n displacement (of boat)
zanurzyç -rz´ -rzysz pf, impf zazanurzaç submerge. ~ si´ become submerged, dive
zaoczny aj. wyrok ~ny judgment by default. studia ~ne external studies
zaogniç si´ -i´-isz pf become exacerbated
zaokràgliç si´ -l´ -lisz pf, impf zaokràglaç si´ become round
zaopatrzenie n supply
zaopatrzyç -rz´ -rzysz pf, impf zaopatrywaç -ruj´ -rujesz w+A equip with. ~ si´ w+A lay in a store of
zaoraç ^oraç pf,impf zaorywaç -ruj´ -rujesz plough, plough under
zaostrzyç -rz´ -rzysz pf, impf zaostrzaç sharpen, heighten, intensify
zaoszcz´dziç -dz´ -dzisz pf, impf zaoszcz´dzaç economize
zapach mi odor, smell, aroma, fragrance
zapachnàç -nie us 3p pf smell
zapadaç see zapaÊç
zapadlina f cavity
zapadΠy aj tumbledown, ramshackle
zapadnia f trap door
zapadni´ty aj fallen in, sunken
zapakowaç see pakowaç
zapalczywoÊç f impetuosity
zapalczywy aj ardent, impetuous
zapalenie n inflammation. ~ oskrzeli bronchitis. ~ pΠuc pneumonia
zapaleniec -ƒca mp enthusiast
zapaliç -l´-lisz pf, impf zapalaç light, ignite. intr ~ si´ be burning
zapalniczka -czek f lighter
zapalnik mi -a detonator
zapalny aj combustible, flammable
zapalony aj lighted, ignited, avid
zapaΠ mi enthusiasm, fervor, ardor; w ~pale walki in the frenzy of battle
zapaΠaç -am -asz +I pf become inflamed with (love, etc.)
zapaΠka-Πek f match
zapaΠczany aj of zapaΠka
zapami´taç -am -asz pf, impf zami´tywaç -tuj´ -tujesz commit to memory
zapanowaç -nuj´ -nujesz pf, impf zapanowywaç -wuj´ -wujesz gain control over, prevail
zaparcie n. ~ stolca constipation
zaparty aj constipated. z ~tym oddechem with bated breath
zaparzyç -rz´ -rzysz pf, impf zaparzaç brew (tea, etc.)
zapas reserve, stock, supply. na ~ in reserve, unnecessarily. aj zapasowy
zapaÊç 1 f (physical) collapse
zapaÊç 2 ^paÊç padn´ pf, impf zapadaç fall, drop, sink, subside
zapaÊç ^paÊç pas´ pf overfeed
zapaÊnictwo n wrestling
zapaÊniczy aj of zapaÊnictwo, zapaÊnik
zapaÊnik mp wrestler
zapatrzony aj na+A staring
zapatrzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf zapatrywaç si´ -ruj´ -rujesz stare at, view
zapchaç -am -asz pf, impf zapychaç clog, stuff
zapchajdziura f stop-gap
zapeΠniç -ni´ -nisz pf, impf zapeΠniaç fill (time, etc.). ~ si´ become filled
zaperzony aj flushed
zapeszyç -sz´ -szysz pf, impf zapeszaç foil
zapewne av no doubt
zapewniç -ni´ -nisz pf, impf zapewniaç trans (o+L) assure (about)
zapewnienie n assurance
zap´dy -ów pl form inclinations, intentions
zap´dziç -dz´ -dzisz pf, impf zap´dzaç drive in, corral
zapiàç ^piàç pf, impf zapionaç buskle, clasp, fasten
zapiec ^piec pf, impf zapiekaç bake
zapiekanka -nek f open-faced toasted cheese sandwich
zapieraç see zaprzeç
zapi´cie n clasp, buckle
zapinka -nek f clasp
zapis mi record(ing), notation, entry
zapisaç -sz´ -szesz pf, impf zapisywaç note down, record. ~ si´ do+G sign up for, enroll in
zapisek -sku mi note
zaplecze n Gpl. -y hinterland, supply base
zaplàtaç -c(z)´ -c(z)esz pf, impf zaplàtywaç -tuj´ -tujesz entangle
zaplecze n supply network
zapleÊç ^pleÊç pf, impf zaplataç braid
zapΠaciç see pΠaciç
zapΠakaç -acz´ -aczesz pf burst out crying
zapΠata f pay, wages
zapΠodniç -ni´ -nisz pf, impf zapΠadniaç impregnate, get s.o. pregnant
zapΠodnienie n impregnation
zapΠon mi ignition
zapΠoniç si´ -ni´ -nisz pf blush
zapobiec ^biec pf, impf zapobiegaç +D forestall
zapobiegawczy aj preventive
zapobiegliwy aj provident
zapobiegliwoÊç f providential
zapoczàtkowaç -kuj´ -kujesz pf, impf zapoczàtkowywaç -wuj´ -kujesz begin, initiate
zapodziaç si´ ^dziaç pf, impf zapodziewaç si´ get lost
zapomnieç ^pomnieç pf, impf zapominaç forget. ~ si´ forget oneself, one's place
zapomnienie n forgetfulness, oblivion
zapomoga f relief, welfare
zapora f barrier, bar
zapotrzebowanie n need
zapowiedzieç ^wiedzieç pf, impf zapowiadaç announce, forecast. ~ si´ na+A promise to be
zapowiedê f prediction, forecast. pl banns
zapoznaç -am -asz pf, impf zapoznawaç -znaj´ -znajesz acquaint
zapoznawczy aj. wieczór ~ mixer
zapo˝yczenie n loan, borrowing
zapo˝yczyç -cz´ -czysz pf, impf zapo˝yczaç borrow
zapóêniç -ni´ -nisz pf, impf zapóêniaç retard, delay, hold back. n zapóênienie lateness, backwardness
zapóêniony aj late, retarded, backwards
zapracowaç -cuj´ -cujesz pf, impf zapracowywaç -wuj´ -wujesz earn. ~ si´ work hard
zapracowany aj overworked
zapragnàç -n´ -niesz pf desire
zaprawa f seasoning, relish, condiment
zaprawd´ interj indeed
zaprawiç -wi´ -wisz pf, impf zaprawiaç season, flavor. break (horse)
zaprosiç -sz´ -sisz pf, impf zapraszaç invite
zaproszenie n invitation
zaproszony aj invited
zaprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf zaprowadzaç conduct, lead, guide, escort
zaprószyç -sz´ -szysz pf, impf zaprószaç dust. ~ ogieƒ start fire (by accident)
zaprzàc -prz´gn´ -prz´gniesz pf, impf zaprz´gaç harness
zaprzàg -prz´gu or zaprz´g mi equipage, team (of horses), harness(ing)
zaprzeczenie n negation, contradiction
zaprzeczyç -cz´ -czysz pf, impf zaprzeczczaç +D contradict
zaprzeç ^przeç pf, impf zapieraç hold breath, hinder
zaprzedaniec -ƒca mp traitor
zaprzepaÊciç -aszcz´ -aÊcisz pf, impf zaprzepaszczaç squander
zaprzestaç -stan´ -staniesz pf, impf zaprzestawaç -staj´ -stajesz cease
zaprzyjaêniç si´ -ni´ -nisz pf z+I become friendly with
zaprzysiàc ^przysiàc pf, impf zaprzysi´gaç swear, take oath
zapuchni´ty aj swollen
zapukaç -am -asz pf knock. ~ do drzwi knock on the door
zapusty -ów pl form Shrovetide
zapuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf zapuszczaç thrust, plunge, let grow (hair). ~ si´ w+A plunge ahead into
zapychaç see zapchaç
zapyliç -l´ -lisz pf, impf zapylaç pollinate
zapytaç see pytaç
zapytanie n question
zarabiaç see zarobiç
zaradczy aj remedial
zaradny aj resourceful
zaradziç -dz´ -dzisz pf, impf zaradzaç get a grip on, manage
zaranie n first light, origins
zaranny aj of zaranie
zaraz av right away
zaraza f pestilence, plague
zarazek -zka ma infectious bacterium, germ
zarazem av at the same time
zaraziç -˝´ -zisz pf, impf zara˝aç infect. ~ si´ +I become infected by
zaraêliwy aj infectious
zar´czyç -cz´ -czysz pf, impf zar´czaç guarantee, vouch for
zar´czony aj engaged (to be married), betrothed
zar´czyny -czyn pl form engagement, betrothal
zarobiç -bi´-bisz pf, impf zarabiaç earn
zarobki -ów pl form earnings
zarobkowy aj of zarobki
zarobkowaç -kuj´ -kujesz impf make a living
zarodek -dku mi germ, seed, embryo
zarodkowy aj of zarodek
zarodnik mi -a spore
zarodowy aj for breeding
zarosnàç or zaroÊç -sn´ -Êniesz pf, impf zarastaç overgrow
zarost mi growth (of hair, beard)
zaroÊla -i pl form underbrush, undergrowth
zaroÊni´ty aj overgrown, unshaven
zarozumialstwo n conceit
zarozumiaΠy aj conceited
zarówno conj zarówno... jak i... both... as well as...
zarwaç ^rwaç pf, impf zarywaç -am -asz fritter away, undermine. +G snatch away
zaryç ^ryç pf, impf zarywaç furrow
zarys mi sketch, outline
zarysowaç -suj´ -sujesz pf, impf zarysowywaç -wuj´ -wujesz sketch, depict, flesh out. scratch
zarzàd mi administration, board of directors
zarzàdca mp Npl -y administrator
zarzàdzanie n management, administration
zarzàdzenie n decree, edict
zarzàdziç -dz´ -dzisz pf, impf zarzàdzaç order, decree
zarzewie n embers
zarznàç -n´ -nisz pf, impf zarzynaç cut throat
zarzuciç -c´-cisz pf, impf zarzucaç hold against
zarzut mi accusation
zasada f principle; dla ~dy out of principle; w ~dzie in principle; z ~dy on principle
zasadniczy aj basic, fundamental. av zasadniczo basically
zasadnie av in a principled way
zasadziç -dz´ -dzisz pf, impf zasadzaç plant. na+L base on
zasadzka f ambush
zaschnàç -n´ -niesz pf, impf zasychaç dry up
zaschni´ty aj dried up
zas´piç si´ -pi´ -pisz pf, impf zas´piaç grow gloomy, moody
zas´piony aj saddened, gloomy
zasiaç ^siaç pf, impf zasiewaç sow
zasiàÊç ^siàÊç pf, impf zasiadaç -am -asz sit, sit down, serve (on a committee, etc.)
zasiedliç -l´-lisz pf, impf zasiedlaç settle )a place)
zasiedlony aj settled, inhabited
zasiedzieç si´ -dz´ -dzisz pf,impf zasiadywaç si´ -duj´ -dujesz overstay visit
zasiek mi barbed wire barrier
zasiew mi sowing, amount sown
zasi´g mi range
zasi´gaç -am -asz impf, pf zasi´gnàç -n´-niesz +G consult (e.g. an opinion)
zasilacz mi -a feeder
zasiliç -l´ -lisz pf, impf zasilaç reinforce, replenish
zasiΠek -Πku mi handout
zaskakujàcy aj surprising, unexpected
zaskarbiç -bi´ -bisz pf, impf zaskarbiaç sobie +A, u+G earn (gratitude, etc.). ~ sobie szacunk u kogoÊ earn
s.o.'s respect
zaskar˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zaskar˝aç accuse, bing suit against
zasklepiç -pi´ -pisz pf, impf zasklepiaç raise a vault over
zaskoczenie n surprise
zaskoczony aj startled, surprised
zaskoczyç --cz´ -czysz pf, impf zaskakiwaç -kuj´ -kujesz startle, surprise
zaskórniak fac an money for a rainy day
zaskórny aj subcutaneous
zaskroniec -ƒca ma grass snake
zasΠabnàç -n´ -nisz pf grow weak
zasΠaç ^sΠaç Êciel´ pf, impf zaÊcielaç strew. ~ Πó˝ko make bed
zasΠona f curtain
zasΠoniç -ni´ -nisz pf, impf zasΠaniaç cover
zasΠuchaç si´ -am -asz pf, impf zasΠuchiwaç -chuj´ -chujesz w+A listen attentively to
zasΠuchany aj w+A engrossed in
zasΠuga f service
zasΠu˝ony aj merited, honored
zasΠu˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zasΠugiwaç -guj´ -gujesz na +A deserve
zasΠyszany aj overheard
zasmuciç -c´ -cisz pf, impf zasmucaç sadden
zasnàç -sn´ -Êniesz pf, impf zasypaç -pi´ -piesz fall asleep
zasnuç ^snuç pf, zasnuwaç impf spin. ~ si´ +I cover over with
zasobnik mi -a container
zasobny aj affluent
zasoliç -l´ -lisz pf salt
zasoby pl G -ów resources
zaspa f snowdrift
zaspaç ^spaç pf, impf zasypiaç fall asleep
zaspokoiç -oj´ -oisz pf, impf zaspakajaç satisfy
zaspokojenie n satisfaction
zastaç -stan´ -staniesz pf, impf zastawaç -staj´ -stajesz find, come upon
zastanawiajàcy aj thought-provoking
zastanowienie n consideration, reflection, thought
zastanowiç si´ -wi´-wisz pf, impf zastanawiaç si´ nad+I consider, give thought to
zastaw mi pledge (e.g. in pawnshop)
zastawa f table setting
zastawiç -wi´ -wisz pf cram, set (table), dam (river), pledge. ~ si´ go into hock
zastawka -wek f valve
zastàpiç -pi´-pisz pf, impf zast´powaç -puj´ -pujeszsubstitute for
zast´pca mp Npl -y deputy, substitute
zast´pczy
zast´pstwo n substitute, replacement. w ~wie +G in place of, instead of
zastosowaç-suj´ -sujesz pf, impf zastosowywaç apply. ~ si´ do+G conform to
zastosowanie n application
zastój -stoju mi stagnation, standstill
zastraszyç -sz´ -szysz pf, impf zastraszaç intimidate
zastrzec -strzec pf, impf zastrzegaç stipulate, make reservations
zastrzeliç -l´ -lisz pf shoot (and kill)
zastrze˝enie n reservation (hesitation about something)
zastrzyc see strzyc
zastrzyk mi injection, innoculation
zastrzykaç -am -asz impf, pf zastrzyknàç -n´ -niesz inject
zastygΠy aj frozen in place
zasunàç -n´ -niesz pf, impf zasuwaç -am -asz slide across, push shut, draw (blinds)
zasuwa f sliding bolt
zasychaç see zaschnàç
zasypaç -pi´ -piesz pf, impf zasypywaç -puj´ -pujesz +I strew, pelt, bombard (e.g. with letters), cover over
with
zasypiaç see zasnàç
zaszczepiç -pi´ -pisz pf, impf zaszczepiaç inoculate, graft
zaszczyciç -c´ -cisz pf, impf zaszczycaç honor
zaszczyt mi honor, pleasure
zaszczytny aj honorable
zaszkodziç -dz´ -dzisz pf harm, hurt
zaszokowany aj shocked
zaszyç ^szyç pf, zaszywaç impf sew shut , stitch up
zaÊ part but, on the other hand, by contrast
zaÊcianek -nka mi settlement of freeholders
zaÊlepiç -pi´ -pisz pf, impf zaÊlepiaç blind
zaÊlepienie n blindness
zaÊlubiç -=bi´ -bisz pf, impf zaÊlubiaç wed
zaÊmiaç si´ ^siaç sie pf burst out laughing
zaÊmieciç -c´-cisz pf, impf zaÊmiecaç litter
zaÊnie˝ony aj snowbound
zaÊni´cie n falling asleep; przed ~ciem before falling asleep
zaÊpiewaç see Êpiewaç
zaÊwiadczenie n certificate
zaÊwiadczyç -cz´ -czysz pf, impf zaÊwiadczaç certify, attest
zaÊwiatowy aj other-worldly
zaÊwiaty pl form G -ów the nether world
zaÊwieciç -c´ -cisz pf, impf zaÊwiecaç turn on lights. ~ si´ light
zaÊwitaç see Êwitaç
zataiç -aj´ -aisz pf, impf zatajaç conceal
zatamowaç see tamowaç
zataƒczyç -cz´ -czysz pf dance, start to dance
zatarasowaç see tarasowaç
zatarg mi clash, dispute, quarrel
zatargaç -am -asz pf yank
zatarty aj obliterated, worn-away
zatem av or conj therefore
zat´chΠy aj stale, musty
zat´skniç see t´skniç
zatkaç -am -asz pf, impf zatykaç stop up, plug up
zatliç see tliç
zatΠoczony aj crowded
zatoczyç -cz´ -czysz pf, impf zataczaç roll, describe a circcle
zatoka f bay, gulf
zatonàç -n´ -nisz pf sink
zatopiç -pi´ -pisz pf, impf zatapiaç flood, scuttle. ~ si´ w+L become absorbed in
zator mi bottleneck
zatraciç -c´ -cisz pf, impf zatracaç lose
zatraceniec -ƒca mp reprobate
zatracony aj lost, beyond depemption
zatrata f loss, expenditure
zatràcaç -am asz impf +I smell of s.t.
zatroskaç si´ -am -asz pf o+A grieve for
zatroskany aj worried, careworn
zatroszczyç si´ see troszczyç si´
zatrucie n poisoning
zatruç ^truç pf, impf zatruwaç poison. ~ komuÊ ˝ycie be the bane of s.o.'s existence
zatrudniç -ni´ -nisz pf, impf zatrudniaç employ
zatrudnienie n employment
zatrwo˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zatrwa˝aç terrify
zatrzask mi latch
zatrzasnàç -sn´ -Êniesz pf +I slam shut. see also trzasnàç
zatrzàÊç (si´) see trzàÊç (si´)
zatrzeç ^trzeç pf, impf zacieraç efface, obliterate, rub away
zatrzymaç -am -asz pf, impf zatrzymywaç -muj´ -mujesz stop. ~ si´ pause, stay, stop
zatuszowaç -szuj´ -szujesz pf hush up
zatwardziaΠy aj hardened (e.g. criminal), obdurate
zatwierdziç -dz´ -dzisz pf, impf zatwierdzaç confirm
zatwierdzenie n confirmation
zatyczka -czek f stop(per), plug
zatykaç see zatkaç
zaufaç see ufaç
zaufanie n trust
zaufany aj trusted
zauΠek -Πku mi alley, lane
zausznik mp confidant
zauwa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zauwa˝aç notice
zawada f block, obstruction
zawadziç -dz´ -dzisz pf, impf zawadzaç +D get in one's way, impede, hamper, hinder
zawiadacki aj blustering
zawiadaka mp pej heckler
zawalidroga semi-pers ne'er-do-well, bum
zawaΠ mi stroke, heart attack
zawartoÊç f contents
zawarty aj contained
zawa˝yç -˝´ -˝ysz pf na+L be decisive in
zawczasu av in good time, early
zawdzi´czaç -am -asz +D, +A have s.o. to thank for. ~ mu ˝ycie I owe him my life
zaw´drowaç -ruj´ -rujesz pf wander off
zawiaç ^wiaç pf, impf zawiewaç gust, blow
zawiadomiç -mi´ -misz pf, impf zawiadamiaç notify, let know
zawiadomienie n notification, announcement
zawiadowca mp manager
zawianie n lumbago
zaw´ziç -˝´ -zisz pf, impf zaw´˝aç narrow, restrict
zawiadomiç -mi´ -misz pf, impf zawiadamiaç notify, inform.
zawiadomienie n notification
zawias mi hinge
zawiàzaç -˝´ -˝esz pf, impf zawiàzywaç -zuj´ -zujesz tie up, bind, contract (relationship)
zawiàzek -zku or -zka germ
zawiedziony aj +I disappointed, disillusioned (with)
zawieja f snowstorm, blizzard
zawieraç -am -asz impf contain. see zawrzeç
zawierucha f gale. turmoil
zawierzyç -rz´ -rzysz pf, impf zawierzaç +D (en)trust, confide in
zawiesiç -z´ -sisz pf, impf zawieszaç hang up (telephone receiver), suspend, interrupt. ~ gΠos stop speaking
zawiesina f (chemical) suspenion.
zawieszenie n suspension, interruption
zawieÊç ^wieÊç pf, impf zawodziç lead to. disappoint. impf plaintively intone. ~ si´ na+L be disappointed
with
zawieêç ^wie˝ç pf, impf zawoziç -˝´-zesz transport to
zawijaç see zawinàç
zawijas mi -a flourish
zawikΠany aj intricate
zawilec -lca mi anenome (flower)
zawiΠoÊç f intricacy, twist (in plot)
zawiΠy aj intricate
zawinàç -n´ -niesz pf, impf zawijaç roll up, wrap up. ~ si´ bustle about
zawiniàtko -tek n wrapped bundle
zawinàç ^wiç pf, impf zawijaç wrap up w+A in. ~ si´ bestir oneself
zawiniç -ni´ -nisz pf w+L be guilty of, at fault for
zawinienie n fault, offense
zawiniony aj at fault
zawisaç -am -asz impf, pf zawisnàç -sn´ -Êniesz intrans na+L or nad+I hang on or over, be suspended
zawisΠoÊç f od+G dependence on
zawisΠy aj of+G dependent on
zawisnàç see zawisaç
zawitaç am -asz pf arrive, greet
zawlec ^wlec pf, impf zawlekaç drag, trail along. cover
zawΠadnàç -n´-nisz pf +I conquer
zawodnictwo n competition
zawodnik mp competitor
zawodowiec -wca mp professional
zawodowy aj professional. see zawód
zawodówka -wek f colloq trade school
zawody -ów pl form competition, match, meet
zawodziç see zawieÊç
zawojowaç -juj´ -jujesz pf, impf zawojowywaç -wuj´ -wujesz conquer
zawoΠaç see woΠaç
zawoΠanie n call, command, catchword. na ~ at one's beck and call
zawoΠany aj born (athlete, etc.)
zawoziç see zawieêç
zawód -wodu mi 1. trade, profession. disillusionment, disappointment. pl zawody games, competition
zawój -woju mi turban
zawór -woru mi valve
zawrotny aj dizzying
zawróciç -c´ -cisz pf, impfzawracaç . ~ komuÊ w gΠowie set someone's head spinning. nie zawracaj mi gΠowy
don't distract me
zawrót -wrotu mi. ~ gΠowy dizziness, giddiness
zawrzeç 1 -wr´ -wrzesz zawarΠ pf, impf zawieraç contain, conclude (pact, etc.)
zawrzeç 2 -wr´ -wrzesz -wrzaΠ -wrzeli pf begin to boil
zawarty aj contained, concluded
zawstydziç -dz´ -dzisz pf, impf zawstydzaç put to shame. ~ si´ be put to shame
zawstydzony aj embarrassed
zawsze av always. na ~ for ever
zawziàç si´ ^wziàç pf be stubborn. na+A have it in for s.o.
zawzi´toÊç f obstinacy
zawzi´ty aj obstinate, persistent. av zawzi´cie pertinaceously
zazdrosny aj (o+A) jealous (of)
zazdroÊciç -szcz´ -Êcisz impf +D envy
zazdroÊç f envy, jealousy
zaz´biç si´ -bi´ -bisz pf, impf zaz´biaç mesh
zazi´biç si´ -bi´ -bisz pf, impf zazi´biaç si´ catch cold
zazi´bienie n chill, cold
zaznaczyç -cz´ -czysz pf, impf zaznaczaç point out, mention, stress, indicate
zaznaç -am -asz pf, impf zaznawaç -znaj´ -znajesz experience
zaznajomiç si´ -mi´ -misz pf, impf zaznajamiaç si´ z+I make acquaintance with
zazwyczaj av as a rule
za˝alenie n complaint
za˝arty aj fierce. av za˝arcie
za˝àdaç see ˝àdaç
za˝egnaç -am -asz pf, impf za˝egnywaç -nuj´ -nujesz make not happen
za˝enowany aj abashed
za˝yç ^˝yç pf, impf za˝ywaç take, use
za˝yΠoÊç f intimacy
za˝yΠy aj close, familiar
zàb z´ba mi tooth
zàbkowaç -kuj´ -kujesz impf teethe
zbaczaç see zboczyç
zbadaç see badaç
zbaranieç -ej´ -ejesz pf be dumbstruck
zbawca mp savior
zbawczy aj saving
zbawiciel mp saviour
zbawiç wi´ -wisz pf, impf zbawiaç save, rescue
zbawienie n salvation
zbawienny aj beneficial, salutary
zb´dny aj dispensable, superfluous
zbiç ^biç pf, impf zbijaç knock down, knock aside; ~ kogoÊ z tropu throw s.o. off the scent, confuse
zbiec si´ ^biec pf, impf zbiegaç si´ come running
zbieg mi confluence. ~ okolicznoÊci coincidence
zbiegowisko n crowd, assemblage
zbieraç see zebraç
zbieractwo n collecting (as hobby)
zbieracz mp collector
zbie˝noÊç f coincidence
zbie˝ny aj coincident
zbiorczy aj collective, consolidated
zbiornik mi -a reservoir
zbiornikowiec -wca mp tanker
zbiorowisko n collection, collectivity, conglomeration
zbiorowoÊç f community, collectivity
zbiorowy aj collective
zbiór zbioru mi collection, pl harvest
zbiórka -rek f assembly
zbir semi-pers thug
zbitka tek f blend
zbity aj beaten, done in. thick, tight
zbli˝enie n closer acquaintance, rapprochement, (photographic) closeup
zbli˝yç si´ -˝´ -˝ysz pf, impf zbli˝aç si´ draw nearer, approach
zbΠàdziç see bΠàdziç
zbocze n slope
zboczenie n deviation, perversion
zboczeniec -ƒca mp pervert
zboczyç -cz´ -czysz pf, impf zbaczaç swerve, deviate, get off track
zbolaΠy aj sore, forlorn
zborny aj. sensible. punkt ~ meeting place
zbo˝e zbó˝ n grain
zbo˝owy aj of zbo˝e
zbo˝ny aj pious
zbój zboju, zbójca, or zbójnik mp bandit
zbójjecki aj of zbójca
zbór zboru mi Protestant community or gathering
zbraknàç = zabraknàç
zbrodnia f crime, felony
zbrodniarz mp criminal, felon
zbrodniczy aj criminal
zbroiç -oj´ -oisz impf arm. ~ si´ arm self
zbroja f armor
zbrojenie n armament
zbrojeniowy aj of zbrojenie
zbrojny aj armed
zbrojownia f armory
zbudowaç see budowaç
zbudowany aj built
zbudziç (si´) see budziç (si´)
zburzyç -rz´ -rzysz pf, impf zburzaç destroy
zbutwieç -eje us 3p pf rot
zbutwiaΠy aj rotten, decaying
zbyç ^byçb´d´ pf, impf zbywaç sell, unload. put off, get rid of .so.
zbyt 1 sales
zbyt 2 av too, excessively
zbyteczny aj superfluous, useless
zbytek -tku mi excess. pl pranks, follies, excesses
zbytni aj excessive
zbzikowany aj crazy, nutty
zdaç ^daç pf, impf zdawaç -daj´ -dajesz take (pf pass) an exam. ~ relacj´ z+G give a report on. ~ si´ 3p-only
seem, appear. ~ sobie spraw´ z czegoÊ realize s.t., become cognizant of s.t.
zdalny aj long-distance, remote (control, etc.)
zdanie n sentence, opinion. moim ~niem in my opinion. aj zdaniowy
zdany aj na+A dependent on, forced to rely on
zdarty aj torn off
zdarzenie n event, happening, occurrence
zdarzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf zdarzaç si´ happen, occur
zdatny aj do+G fit for
zdawkowy aj casual, off-hand (remark)
zdà˝aç -am -asz impf head for, aim toward
zdà˝yç -˝´-˝ysz pf +infin manage (to do on time), na+A make it someplace on time
zdechlak semi-pers weakling
zdechnàç -n´ -niesz pf, impf zdychaç die (of animal)
zdecydowaç see decydowaç
zdecydowany aj determined. av zdecydowanie decidedly
zdejmowaç see zdjàç
zdenerwowaç see denerwowaç
zdenerwowanie n worry, agitation
zdeptaç -c(z)´ -c(z)esz pf trample
zderzak mi -a bumper (of car)
zderzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf zderzaç si´ z+I collide with
zdetonowaç see detonowaç
zd´bieç -ej´ -ejesz pf be dumbfounded
zdjàç zdejm´ zdejmisz pf, impf zdejmowaç -muj´ -mujesz take off, remove
zdj´cie n snapshot, photo
zdΠawiç see dΠawiç
zdmuchnàç -n´ -niesz pf, impf zdmuchiwaç -chuj´ -chujesz puff, blow out
zdobiç -bi´ -bisz impf embellish, adorn, decorate. pf see ozdobiç
zdobina f ornament, decoration
zdobnictwo n decorative arts
zdobniczy aj decorative
zdobycz mi -a trophy, prize, acquisition
zdobyç -b´d´ -b´dziesz pf, impf zdobywaç conquer, seize. ~ si´ na+A afford, summon up enough courage or
energy for
zdolnoÊç f talent, aptitude
zdolny aj talented, do+G capable of
zdoΠaç -am -asz pf +infin manage (to do)
zdrada f treachery, betrayal, perfidy
zdradliwy aj perfidious, treacherous
zdradziç -dz´ -dzisz pf, impf zdradzaç betray
zdradziecki aj traiterous
zdrajca mp traitor
zdrapaç -poi´ -piesz pf, impf zdrapywaç -puj´ -pujesz scratch off
zdr´twieç -ej´ -ejesz pf stiffen
zdr´twiaΠy aj stiff
zdrobniaΠy n diminutive
zdrobniç -ni´ -nisz pf, impf zdrabniaç form a diminutive
zdrobnienie n diminutive
zdrojowy aj of zdrój
zdrowie n health
zdrowotny aj. urlop ~ sick leave
zdrowy or zdrów aj healthy, well. comp aj zdrowszy. av zdrowo
zdro˝eç -eje us 3p pf become more expensive
zdro˝noÊç f wickedness
zdro˝ny aj wicked
zdrój zdroju mi source, spring
zdruzgotaç -oc(z)´ -oc(z)esz pf crush
zdrzemnàç si´ -n´ -nisz pf nap
zdumieç -ej´ -ejesz pf, impf zdumiewaç -am -asz astound, amaze
zdumienie n amazement
zdumiewajàcy astounding, amazing
zdun mp potter, stove fitter
zdurnieç -ej´ -ejesz pf become stupid
zbybaç -bi´ -biesz pf catch s.o. (in the act)
zdychaç see zdechnàç
zdwojony aj redoubled
zdyscyplinowany aj disciplined
zdyszany aj out of breath
zdziaΠaç -am -asz pf have an effect, accomplish
zdziczaΠy zj gronw wild
zdziczeç -ej´ -ejesz pf become wild
zdziecinnieç -ej´ -ejesz pf become infantile
zdzierstwo n fleecing (cheating in business)
zdzira f colloq whore, tramp
zdziwaczeç -ej´ -ejesz pf become strange
zdziwiç si´ see dziwiç si´
zdziwienie n amazement, surprise
zdzwoniç si´ -ni´ -nisz pf be in touch by phone
ze prep +G see z
ze prep +I see z
ze- prefix see zzebra
f zebra. striped cross-walk
zebraç ^braç pf, impf zbieraç gather, collect. ~ si´ meet, congregate, gather, assemble
zebranie n meeting, gathering
zedrzeç ^drzeç pf, impf zdzieraç scrape off, tear off, strip, flay, skin, fleece
zecer mp typesetter
zecernia f typesetting department
zechcieç ^chcieç pf have a mind to
zefir mi zephyr (wind)
zegar mi -a clock
zegarek -rka mi watch
zegarmistrz mp watchmaker, watch repairman
zegarynka -nek f telephone time service
zegnaç -am -asz or zgoniç -ni´ -nisz pf, impf zganiaç drive off. ~ win´ na+A put blame on
zejÊcie n descent. departure, death
zejÊç zejd´ zejdziesz zeszedΠ zeszΠa pf, impf schodziç -dz´ -dzisz descend, walk down, na+A (of conversation)
converge on; ~ na psy go to the dogs; ~ z tematu get off the subject. ~ si´ come together, gather, converge
zel˝eç -˝ej´ -˝ejesz pf lighten
zemdleç see mdleç
zemdliç see mdliç
zemdlenie n faint
zemdlony aj in a faint
zemleç see mleç, mieliç
zemrzeç -mr´ -mrzesz zmarΠ pf, zmieraç impf die, pass away
zemsta f revenge
zemÊciç si´ -mszcz´ -mÊcisz pf na+A take revenge on. see mÊciç (si´)
zenit mi zenith
zepchnàç -n´ -niesz pf, spychaç impf thrust, shove, put off
zepsuç see psuç
zepsuty aj spoiled, ruined, broken
zerkaç -am -asz impf, pf zerknàç -n´ -niesz glance na +A at
zero n zero
zerowy aj of zero
zerówka -wek f kindergarten
zerwaç ^rwaç pf, impf zrywaç tear off, z+I break off with, split up with
zeschnàç -nie pf, zsychaç impf us 3p dry out
zeskoczyç -cz´ -czysz pf, impf zeskakiwaç -kuj´ -kujesz jump off
zesΠaç ^sΠaç Êl´ pf, impf zsyΠaç send down, depart. na+A inflict on
zesΠanie n deportation, exile
zesΠaniec -ƒca mp deportee, exile
zespoliç -l´ -lisz pf, impf zespalaç unite
zespoΠowy aj of zespóΠ
zespóΠ -spoΠu mi team, group
zestarzeç si´ see starzeç si´
zestaw mi combination, arrangement
zestawiç -wi´ -wisz pf, impf zestawiaç put down, arrange, line up. z+I confront with
zestawienie ~ finansowe, rachunkowe, statystyczne balance sheet
zeszΠoroczny aj last year's
zeszΠy aj past
zesztywnieç -ej´ -ejesz pf stiffen
zeszyç ^szyç pf, zszyç pf sew together
zeszyt mi notebook, fascicle
zeÊlizgnàç si´ -n´ -niesz pf, impf zeÊlizgiwaç si´ -guj´ -gujesz slip
zet indecl the letter Z. od a do ~ from A to Z
zetknàç si´ -nie us-3p pf, impf stykaç si´ z+I be touching, touch together, meet with, encounter
zetn´ see Êciàç
zetrzeç ^trzeç pf, impf Êcieraç rub or grind off, wipe off. ~ si´ be effaced, clash
zew mi call
zewnàtrz av outside. na ~ on the outside. od ~ from the outside. aj zewn´trzny aj external, outside
zewrzeç ^wrzeç pf, impf zwieraç close, clench. ~ si´ grapple with
zewszàd aj from everywhere
zez fac an squint
zezowaty aj squint-eyed
zezwolenie n permission
zezwoliç -l´ -lisz pf, impf zezwalaç na+A permit, allow
zez˝reç ^˝reç pf, impf z˝eraç devour
z´baty aj toothed, cogged
z´bina f dentine
z´bny aj dental
z´bowy aj of zàb
zgadnàç -n´ -niesz zgadΠ pf, impf zgadywaç -duj´ -dujesz guess
zgadywanka -nek f guessing game
zgadzaç si´ see zgodziç si´
zganiaç see zegnaç
zganiç see ganiç
zgarbiony aj stoop-shouldered
zgarnàç -n´ -niesz pf, impf zgarniaç rake in
zgasiç see gasiç
zgaszony aj listless
zg´stnieç see g´stnieç
zg´Êciç -szcz´ -Êcisz pf, impf zg´szczaç thicken
zgiàç zegn´ zegniesz pf, impf zginaç bend, fold
zgieΠk mi tumult, turmoil, throng
zgi´cie n bend, fold, crease
zginàç see ginàç
zgΠosiç gΠosiç pf, impf zgΠaszaç announce, report. ~ si´ report to
zgliszcze n oft pl cinders
zgΠadziç -dz´ -dzisz pf put to death
zgΠodnieç -ej´ -ejesz pf feel hunger
zgΠosiç -sz´ -sisz pf, impf zgΠaszaç announce, declare, tender (resignation)
zgΠoska -sek f syllable
zgΠoskowy aj syllabic
zgΠupieç -ej´ -ejesz pf grow stupid
zgnieÊç ^gnieÊç pf, impf zgniataç squash, crush
zgnilizna f rot
zgniΠy aj rotten
zgoda zgód f agreement, accord, o.k.
zgodnoÊç f agreement, state of accord
zgodny aj z+I in accordance with
zgodziç si´ -dz´ -dzisz pf, impf zgadzaç si´ z+I agree with. zgadza si´ that figures
zgoiç
zgoΠa av completely, totally, downright
zgon mi death
zgorszenie n scandal, shock
zgorszyç -sz´ -szysz pf shock. ~ si´ be shocked
zgorzel f gangrene
zgorzkniaΠy aj embittered
zgotowaç -tuj´-tujesz pf prepare
zgrabny aj graceful
zgraç -am -asz pf, impf zgrywaç tune (instruments together). ~ si´ overact
zgraja f band, group, gang
zgrany aj well-oiled (team, etc.)
zgromadzenie n assembly
zgromadziç -dz´-dzisz pf, impf zgromadzaç trans assemble. ~ si´ intrans gather
zgroza f horror
zgrubieç -ej´-ejesz pf get fat
zgrupowaç -puj´ -pujesz pf group together
zgrywaç si´ -am -asz impf overact
zgryzota f care, worry
zgryêliwy aj caustic
zgrzany aj heated up
zgrzebΠo -beΠ n currycomb
zgrzeszyç -sz´ -szysz pf sin
zgrzybiaΠy aj decrepit
zgrzyt mi scraping, grinding, grating
zgrzytaç -am -asz impf, pf zgrzytnàç -n´ -niesz grate, screech
zguba f destruction
zgubiç see gubiç
zgubny aj pernicious
zgwaΠciç see gwaΠciç
zhaƒbiç see haƒbiç
ziarnisty aj grainy
ziarno -ren n grain, kernel
ziàb mi piercing cold
zielarstwo n herbiculture
zielarz mp herbalist
ziele NApl zioΠa Gpl zióΠ herb
zielny or zioΠowy aj of ziele
zieleniak mi -a green-grocer's
zieleniç si´ -ni´ -nisz impf look green
zielenieç -eje us 3p be(come) green
zielenina f greens
zieleƒ f green(ery)
zielony aj green. av zielono
zielsko n weed
ziemia f land, earth
ziemniak mi often-pl -a potato
ziemniaczany aj of ziemiak
ziemny aj of earth
ziemski aj earthly
ziewaç -am -asz impf, pf ziewnàç -n´ -niesz yawn
zi´ç mp Npl -owie son-in-law
zima f winter
zimowy aj of zima
ziemia(nin) mp landowner, squire
ziemisty aj earthen
ziemniaczanka -nek f potato soup
ziemnowodny aj amphibious
ziemski aj earthly
ziele n NApl zioΠa Gpl zióΠ herb
zioΠowy aj herbal
ziew mi yawn
ziewnàç see ziewaç
zi´ba f chaffinch
zi´biç -bi´ -bisz impf chill
zi´bnàç -n´ -niesz ziàbΠ zi´bΠa impf feel chilly
zi´ç mp -owie son-in-law
zignorowaç see ignorowaç
zima f winter
zimowy aj winter's, wintry
zimnokrwisty aj cold-blooded
zimny aj cold, cool, frigid. av zimno. na ~no coolly, cold, in cold blood
zimówka -wek winter apple
zioΠo see ziele
ziomek -mka mp compatriot
zionàç -nie pf, ziaç zieje impf us 3p belch, breathe out
zirytowaç see irytowaç
ziÊciç ziszcz´ -ziÊcisz pf, impf ziszczaç fulfil, bring to life
zjadacz mp. ~ chleba average person
zjadaç -am -asz impf consume. see zjeÊç
zjadliwy aj vitriolic, biting, caustic
zjawa f phantom. apparition
zjawiç si´ -wi´ -wisz pf, impf zjawiaç si´ appear, turn up
zjawisko n phenomenon
zjazd mi Lsg zjeêdzie congress
zjazdowy aj of zjazd
zjechaç ^jechaç pf, impf zje˝d˝aç ride downhill, ride all over, visit. ~ si´ gather, congregate
zjednaç -am -asz pf, impf zjednywaç -nuj´ -nujesz conciliate, win over
zjednoczenie n union, association
zjednoczony aj united
zjednoczyç see jednoczyç
zjeÊç see jeÊç
zjeêdziç -˝d˝´ -êdzisz pf ride (horse) into he ground
zje˝d˝aç see zjechaç
zje˝ony aj with ruffled fur
zje˝yç si´ see je˝yç si´
zlaç ^laç pf, zlewaç impf pour (down, over), wet, decant, thrash. ~ si´ +I be soaked in
zlany aj. ~ potem soaked in sweat
zlataç si´ -am -asz impf run around
zlecenie n order, commision
zleceniodawca mp person ordering
zleciç -c´ -cisz pf, impf zlecaç +D +A commission s.o. s.t.
zlecieç -c´ -cisz pf, impf zlatywaç -tuj´ -tujesz fly down. ~ si´ converge
zlecony. praca ~na commissioned work
zlekcewa˝yç see lekcewa˝yç
zlepek -pku mi agglomeration
zlew mi sink, basin
zlewisko n drainage basin
zlewnia f milk depot
zlewozmywak mi -a kitchen sink
zleêç ^leêç pf, zΠaziç -˝´ zisz impf z+G get off, climb down (from). ~ z tematu change the subject
zl´knàç si´ -n´ -niesz pf take fright
zliczyç -cz´ -czysz pf, zliczaç impf count up, reckon, total
zlizaç -˝´-˝esz pf, zlizywaç -zuj´ -zujesz impf lick off
zlodowacenie n ice age
zlot mi rally, jamboree
zlutowaç see lutowaç
zΠagodziç see Πagodziç
zΠamaç see Πamaç
zΠamanie n fracture
zΠamany aj broken. ze ~nym sercem broken-heartedly
zΠapaç see Πapaç
zΠaziç see zleêç
zΠàcze n joint
zΠàczyç see Πàczyç
zΠo n sg-only L zΠu evil
zΠoba f rancor
zΠociç -c´ -cisz impf, pozΠociç pf gild
zΠocieƒ mi -nia kind of daisy
zΠocisty aj golden
zΠoczyƒca mp evil-doer
zΠodziej mp robber, thief
zΠodziejaszek -szka mp petty thief
zΠodziejka -jek fem of zΠodziej
zΠodziejstwo n robbery, thievery
zΠom mi scrap metal
zΠorzeczenie n malediction
zΠoÊciç si´ -oszcz´ -oÊcisz impf, pf zezΠoÊciç si´ na+A get angry at
zΠoÊç f anger
zΠoÊliwoÊç f maliciousness, ill will
zΠoÊliwy aj malicious, malignant
zΠoÊnica f shrew (bad-tempered woman)
zΠoÊnik mp bad-tempered man
zΠotnictwo n goldsmithing
zΠotnik mp goldsmith
zΠoto n gold zloty (currency)
zΠotodajny aj gold-bearing
zΠotowΠosy golden-haired
zΠotówka -wek f zloty piece
zΠoty aj gold(en), gold-colored
zΠowiç -wi´ -wisz pf catch, net
zΠowieszczy aj ominous, sinister, boding ill
zΠowrogi aj ominous
zΠo˝e zΠó˝ n deposit, geological layer
zΠo˝ony z+G composed, comprised of
zΠo˝yç -˝´ -˝ysz pf, skΠadaç impf convey, pay (e.g. greetings). put down, deposit. assemble, put together. ~
przysi´g´ take an oath. ~ wizyt´ pay a visit. ~ broƒ lay down one's arms. ~ si´ work out. tak si´ zΠo˝yΠo,
˝e.. it worked out so that... ~ si´ na coÊ be a contributing factor to s.t. ~ si´ z+G consist of, be composed of
zΠóg zΠogu mi concretion
zΠuda f delusion
zΠudny aj delusive
zΠupiç -pi´ -pisz pf loot
zΠudzenie n delusion. podobny do ~nia for all the world like
zΠy bad, angry. av êle badly. comp aj gorszy worse comp av gorzej
zmagaç si´ -am -asz impf z+I struggle with, contend with
zmagazynowaç see magazynowaç
zmaleç -eje us-3p pf decrease, diminish
zmanierowany aj mannered
zmarΠ see zemrzeç
zmarΠy aj deceased
zmarnowaç see marnowaç
zmarszczka -czek f wrinkle
zmarszczyç see marszczyç
zmartwiç see martwiç
zmartwienie n worry, care
zmartwiony n worried
zmartwychstaç -stan´ -staniesz pf, impf zmartwychstawaç -aj´ -ajesz rise from the dead
zmarzlak [r-z] mp habitually cold person
zmarzlina [r-z] f frozen ground
zmarznàç see marznàç
zmarzni´ty [r-z] aj frozen
zmawiaç -am -awsz impf hire. see zmówiç
zmaza f blot, stain, blemish
zmazaç-˝´ -˝esz pf, impf zmazywaç -zuj´ -zujesz wipe off, efface
zmàdrzeç -ej´ -ejesz pf grow smart
zmechanizowaç see mechanizowaç
zm´czenie n weariness, fatigue
zm´czony aj tired, weary, exhausted. ~ podró˝à tired from the trip
zm´czyç (si´) see m´czyç (si´)
zm´tnieç -ej´ -ejesz pf grtow cloudy
zm´˝nieç -ej´ -ejesz pf grow manly
zmiana f change. na ~n´ by turns
zmiataç see zmieÊç
zmia˝d˝yç see mia˝d˝yç
zmieniç -ni´ -nisz pf, impf zmieniaç trans change. intr ~ si´ change
zmiennik mp replacement worker
zmiennocieplny aj cold-blooded (animal)
zmienna aj as f variable (mathematics)
zmiennoÊç f changeability
zmienny aj changeable
zmienna f decl like aj math variable
zmierzaç -am -asz impf do+G head toward, tend toward
zmierzch mi twilight
zmierzchaç si´ -am -asz impf, pf zmierzchnàç si´ -nie 3p-only grow dark
zmierzyç -˝´ -˝ysz pf, impf zmierzaç aim, measure, gauge, take (temperature)
zmieszaç see mieszaç
zmieszanie n confusion
zmieÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf zmieszczaç contain, accommodate, have room for. ~ si´ intr fit
zmieÊç ^mieÊç pf, impf zmiataç sweep off
zmi´kczyç -cz´ -czysz pf, impf zmi´kczaç soften
zmi´knàç see mi´knàç
zmniejszyç -sz´ -szysz pf, impf zmniejszaç lessen, diminish
zmoczyç see moczyç
zmoknàç -n´ -niesz pf get wet, soaked
zmokni´ty aj soaked
zmontowaç see montowaç
zmora f nightmare
zmowa f plot, collusion
zmorzyç see morzyç
zmóc ^móc pf overpower
zmówiç -wi´ -wisz pf, zmawiaç impf recite
zmrok mi twilight
zmroziç -˝´ -zisz pf chill, lightly freeze
zmru˝yç see mru˝yç
zmusiç -sz´ -sisz pf, impf zmuszaç force, constrain
zmuszony (do+G) forced (to)
zmyç ^myç pf, impf zmywaç -am -asz wash off
zmyliç -l´ -lisz pf mislead. mistake
zmysΠ mi sense
zmysΠowoÊç f sensuality
zmysΠowy sensual
zmyÊlenie f fabrication, invention
zmyÊliç -l´ -lisz pf, impf zmyÊlaç fabricate, make up
zmyÊlny aj inventive
zmyÊlony aj made up
zmywacz mi -a nail polish remover
zmywak mi -a dishrag
zmywalny aj washable
zmywarka -rek f dishwasher
znachor mp witch doctor, medicine man, folk doctor, quack
znachorstwo mi quackery, folk medicine
znaczàcy aj significant
znaczek -czka mi stamp. ~ pocztowy postage stamp
znaczenie n meaning, significance
znaczeniowy aj semantic
znaczny aj significant. av znacznie significantly
znaczyç -czy us-3p mean. co to ma ~? what is that supposed to mean?
znaç -am -asz impf know (someone or something). ~ si´ na+L be an expert on
znad prep+G from above
znajda semi-pers foundling
znajdowaç (si´) see znaleêç (si´)
znajoma aj fem of znajomy
znajomoÊç f acquaintance
znajomy aj familiar. as mp acquaintance
znak f sign
znakomity aj excellent, outstanding. av znakomicie excellent, fine, great
znakomitoÊç f celebrity
znalazca mp finder
znalezisko n find
znaleêç znajd´ znajdziesz pf, impf znajdowaç -duj´ -dujesz find. ~ si´ be found, be located, find oneself
znale˝ne aj as n finder's fee
znamienity aj notable
znamienny aj characteristic
znami´ -mienia n NApl znamiona characteristic
znamionowaç -nuj´ -nujesz impf characterize
znany aj well-known
znawca mp Npl -y connoisseur
zn´caç si´ -am -asz impf nad+I treat with cruelty, torture
zn´kaç -am -sz pf oppress, worry
znicz f votive candle
zniech´ciç -c´ -cisz pf, impf zniech´caç discourage, disincline. ~ si´ lose enthusiasm
zniecierpliwiç -wi´ -wisz pf make impatient. ~ si´ grow impatient
zniecierpliwienie n impatience
znieczulenie n anesthetic
znieczuliç -l´ -lisz pf, impf znieczulaç anaesthetize
znieczulujàcy aj anesthetic
znieksztaΠcenie n distortion
znieksztaΠciç c´-cisz pf, impf znieksztaΠcaç distort, deform
znienacka av suddenly
znienawidziç -dz´-dzisz pf come to hate
znieruchomieç -ej´ -ejesz pf come to a standtill
zniesΠawiç w-´ -wisz pf,impf zniesΠawiaç dishonor
zniesienie n ^znieÊç. nie do ~nia unbearable
znieÊç ^nieÊç pf, impf znosiç -sz´ -sisz rescind. often neg bear, abide; nie znosz´ tego I can't stand that
zniewaga f insult
zniewa˝enie n insult
zniewa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zniewa˝aç insult
zniewieÊciaΠoÊç f effeminacy
zniewieÊciaΠy aj effeminate
zniewoliç -l´ -lisz pf, impf zniewalaç captivate, enthrall
znikàd av from nowhere
znikaç -am -asz impf, pf zniknàç n´ -niesz disappear
znikomy aj transitory
zniszczalny aj destructible
zniszczenie n destruction
zniszczeç see niszczeç
zniszczony aj destroyed
zniszczyç see niszczyç
zni˝ka -˝ek f lowering, reduction, discount
zni˝kowy aj downward (trend, etc.)
zni˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zni˝aç lower (price, voice, etc.). ~ si´ be lowered, lower o.s.
znojny aj burdensome, toilsome, hot
znormalizowaç see normalizowaç
znosiç see znieÊç
znoÊny aj bearable
znowu, znów again, anew, once more. co znowu now what? what the heck?
znój znoju mi toil
znudzenie n boredom
znudziç see nudziç
znudzony aj bored
znu˝enie n weariness
znu˝ony aj weary
zobaczenie. do ~nia see you, good-bye
zobaczyç -cz´ -czysz pf see, catch sight of. impf see widzieç
zoboj´tniç -ni´ -nisz pf, impf zoboj´tniaç neutralize
zoboj´tnieç -ej´ -ejesz pf become indifferent
zobowiàzaç -˝´ -˝esz pf, impf zobowiàzywaç -zuj´ -zujesz oblige, commit
zobowiàzanie n commitment, obligation
zobowiàzany aj obliged
zodiak mi zodiac
zodiakalny aj of zodiak
zoo n indecl zoo
zoolog mi zoologist. aj zoologiczny zoological. ogród ~ zoo
zorganizowaç see organizowaç
zorganizowany aj organized
zorientowaç (si´) see orientowaç (si´)
zorientowany aj oriented, aware
zorza f dawn. ~ póΠnocna northern lights
zostaç -stan´ -staniesz pf, impf zostawaç -staj´ -stajesz stay, remain, be left, +I become. as passive auxiliary get,
be. ~ zwolniony get fired
zostawiç -wi´ -wisz pf, impf zastawiaç leave (behind)
zraniç see raniç
zrastaç si´ see zrosnàç si´
zraz mi meat chop , fillet
zraziç -˝´ -zisz pf, zra˝aç impf discourage, turn against. ~ si´ lose heart
zrazu aj at first, for the moment
zràb zr´bu mi frame(work)
zràbaç -bi´ -biesz pf, impf zràbywaç-buj´ -bujesz hew, chop down
zrealizaowaç see realizowaç
zredagowaç see redagowaç
zredukowaç see redukowaç
zreperowaç see reperowaç
zresztà av for all that, in any case, for that matter
zrezygnowany aj resigned
zr´cznoÊciowy aj of zr´cznoÊç. gry ~we games of skill
zr´cznoÊç f skill.
zr´czny aj skillful, deft, adept
zrobiç pf see robiç
zrobienie n. coÊ do ~nia something to do
zrodziç -dz´ -dzisz pf beget. ~ si´ originate
zrogowacieç -ej´ -ejesz pf become calloused
zrosnàç si´ sn´ -Êniesz pf, impf zrastaç si´ grow together, coalesce
zrost mi compound word
zroÊni´ty aj grown together
zrozpaczony aj in depair
zrozumiaΠy aj understandable
zrozumiano av pred understood
zrozumieç see rozumieç
zrozumienie n understanding. daç komuÊ do ~nia give s.o. to understand
zrównaç -am -asz pf, impf zrównywaç level. ~ z ziemià level with the ground
zrównanie n leveling. equation. ~ dnia z nocà equinox
zró˝nicowaç -cuj´ -cujesz pf differentiate
zró˝nicowanie n differentiation, difference
zró˝nicowany aj differentiated
zrównowa˝ony aj even-tempered, level-headed
zrównowa˝yç -˝´ -˝ysz pf equalize
zryw mi upsurge
zrywaç see zerwaç
zrzàdzenie n order (of higher authority)
zrzàdziç -dz´ -dzisz pf ordain
zrzec si´ ^rzec pf, impf zrzekaç si´ +G relinquish, renounce
zrzednàç, zrzednieç see rzednàç
zrzeszenie n association
zrzeszony aj w+L a member of
zrzeszyç -sz´ -szysz pf, impf zrzeszaç comprise (as members), associate
zrz´dny aj grumbling
zrz´dziç -dz´ -dzisz impf grumble
zrzuciç -c´ -cisz pf, impf zrzucaç throw down, cast off
zsiadΠy aj sour(ed). ~ Πe mleko sour milk
zsiàÊç ^siàÊç pf, impf zsiadaç z+G dismount
zsiniaΠy aj livid
zsinieç see sinieç
zsiwieç see siwieç
zstàpiç -pi´ -pisz pf, impf zst´powaç -puj´ -pujesz descend
zst´pny aj descending
zsumowaç -muj´ -mujesz pf, impf zsumowywaç -wuj´ -wujesz add up
zsunàç -n´ -niesz pf, impf zsuwaç slide down. move together
zsychaç see zeschnàç
zsyΠaç see zesΠaç
zsyΠka f exile (in Russia)
zsyp mi chute
zszarzeç see szarzeç
zszyç ^szyç pf, impf zszywaç sew together
zszywacz mi -a stapler
zszywka -wek f staple
zubo˝aΠy aj impoverished
zubo˝enie n impoverishment
zuch mp Npl zuchy stout-hearted fellow
zuchowaty aj stout-hearted, valliant
zuchwaΠoÊç f impudence, impertinence
zuchwaΠy aj impudent, impertinent
zupa f soup
zupeΠny aj complete. av zupeΠnie completely
zurz´dniczaΠy aj bureaucratized
zu˝ycie n consumption (of gasoline, etc.)
zu˝yç ^˝yç pf, impf zu˝ywaç use, consume
zu˝ytkowaç -kuj´ -kujesz impf consume, utilize
zwabiç -bi´ -bisz pf, impf zwabiaç entice, lure
zwaç zw´ zwiesz or zowi´ zowiesz impf call, name. ~ si´ be called. tak si´ zowie as one says
zwada f arch quarrel, fray
zwalczyç -cz´ -czysz pf, impf zwalczaç fight against, combat
zwaliç -l´ -lisz pf, impf zwalaç demolish, lay low. pile up. na+A lay (blame) on s.o. ~ si´ tumble down
zwalisko n us pl runis
zwalisty aj well-built
zwalniaç see zwolniç
zwaΠ mi us pl heap
zwany aj tak ~ so-called
zwapnienie n calcification
zwarcie i contraction. short circuit
zwariowaç see wariowaç
zwariowany aj crazy
zwarty compact, tight-knit
zwarzyç -rz´ -rzysz pf put out of sorts. ~ si´ go sour (of milk)
zwarzony aj sullen. sour (of milk)
zwa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zwa˝aç consider, weigh
zwa˝ywszy, ˝e conj phr considering that
zwàchaç -am -asz pf catch wind of
zwàtpiç see wàtpiç
zwàtpienie n doubt
zw´dziç -dz´ -dzisz colloq pilfer
zw´gliç -l´ -lisz pf, impf zw´glaç char
zw´szyç -sz´ -szysz pf sniff out
zw´ziç -˝´ -zisz pf, impf zw´˝aç make narrow, constrict
zw´˝enie n narrowing
zwiaç ^wiaç pf, impf zwiewaç blow away, take off
zwiad mi (military) intelligence effort
zwiadowca mp scout
zwiastowaç -tuj´ -tujesz impf foretell, portend
zwiastun mi omen, harbinger
zwiàzaç-˝´ -˝esz pf tie together. ~ si´ become linked
zwiàzany aj z+I connected with
zwiàzek -zku mi connection, union. w ~zku z+I in connection with. ~ zawodowy trade union
zwiàzkowy aj (trade) union
zwiàzkowiec -wca mp union member
zwichnàç -n´ -niesz pf dislocate (shoulder, etc.)
zwichni´ty aj dislocated
zwichrzyç -rz´ -rzysz pf, impf zwichrzaç tousle
zwinàç -n´-niesz pf, impf zwijaç roll up, furl
zwiedziç -dz´-dszisz pf, impf zwiedzaç visit (a place)
zwielokrotniç -ni´ -nisz pf, impf zwielokratniaç redouble, intensify
zwieƒczenie n crowning (of effort, etc.)
zwieƒczyç -cz´ -czysz pf,impf zwieƒcczaç crown
zwieracz mi -a constrictor muscle
zwieraç (si´) see zewrzeç (si´)
zwierciadΠo -deΠ n mirror
zwierzchnik mp superior (at work)
zwierz ma large wild game
zwierzàrzàtko -tek n dim of zwierz´
zwierzchni aj higher (e.g. authority)
zwierzchnictwo n authority, leadership
zwierzchnoÊç f head authority
zwierznik mp head (authority)
zwierz´ -rz´cia n NApl -rz´ta Gpl -rzàt animal
zwierz´cy aj animal's
zwierzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf zwierzaç si´ +D confess, confide in
zwierzyna f game, quarry
zwierzyniec -ƒca mi bestiary, zoo
zwiesiç -sz´ -sisz pf, impf zwieszaç hang low, droop
zwieÊç ^wieÊç pf, impf zwodziç -dz´ -dzisz lead astray
zwietrzyç -rz´ -rzysz pf sniff out, sense (danger, etc.)
zwiewny aj light, airy
zwieêç ^wieêç pf, impf zwoziç -˝´ -zisz gather (by vehicle), bring in crops
zwi´dΠy aj faded
zwi´kszony aj increased, heightened
zwi´kszyç -sz´ -szysz pf, impf zwi´kszaç trans increase
zwi´zΠoÊç f concision
zwi´zΠy aj concise
zwilgotnieç -eje us 3p pf get damp, become moist
zwil˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zwil˝aç moisten
zwinàç -n´ -niesz pf, impf zwijaç roll up, furl. ~ si´ bustle
zwinnoÊç agility
zwinny aj agile, nimble
zwiotczaΠy aj flabby, flaccid
zwiotczaΠoÊç f flabbiness
zwis mi sag. pull-up, chin-up
zwisaç -am -asz impf, pf zwisnàç -n´ -niesz hang down
zwitek -tka roll (of banknotes, etc.)
zwlec ^wlec pf, impf zwlekaç drag. z+I delay
zwΠaszcza av especially; ~, ˝e especially since
zwΠoka f delay, deferment. bez ~ki without delay
zwΠoki pl form G -ów corpse, remains
zwodniczy aj deceptive, fallacious
zwodziç see zwieÊç
zwodzony aj. most ~ drawbridge
zwojnica f (electrical) coil
zwojowaç -juj´ -juesz pf win in war
zwolennik mp supporter, adherer
zwolniç -ni´ -nisz pf, impf zwalniaç trans slow down, dismiss, release, let go, fire
zwolnienie n release (from work)
zwoΠaç -am -asz pf, impf zwoΠywaç -Πuj´ -Πujesz convene, convoke
zwornik mi -a keystone
zwój zwoju mi scroll
zwóz zwozu mi transpsort
zwrot mi word, phrase, return (of money, etc.)
zwrotka -tek f stanza
zwrotnica f switch
zwrotniczy aj of zwrotnica
zwrotnik mi -a tropic. ~ raka tropic of cancer. ~ kozioro˝ca tropic of capricorn
zwrotny aj reversible. punkt ~ turning point
zwróciç -c´ -cisz pf, impf zwracaç trans do+G return to, hand in to. ~ uwag´ attract attention. ~ si´ turn to,
address self to, apply to
zwyci´ski aj victorious
zwyci´stwo n victory, triumph
zwyci´˝ca mp victor
zwyci´˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf zwyci´˝aç trans conquer, win
zwyczaj mi custom
zwyczajny aj ordinary
zwyczajowy aj customary. zwyczajowwo customarily
zwykΠy aj usual, ordinary, common. av zwykle usually
zwyrodnieç see wyrodnieç
zwyrodnienie n degeneration
zwy˝ka -˝ek f rise (esp. in prices)
zwy˝kowy aj of zwy˝ka
zydel -dla mi stool
zygzak mi. ~kiem in a zig-zag
zysk mi profit, gain
zyskowny profitable
zyskownoÊç f profitability
zza prep +G from beyond, behind
zzielenieç see zielenieç
zzuç ^zuç pf, impf zzuwaç take off (shoes)
z˝eraç see ze˝reç
z˝óΠkΠy aj yellowed
z˝yç si´ -^˝yç pf, impf z˝ywaç si´ z+I grow accustomed to
z˝ymaç -am -asz impf wring. +I shrug. ~ si´ fret, be impatient or angry
z˝yty aj z+I accusatomed to
ê
êdzieΠbko -Πek n dim of êdêbΠo. ani ~ka not a whit
êdêbΠo -beΠ n stalk, straw
êle av badly. see zΠy
êrebak ma foal, colt
êrebi´ -´cia n = êrebak ma foal, colt
êrebna aj expecting a foal
êrenica f pupil (of eye)
êródΠo -deΠ n source, spring
êródlany aj from the source. woda ~na spring water
˝
-˝, -˝e emphatic part có˝? what's up? prosz´˝ why please, skàd˝e! by no means,
˝aba f frog
˝abi aj of ˝aba
˝abka f breast stroke
˝abojad semi-pers pej frog-eater, Frenchman
˝achnàç si´ -n´ -niesz pf snort
˝agiel -gla mi sail
˝aglowy aj of ˝agiel
˝agiew -gwi f torch, firebrand
˝aglowiec -wca sailing ship
˝aglówka -wek f sailboat
˝aden (˝adna ˝adne) pron aj none, no, not any
˝ak mp arch student
˝akard mi jaquard cloth or loom
˝akiet mi suit jacket
˝al mi pity, sorrow, regret, resentment. mieç ˝al do kogoÊ have a complaint regarding someone. pred ˝al
+D, +G sorry for. ˝al mi go I feel sorry for him
˝aliç si´ -l´ -lisz impf na+A complain of
˝aluzja f shutter, blinds
˝aΠoba -Πób f mourning
˝aΠobnik mp mourner
˝aΠosny aj mournful, pitiful, lamentable, pitiable
˝aΠowaç -Πuj´-Πujesz impf, pf po˝aΠowaç +G regret
˝andarm mp gendarme. ~ wojskowy military policeman
˝ar mi heat, fervor
˝arowy aj of ˝ar. piec ~ annealing oven
˝arcie n colloq food, grub
˝argon mi jargon, slang
˝arliwoÊç ardor, fervor
˝arliwy aj fervent, ardent
˝arΠocznoÊç f gluttony
˝arΠoczny aj gluttonous
˝arΠok mp pej glutton
˝arnik mi -a filament (in light-bulb)
˝arówka -wek f light-bulb
˝art mi joke, prank. nie ma ˝artów no joking. ˝arty na bok joking aside
˝artobliwy aj jocular
˝artowaç -tuj´ -tujesz, pf za˝artowaç joke. ~ sobie have one's little joke
˝artowniÊ mp joker
˝arzenie n incandescense
˝arzyç si´ -rzy us 3p impf glow
˝àç 1 ˝n´ ˝niesxz impf reap
˝àç 2 ˝m´ ˝miesz impf press, squeeze
˝àdaç -am -asz impf, pf za˝àdaç +G demand
˝àdΠo -deΠ n sting
˝àdny aj desirous
˝àdza f desire, lust
˝agiew -gwi f torch
˝bik ma wildcat
˝e subordinating conj that
-˝e see -˝
˝eberko n ribs (as meal). see ˝ebro
˝ebracki aj beggar's
˝ebractwon beggary
˝ebraç -brz´-brzesz impf beg
˝ebrak mp beggar
˝ebro -ber n rib
˝ebrowy aj of ˝ebro
˝eby cond conj (˝ebym ˝ebyÊ ˝ebyÊmy ˝ebyÊcie) so that, in order to
˝ec ˝g´ ˝˝esz impf trans burn
˝eglarski aj of ˝eglarz
˝eglarz mp sailor
˝eglowaç -luj´ -lujesz impf sail
˝eglowny aj navigable
˝egluga f sailing
˝egnaç -am -asz impf, pf po˝egnaç say goodbye to. ˝egnam! farewell! ~ si´ z+I take one's leave of s.o., say
goodbye
˝el mi gel
˝elastwo n ironware
˝elatyna f gelatine
˝elaziak mi iron ore
˝elazny aj iron
˝elazo n iron
˝elazko n (household) iron
˝elbeton mi reinforced concrete
˝eliwnia f iron foundry
˝eliwo n cast iron
˝eliwny aj cast-iron
˝enada f embarrassment
˝eniç si´ -ni´ -nisz impf, pf o˝eniç si´ ( z+I) marry (of a man), get married (to)
˝eniec -ƒca mp reaper
˝enowaç -nuj´ -nujesz impf embarrass. ~ si´ be embarrased
˝eƒski aj woman's, female, feminine; rodzaj ~ feminine gender
˝eƒ-szeƒ mi ginseng
˝er mi food, provender, prey
˝erdê f bird perch
˝erowaç -ruj´ -rujesz impf seek food
˝eton mi counter, chip, token
˝´cie n reaping
˝Πobek 1 -bka mi groove
˝Πobek 2 or ˝Πóbek -bka mi pre-school
˝Πobiarka -rek f groove-cutting machine
˝Πób ˝Πobu mi crib, manger
˝mija f viper, adder
˝mudny aj laborious, toilsome
˝m´, ˝n´ see ˝àç
˝niwiarka -rek f harvesting machine
˝niwny aj of ˝niwo
˝niwo n often-pl harvest
˝oΠàdek -dka mi stomach.
˝oΠàdkowy aj of ˝oΠàdek
˝oΠàdê -Π´dzi f gland
˝oΠd mi soldier's pay. byç na czyimÊ ~dzie be in someone's pay
˝oΠdak mp pej brutish soldier
˝oΠ´dny aj of clubs (in cards)
˝oΠna f bee-eater (bird)
˝oΠnierka f soldiering
˝oΠnierski aj of ˝oΠnierz
˝oΠnierz mp soldier
˝ona f wife
˝onaty aj married (of man)
˝ongler mp juggler
˝onglowaç -luj´ -lujesz impf juggle
˝onkil mi jonquil
˝óΠciç -c´ -cisz impf make yellow
˝óΠciowy aj bileous
˝óΠç f bile, gall
˝óΠknàç -n´ -niesz impf, pf po˝óΠknàç or z˝óΠknàç turn yellow
˝óΠtaczka -czek f jaundice
˝óΠtawy aj yellowish
˝óΠtko n yolk
˝óΠty aj yellow
˝óΠw -wia ma tortoise
˝óΠwi aj of ˝óΠw
˝óΠwiowy aj tortoise-shell
˝ràcy aj corrosive, caustic
˝reç ˝r´ ˝resz impf, pf po˝reç or ze˝reç devour
˝ubr mi (European) bison
˝ubrówka -wek f buffalo grass, buffalo grass vodka
˝ucie n.guma do ~cia chewing gum
˝uç ˝uj´ ˝ujesz impf chew
˝uchwa f lower jaw
˝uk ma beetle
˝uΠawa f low ground, delta land
˝upan mi -a high-collared men's folk jacket
˝ur or ˝urek -rku mi sour flour-based soup
˝uraw ma and mi -wia crane
˝urawina f cranberry
˝urnal mi fashion and pattern magazine
˝uzel -zlu mi cinder. dirt-track motorcycle sport
˝uzlowy aja of ˝uzel
˝wacz mi -a masticator muscle
˝wawy aj lively, brisk. av ˝wawo
˝wir mi gravel
˝wirowaç -ruj´ -rujesz impf cover with gravel
˝wirowy aj of ˝wir
˝ycie n life
˝yciodajny aj life-giving
˝yciorys mi biography
˝yciowy aj of ˝ycie life's, life-affecting. stopa ~wa standard of living
˝yczenie n wish, greeting
˝yczliwoÊç f kindness, good will
˝yczliwy aj kindly, well-wishing. comp av ˝yczliwszy
˝yczyç -cz´ -czysz impf +G wish. ~ sobie desire
˝yç ˝yj´ ˝yjesz impf live. nie ~ be dead, be no longer alive. pf see prze˝yç
˚yd mp Jew
˝ydowski aj Jewish. j´zyk ~ Yiddish
˚ydówka -wek f Jewish woman, Jewess
˝ygacz mi -a gargoyle
˝yjàcy aj as mp the living
˝yjàtko -tek n micro-organism
˝ylak mi -a vaicose vein
˝ylasty aj stringy, sinewy
˝yletka -tek f safety razor
˝ylny aj of ˝yΠa
˝yΠa f vein (also of ore)
˝yΠka -Πek f dim of ˝yΠa
˝yrafa f giraffe
˝yrandol mi chandelier
˝yrant mp warrantor, endorser
˝yroskop mi gyroscope
˝yrowaç -ruj´ -rujesz impf warrant, guarantee
˝ytni aj of ˝yto
˝yto n rye
˝ytniówka -wek f rye vodka
˝yw see ˝ywy
˝ywica f resin
˝ywiczka -czek f horehound
˝ywiciel mp provider
˝ywiczny aj resinous
˝ywiç -wi´ -wisz impf nourish
˝ywiec ma livestock. ~wcem (while still) alive
˝ywiecki aj from ˚ywiec
˝ywioΠ mi element
˝ywioΠowy aj elemental
˝ywnie av. co ci si´ ~ podoba as you jolly well please
˝ywnoÊç f food
˝ywnoÊciowy aj of ˝ywnoÊç
˝ywopΠot mi hedge
˝yworodny aj live-bearing, viviparous
˝yworódka -dek f guppy
˝ywot mi life (in its totality)
˝ywotny aj vital
˝ywy or ˝yw aj alive, lively, brisk, living. av ˝ywo
˝yzny aj fertile

Copyright © 1996-2009