A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

R
rabarbar mi rhubarb
rabat mi discount
rabin mp rabbi
rabinat mi rabbinate
rabowaç -buj´ -bujesz impf rob, plunder
rabunek -nku mi robbery
rabunkowy aj of rabunek
rabuÊ mp robber, marauder
rachityczny aj having rickets, rickety
rachowaç -chuj´ -chujesz impf do accounts
rachuba f account. wejÊç w ~b´ enter into play
rachunek -nku mi account, bill, receipt
rachunkowy aj of rachunek
rachunkowoÊç f accountancy
racja f reason, rationale. mieç ~j´ be right. nie mieç ~ji be wrong
racjonalizacja f rationalization, technical improvement
racjonalny aj rational
racjonowaç -nuj´-nujesz impf ration out
raczkowaç -kuj´ -kujesz impf crawl
raczej av rather, instead. ~ nie not really
raczyç -cz´ -czysz impf (+infin) deign, stoop, condescend. +A, +I us fig. treat s.o. to s.t.
rad 1 aj (+G) glad (of), desirous of
rad 2 mi radium
radowy aj of rad 2
rada f council, counsel, advice. ~ naukowa academic council. ~ zakΠadowa department council. daç sobie
~d´ manage. nie ma ~dy there's no help for it
radar mi radar
radca mp councillor, adviser
radio n Gpl -iów radio
radiowyi aj of radio
radioodbiornik mi -a radio receiver
radiofonizacja f expansion of radio reception
radiogram mi radiogram, radiotelegram
radiologia f radiology
radiomechanik mp radio technician
radiosΠuchacz mp listener
radiosΠuchaczka -czek fem of radiosΠuchacz
radiostacja f radio station
radioterapia f X-ray therapy
radiow´zel -zΠa mi broadcasting center
radiowóz -wozu mi radio-despatched car
radΠo -deΠ n plow
radny mp aj as mp councillor
radosny aj joyful
radoÊç f joy, happiness. z ~Êcià joyfully
radowaç -duj´ -dujesz impf, pf uradowaç make glad. ~ si´ +I enjoy, luxuriate in
radykalny aj radical
radziç -dz´ -dzisz impf, pf poradziç +D advise. ~ sobie manage
radziecki aj Soviet
rad˝a mp rajah
rafia f raffia
rafinacja f refining (of metals, petroleum, etc.)
rafineria f refinery
raiç -raj´ -rajesz impf act as go-between, recommend
raj mi paradise
rajd mi sports rally
rajdowiec -ewca mp rally racer
rajdowy aj of rajd
rajski aj heavenly
rajstopy pl form G -op pantyhose
rajtuzy pl form G -ów tights
rak ma crab, cancer
rakieta f rocket
rakietowy aj of rakieta
rakieta f sports racket
rakotwórczy aj carcinogenic
rama f frame, framework, pl limits
ramka -mek f dim of ramka
ramiàczko -czek n shoulder-strap
rami´ n -enia NApl -iona shoulder
ramowy aj in general outline
rana f wound, injury
randka -dek f date, rendevous
ranek -nka mi morning. ~nkiem at sunrise, in the morning
ranem. nad ~ av phr toward morning. see also rano
ranga f rank, significance
raniç -ni´ -nisz impf, pf zraniç wound, hurt
ranking mi ranking
ranny 1 aj oft as mp wounded
ranny 2 aj morning
rano av in the morning, dziÊ ~ this morning. od ~na do wieczora from morning to night. z ~na since
morning
raport mi report
raptem av suddenly, unexpectedly
raptowny aj sudden, violent, impulsive
raróg -rogu ma kind of falcon. patrzec jak na ~roga stare at
rarytas mi rarity
rasa f race, breed
rasizm mi racism
rasowy aj racial, purebred
rata f installament (payment). na ~ty by installment, on the intallment plan. aj ratalny
ratler ma ratter (dog)
ratowaç -tuj´ -tujesz impf, pf uratowaç save. ~ si´ be saved
ratownictwo n life saving
ratowniczy aj of ratownictwo, ratowniczy
ratownik mp rescuer, life-guard
ratunek -nku mi rescue
ratunkowy aj of ratunek. kamizelka ~wa life vest
ratusz mi Gpl -y or -ów town hall
ratyfikowaç -kuj´-kujesz impf ratify
raut mi reception, social gathering
raz mi once, one time;
ile razy as often as;
jeszcze raz one more time;
na razie for the time being, so long
nast´pnym razem next time;
od razu immediately, forthwith;
po raz pierwszy for the first time;
raz once, one time, one;
raz i drugi once and again;
raz na zawsze once and for all;
raz po raz time and time again;
tym razem this time;
w ka˝dym razie in any case;
w najlepszym razie at best;
w razie +G in case of;
w razie czego just in case;
w takim razie in that case
razem av together
raziç -˝´ -zisz impf offend, strike. pf see uraziç
razowiec -wca mi whole-meal bread
razowy aj whole-wheat
raêny aj brisk. av raênie briskly
ra˝àcy aj glaring, jarring, offensive
ràbaç -bi´ -biesz impf, pf ràbnàç -n´-niesz chop
ràbek -bka mi border, edge, hem
ràczka -czek f dim of r´ka. zΠota ~ handyman
ràczy aj nimble, fleet
rdza f rust
rdzawy aj rusty, rust-colored
rdzeƒ mi root, core, heart
rdzenny essential, basic, fundamental, aboriginal
rdzewieç -eje us-3p impf, pf zazdrzewieç rust
reagowaç -guj´ -gujesz impf, pf zareagowaç react
reakcja f reaction
reakcyjny aj reactionary
reaktor mi -a (chemical) reactor
realia pl form G -iów realities
realista mp realist
realistyczny av realistic
realizacja av realization, (film) production
realizator mp producer
realizm mi realism
realizowaç -zuj´ -zujesz impf, pf zrealizaowaç realize, cash (check)
realnoÊç f reality, actuality, real estate, property
realny aj real, actual
reanimacja f reanimation, bringing back to life
recenzent mp reviewer
recezentka -tek fem of recenzent
recenzja f review
recenzowaç -zuj´-zujesz impf review
recepcja f reception (in hotel)
recepcjonista mp receptionist
recepta f prescription
recesja f recession
rechot mi croak (sound of frogs)
rechotaç -c(z)´ -c(z)esz impf croak
recydywista mp recidivist, repeat criminal
recytacja f recitation
recytowaç -tuj´-tujesz impf, pf wyrecytowaç recite
redagowaç -duj´ -dujesz impf edit
redakcja f editing, editorial board
redakcyjny aj of redacja
redaktor mp editor
redukcja f reduction
redukowaç -kuj´ -kujesz impf, pf zredukowaç reduce, downsize. ~ si´ do +G be reduced to
reduta f masked ball. redoubt
referat mi report, paper
referent mp lecturer, reporter
referentka -tek fem of referent
referowaç -ruj´-rujesz impf give a paper or report
reflekcja f reflection
refleks mi us-sg reflex(es)
refleksyjny aj reflective, thoughtful
reforma f reform
reformacja f Reformation
reformacyjny aj of Reformacja
reformator mp reformer
reformowaç -muj´ -mujesz impf reform
reformowany aj reformed (church)
refren mi refrain
regalia pl form G -iów regalia
regaΠ mi book-case
regaty pl form regatta
regeneracja f regeneration
regenerowaç -ruj´ -rujesz impf, pf zregenerowaç regenerate, revive. ~ si´ be regenerated
regent mp regent
region mi region
regionalny aj regional
reglamentacja f (state) control, regulation (in sales or production of certain goods)
regres mi regress, decline
regresja f regression
regresywny aj regressive
reguΠa f rule. z reguΠy as a rule
regulacja f regulation, control
regulacyjny aj of regulacja
regulamin mi regimen, rules
regulaminowy aj uniform, statutory
regularnoÊç f regularity
regularny aj regular. av regularnie regularly
regulowaç -luj´-lujesz impf, pf uregulowaç regulate. ~ si´ be regulated
regulowanie n regulation
reguΠa f rule. z ~Πy as a rule
rehabilitacja f rehabilitation
rehabilitowaç -tuj´ -tujesz impf rehabilitate
reinkarnacja f reincarnation
rej mi. wodziç ~ hold sway, lead the show
rejent mp notary
rejestr register
rejestrowaç -ruj´ -rujesz impf, pf zarejestrowaç register, enter. ~ si´ be registered
rejestracja registration
rejestracyjny aj of rejestracja
rejon mi region
rejonowy aj regional
rejs mi scheduled flight (airline)
rejsowy aj regularly scheduled (flight)
rekin ma shark
reklama f advertisement, promotion
reklamowy aj of reklama
reklamacja f complaint, return of damaged or faulty goods
reklamowaç -muj´ -mujesz impf, pf zareklamowaç advertise
reklamówka -wek f advertising flyer, shopping bag, us. with firm name
rekomendacja f recommendation
rekomendowaç -duj´-dujesz impf recommend
rekompensata f recompensation
rekompensowaç -suj´ -sujesz impf recompense
rekonesans mi reconnaissance
rekonstrukcja f reconstruction
rekonstruowaç -ruj´ -rujesz impf reconstruct
rekonwalescensja f reconvalescence
rekord mi record
rekordowy aj of rekord
rekordzista mp record-holder
rekreacja f recreation
rekreacyjny aj recreational
rekrut mp recruit
rekrutacja f recruitment
rekrutowaç -tuj´ -tujesz impf recruit, enlist
rektor mi rector, university president
rektorat mi rector's office
rekwirowaç -ruj´ -rujesz impf requisition, confiscate
rekwizycja f seizure, confiscation
rekwizyt mi stage prop
rekwizytor mp prop manager
relacja f account, story, report, relation
relacjonowaç -nuj´-nujesz impf relate, narrate
relaks mi sg-only relaxation
relaksowaç si´ -suj´ -sujesz impf relax
relatywny aj comparative, relative
relegacja f disqualify, relegate
relegowaç -guj´ -gujesz impf expel (student), disqualify, relegate
religia f religion
religijny aj religious
relikt mi relict
reliwia f us pl relic(s) (of saint)
relikwiarz mi reliquary
remanent mi inventory, stock-taking
remis mi sports tie, draw
remisowy aj of remis
remiza f shed, depot
remont mi renovation, overhaul
remontowy aj of remont
remontowaç -tuj´ -tujesz impf, pf wyremontowaç renovate
ren, renifer -fra ma reindeer
rencista mp pensioner
rencistka -tek fem of rencista
renegat mp renegade, traitor
renesans mi Renaissance
renesansowy aj of renesans
reneta f rennet, russet apple
renifer ma reindeer
renoma f good name, renown
renons mi void (in a suit of cards)
rentgenowski aj X-ray
renta f pension
rentownoÊç f profitability
rentowny aj profitable
reparacja f reparation
repasacja f mending of ladders in stockings
repatriowaç -iuj´ -iujesz impf repatriate
reperacja f repair
reparowaç or reperowaç -ruj´ -rujesz impf, pf wyreperowaç repair
repertuar mi repertoire
repeta f seconds (second helping of food)
repetowaç -tuj´ -tujesz impf repeat (grade in school)
repetycja f repetition
replika f retort, come-back
reporta˝ mi reporting, reportage
reporter mp reporter
reporterski aj rournalistic, reporter's
repremenda f reprimand
represja f repression, regressive measures
reprezentacja f representation
reprezentacyjny aj representative, representational
reprezentant mp esp-sports representative
reprezentowaç -tuj´ -tujesz impf, pf zareprezentowaç represent
reprodukcja f reproduction
reprodukcyjny aj reproductive
republika f republic
republikan(in) mp republican
republikaƒski aj of republikanin
reputacja f reputation
resor mi spring (suspension)
resort mi department, scope, province
respekt mi respect, regard
respektowaç -tuj´-tujesz impf respect
respondent mp responder (to a questionnaire)
restauracja f restaurant. restoration
restauracyjny aj of restauracja
restrykcja f restriction
restytucja f restitution
reszka -szek f tails (of coin). orzeΠ i ~ head and tails
reszta f rest, remainder, change (money)
resztka us pl leavings
retor mp rhetorician
retorta f (chemical) retort
retoryczny aj rhetorical
retoryka f rhetoric
retro aj indecl retro
retrospektywny aj retrospective
retusz mi retouching (of photograph, etc.)
retuszowaç -szuj´ -szujesz impf retouch
reumatyk mp rheumatic (person)
reumatyzm mi rheumatism
rewaloryzacja f revalorization (of currency, etc.)
rewan˝ mi revenge, retaliation, return service
rewan˝owy aj of rewan˝
rewan˝owaç si´ -˝uj´ -˝ujesz impf, pf zrewan˝owaç si´ reciprocate a favor
rewelacja f revelation
rewelacyjny aj revelational, exceptionally good
rewers mi reverse side of medal or coin
rewia f (theatrical) review
rewiowy aj of rewia
rewident mp inspector, auditor
rewidowaç -duj´ -dujesz impf, pf zrewidowaç review, inspect, audit
rewindykacja f reclaiming
rewizja f revising, on-site inspection
rewizyjny aj of rewizja
rewizjonizm mi revisionism
rewokacja f recall (of ambassador)
rewolucja revolution
rewolucyjny aj revolutionary
rewolucjonista mp revolutionary
rewolwer mi revolver (pistol)
rezerwa f reserve, extra supply
rezerwowy aj reserve
rezerwacja f reservation. ~ miejsc seat reservation
rezerwat mi (Indian) reservation, forest preserve
rezerwista mp reservist (soldier)
rezerwowaç -wuj´ -wujesz impf, pf zarezerwowaç reserve, make reservation
rezolucja f resolution
rezolutny aj resolute
rezon mi self-assurance
rezonans mi resonance
rezultat mi result. w ~tacie as a result
rezurekcja f resurrection, Easter procession
rezydencja f residence
rezygnacja f giving up, resignation (from job)
rezygnowaç -nuj´ -nujesz impf, pf zrezygnowaç z+G resign from, give up on
re˝ym or re˝im mi (political) regime
re˝yser director
re˝yseria f directing
re˝yserowaç -ruj´ -rujesz impf, pf wyre˝yserowaç direct (film, play)
r´cznik mi -a towel
r´czny aj hand (work, etc.), manual
r´czyç za (za +A) vouch for. pf see zar´czyç
r´ka f Lsg r´ce or r´ku NApl r´ce Gpl ràk hand, arm
byç na r´k´ +D be convenient for;
dziecko na r´ku child in arms;
machnàç r´kà na +A give up on
mieç zwiàzane r´ce have one's hands tied
od r´ki as a matter of course;
pod r´k´ at hand, under the arm;
podaç r´k´ +D offer a hand to;
pójÊç komuÊ na r´k´ go along with; z drugiej r´ki second hand;
r´ce do góry hands up;
z goΠymi r´kami with one's bare hands
z ràk do ràk from hand to hand;
r´kaw mi -a sleeve
r´kawiczka -czek f glove
r´koczyny pl form G-ów blows, fisticuffs
r´kodzieΠo n handwork
r´kojeÊç f handle
r´kojmia f guarantee, pledge
r´kopis mi manuscript
riksza see ryksza
robactwo n vermin
robaczek -czka ma dim of robak
robak ma worm
rober -bra fma rubber (in bridge)
robiç -bi´ -bisz impf, zrobiç pf do, make. ~ si´ get done. da si´ zrobiç that's doable. become. robi si´ cieplej
it's getting warmer
robocizna f labor
roboczy aj working (e.g. hypothesis)
robot mi robot. ~ kuchenny food procvessor
robota -bót f work, job, physical labor; domowej ~ty home-made; nic do ~ty nothing to do
robotnik mp laborer
robotnica fem of robotnik
robotny aj industrious, hard-working
robótka -tek f dim of robota
rockowy "rokowy" aj rock (music)
rocznica f anniversary
rocznik mi -a age-group, vintage (of wine). annual (periodical)
roczny aj annual, yearly. av rocznie annually
rodak mp fellow countryman
rodny aj fertile. ~ne genitals
rodowity aj native-born
rodowód -wodu mi family tree
rodowy aj of ród familial, clan
rodzaj mi kind, type, species; coÊw tym ~ju something of this sort; ró˝nego ~ju of various sorts
rodzajowy aj of rodzaj
rodzajnik mi -a definite article (in linguistics)
rodzeƒstwo mi brothers and sisters, siblings
rodzic mp parent. mp pl G -ów parents
rodzicielski aj parental
rodziç -dz´ -dzisz impf, pf urodziç give birth. ~ si´ be born
rodzimy aj native
rodzina f family
rodzinny aj of rodzina
rodzony aj own (brother, sister)
rodzynek -nka mi raisin
rogacz ma stag
rogal mi -a croissant
rogalik mi -a dim of rogal
rogaty aj of róg horned, antlered
rogowy aj made of horn
rogo˝a f doormat. reed(s)
roiç si´ roj´ roisz impf swarm
rojny aj bustling
rok mi Npl lata Gpl lat year
co roku every year
rok w rok year in, year out
z roku na rok from year to year
rokita f kind of willow
rokosz mi rebellion, mutiny
rokowaç -kuj´ -kujesz impf negociate
rokowanie n us pl negociations
rola 1 f (arable) land
rola 2 f role (in society, a play, etc.)
rolada f roll-up (way of serving mixed meats)
roleta f roller-blind
rolka -lek f roll (of tape, cloth)
rolnictwo n agriculture
rolniczy aj agricultural
rolnik mp farmer
rolny aj agricultural, agrarian, farming, land
romanistyka f Romanistics, study of Romance languages
romans mi romance
romantyczny aj romantic
romantyk mp romantic
romantyzm mi romanticism
romaƒski aj Romance (languages, culture)
romb mi rhombus
rondel -dla mi saucepan
rondelek -lka mi dim of rondel
rondo n traffic circle. hat brim
roniç -ni´ -nisz impf, pf uroniç drop, let fall
ropa f pus. oil, petroleum. ~ naftowa crude oil
ropieç -eje us-3p fester, ooze
ropieƒ -pnia mi abscess
ropniak mi -a swelling. diesel powered car
ropny aj of ropa
roponoÊny aj oil-bearing (rock, etc.)
ropucha f toad
roraty pl form G -ów Advent dawn mass
rosa f dew
Rosja f Russian
Rosjan(in) mp Russian
Rosjanka -nek f Russian woman
rosΠy aj stalwart, well-built (man)
rosnàç -sn´ -Êniesz rósΠ rosΠa roÊli impf, pf urosnàç grow
rosóΠ -soΠu mi broth
rosówka f kind of earthworm
rosproszony aj diffuse, dispersed
rostrzygaç -am -asz impf, pf rostrzygnàç -n´ -niesz decide, settle, determine
rosyjski aj Russian. av po ~sku in Russian
roszczenie n us pl claim(s) to, pretensions to
roÊciç sobie -szcz´ -Êcisz impf. ~ pretensje have pretensions toward, lay claims to
roÊç see rosnàç
roÊlina f plant
roÊlinnoÊç f vegetation
roÊlinny aj of roÊlina
roÊlino˝erny aj phytofagous, plant-eating
rota f army unit. credo
rotacja f rotation
rotmistrz mp cavalry captain
rowek -wku mi dim of rów. channel, groove
rower mi bicycle
rowerowy aj of rower
rowerzysta mp cyclist
roz- verbal prefix indicating movement apart, as in rozdzieliç separate; broad extent, as in rozgrabiç plunder;
reversal of state, as in rozmroziç thaw.
rozbawiç -wi´ -wisz pf, impf rozbawiaç amuse. ~ si´ liven up
rozbawienie n amusement
rozbawiony aj amused
rozbestwiç -wi´ -wisz pf, impf rozbestwiaç brutalize, rage like a beast
rozbiç ^biã pf, impf rozbijaç break apart, smash
rozbiec si´ ^biec pf, rozbiegaç si´ run in different directiions
rozbieg mi running start
rozbiegany aj running in all directions, flighty
rozbieraç see rozebraç
rozbieralnia f changing room
rozbie˝ny aj divergent
rozbijacki aj destructive, disputacious
rozbijaç see rozbiç
rozbiór -bioru mi partition
rozbiórka -rek f demolition
rozbitek -tka mp castaway
rozbity aj smashed
rozbΠysnàç -Ênie us 3p pf, impf rozbΠyskiwaç -kuj´ -kujesz blaze, shine forth
rozbój -boju mi banditry
rozbónniczy aj of robójnik
rozbójnik mp robber
rozbrajajàcy aj disarming
rozbrat mi. wziàç ~ z+I take leave of (senses, etc.)
rozbroiç -oj´-oisz pf, impf rozbrajaç disarm
rozbrojenie n disarmament
rozbrzmieç ^brzmieç pf, impf rozbrzmiewaç resound
rozbudowa f expansion, development
rozbudowaç -duj´ -dujesz pf, impf rozbudowywaç -wuj´ -wujesz expand, develop, enlarge
rozbudziç -dz´ -dzisz pf, rozbudzaç impf us-fig awaken, arouse (distrust, etc.)
rozcheΠstany aj disheveled
rozchmurzyç si´ -rzy us 3p pf, impf rozchmurzaç si´ clear up (of weather, skies, etc.)
rozchodziç si´ see rozejÊç si´
rozchód -chodu mi expenditure
rozciàgliwoÊç f tracitlity
rozciàgliwy aj expandable, extendable, ductile, tractile
rozciàgΠoÊç f expanse
rozciàgΠy aj wide open (space)
rozciàgaç si´ -am -asz impf, pf rozciàgnàç si´ -n´-niesz stretch, extend
rozciàgni´cie n expansion, extension
rozcieƒczyç -cz´ -czysz pf, impf rozcieƒczaç dillute
rozcieƒczacz or rozcieƒczalnik mi (chemical) thinner
rozcieƒczenie n dillution
rozcieracz mi pestle, grinder
rozcieraç see rozetrzeç
rozci´cie n cutting up
rozczΠonkowanie n division, segmentation
rozczapierzyç -rz´ -rzysz pf, impf rozczapierzaç spread wide (fingers)
rozczarowaç -ruj´ -rujesz pf, impf rozczarowywaç -wuj´ -wujesz disillustion, disappoint. ~ si´ become
disillusioned do+G with
rozczepiç -pi´ -pisz pf, impf rozczepiaç disentanble, uncouple, disconnect
rozczesaç -sz´ -szesz pf, impf rozczesywaç -suj´ -sujesz put a part in (hair)
rozczΠapaç -pi´ -piesz pf shuffle
rozczΠonkowaç -kuj´ -kujesz pf, impf rozczΠonkowywaç -wuj´ -wujesz divide into segments, partition
rozczochrany aj disheveled, unkempt
rozczulenie n tender emotion
rozczuliç si´ -l´ -lisz pf, impf rozczulaç si´ become emotional nad +I over
rozczulony aj tender
rozczyn mi leaven
rozczytywany aj widely read
rozdaç ^daç pf, impf rozdawaç -daj´ -dajesz hand out
rozdarcie n conflict, perplexity
rozdarowaç -ruj´ -rujesz pf, impf rozdarowywaç -wuj´ -wujesz distribute
rozdeptaç -pc(z)´ -pc(z)esz pf, impf rozdeptywaç -tuj´ -tujesz trample down
rozdmuchaç -am -asz pf, impf rozdmuchiwaç -chuj´ -chujesz fan (flames)
rozdrapaç -pi´ -piesz pf, impf rozdrapywaç -puj´ -pujesz scratch, snatch up
rozdra˝niç -ni´ -nisz pf, impf rozdra˝niaç irritate, provoke. ~ si´ become irritated
rozdra˝nienie n irritation
rozdrobniç -ni´ -nisz pf, impf rozdrabniaç crush, break, powder, triturate
rozdrobnienie n fragmentation
rozdro˝e n crossroads
rozdwoiç -oj´ -oisz pf, impf rozdwajaç split in two
rozdygotany aj in a dither
rozdziaΠ mi chapter, apportionment
rozdzielczy aj distributive
rozdzieliç -l´-lisz pf, impf rozdzielaç separate, divide, distribute
rozdzielnia f distribution center
rozdzielny aj separate, not connected
rozdzieraç see rozedrzeç
rozdzierajàcy aj heart-rending
rozdêwi´k mi dissonance, discord
rozebraç rozbior´ -bierzesz pf, impf rozbieraç take apart, undress. ~ si´ undress (self)
rozedrzeç ^drzeç rozdarΠ pf, impf rozdzieraç rip apart, tear asunder
rozegnaç ^gnaç or rozgoniç -ni´ -nisz pf, impf rozganiaç chase in all directions
rozegraç -am -asz pf, impf rozgrywaç -am -asz trans play out. ~ si´ happen, occur, take place, play self out
rozejm mi truce, armistice
rozejrzeç si´ -rz´ -rzysz pf, impf rozglàdaç si´ za +I have a look around for
rozejÊç si´ -jd´ -jdziesz rozszedΠ rozeszΠa pf, impf rozchodziç si´ -dz´ -dzisz intr disperse, diverge
rozemocjonowaç si´ -nuj´ -nujesz pf get carried away by one's emotions
rozeprzeç ^przeç pf, impf rozpieraç distend, expand
rozerwaç ^rwaç pf, impf rozrywaç -am -asz tear, break apart. amuse, divert, entertain
rozesΠaç ^sΠaç pf, impf rozsyΠaç send around
rozeÊmiaç si´ ^Êmiaç si´ pf burst out laughing
rozeÊmiany aj all smiles
rozeta f rosette
rozetka -tek f dim of rozeta
rozetrzeç ^trzeç pf, impf rozcieraç grind, pound, chafe, rub away
rozeznanie n discernment
rozgaΠ´zienie n branch, branching off, ramification
rozgardziasz mi flurry, bustle
rozgarni´ty aj discerning
rozgΠos mi renown, fame
rozgΠosiç -sz´ -sisz pf, impf rozgΠaszaç broadcast, proclaim, promulgate, publicize, divulge
rozgΠoÊnia f broadcasting station
rozgniewaç si´ -am -asz pf become enraged
rozgoràczkowany aj excited, inflamed
rozgoryczenie n bitterness, resentment
rozgoryczony aj embittered
rozgospodarowaç -ruj´ -rujesz pf, impf rozgosparowywaç -wuj´ -wujesz +I manage (one's affairs)
rozgoÊciç si´ -szcz´ -Êcisz pf make oneself at home
rozgrabiç -bi´ -bisz pf, impf rozgrabiaç plunder, loot
rozgraniczyç -cz´ -czysz pf, impf rozgraniczaç delimit
rozgraniczenie n boundary line
rozgromiç -mi´ -misz pf, impf rozgramiaç rout, put to flight
rozgromienie n rout, crushing defeat
rozgrywka -wek f strife, contest, intrigue
rozgryêç ^gryêç pf, impf rozgryzaç bite in two
rozgrzaç ^grzaç pf, impf rozgrzewaç heat, warm up. ~ si´ get warmed up
rozgrzeszyç -sz´ -szysz pf, impf rozgszeszaç absolve (of sin)
rozgrzewka -wek f warm-up
rozgwiazda f starfish
rozgwieêdziony aj starry (night, etc.)
rozhukany aj riotous
rozhulaç si´ -am -asz pf run riot
rozjaÊniç si´ -ni´ -nisz pf, impf rozjaÊniaç si´ brighten up, become illuminated
rozjazd mi us pl. byç w ~dach be on tour
rozjàtrzyç -rz´ -rzysz pf, impf rozjàtrzaç exacerbate. ~ si´ become exacerbated
rozjechaç si´ ^jechaç pf, impf rozje˝d˝aç si´ ride off in different directions
rozjemca mp arbiter
rozjemczy aj of rozjemca
rozjemstwo n arbitration
rozjuszony aj enraged, furious
rozkaz mi order, edict, command
rozkazaç -˝´ -˝esz pf, rozkazywaç -zuj´ -zujesz impf give order, command +D to
rozkazujàcy aj imperious. tryb ~ imperative mood
rozkleiç si´ -ej´ -eisz pf, impf rozklejaç si´ unglue. ~ si´ come unglued, go to pieces
rozklekotany aj dilapidated, ramshackle
rozkΠad mi schedule. decay, decomposition
rozkΠadaç see rozΠo˝yç
rozkΠadalny aj detachable
rozkochany aj in love
rozkojarzony aj distracted
rozkoΠysaç -sz´ -szesz pf set to rocking
rozkop mi us pl diggings, excavations
rozkosz f bliss, joy, rapture
rozkoszny aj delightful
rozkoszowaç si´ -suj´ -sujesz impf +I take delight in
rozkraÊç ^kraÊç pf, impf rozkradaç steal everything
rozkr´ciç -c´ -cisz pf, impf rozkr´caç set into motion. ~ si´ unwind, warm up, loosen up
rozkroiç -oj´ -oisz pf, impf rozkrajaç slice up
rozkruszyç -sz´ -szysz pf, impf rozkruszaç crush, crumble
rozkwit mi full bloom, prime (of life)
rozlaç ^laç pf, impf rozlewaç trans distribute by pouring. ~ si´ intr gush, overflow
rozlazΠy aj slack, loose
rozlecieç si´ -c´ -cisz pf, impf rozlatywaç -tuj´ -tujesz fly in all directions, come apart
rozlegΠoÊç f expanse
rozlegΠy aj broad, expansive (terrain)
rozleniwiony aj extremely relaxed
rozlew mi overflow. ~ krwi bloodshed
rozlewaç see rozlaç
rozlewnia f bottling plant
rozlewny aj expansive (nature, etc.)
rozleêç si´ ^leêç pf, impf rozΠaziç si´ -˝´ -zisz straggle, sprawl, fall to pieces
rozliczenie n reckoning, settling of accounts
rozliczyç si´ -cz´ -czysz pf, impf rozliczaç si´ z+I settle accounts with
rozluêniç -ni´-nisz pf, impf rozluêniaç trans loosen, unfasten. intr ~ si´ loosen up
rozΠadowaç -duj´ -dujesz pf, impf rozΠadowywaç -wuj´ -wujesz unload, unburden. ~ si´ discharge
rozΠam mi split, break-up
rozΠaziç si´ see rozleêçsi´
rozΠàczyç -cz´ -czysz pf, impf rozΠàczaç disconnect, separate, sever
rozΠàka f parting, separation
rozΠo˝enie n dispensation. decomposition
rozΠo˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf rozkΠadaç spread out, take apart. ~ si´ disintegrate, dissolve into parts
rozΠo˝enie n resolution
rozΠo˝ysty aj spreading (tree, etc.)
rozmach mi momentum, impetus, force
rozmaitoÊç f oft pl variety, miscellany
rozmaity aj various, different, miscellaneous
rozmaryn mi rosemary
rozmarzaç -am -asz impf, pf rozmarznàç -n´ -niesz thaw
rozmawiaç -am -sz impf, pf porozmawiaç converse, talk z+I with
rozmazaç -˝´ -˝esz pf, impf rozmazywaç -zuj´ -zujesz smear, smudge. ~ si´ get smudged
rozmiar mi extent, size, dimension, proportion
rozmieniç -ni´ -nisz pf, impf rozmieniaç change (money)
rozmieÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf rozmieszczaç assign to places, distribute, allocate
rozmieszczenie n distribution, placement
rozmieÊç ^mieÊç pf, impf rozmiataç scatter, disperse
rozmi´kczyç -cz´ -czysz pf, impf rozmi´kczaç soften
rozmiΠowany aj w+L having a liking for
rozmno˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf rozmna˝aç propagate, increase, multiply. ~ si´ intr propagate oneself, multiply
rozmowa -mów f conversation
rozmówka -wek f dim of rozmowa
rozmownoÊç f talkativeness, volubility
rozmowny aj talkative, garrulous, voluble
rozmówca mp interlocutor
rozmówiç si´ -wi´-wisz pf make oneself understood (esp. in a foreign language); z+I have a talk with
rozmroziç -˝´ -zisz pf, impf rozmra˝aç thaw
rozmysΠ mi consideration, purpose, intent. z ~sΠem on purpose, with intent
rozmyÊliç -l´ -lisz pf, impf rozmyÊllaç nad+I ponder over. ~ si´ think better of, change one's mind
rozmyÊlnoÊç f deliberateness, premeditation
rozmyÊlny aj intentional, deliberate
roznieciç -c´ -cisz pf, impf rozniecaç kindle, inflame
roznieÊç ^nieÊç pf, impf roznosiç -sz´ -sisz distribute (mail, etc.)
roznosiç see roznieÊç
rozochociç si´ -c´ -cisz pf do+G work up enthusiasm for
rozpacz f despair
rozpaczaç -am -asz impf (o+L) be in despair (about)
rozpaczliwy aj desperate, hopeless, pitiful
rozpad mi break-up, disintegration
rozpadowy aj of rozpad
rozpadaç si´ see rozpaÊç si´
rozpakowaç -kuj´ -kujesz pf unpack. ~ si´ get unpacked
rozpaliç -l´ -lisz pf, impf rozpalaç set fire, ignite
rozpalony aj burning hot, flushed
rozpami´tywaç -tuj´ -tujesz impf call to mind, contemplate
rozpanoszyç si´ -sz´ -szysz pf run rampant
rozparcelowaç -luj´ -lujesz pf parcel out
rozpasany aj unbridled, dissolute
rozpaÊç si´ ^paÊç pf, impf rozpadaç si´ break apart, disintegrate
rozpatrywanie n investigation, consideration (of a request)
rozpatrzeç -˝´-˝ysz pf, impf rozpatrywaç -ruj´ -rujesz consider
rozp´d mi impetus, momentum
rozp´dziç -dz´ -dzisz pf, impf rozp´dzaç trans disperse. ~ si´ be dispersed, unleashed
rozp´taç -am -asz pf, impf rozp´tywaç unfetter, unleash
rozpiàç ^piàç pf, impf rozpinaç unbutton, unbuckle, undo
rozpiç ^piç pf, impf rozpijaç drink heavily
rozpiecz´towç -tuj´ -tujesz pf, impf rozpiecz´towywaç -wuj´ -wujesz unseal
rozpieraç see rozeprzeç
rozpieÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf rozpieszczaç spoil, coddle
rozpieszczony aj coddled, spoiled
rozpi´toÊç f spread, span (of bridge, etc.)
rozpi´ty aj unbuttoned
rozpisaç -sz´ -szesz pf, impf rozpisywaç -suj´ -sujesz open, announce (election, contest, etc.)
rozplàtaç -àcz´ -àczesz pf, impf rozplàtywaç -tuj´ -tujesz unbraid
rozpΠakaç si´ -cz´ -czesz pf burst into tears
rozpΠakany aj weeping, tearful
rozpΠynàç si´ -n´ -niesz pf, impf rozpΠywaç si´ -am -asz melt away
rozpoczàç -czn´ -czniesz pf, impf rozpoczynaç trans begin, start. intr ~ si´
rozpocz´cie n beginning, inauguration, beginning
rozpogodziç si´ -dz´ -dzisz pf, impf rozpogadzaç clear up, brighten up
rozpora f cross-beam, strut
rozporek -rka mi fly (in trousers)
rozporzàdziç -dz´ -dzisz pf, impf rozporzàdzaç give instructions, orders, decree
rozporzàdzenie n order,decree
rozpostrzeç si´ -tr´ -trzesz pf, impf rozpoÊcieraç si´ spread out, expand
rozpowszechniç -ni´ -nisz pf, impf rozpowszewniaç disseminate
rozpowszechnienie n dissemination
rozpowszechniony aj widespread
rozpoznaç -am -asz pf, impf rozpoznawaç -znaj´ -znajesz recognize, make out
rozpoznanie n recognition, identification
rozpoznawczy aj. znak ~ sign of recognition
rozpracowaç -cuj´ -cujesz pf, impf rozpracowywaç -wuj´ -wujesz work out in detail
rozprawa f hearing, treatise. ~ sàdowa court hearing
rozprawiaç -am -awsz impf hold discourse on
rozprawiç si´ -wi´ -wisz pf, impf rozprawiaç si´ settle score z+I with
rozpr´˝yç si´ -˝´ -˝ysz pf, impf rozpr´˝aç si´ loosen up, relax
rozpromieniç si´ -ni´ -nisz pf, impf rozpromieniaç si´ lighten up, smile broadly
rozproszyç -sz´ -szysz pf, impf rozpraszaç diffuse, disperse, scatter
rozproszony aj scattered, dispersed
rozprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf rozprowadzaç distribute
rozpruç ^pruç pf, impf rozpruwaç unstitch
rozprysk mi spray
rozprzàç ^-prz´g´ -prze˝esz pf, impf rozprz´gaç unharness
rozprzedaç ^daç pf, impf rozprzedawaç -daj´ -dajesz resell, retail, sell out
rozprzestrzeniç -ni´ -nisz pf, impf rozprzestrzeniaç disseminate. ~ si´ become disseminated
rozpusta f dissipation, debauchery, licentiousness
rozpustny aj of rozpusta
rozpuszczalnik mi solvent
rozpuÊciç si´ -szcz´ -Êcisz pf, impf rozpuszczaç si´ melt, dissolve, become demoralized
rozpytaç si´ -am -asz pf, impf rozpytywaç si´ -tuj´ -tujesz o+A make inquiries about
rozrachunek us pl -nki settling of accounts
rozrobiç -bi´ -bisz pf, impf rozrabiaç make trouble, brawl
rodrodczoÊç f fertility, ability to propagate
rozrodczy aj generative, fertile
rozrosl˘ aj sturdy, robust
rozrosnàç si´ -sn´ -Êniesz pf, impf rozrastaç si´ grow more and more numerous, run wild, expand
rozrost mi expansion
rozróba f brawl, making trouble
rozró˝niç -ni´ -nisz pf, impf rozró˝niaç distinguish, make out
rozruch mi commotion, disturbance
rozruszaç -am -asz impf set in motion
rozrywaç see rozerwaç
rozrywka -wek f entertainment, amusement
rozrywkowy aj of rozrywka. muzyka ~wa light music
rozrzàd mi cam
rozrzàdczy or rozrzàdowy aj of rozrzàd
rozrzewnienie n tenderness
rozrzuciç -c´ -cisz pf, impf rozrzucaç toss about
rozrzut mi scattering (of shot)
rozrzutnik mp profligate
rozrzutnoÊç f profligacy
rozrzutny aj profligate
rozsada f seedling
rozsadziç -dz´ -dzisz pf, impf rozsadzaç explode, blow up
rozsàdek -dku mi sense. zdrowy ~ common sense
rozsàdny aj wise, intelligent, judicious
rozsiaç ^siaç pf, impf rozwiewaç disseminate, scatter, diffuse, spread, sow
rozsmakowaç si´ -kuj´ -kujesz pf, impf rozsmakowywaç si´ -wuj´ -wujesz do+G acquire a taste for
rozstaç si´ -stan´ -staniesz pf, impf rozstawaç si´ -staj´ -stajesz part ways
rostajny aj. ~ne drogi cross-roads
rozstanie n parting
rozstawiç -wi´ -wisz pf, impf rozstawiaç set at intervals
rozstawny aj. bieg ~ relay race
rozst´p mi spread, gap
rozstroiç -oj´ -oisz pf, impf rozstrajaç upset, put on edge, put out of tune
rozstrojony aj out of sorts, out of tune
rozstrzelaç -l´ -lisz pf, impf rozstrzeliwaç -luj´ -lujesz execute
rozstrzygaç -am -asz impf, pf rozstrzygnàç -n´-niesz solve
rozsunàç -n´ -niesz pf, impf rozsuwaç -am -asz spread apart, draw (curtain)
rozsyΠaç see rozesΠaç
rozsypaç -pi´ -piesz pf, impf rozsypywaç -puj´-pujesz scatter about, strew. ~ si´ become scattered, strewn
about
rozszaleç si´ -ej´ -ejesz pf become frantic, rampage
rozszalony aj frantic
rozszczepiç -pi´ -pisz pf, impf rozszczepiaç split, cleave
rozszczepienie n split, rift
rozszczepiony aj cloven (hoof)
rozszerzyç -rz´ -rzysz pf, impf rozszerzaç trans enlarge, widen, expand. intr ~ si´
rozszerzenie n enlargement, expansion
rozszyfrowaç -ruj´ -rujesz pf, impf rozszyfrowywaç -wuj´ -wujesz decipher
rozÊmieszyç -sz´ -szysz pf, impf rozÊmieszaç amuse, cause to laugh
rozÊwietliç -l´ -lisz pf, impf rozÊwietlaç brighten up, illuminate
rozÊwietlony aj illuminated
roztaczaç see roztoczyç
roztajaç -a us 3p impf thaw
roztapiaç si´ see roztopiç si´
roztargnienie n distraction, absent-mindedness
roztargniony aj distracted, absent-minded
rozterka -rek f often-pl indecision
roztkliwiony aj moved, touched
roztoczyç -cz´ -czysz pf, impf roztaczaç trans unfold, spread out. intr ~ si´
roztop mi us pl thaw(s)
roztopiç si´ -pi´ -pisz pf, impf roztapiaç si´ intr melt
roztropnoÊç f caution, discernment
roztropny aj cautious, circumspect
roztrzaskaç -am -asz pf, impf roztrzaskiwaç -kuj´ -kujesz shatter, bash in
roztrzepany aj scattered (in thought), flighty
roztrzesaç -am -asz impf, pf roztrzàsnàç -sn´ -Êniesz discuss, dispute, remonstrate
roztrz´siony aj cranky, jittery, gone to pieces
roztwór -tworu mi (chemical) solution
rozum mi reason, sense, wisdom, mind, intellilgence
rozumowy aj of rozum
rozumieç -em -esz impf, pf zrozumieç understand, grasp. ~ si´ understand one another. ma si´ ~ it goes
without saying
rozumienie n understanding
rozumny aj comprehending, rational, thinking
rozumowanie n argumentation, line of reasoning
rozwaga f reflection, consideration
rozwaliç -l´ -lisz pf, impf rozwalaç shatter, smash. ~ si´ fly to pieces
rozwarcie n opening
rozwarty aj open. obtuse (angle)
rozwa˝anie n consideration
rozwa˝ny aj thoughtful, prudent, circumspect, cautious
rozwa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf rozwa˝aç consider, deliberate, contemplate
rozweseliç -l´-lisz pf, impf rozweselaç amuse, cheer up
rozwiaç ^wiaç pf, impf rozwiewaç trans blow, scatter. intr ~ si´ blow away, dissipate
rozwiany aj blown apart, flowing
rozwiàzaç -˝´ -˝esz pf, impfrozwiàzywaç -zuj´ -zujesz solve, resolve, dissolve
rozwiàzanie n solution, dissolution
rozwiàzΠy aj dissolute
rozwichrzony aj flighty, touseled
rozwidlenie n fork(ing) in the road
rozwiedziony asj divorced. as mp divorced man
rozwiesiç -sz´ -sisz pf, impf rozwieszaç hang up all over (flyers, etc.)
rozwieÊç si´ ^wieÊç pf, impf rozwodziç si´ -dz´ -dzisz get divorced
rozwieêç ^wieêç pf, impf rozwoziç -˝´ -zisz transport, convey, deliver (to various places)
rozwikΠaç -am -asz impf unravel
rozwinàç -n´ -niesz pf, impf rozwijaç trans develop. intr ~ si´
rozwini´cie n development
rozwini´ty aj developed
rozwlekΠy aj verbose
rozwodnik mp divorce
rozwodowy aj of rozwód
rozwojowy aj of rozwój developmental
rozwód -wodu mi divorce
rozwódka -dek f divorcee
rozwój -woju mi development
rozwydrzony aj unbridled
rozzΠoÊciç si´ -szcz´ -Êcisz pf get angry
roz˝alony aj aggrieved, resentful, bitter
roz˝arzyç si´ -rz´ -rzysz pf, impf roz˝arzaç si´ glow white hot
ro˝ek (or ró˝ek) -˝ka mi dim of róg horn
ro˝en -˝na mi spit, barbecue
ro˝ny aj as mi corner shot (in soccer)
ród rodu mi tribe, house, line, dynasty
róg rogu m i horn, antler, corner
rój roju mi swarm
rów rowu mi ditch
rówieÊnik mp age-mate, contemporary
rówieÊniczka -czek fem of rowieÊnik
równaç -am -asz impf trans even out, level. ~ si´ -a us-3p (+D) be equal (to)
równanie n equalization
równia f plane, level
równie av of równy equally
równie˝ av likewise, also
równik mi -a equator
równina f plain
równinny aj of równina
równo av flat, smooth, exact(ly)
równo- prefix equi- as in równoboczny equilateral
równoczesny aj simultaneous. av równoczeÊnie av at the same time, simultaneously
równolegΠy aj parallel, collateral
równomiernie av evenly
równoÊç f equality
równouprawnienie n equal rights
równowaga f equilibrium
rónowartoÊç f equivalent (value)
równowa˝nia f balance beam
równowa˝nik mi -a equivalent
równowa˝ny aj equivalent
równowa˝yç si´ -˝´-˝ysz pf intr balance out
równowaga f balance, equilibrium
równoznaczny aj synonymous
równy aj equal, level. av równie equally
rózga f rod, twig
rózeczka -czek f dim of rózga
ró˝a f Gpl rose
ró˝any aj of ró˝a
ró˝yczka -czek f dim of ró˝a
ró˝aƒcowy aj of ró˝aniec
ró˝aniec -ƒca mi rosary
ró˝d˝ka -˝d˝ek f twig. ~ czarodziejska magic wand
róêd˝karstwo n well-divining, dousing
róêd˝karz mp well-diviner
ró˝ek see ro˝ek
ró˝nica f difference
ró˝nicowaç -cuj´ -cujesz impf differentiate
ró˝niç -ni´ -nisz impf differentiate, tell apart. ~ si´ od+G differ from
ró˝nie sav variously
ró˝no- prefix multi- as in ró˝nobarwy multicolored
ró˝noboczny aj multilateral
ró˝noj´zyczny aj multilingual
ró˝nokierunkowy aj multidirectional
ró˝noraki aj multiform, multifarious
ró˝norodnoÊç f diversity
ró˝norodny aj diverse
ró˝ny aj various. ~nego rodzaju of various sorts. av ró˝nie variously
ró˝owy aj pink
rt´ciowy aj of rt´ç
rt´ç f mercury
rubaszny aj coarse, crude, ribald
rubel -bla ruble
rubie˝ mi border, line (of defense)
rubin mi ruby
rubryka f heading
ruch mi movement, movement, traffic. ~ oporu resistance movement
ruchowy aj of ruch
ruchliwoÊç f mobility, activity
ruchliwy moving, brisk, active (in business)
ruchomoÊç f movability. pl movable property or inventory
ruchomy aj mobile, moveable, moving. schody ~me escallator
ruczaj mi rivulet
ruda f ore
rudawy aj reddish
rudera f ramshackle building, hovel, shack
rudy aj red (haired)
rudzieç -ieje us 3p turn red
rudzielec -lca mp red-haired man
rufa f stern
rugaç -am -asz impf, pf rugnàç -n´ -niesz scold
ruina f ruin, wreck
ruja f rut (of male deer, etc.)
rujnowaç -nuj´ -nujesz impf ruin, wreck. ~ si´ become ruined
rukiew -kwi f water-cress
ruleta f roulette
ruletka -tek f tape measure
rulon mi roll (of paper, etc.)
rum mi rum
rumak ma charger, steed
rumianiec mi -aƒca blush
rumianek -nku mi camomile
rumiany aj ruddy, florid
rumieniç si´ -ni´ -nisz impf blush. pf see zarumieniç si´
rumieniec -ƒca mi blush, flush (esp. of cheeks)
rumor mi uproar
rumowisko n rubble, debris
rumsztyk mi rump roast
Rumunia f Romania
Rumun mp Romanian
Rumunka -nek fem of Rumun
rumuƒski aj Romanian. av po ~sku in Romanian
runàç -nie us 3p pf rush, charge. tumble into ruin
runda f round (of talks)
runo mi fleece
ruƒ f green growth
rupieciarnia f sjunk room, lumber room
rupieç f piece of junk. pl rupiecie odds and ends
rura f pipe
rurka -rek f tube
rurociàg mi pipeline
rusaΠka -Πek f water nymph
ruski aj Ruthenian. pej Russian
rusyfikacja f Russification
rusystyka f Russian studies
rusz. ani ~ not a bit. co i ~ as quick as possible
ruszaç see ruszyç
rusznikarstwo n gun manufacture
rusznikarz mp gunsmith
ruszt mi grate, grill
rusztowanie n scaffolding
ruszyç -sz´ -szysz pf, impf ruszaç trans move. ~ si´ move
rutyna f practice, experience, routine
rutynowy aj routine
rutynowany aj experienced
rwaç rw´ rwiesz impf tear, rip, run. ~ si´ tear. do+G be eager to reach. pf see rozerwaç, urwaç, zerwaç
rwanie n jerk (in weight-lifting)
rwetes mi bustle, ado, uproar
ryba f fish
rybka -bek f dim of ryba. zΠota ~ goldfish
rybacki aj of rybactwo, rybak
rybactwo n fishing
rybak f fisherman
rybaΠt mp Npl -owie minstrel
rybaΠtowski aj of rybaΠt
rybi aj of ryba
rybny aj of ryba
ryboΠówstwo n fishing
rycerstwo n knighthood
rycerski aj of rycerz
rycerz mp knight
rychΠy aj early, soon. av rychΠo
rycina f engraving, drawing
ryczaΠt mi lump sum
ryczaΠtowy aj of ryczaΠt
ryczeç -cz´ -czysz impf, pf ryknàç -n´ -niesz pf roar
ryç ryj´ ryjesz impf dig, excavate. pf see wyryç
rydel -dla mi spade
rydwan mi chariot
rydz fma saffron milk cup (mushroom)
rygiel -gla mi bolt
ryglowaç -luj´ -lujesz impf bolt
rygor mi severity, rigor
rygorystyczny aj rigourous, strict, stern
ryj mi -a snout
ryjek -jka mi dim of ryj
ryk mi roar, braying, lowing (of cattle)
ryknàç see ryczeç
rykoszet mi ricochet
ryksza f rickshaw
rylec -lca mi graver
ryΠo n snout
rym mi rhyme
rymowaç -muj´ -mujesz impf rhyme
rynek -nku mi market, marketplace. na ~nku
rynna -nien f gutter, gutter-pipe
rynsztok mi gutter
rynsztokowy aj of rynsztok
rynsztonek -nku mi armor
ryƒski mfa decl like aj o-fash tip. daç ~skiego give a tip
rypaç -pi´ -piesz impf, pf rypnàç -n´ -niesz thump, whack
rys mi feature, characteristic , trait
rysi aj of ryÊ
rysowaç -suj´ -sujesz impf, pf narysowaç draw, sketch
rysownik mp drawer, illustrator
rysunek -nku mi drawing, illustration
rysunkowy aj of rysunek. film ~ cartoon
ryÊ ma lynx
ryt mi engraving
rytm mi rhythm
rytmiczny aj rhythmic(al)
rytowaç -tuj´ -tujesz impf (en)grave
rytualny aj ritual
rytuaΠ mi ritual
rywal mp rival.
rywalka -lek fem of rival
rywalizacja f rivalry, competition
rywalizowaç -zuj´ -zujeesz impf rival, compete
ryzyko n risk
ryzykowaç -kuj´-kujesz impf, pf zaryzykowaç gamble, hazard, risk
ryzykowny aj risky
ry˝ mi rice
ry˝a(in) mp inhabitant of Riga
ry˝owy aj of ry˝
ry˝y aj red-haired, russet
rzadki aj rare, scarce, thin (of liquids). av rzadko rarely. comp aj rzadszy. comp av rzadziej
rzadkoÊç f rarity
rzàd 1 rz´du mi row, rank. w pierwszym rz´dzie in first priority
rzàd 2 mi government
rzàdowy aj of rzàd w government(al)
rzàdca mp governor
rzàdzàcy aj as mp ruler
rzàdzenie n government, control
rzàdziç -dz´ -dzisz impf +I govern
rzebro n rib
rzec rzekn´ rzekniesz pf say
rzecz f thing, item, matter.
co to ma do rzeczy? what does that have to do with it?
mówiç do rzeczy (od rzeczy) speak on (off) topic
na rzecz +G in the interest of
rzecz jasna needless to say
rzecz w tym, ˝e the thing is, that
w czym rzecz? what's the deal, what's the point?
w samej rzeczy in actuality
wielka rzecz big deal
rzeczniczka -czek fem of rzecznik
rzecznik mp spokesman
rzeczownik mi -a noun
rzeczownikowy aj nominal
rzeczowy aj matter-of-fact, down to earth. av rzeczowo
rzeczoznawca mp expert
rzeczpospolita f GDLsg rzeczypospolitej, AIsg rzeczpospolità republic. ~ Polska (RP) Republic of Poland
rzeczywistoÊç f reality
rzeczywisty aj real, actual. av rzeczywiÊcie really, actually, indeed
rzednàç -n´ -niesz or rzednieç -eje us-3p impf, pf zrzednàç or zrzednieç grow thin, become scarce
rzeka f river
rzekomy aj would-be, supposed, putative. av rzekomo supposedly
rzemienny aj of rzemieƒ
rzemieƒ mi -nia strap, belt
rzemieÊnictwo n craftsmanship
rzemieÊniczy aj of rzemieÊlnictwo, rzemieÊlnik
rzemieÊlnik mp craftsman
rzemiosΠo -seΠ n craft
rzemyk mi -a thong
rzepa f turnip
rzepka -pek f dim of rzepa
rzepak mi rapeseed
rzesza f mass, throng, multitude, prop The Reich
rzeÊki aj brisk, breezy, bracing
rzetelnoÊç f honesty
rzetelny aj honest, upright
rzewnoÊç f tenderness, mawkishness
rzewny aj ardent, tender, mawkish
rzezimieszek -szka mp pickpocket
rzeê f slaughter
rzeêba f sculpture, statuary
rzeêbiarz mp sculptor
rzeêbiarka -rek f sculptress
rzeêbiç -bi´ -bisz impf sculpt, carve
rzeênia f slaughterhouse
rzeênictwo n butchery
rzeêniczy aj of rzeênictwo, rzeênik
rzeênik mp butcher
rzeêny aj for slaughter
rzeêwy aj sprightly. av rzeêwo
rze˝àczka f gonorrhoea
rze˝ucha f. ~ wodna watercress
rzodkiewka -wek f radish
rz´dowy aj of rzàd 1
rz´poliç -l´ -lisz impf scrape the fiddle
rz´sa f eyelash; patrzyç przez ~sy look through hooded lids (pretend to be asleep)
rz´ziç -˝´ -zisz impf rattle
rze˝enie n death-rattle
rznàç see r˝nàç
rzodkiewka -a- f radish
rzucaç see rzuciç
rzuciç -c´-cisz pf, impf rzucaç throw, cast, give up. ~ okiem (na +A) cast an eye (on). ~ si´ na +A throw self
at, rush at or upon
rzut. mi throw, cast, toss; ~ mΠotem hammer throw; na pierwszy ~ oka at first glance
rzutowaç -tuj´ -tujesz impf project, have repercussion
rzut mi sports toss, throw
rzutki aj up-and-coming
rzygaç -am -asz impf, pf rzygnàç -n´ -niesz vulg puke, throw up
Rzym mi Rome
rzymski aj Roman
Rzymian(in) mp Roman
Rzymianka -nek fem of Rzymianin
r˝eç r˝y us-3p impf whinny, neigh
r˝nàç -n´ -niesz cut, hack, butcher, slaughter
r˝ysko n stubble (field after harvest)

Copyright © 1996-2009