A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

 

U
u prep +G at, near, by
u- verbal prefix indicating: a certain amount or to a certain extent, as in ujÊç go off a ways; elimination, as in
usunàç eliminate; off, away from, as in uΠamaç break off a bit.
uaktywniç -ni´ -nisz pf, impf uaktywniaç make active, activate
ubarwiç -wi´ -wisz pf, impf ubarwiaç color (a story)
ubarwienie n coloration
ubawiç see bawiç
ubek mp security police worker (from urzàd bezpieczeƒstwa)
ubezpieczenie n insurance
ubezpieczyç -cz´ -czysz pf, impf ubezpieczaç insure. ~ si´ insure self, be insured
ubezwΠasnowolniç -ni´ -nisz pf, impf uwalniaç deprive of freedom
ubiec ^biec or ubiegnàç -n´ -niesz pf, impf ubiegaç run off a ways
ubiegaç si´ -am -asz o +A try for, be a candidate for
ubiegΠy aj last, past (month, etc.)
ubieliç -l´ -lisz pf, impf ubielaç whiten
ubieraç (si´) see ubraç (si´)
ubikacja f sanitary facilities
ubiór -bioru mi clothes, attire
ubli˝yç -˝´ -zisz pf, impf ubli˝aç +D insult
ubΠagaç -am -asz pf obtain by pleading
ubΠociç -c´ -cisz pf muddy
ubocze n out-of-the-way place
uboczny a marginal, accessory, incidental, tangential. produkt ~ by-product
ubogi aj poor, needy, indigent
ubolewaç -am -asz impf regret
ubolewanie n regret
ubo˝eç -ej´ -ejesz impf, zubo˝eç pf grow poor
ubo˝yç -˝´ -˝ysz impf impoverish
ubój -boju mi slaughter
ubóstwiç -wi´ -wisz pf, ubóstwiaç idolize, deify
ubóstwo n poverty
ubóÊç ^bóÊç pf prod
ubraç ^braç pf, impf ubieraç (w +A) dress (in). ~ si´ dress oneself
ubranie n clothing, attire
ubraniowy aj of ubranie
ubrany dressed. dobrze ubrany well dressed
ubyç -b´d´ -b´dziesz pf, impf ubywaç be missing. 3p +G be less of. ubyΠo wody water was lost
ubytek -tku mi lessening, loss
ucaΠowaç see caΠowaç
uchlaç si´ -lej´ -lejesz pf slang get drunk
ucho NApl uszy Gpl uszu Dpl uszu Ipl uszami ear
uszny aural
uchodziç -dz´ -dzisz za+A pass for
uchodêca mp refugee
uchowaç -am -asz pf safeguard, protect
uchroniç -ni´ -niesz pf, impf uchraniaç protect
uchwaliç -l´-lisz pf, impf uchwalaç pass (a law)
uchwaΠa f resolution
uchwyciç -c´ -cisz pf observe, grasp, perceive
uchwyt mi handle, grip
uchwytny aj perceptible
uchybiç -bi´ -bisz pf, impf uchybiaç transgress, infringe +D on
uchybienie n transgression, infringement
uchyliç -l´ -lisz pf, impf uchylaç leave open, leave ajar. +G tip (e.g. hat). ~ si´ przed+I avoid
uchylony aj ajar (door, curtain)
uciàç ^ciàç pf, impf ucinaç clip, cut off
uciàgnàç -n´ -niesz pf draw off (wine, etc.)
ucià˝liwy aj burdensome
ucichnàç -n´ -niesz pf, impf ucichaç quiet down
uciec ^ciec pf, uciekaç impf escape, run away
uciecha f delight, joy, enjoyment
uciekinier mp escapee
ucieleÊniç -ni´ -nisz pf, impf ucieleÊniaç embody
uciemi´˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf uciemi´˝aç repress
ucieraç see utrzeç
ucierpieç -pi´ -pisz pf suffer pain or loss
ucieszyç (si´) see cieszyç (si´)
ucinaç see uciàç
ucisk mi oppression
uciskaç -am -asz impf, pf ucisnàç -sn´ -Êniesz oppress
uciszyç -sz´ -szysz pf, impf uciszaç quiet, calm s.o.
uciÊniony aj oppressed
ucywilizowaç see cywilizowaç
uczciç uczcz´ uczcisz pf honor
uczciwy aj honest
uczciwoÊç f honesty, integrity
uczelnia f (higher) school
uczelniany aj of uczelnia
uczeƒ -cznia mo Npl -owie pupil, school-age student
uczennica fem of uczenni
uczniowski aj pupil's
uczepiç -pi´ -pisz pf, impf uczepiaç attach, fasten
uczesaç see czesaç
uczesanie n hairdo
uczestnictwo n participation
uczestniczyç -cz´ -czysz impf w +L take part in
uczestnik mp participant
uczestniczka -czek fem of uczestnik
uczony aj scholarly, learned, mp Npl uczeni scholar
ucz´szczaç -am -asz do+G attend, frequent
uczΠowieczyç -cz´ -czysz pf, uczΠowieczaç humanize
uczniak smp pupil (in school)
uczniowski aj from uczeƒ
uczony aj as mp scholar
uczta f banquet
ucztowaç -tuj´ -tujesz impf participate in feast
uczucie n feeling
uczuciowy aj emotional, sentimental
uczuliç -l´ -lisz pf, impf uczullaç sensitize
uczulenie n sensitivity, allergy
uczyç -cz´ -czysz impf, pf nauczyç +G teach. ~ si´ study, pf learn. pf see also wyuczyç
uczynek -nka mi deed; dobry ~ good deed
uczyniç see czyniç
uczynnoÊç f helpfulness
uczynny aj helpful
uczytelniç -ni´ -nisz pf, impf uczytelniaç make legible
udaç ^daç pf, udawaç -daj´ impf pretend. ~ si´ +D) be successful. udaΠo mu si´ he succeeded. ~ si´ do+G
head for, go to, embark on
udany aj successful
udar mi (sun) stroke
udaremniç -ni´ -nisz pf, impf udaremniaç frustrate, neutralize, render fruitless
udeptaç -pc(z)´ -pc(z)esz pf, impf udeptywaç -tuj´ -tujesz trample, trod down
uderzajàcy aj striking
uderzyç -rz´-rzysz pf, impf uderzaç strike, collide. ~ si´ o+A knock, bump against
uderzenie n strike, stroke
udΠawiç si´ -wi´ -wisz pf, impf udΠawiaç si´ choke
udo n thigh
udko -dek n drumstick
udobruchaç -am -asz impf appease, calm down, win over
udogodniç -ni´ -nisz pf, impf udogadniaç facilitate, make easy
udogodnienie n convenience
udokumentowaç see dokumentowaç
udomowiç -wi´ -wisz pf, impf udomawiaç tame, house-break (animal)
udosonalenie n improvement, perfection
udoskonaliç -l´ -lisz pf, impf udoskonalaç perfect, improve
udost´pniç -ni´-nisz pf, impf udost´pniaç make available +D to
udowodniç -ni´-nisz pf, impf udowadniaç prove
udowy aj femoral
udój -doju mi milking, amount of milk produced
udramatyzowaç see dramatyzowaç
udrapowaç see drapowaç
udr´czenie n torment
udr´czyç -cz´ -czysz pf, impf udr´czaç torment
udr´ka f torment, anguish
udro˝niç -ni´ -nisz pf, impf udra˝niaç make passable
udry. phr iÊç z kimÊ na udry be at daggers drawn with s.o.
udrzeç ^drzeç pf, impf udzieraç z+I quarrel, squabble with
uduchowienie n spiritualization
uduchowiony aj spiritualized
udusiç (si´) see dusiç (si´)
udziaΠ mi share, allotment, contribution; braç ~ w +L take part in
udziaΠowiec -wca mp shareholder
udziec udêca mi haunch, leg (of lamb, etc.)
udzieliç -l´ -lisz pf, impf udzielaç +G (+D) give, provide, impart (to). ~ korepetycji tutor. ~ si´ +D be affected
by. udzieliΠ nam si´ jego entuzjazm we shared his enthusiasm
udzielny aj independent, sovereign
udziwniç -ni´ -nisz pf, impf udziwniaç make strange
udêwig mi maximum load
udêwignàç -n´ -niesz pf manage to lift
ufaç -am -asz impf, pf zaufaç trust
ufarbowaç see farbowaç
ufnoÊç f trustfulness
ufny aj trustful
UFO "ufo" UFO, unidentified flying object
uformowaç see formowaç
ufortyfikowaç see fortyfikowaç
ufundowaç see fundowaç
uganiaç (si´) see ganiaç (si´)
ugasiç see gasiç
ugiàç ^giàç pf, impf uginaç bend, yield. ~ si´ be deflected
ugier -gra mi ochre
ugnieÊç ^gnieÊç pf, impf ugniotaç beat down, press into shape
ugoda f reconciliation, pact
ugodowy aj conciliatory
ugodziç -dz´ -dzisz pf w+A hit, strike on. ~ si´ +I come to terms with
ugoÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf ugaszczaç trans treat to, be hospitable to
ugotowaç see gotowaç
ugór -goru mi fallow land
ugruntowaç -tuj´ -tujesz pf, impf ugruntowywaç -wuj´ -wujesz ground, found, base
ugrupowanie n formation, group, coalition
ugryêç ~gryêç pf bite (off). phr coÊgo ugryzΠo something got into him
ugrzeczniony aj complaisant
ugrzàêç ^grzàêç or ugrz´znàç -n´-niesz pf get stuck
uhonorowaç see honorowaç
uiÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf uiszczaç pay, discharge
ujadaç -am -asz impf bark, bay
ujarzmiç -mi´-misz pf, impf ujarzmiaç subjugate
ujawniç -ni´-nisz pf, impf ujawniaç reveal
ujàç -jm´-jmiesz pf, impf ujmowaç -muj´ -mujesz take hold, encompass, comprise
ujechaç ^jechaç pf travel a piece
ujednoliciç -c´ -cisz pf, impf ujednolicaç standardize
ujemny aj negative
ujeêdziç -jeêdê´ -jeêdzisz pf, impf uje˝d˝aç break (horse)
uje˝d˝alnia f riding school, horse-breakingground
uj´cie n conceptualization
ujma f disparagement, discredit
ujmowaç see ujàç
ujmujàcy aj engaging, winsome, winning (smile)
ujrzeç -rz´-rzysz pf glimpse, catch sight of
ujÊcie n mouth of river, outlet
ujÊç ^iÊç pf, impf uchodziç -dz´ -dzisz walk a bit, walk off. +G avoid, escape. ~ Êmierci escape death. +D get
away with. nie ujdzie mu to he won't get away with it
ukamieniowaç -iuj´ -iujesz pf stone to death
ukaraç see karaç
ukatrupiç -pi´ -pisz pf kill, murder
ukazaç -˝´ -˝esz pf, impf ukazywaç -zuj´ -zujesz show, present, indicate. ~ si´ appear
ukàsiç -sz´ -sisz pf sting, bite (of insect)
ukàszenie n sting, bite
ukierunkowaç -kuj´ -kujesz pf, ukierunkowywaç -wuj´ -wujesz impf give direction to
ukisiç see kisiç
uklepaç -pi´ -piesz pf, impf uklepywaç -puj´ -pujesz flatten down
ukl´knàç -n´ -niesz pf kneel down
ukΠad mi system, setup, pact
ukΠadaç -am -asz impf build (with blocks), lay, plan. see uΠo˝yç
ukΠadnoÊç f affability
ukΠadny aj affable
ukΠon mi nod, bow
ukΠucie n prick, sting
ukΠuç see kΠuç
ukochany aj beloved
ukoiç see koiç
ukojenie n alleviation, relief from pain
ukoΠysany aj rocked
ukonkretniç -ni´ -nisz pf, impf ukonkretniaç make concrete
ukonstytuowaç see konstytuowaç
ukoƒczenie n conclusion, final stage
ukoƒczyç pf -cz´ -czysz finish (school, etc.)
ukojenie n soothing
ukoronowaç see koronowaç
ukorzeniç si´ -ni´ -nisz pf, impf ukorzeniaç si´ put down roots
ukorzeniowy aj well-rooted
ukorzyç si´ -rz´ -rzysz pf humble o.s.
ukos. phr na ~ obliquely, on the bias
ukoÊny aj slanted, sloping
ukradkiem av stealthily, furtively
Ukraina f Ukrainie. na ~nie in Ukraine
Ukrainiec -ƒca mp Ukrainian
Ukrainka -nek fem of Ukrainiec
ukraiƒski. aj Ukrainian. av po ~sku
ukraÊç ^kraÊç pf, ukradaç impf steal
ukr´ciç -c´ -cisz pf, ukr´ccaç impf twist, twist off
ukrop mi boiling liquid
ukróciç -c´ -cisz pf, impf ukrócaç check, curb, subdue
ukruszyç -sze -szysz pf break off, tear off
ukrwiony aj supplied with blood
ukrycie n hidden place. z ~cia out of hiding
ukryç -kryç pf, impf ukrywaç hide, conceal. ~ si´ hide o.s.
ukryty aj hidden, concealed
ukrzy˝owaç see krzy˝owaç
uksztaΠtowaç see ksztaΠtowaç
ukucnàç -n´ -niesz pf squat down
ukuç ^kuç pf, impf ukuwaç forge
ukwasiç -sz´ -sisz pf trans ferment
ukwiaΠ ma or mi sea anenome
ukwieciç -c´ -cisz pf, impf ukwiecaç deck with flowers
ulaç ^laç pf, ulewaç impf pour off, cast. jak ulaΠ fits like a glove
ulataç or ulatywaç see ulecieç
ulatniaç si´ see ulotniç si´
ulec -gn´-gniesz or ulegnàç -n´ -niesz pf, impf ulegaç +D undergo, yield to, be subject to. ~ zmianie undergo
change. nie ~ wàtpliwoÊci there is no doubt
ulecieç -c´ -cisz pf, impf ulataç -am or ulatywaç -tuj´ -tujesz fly away, soar
uleczalny aj curable
uleczyç -cz´ -czysz pf cure
ulegΠoÊç f submissiveness
ulegΠy aj submissive
ulepiç -pi´ -pisz pf form, shape
ulepszenie n improvement
ulepszyç -sz´ -szysz pf, impf ulepszaç improve
ulewa f downpour
ulewny aj torrential
ulga f relief, alleviation
ulgowy aj of ulga. taryfa ~wa reduced rate
ulica f street
uliczka -czek f dim of ulica
uliczny aj of ulica
ulitowaç si´ see litowaç si´
ulokowaç (si´) see lokowaç (si´)
ulotka -tek f flyer, leaflet, handbill
ulubiony aj favorite
uΠomny aj handicapped, crippled
ulotniç si´ -ni´ -nisz pf, impf ulatniaç si´ evaporate, abscond, decamp
ulotny aj passing, transitory, ephemeral
ultradêwi´k mi ultrasound
ultrafioletowy aj ultraviolet
ultrasonografia f ultrasonogram
ulubieniec -ƒca favorite
ulubiony aj favorite
uΠagodziç see Πagodziç
uΠamaç -mi´ -miesz pf, impf uΠamywaç -muj´ -mujesz break off
uΠamek -mka mi fragment, fraction
uΠamkowy aj fragmentary, fractional
uΠan mp ulan (light cavalry officer)
uΠaskawiç -wi´ -wisz pf, impf uΠaskawiaç pardon
uΠaskawienie n pardon
uΠatwiç -wi´ -wisz pf, impf uΠatwiaç expedite, facilitate, simplify
uΠatwienie n facilitation
uΠomnoÊç f infirmity
uΠomny aj deformed, cripple
uΠo˝enie n composition, setting
uΠo˝ony aj. dobrzy ~ well-mannered
uΠo˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf ukΠadaç -am -asz arrange. ~ si´ work out, settle down
umacniaç see umocniç
umalowaç si´ -luj´ -lujesz pf do one's makeup
umarΠ see umrzeç
umarl˘ aj dead
umawiaç (si´) see umówiç (si´)
umarzaç see umorzyç
umazaç -˝´ -˝esz pf smear
umeblowaç see meblowaç
um´czyç -cz´ -czysz pf harrass
umiar mi moderation, restraint
umiarkowany aj moderate
umieç -em -esz +infin know how to
umieraç see umrzeç
umieÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf umieszczaç put, fit, locate
umiej´tnoÊç f skill, talent
umiej´tny aj skilful, talented
umiejscowiç -wi´ -wisz pf, impf umiejscawiaç locate, place, fix. ~ si´ be situated
umieraç see umrzeç
umieralnoÊç f mortality rate
umieÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf umieszczaç place, insert (in newspaper), invest (money)
umi´Ênienie n musculature
umi´Êniony aj muscled
umilknàç see milknàç
umizgi pl form G -ów courting, wooing
umknàç -n´-niesz pf, impf umykaç intr slip away, evade, elude +D
umniejszyç -z´ -szysz pf, impf umniejszàç diminish, lessen
umocniç -ni´ -nisz pf, impf umacniaç strengthen, fortify, consolidate
umocnienie n consolidation, strengthening
umocowaç -cuj´ -cujesz pf, impf umocowywaç -wuj´ -wujesz fasten
umoczyç see moczyç
umordowaç -duj´ -dujesz pf weary
umorzyç -rz´ -rzysz pf, impf umarzaç amortize, discontinue (discussions, etc.)
umotywowaç see motywowaç
umo˝liwiç -wi´ -wisz pf, impf umo˝liwiaç enable, make possible, facilitate
umowa umów f agreement
umowny aj stipulated, agreed on, arbitrary
umo˝liwiç -wi´ -wisz pf, impf umo˝liwiaç enable
umór. phr piç na ~ drink hard
umówiç -wi´ -wisz pf, impf umawiaç si´ arrange, settle on (terms, etc.). ~ si´ z+I make or have a date,
appointment with
umówiony aj z+I engaged, appointed, agreed upon; jestem ~ z nim I have an appointment with him
umrzeç -mr´ -mrzesz umarΠ pf, impf umieraç die
umrzyk smp stiff (corpse)
umundurowaç see mundurowaç
umundurowany aj uniformed
umyç see myç
umykaç see umknàç
umysΠ mi mind
umysΠowy aj mental
umyÊliç -l´ -lisz pf decide, resolve
umyÊlnoÊç f deliberate intent
umyÊlny aj intentional, deliberate
umywaç si´. phr nie umywa si´ do +G not come up to (the standards of s.t. or s.o.)
umywalka -lek f wash basin
umywalnia f washroom
unaoczniç -ni´ -nisz pf, impf unaoczniaç visualize
uncja f ounce
unia f union
unicestwiç -wi´ -wisz pf, impf unicestwiaç annihilate
unicki aj Uniate (church)
uniemo˝liwiç -wi´ -wisz pf, impf uniemo˝liwiaç make impossible
unieruchomiç -mi´ -misz pf, impf unieruchamiaç immobilize
uniesienie n transport (of joy), rapture, exultation
unieszcz´Êliwiç -wi´ -wisz pf, impf unieszcz´Êliwiaç make unhappy
unieszkodliwiç -wi´ -wisz pf, impf unieszkodliwiaç render harmless
unieÊç ^nieÊç pf, impf unosiç -sz´ -sisz lift up. ~ si´ rise, be carried aloft, get carried away
unieÊmiertniç -ni´-nisz pf, impf unieÊmiertniaç immortalize
uniewa˝niç -ni´ -nisz pf, impf uniewa˝niaç nullify
uniewinniç -ni´ -nisz pf, impf uniewinniaç exculpate
uniezale˝niç -ni´ -nisz pf, impf uniezale˝niaç od+G make independent from
unifikacja f unification
unifikowaç -kuj´ -kujesz impf unify
uniform mi uniform
unik mi evasion, avoidance
unikalny aj unique.
unikat mi unique specimen
unikaç -am -asz impf, pf uniknàç -n´ -niesz +G avoid
unita mp Uniate
uniwersalny aj universal
uniwersytecki aj of uniwersytet
uniwersytet mi university
uni˝enie av humbly
uni˝ony aj humble
uni˝yç si´ -˝´ -˝ysz pf, impf uni˝aç humble o.s.
unosiç (si´) see unieÊç (si´)
unowoczeÊniç -ni´ -nisz pf, impf unowoczeÊniaç modernize
uodporniç -ni´ -nisz pf, impf uodporniaç make resistant
uogólniç -ni´ -nisz pf, impf uogólniaç generalize
uogólnilenie n generalization
uosobiç -bi´ -bisz pf, impf uosabiaç personify
uosobienie n personification
upaçkaç -am -asz pf slang daub
upadek -dku mi decline, downfall
upadΠy aj fallen, bankrupt. do ~Πego to the end (fight, drink, etc.). ~ΠoÊç f bankruptcy
upajaç see upoiç
upalny aj hot (weather)
upaΠ mi heat wave
upami´tniç -ni´ -nisz pf, impf upami´tniaç memorialize
upaƒstwowiç -wi´ -wisz pf, impf upaƒstwawiaç nationalize
upaƒstwowienie n nationalization
uparciuch smp stubborn person
uparty av stubborn, obstinate
upartoÊç f stubborness, obstinacy
upaÊç ^paÊç padn´ pf, impf upadaç fall, go into decline
upatrzyç -rz´-rzysz pf, impf upatrywaç -ruj´ -rujesz . ~ sobie spot, pick out for o.s.
upchnàç -n´ -niesz pf, impf upchaç or upychaç stuff, pack
upeΠnomocniç -ni´ -nisz pf grant full privileges to
upewniç -ni´ -nisz pf, impf upewniaç +A, o +L assure s.o. about s.t. ~ si´ intr make certain
upiàç ^piàç pf, impf upinaç pin, fasten, do up (hair)
upiç ^piç pf, impf upijaç intoxicate, get s.o. drunk. ~ si´ get drunk
upiec ^piec pf, impf upiekaç bake
upiek mi batch (of baked goods)
upieraç si´ see uprzeç si´
upierzenie n plumage
upierzony aj feathered
upilnowaç -nuj´ -nujesz pf +G keep from harm
upiΠowaç -Πuj´ -Πujesz pf saw or file off
upiorny aj spectral
upiór -pioru mi specter
upitrasiç see pitrasiç
uplasowaç -suj´ -sujesz pf place. ~ si´ be placed, ranked
upΠynàç -n´ -niesz pf, impf upΠywaç flow, pass by
upΠyw mi passing (of blood, time, etc.)
upodlenie n degradation
upodliç -l´ -lisz pf, impf upadlaç degrade. ~ si´ degrade o.s.
upodobaç -am -asz pf tr. ~ sobie take a liking to
upodobanie n preference
upodobniç si´ -ni´ -nisz pf, impf upadabniaç si´ do+G conform to, liken self to
upoiç -oj´ -oisz pf, impf upajaç intoxicate
upojenie n inebriation
upojny aj intoxicating, drunken, libatious
upokorzenie n humiliation
upokorzyç -rz´ -rzysz pf, impf upokarzaç humiliate. ~ si´ humiliate o.s.
upolityczniç -ni´ -nisz pf, impf upolityczniaç politicize
upolowaç -luj´ -lujesz pf bag (in hunt)
upominek -nku mi gift, memento
upomnieç si´ ^pomnieç pf, impf uminaç si´ o+A speak up for, claim
upomnienie n admonition, exhortation
uporaç si´ -am -aasz z+I struggle successfully with, cope with
uporczywy aj stubborn, obstinate
uporzàdkowaç -kuj´ -kujesz pf, impf uporzàdkowywaç -wuj´ -wujesz arrange, settle, put in order (affairs)
uposa˝enie n wage, salary
uposa˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf uposa˝aç endow
upoÊledzenie n handicap
upoÊledzony aj handicapped. as mp handicapped person
upoÊledziç -dz´ -dzisz pf, impf upoÊledzaç handicap
upowa˝niç -ni´ -nisz pf, impf upowa˝niaç authorize.
upowa˝nienie n authorization
upowszechniç si´ -ni´ -nisz pf, impf upowszechniaç si´ intr spread
upór -poru mi stubbornness, obstinacy
upraç ^praç pf wash, launder
upragnienie n. phr z ~niem with longing
upragniony aj longed-for
uprasowaç see prasowaç
upraszaç see uprosiç
uprawa f cultivation (of grain, etc.)
uprawiç -wi´ -wisz pf, impf uprawiaç cultivate (grain, etc.) practice (sport, etc.)
uprawniç -ni´ -nisz pf, impf uprawniaç do+G certify for, entitle to
uprawnienie n authorization
uprawniony aj do+G eligible for
uprawny aj cultivable
uprawomocniç -ni´ -nisz pf, impf uprawomocniaç legalize, legitimate
uprosiç -sz´ -sisz pf, impf upraszaç persuade
uproszczony aj simplified
uproÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf upraszczaç simplify
uprowadziç -dz´ -dzisz pf, impf uprowadzaç abduct
uprowadzenie n abduction
uprzàtaç -am -asz impf, pf uprzàtnàç -n´ -niesz clear away
uprzà˝ uprz´˝y f harness
uprzeç si´ ^przeç pf, impf upieraç si´ be stubborn, insist
uprzedni aj previous
uprzedzenie n bias, prejudice
uprzedziç -dz´ -dzisz pf, impf uprzedzaç +A forewarn, give advance notice to
uprzedzony aj biased, prejudiced
uprzejmy aj polite, pleasant. byç ~ coÊ zrobiç be so kind as to do something. av uprzejmie. kindly. prosz´ ~
you are most welcome
uprzejmoÊç f kindness
uprzemysΠowiç -wi´ -wisz pf, impf uprzemysΠawiaç industrialize
uprzyjemniç -ni´ -nisz pf, impf uprzyjemniaç make pleasaurable
uprzywilejowanie n privilege, special consideration
uprzywilejowany aj privileged
uprzytomniç -ni´ -nisz pf, impf uprzytamniaç +D make s.o. realize. ~ sobie realize
upstrzyç -rz´ -rzysz pf speckle, mottle, variegate
upstrzony aj speckled
upudrowaç (si´) see pudrowaç (si´)
upust mi release. daç ~ +D give release to
upuÊciç -szcz´ -Êcisz pf, impf upuszczàç drop, let fall
uraczyç -cz´ -czysz pf, impf uraczaç treat, regale
uradowaç (si´) see radowaç (si´)
uradziç -dz´ -dzisz pf, impf uradzaç decide, resolve
uran mi uranium
uranowy aj of uran
urastaç see urosnàç
uratowaç see ratowaç
uraz mi trauma, injury
urazowy aj of uraz
uraza impf grudge
uraziç -˝´ -zisz pf, impf ura˝aç offend, insult
uràgaç -am -asz impf +D defy, be at odds with (logic, etc.), sneer at
uràgliwy aj sneering
urbanistyczny aj of urbanistyka
urbanistyka f city planning
urealniç -ni´ -nisz pf, impf urealniaç make real
uregulowaç (si´) see regulowaç (si´)
urlop mi vacation, leave. ~ dziekaƒski academic leave. ~ macierzyƒski maternal leave
urna f urn, ballot box
urobek -bku output
urobiç -bi´ -bisz pf, impf urabiaç shape, form, fashion, mold
uoczy aj charming
uroczystoÊç f ceremony, solemnity, celebration, festivity
uroczysty aj solemn, festive
uroda f beauty
urodzaj mi harvest
urodzajny aj fertile (land)
urodzenie n birth
urodziç see rodziç
urodziny pl form G -in birthday
urodziwy aj comely, good-looking, attractive
urodziwoÊç f comeliness
uroiç -oj´ -oisz pf hallucinate
urojenie n often pl illusion, delusion
urojony aj imagined
urok charm
urokliwy aj charming
uroniç -ni´ -nisz pf drop
urosnàç -sn´ -Êniesz pf, impf urastaç intrans grow, swell, increase
urozmaicenie n diversion, entertainment
urozmaicony aj variegated
uruchomiç -mi´ -miesz pf, uruchamiaç set in motion
urwaç ^rwaç pf, impf urywaç trans sever, break off. intr ~ si´ be severed, broken off
urwis ma scamp
urwisko n precipice, crag
urwisty aj craggy
urywek -wka mi fragment, passage
urzàd urz´du mi office
urzàdzenie n installation, equipment, device
urzàdziç -dz´ -dzisz pf, impf urzàdzaç arrange, set up. ~ si´ set self up
urzec ^rzec pf, impf urzekaç enchant
urzeczywistniç -ni´ -nisz pf, impf urzeczywistniaç realize
urzekajàcy aj fasincating
urz´dniczeç -ej´ -ejesz impf, pf zurz´dniczeç become bureaucratized
urz´dnik clerk, office worker
urz´dniczka -czek fem of urz´dnik
urz´dniczy aj of urz´dnik
urz´dowaç -duj´ -dujesz impf be on duty
urz´dówka -wek f office newsletter
ur˝nàc si´ -n´ -niesz pf slang get soused
ur˝ni´ty aj slang soused
usadowiç si´ -wi´ -wisz pf, impf usadawiaç si´ seat o.s., take a seat
usadziç -dz´ -dzisz pf, impf usadzaç seat
usamodzielniç -ni´ -nisz pf, impf usamodzielniaç make independent
usankcjonowaç see sankcjonowaç
usatysfakcjonowaç see satysfakcjonowaç
uschnàç -n´ -niesz pf, impf usychaç wither, dry
usiaç ^siaç pf strew (densely)
usiàÊç -siàd´ -siàdziesz -siadΠ -siedli pf, impf siadaç sit down
usidliç -l´ -lisz pf, impf usidllaç trap, snare
usiec ^siec pf, impf usiekaç +G chop up, mince
usiedzieç -dz´ -dzisz pf sit still
usilny aj intense, earnest
usiΠowanie n try, attempt, effort
usiΠowaç -Πuj´ -Πujesz impf +infin try to, endeavor, attempt
uskar˝aç si´ -am -asz impf na+A complain of
uskoczyç -cz´ -czysz pf, impf uskakiwaç -kuj´ -kujesz jump aside, duck
uskok mi slip, slide, (geographical) fault
uskrzydliç -l´ -lisz pf, impf uskrzydlaç give wings to
uskuteczniç -ni´ -nisz pf, impf uskuteczniaç put into effect
uslàç ^ÊΠaç Êciel´ pf strew, cover, spread, pave
usluchaç -am -asz pf +G obey, listen (to advice)
usΠuga f service
usΠugowy aj of uslúga
usΠu˝ny aj helpful, considerate
usΠu˝yç -˝´ -˝ysz pf, impf usΠugiwaç -guj´ -gujesz +D tend, wait on, administer to
usΠyszeç see sΠyszeç
usmarowç see smarowaç
usma˝yç see sma˝yç
usnàç -sn´ -Êniesz pf, impf usypiaç fall asleep
uspokajàcy aj. Êrodek ~ sedative
uspokoiç -oj´ -oisz pf, impf uspakajaç calm, soothe. ~ si´ calm down
uspoΠeczniç -ni´ -nisz pf, impf uspoΠeczniaç socialize
uspoΠeczniony aj socialized
uspokoiç -oj´ -oisz pf, impf uspokajaç trans calm down. intr ~ si´ calm down
usposobiç -bi´ -bisz pf, impf uspasabiaç do+G predispose to
usposobienie n disposition
usprawiedliwiç -wi´ -wisz pf, impf usprawiedliwiaç justify
usprawiedliwienie n justification
usprawiedliwiony aj justified
usprawniç -ni´ -nisz pf, impf usprawniaç make efficient
usprawnienie n improvement
usta pl form G ust mouth
ustabilizowaç (si´) see stabilizowaç (si´)
ustaç 1 -an´ -aniesz pf, impf ustawaç -staj´ -stajesz cease
ustaç 2 -stoj´ -stoisz pf stay standing
ustalenie n determination
ustaliç -l´ -lisz pf, impf ustalaç set, determine, ascertain
ustanawiaç see ustanowiç
ustanek -nku mi. phr bez ~nku ceaselessly, without stopping
ustanowiç -wi´ -wisz pf, impf ustanawiaç institute, establish, set up
ustatkowaç si´ -kuj´ -kujesz pf, settle down
ustawa f law, act, statute
ustawowy legal, statutory. av ustawowo according to the law
ustawiczny aj constant, continuous
ustawodawca mp kaw-giver, legislator
ustawodawczy aj legislative
ustawodawstwo n legislation
ustawiç -wi´ -wisz pf, impf ustawiaç set up, establish
ustawiony aj na +A set for
ustawny aj adjustable
ustàpiç -pi´ -pisz pf, impf ust´powaç -puj´ -pujesz +A, +D yield s.t. to s.o.
usterka -rek f defect
ust´p mi passage, paragraph. privy, outhouse
ust´powaç see ustàpiç
ust´pstwo n concession
ustnik mi -a mouthpiece
ustny aj oral
ustosunkowaç si´ -kuj´ -kujesz pf do+G adapt o.s. to
ustroiç -oj´ -oisz pf, impf ustrajaç dress, adorn
ustrojowy aj institutional, system-wide
ustronie n Gpl -ni out-of-way place, backwater. na ~niu off the beaten track
ustronny aj secluded, out of the way
ustrój stroju mi system (social, political, etc.)
ustrzec ^strzec pf, impf ustrzegaç +D warn
usunàç -n´ -niesz pf, impf usuwaç eliminate, remove
usychaç see uschnàç
usynowiç -wi´ -wisz pf, impf usynawiaç adopt
usynowienie n adopt
usypaç -pi´ -piesz pf, impf usypywaç -puj´ -pujesz heap up
usypiaç see usnàç or uÊpiç
usypiajàcy aj sedative
usypisko n rock slide, garbage heap
usystematyzowaç -zuj´ -zujesz pf systematize
usytuowaç -uuj´ -uujesz pf situate, set up
usytuowany aj set up
uszanowaç see szanowaç
uszanowanie n respect(s)
uszaty aj having big ears
uszczelka -lek f (rubber) washer
uszczelniç -ni´ -nisz pf, impf uszczelniaç pack, caulk
uszczerbek -bku mi harm, damage
uszcz´Êliwiç -wi´ -wisz pf, impf uszcz´Êliwiaç make happy
uszczupliç -l´ -lisz pf, impf uszczuplaç diminish, reduce
uszczypliwoÊç f sarcasm
uszczypliwy aj sarcastic
uszczypaç -pi´ -pies -impf, pf zuszczypnàç -n´ -niesz nibble off, pinch off
uszko -szek n small ear. handle of cup or mug. kind of ravioli
uszkodzenie n damage, harm, injury
uszkodziç -dz´ -dzisz pf, impf uszkadzaç trans harm, damage
uszlachetniç -ni´ -nisz pf, impf uszlaczetniaç ennoble
uszminkowaç si´ -kuj´ -kujesz pf do one's makeup
uszny aj aural
usztywniç -ni´ -nisz pf, impf usztywniaç make stiff, stiffen
uszyç ^szyç pf sew
uÊcisk mi hug, embrace
uÊciskaç -am -asz impf, pf uÊcisnàç -sn´ -Êniesz hug, embrace
uÊciÊliç -l´ -lisz pf, impf uÊciÊlaç make precise
uÊmiaç si´ ^Êmiaç si´ pf laugh out loud
uÊmiech mi smile
uÊmiechaç si´ -am -asz impf, pf uÊmiechnàç si´ -n´ -niesz do+G smile at. +D look good to
uÊmiechni´ty smiling, in smiles
uÊmierciç -c´ -cisz pf, impf uÊmiecaç put to death
uÊmierzyç -rz´ -rzysz pf, impf uÊmierzaç mitigate
uÊmieszek -szku mi smirk
uÊpiç -pi´ -pisz pf, impf usypiaç put to sleep
uÊwiadomiç sobie -mi´ -misz pf, impf uÊwiadamiaç sobie come to realize
uÊwiadomienie n realization
uÊwietniç -ni´ -nisz pf, impf uÊwietniaç illuminate, decorate, lend class to
uÊwi´ciç -c´ -cisz pf, impf uÊwi´ccaç consecrate
utaiç -aj´ -aisz pf, impf utajaç or taiç conceal, hide, secrete
utajony aj hidden, concealed
utalentowany aj talented
utarczka -czek f scuffle, skirmish
utarg mi day's earnings, receipts
utarty aj well-worn, commonplace
ut´sknienie n longing. z ~niem longingly
utkaç 1 -am -asz pf, impf utykaç fill, cram, caulk
utkaç 2 see tkaç
utknàç -n´ -niesz pf stall, get stuck
utkwiç -wi´ -wisz pf stick (in memory), fasten (eyes on), become firmly implanted
utleniç -ni´ -nisz pf, impf utleniiaç bleach
utΠuc ^tΠuc pf pound
utoczyç -cz´ -czysz pf roll (a snowball, etc.). draw off (wine, etc.)
utonàç see tonàç
utopia f utopia
utopiç see topiç
utopijny aj utopian
utorowaç see torowaç
uto˝samiç -mi´ -misz pf, impf uto˝samiaç identify
utraciç see traciç
utrafic -fi´ fisz pf, impf utrafiaç hit on s.t.
utrata f loss
utràciç -´ -cisz pf, impf utrafiaç chip off, knock off
utrzeç ^trzeç pf, impf ucieraç rub away, wipe away, erase. ~ si´ z+I struggle with
utrudniç -ni´-nisz pf, utrudniaç impf hinder
utrudnienie n hindrance
utrudziç -dz´ -dzisz pf, utrudzaç impf weary
utrwaliç -l´ -lisz pf, utrwalaç impf strengthen, consolidate, perpetuate
utrzàÊç ^trzàÊç pf, utrzàsaç shake down (fruit from a tree)
utrzeç ^trzeç pf, impf ucieraç rub, wipe (nose), become established or commonplace
utrzymaç -am -asz pf, impf utrzymywaç -muj´ -mujesz maintain, keep, keep up. ~ si´ maintain i.s.
utrzymanie n maintenance
utuczyç -cz´ -czysz pf, impf utuczaç fatten (animals)
utuliç -l´-lisz pf, impf utulaç hug, calm
utworzyç see tworzyç
utwór -tworu mi work (lit.)
uwaga f attention, note, remark.
mieç na uwadze keep in mind
wziàç pod uwag´ take into consideration
z uwagi na +A in view of
zrobiç uwag´ make an observation
zwróciç na siebie uwag´ call attention to o.s.
uwalniç -ni´ -nisz pf, impf uwalniaç set free
uwarstwienie n lamination
uwarunkowaç -kuj´ -kujesz pf +I condition (on)
uwa˝aç -am -asz be careful. na+G watch out for. +A za+A consider as
uw´dziç see w´dziç
uwiarygodniç -ni´ -nisz pf pf make reliable
uwiàd mi atrophy
uwiàzaç -˝´ -˝esz pf, impf uwiàzywaç -zuj´ -zujesz tie, attach, attach
uwiç ^wiç pf wind, weave (nest)
uwidoczniç -ni´ -nisz pf, impf uwidaczniaç reveal. ~ si´ become clear, apparent
uwielbiç -i´ -isz pf, impf uwielbiaç adore, idolize
uwielbienie n adoration
uwieƒczony +I crowned (with success, etc.)
uwieƒczyç -cz´ -czysz pf, impf uwieƒczaç crown ith (success, etc.)
uwieraç -am -asz impf pinch (of shoes)
uwierzyç -rz´ -rzysz pf +D believe
uwierzytelniç -ni´-nisz pf, impf uwierzytelniaç certify, authenticate. listy ~lniajàce letters of authorization, of
certification
uwiesiç -sz´ -sisz pf, impf uwieszaç hang. ~ si´ na+L hang on
uwieÊç ~wieÊç pf, impf uwodziç -dz´ -dzisz seduce
uwieêç ~wieêç pf, impf uwoziç -˝´ -zisz carry off
uwi´ziç -˝´ -zisz pf imprison
uwi´zienie n imprisonment
uwi´ziony aj imprisoned
uwi´znàç -zn´ -êniesz pf get stuck
uwi´ê f tether
uwikΠaç si´ -am -asz pf w+A become involved with (crime, etc.)
uwikΠany aj w+A tied up with, involved with
uwinàç si´ -n´ -niesz pf, impf uwijaç si´ bustle about, be snappy
uwisnàç -sn´ -Êniesz pf be left haning
uwΠaczaç am -asz impf derogate, defame
uwΠaczajàcy aj derogatory
uwΠasnowoliç -l´ -lisz pf, impf uwalniaç return legal rights to
uwΠaszczenie n enfranchisement
uwΠaszczyç -cz´ -czysz pf, impf uwΠaszczaç enfranchise
uwΠosienie n (covering of) hair
uwodziciel mp seducter
uwodzicielka -lek f seductress
uwodziç see uwieÊç
uwoziç see uwieêç
uwra˝liwiç -wi´ -wisz pf, impf uwra˝liwiaç na+A sensitize to
uwspóΠczeÊniç -ni´ -nisz pf, impf uwspóΠczeÊniaç make contemporary
uwszteczniony aj vestigial (organ)
uwydatniç si´ -ni´ -nisz pf, impf uwydatniiaç si´ stand out, stand in relief
uwypukliç si´ -l´ -lisz pf, impf uwypukliaç si´ stand out in relief
uwzgl´dniç -ni´ -nisz pf, impf uwzgl´dniaç take into account, consider
uwzgl´dniony aj taken into consideration
uwziaç si´ ^wziàç pf be obstinate
uzale˝niç -ni´-nisz pf, impf uzaleêniaç make dependent on
uzaleêniony aj od+G dependent on
uzasadniç -ni´ -nisz pf, impf uzasadniaç justify
uzasadnienie n justification
uzasadniony aj justified
uzbieraç si´ -am -asz impf add up, be gathered, accumulate
uzbroiç -oj´ -oisz pf, impf uzbrajaç arm. ~ si´ arm oneself
uzbrojenie n armament
uzda f bridle
uzdolnienie n talent, competence
uzdolniony aj gifted, talented
uzdrowiç -wi´ -wisz pf, impf uzdrawiaç make return to health
uzdrowiciel mp healer
uzdrowisko n health resort
uzdrowiskowy aj of uzdrowisko
uzdrowotniç -ni´ -nisz pf make sanitary
uzewn´trzniç -ni´ -nisz pf, impf uzewn´trzniaç externalize. ~ si´ become manifest
uz´bienie n (state of) teeth
uzgodniç -ni´ -nisz pf, impf uzgadniaç bring into agreement, reconcile
uzgodnienie n coordination
uziemiç -mi´ -misz pf, impf uziemiaç ground (electrical wire)
uziemienie n ground (wire)
uzmysΠowiç -wi´ -wisz pf, impf uzmysΠawiaç visualize, objectivize, put into thought
uznaç -am -asz pf, impf uznawaç -znaj´ -znajesz recognize, give recognition to
uznanie n recognition
uznany aj well known, recognized
uzupeΠniç -ni´-nisz pf, impf uzupeΠniaç supplement
uzurpowaç -puj´ -pujesz impf usurp
uzus mi (linguistic) usage
uzwojenie n wire diagram
uzysk mi (industrial) yield
uzyskaç -am -asz pf, impf uzyskiwaç -kuj´ -kujesz obtain, regain, reclaim
u˝aliç si´ -l´ -lisz pf, impf u˝alaç si´ na+A complain, lament
u˝ebraç -rz´ -rzesz pf get by begging
u˝eraç si´ -am -asz impf fight, squabble
u˝ycie n use
u˝yczyç -cz´ -czysz pf, impf u˝yczaç +G lend, afford, spare
u˝yç -yj´ -ujesz pf, impf u˝ywaç +G use, make use of. ~ sobie na +L have fun (at s.o.'s expense)
u˝ytecznoÊç f usefulness
u˝yteczny aj useful
u˝ytek -tku- mi use. do codziennego ~tku for everyday use
u˝ytkowaç -kuj´ -kujesz impf exploit, make use of
u˝ytkownik mp user
u˝ywalnoÊç f useability
u˝ywalny aj useable
u˝ywany aj used
u˝ywka -wek f stimulant
u˝y˝niç -ni´ -nisz pf, impf u˝y˝niaç fertilize, make richer

Copyright © 1996-2009